Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice |

07.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja

13.03.2015  17:08

Na voljo so garancije s subvencijo obrestne mere ter spodbude za zagon inovativnih podjetij in zagon podjetij na problemskih območjih. Skupaj 89 milijonov evrov.

Slovenski podjetniški sklad je danes objavil pet razpisov za povratne in nepovratne vire financiranja v skupni višini 88,8 milijona evrov, ki bodo prispevali k zagonu gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Na voljo so garancije s subvencijo obrestne mere ter spodbude za zagon inovativnih podjetij in zagon podjetij na problemskih območjih.

Največji delež odobrenih sredstev s strani sklada bodo tudi letos predstavljale garancije s subvencijo obrestne mere za klasične projekte in tehnološko inovativne projekte. Vrednost razpisa je 85,1 milijona evrov, razpis pa je namenjen tako mladim kot tudi starejšim podjetjem.

Garancije

Sklad je danes v uradnem listu objavil razpisa garancij za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte ter garancije za klasične bančne kredite. S tovrstnimi garancijami podjetja hitreje pridobijo bančni kredit, saj se znižajo zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, za banko pa se zmanjša tudi stopnja tveganja, saj sklad zagotovi delno zavarovanje kredita. Hkrati taki krediti predstavljajo za podjetje tudi cenejši bančni vir, saj je obrestna mera subvencionirana.

Denar za inovativna podjetja

S še enim razpisom pa je podjetniški sklad ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij. Tem je na voljo do 12.000 evrov, pri čemer bodo imela izbrana podjetja prihodnje leto predvidoma možnost pridobiti še dodatnih 42.000 evrov zagonskih spodbud v dveh zaporednih tranšah.

Podjetniški sklad bo na tokratnem razpisu ponudil za skupaj 480.000 evrov spodbud, za katere lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Do sredstev so upravičena podjetja, ki so se registrirala med 1. januarjem lanskega leta in najpozneje do 28. februarja letos, kar pomeni, da razpis namenjen start up podjetjem za sofinanciranje ustanovitve in zagona inovativnega in tehnološko naravnanega podjetja ter za hitrejši razvoj novih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Ob tem pa je pogoj za kandidaturo udeležba v okviru predselekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2015, s katero lahko podjetje pridobi dodatne točke. Podjetja bodo poleg finančnih sredstev deležna tudi vsebinske podpore v obliki različnih mentorskih programov in usposabljanj.

Še dodaten skoraj milijon in pol evrov pa sklad ponuja na razpisu zagon podjetij na problemskih območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, s katerim lahko posamezno podjetje pridobi do 20.000 evrov nepovratnih sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, pa tudi samostojni podjetniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu. Podjetja morajo imeti sedež na območjih občin pomurske regije in Pokolplja ter območjih občine Maribor s širšo okolico ali občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Kot še poudarjajo v skladu, bodo letos tako malim in srednje velikim podjetjem skupaj namenili okoli 102 milijona evrov ugodnih finančnih spodbud, kar naj bi po njihovem zadostovalo za okrepitev okoli 750 podjetij. Posebej za krepitev okoli 350 mladih podjetij je od omenjene vsote namenjenih 36 milijonov evrov.

SOS Financiranje Ugodni viri SID banke d.d. Jasna Ravnikar Ljubljana 14.4.2015 Oddelek za podjetja 20.4.2015 1 Skupina SID BANKA Zavarovanje kratkoročnih (domačih in izvoznih) terjatev, marketabilno upravljanje rizikov Izterjava dolgov, bonitetne informacije, monitoring Faktoring (domači, izvozni, uvozni), zavarovanje terjatev, diskont faktur Raziskave in analize, svetovanje informacijske dejavnosti; Specializirana razvojna in izvozna banka (financiranje, zavarovanje (za lasten račun in račun države)) 20.4.2015 2 Način delovanja Naloge SID banke so: • Posredovanje različnih virov razvojnih sredstev, ki jih SID pridobi na mednarodnih trgih,pri razvojnih institucijah, iz proračuna EU in državnega proračuna do končnih upravičencev posredno (preko bank) ali neposredno • Izvajanje spodbujevalnih in razvojnih nalog ter oziroma finančnih storitev na • področju, kjer nastajajo/so ugotovljene tržne vrzeli. • Posreduje lahko na tržnih vrzelih, na področjih, kjer lahko s posredovanjem deluje družbeno odgovorno in ustvarja družbene koristi. • S svojimi instrumenti in zmogljivostmi, v kombinaciji z državnimi ukrepi, ki jih izvaja neposredno deluje proti-ciklično, torej protirecesijko. – . 20.4.2015 3 Programi direktnega financiranja SID banke Razvojno spodbujevalni program SID banke Posojilni sklad v višini 500 mio €, ustanovljen v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. • Odprta programa: 1. Program za mikrofinanciranje podjetij: – velikost sklada 41, 6 mio €, – rok za zaključek sprejemanja vlog: 30.6.2015 2. Program za financiranje naložb in zaposlovanja: – velikost sklada 83,3 mio €, – rok za zaključek sprejemanja vlog: 30.6.2015 20.4.2015 4 1. Krediti za financiranje poslovanja MSP Program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013 – 2014 Znesek kredita: 30 tisoč EUR do 100 tisoč EUR kredit ne sme presegati 30% čistih letnih prihodkov od prodaje Namen: financiranje poslovanja MSP (izdatki za plače, nakup surovin, storitve) Način financiranja: samostojno neposredno financiranje Shema državne pomoči: pomoč de minimis, Upravičenci: pravne osebe zasebnega prava s sedežem v RS, ki so ustanovljene in delujejo po ZGD in so mikro, mala in srednja podjetja kot so opredeljena v Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 20.4.2015 5 Program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013 – 2014 Obrestna mera: 6-mesečni Euribor + 2 % p.a. Ročnost kredita: najmanj 1 leto in največ 3 leta Zavarovanje: 50 – 150% glavnice kredita,(v odvisnosti od bonitete upravičenca, predvidene vrste zavarovanj v Posebnih pogojih fin.) Način črpanja: enkratno; SID banka nakaže sredstva upravičencu v roku 8 delovnih dni od ustanovitve zavarovanj Način odplačila glavnice kredita: v enakih mesečnih obrokih Plačilo obresti: mesečno 1. Krediti za financiranje poslovanja MSP 20.4.2015 6 2. Krediti za financiranje investicij in zaposlovanje 20.4.2015 Višina kredita: • med 100.000 € in 5.000.000 €, • do 85 % primernih izdatkov • projekti ne smejo presegati 10.000.000 € Namen financiranja: • Spodbujanje razvoja MSP, ki nameravajo širiti proizvodnje zmogljivosti, • povečevati raznovrstnost proizvodnje ali • bistveno spremeniti celotni proizvodnji program • financiranje pridobitve opredmetenih ali neopredmetenih sredstev ALI • novih zaposlitev, ki so neposredno povezana s projektom Ročnost kredita: od 2 do 7 let, z možnostjo moratorija do 2 let Obrestna mera: v odvisnosti od bonitetne ocene podjetja v razponu od 6 M EURIBOR+ 1,25 % do 3% 7 2. Program za financiranje investicij in zaposlovanja Zavarovanje: nepremičnine, zaloge, terjatve, oprema, in stroji Primerni projekti: • Nakup opredmetenih in neopredmetenih sredstev, • Izgradnja poslovnih nepremičnin za lastno uporabo ALI • Zaposlitev novih ljudi zaradi novega projekta, ki bo imel bstven vpliv na poslovanje podjetja. Drugi pogoji: • projekt se ne smejo začeti pred oddajo vloge in lahko trajajo do 2 leti, • izvajati se morajo v Sloveniji • Projekt se ne sme izvajati v izključenem panogi 20.4.2015 8 Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015 Program, ki je nastal v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko v okviru projekta Green Initiative. Velikost programa – sredstev za financiranje: – 5.000.000,00 € je namenjenih za kredite – 300.000,00 € za spodbude (nepovratna sredstva) 20.4.2015 3. Financiranje naložb v učinkovito rabo energije MSP 2014 -2015 9 20.4.2015 10 3. Priložnost za podjetja • razmišljajo o investiciji za izboljšanje energetske učinkovitosti in s projektom še niso začela, – bodo z investicijo dosegle količnik prihranka energije na letni ravni: a) enak ali večji od 30 % – za investicije v sklopu naložb v zgradbe, b) enak ali večji od 20 % – pri drugih naložbah, c) enako ali večje 20 % – za zmanjšanje emisije CO2, – bodo projekt izvajala v Sloveniji. – primerni projekti: zamenjava kotlovnice, izboljšanje ovoja zgradbe, nakup opreme ki je energetsko manj potratna, zamenjava energetsko potratne osvetljave, 10 • Velikosti projekta: med 40.000 € in 1mio €. • Znesek kredita: predstavlja 75 % vrednosti naložbe, od 30.000 € do 750.000 €. • Ročnost kreditov: najmanj 3 in največ 12 let, možen moratorij v času trajanja projekta. • Ob zaključku projekta podjetje pridobi tudi spodbudo v vrednosti 12% kredita, kar dodatno vpliva na znižanje stroška investicije. Sredstva se lahko porabi za poplačilo stroškov investicije ali odplačilo kredita. • Obrestna mera: odvisna od bonitete podjetja in predlaganega zavarovanja. • Projekt lahko trajajo do 30.6.2015, spodbudo podjetje pridobi po 20.10.2015. 20.4.2015 3. Prednosti kreditov za investicije v URE: 11 4. Program za financiranje tehnološko razvojnih projektov 20.4.2015 Program za financiranje tehnološko razvojnih projektov • Velikost sklada 55,18 mio €, • rok za zaključek sprejemanja vlog: 30.6.2015 ( v procesu podaljšave) • Shema državne pomoči: • pomoč za raziskovalno in razvojne projekte • regionalna pomoč za naložbe Namen financiranja: • Spodbujanje razvoja vseh velikosti podjetij, ki nameravajo razvijati in /ali uvesti nov ali izboljšan produkt in ali poslovni proces 12 4. Program za financiranje tehnološko razvojnih projektov Višina kredita: • med 200.000 € in 18.750.000 €, • do 85 % primernih izdatkov, če gre za kredit za razvojne in raziskovalne projekte • do 75 % primernih izdatkov, če je kredit deloma ali v celoti odobren kot regionalna pomoč za naložbe Ročnost kredita: od 4 do 9 let, z možnostjo moratorija do 2 let Obrestna mera: v odvisnosti od bonitete,kreditne sposobnosti kreditojemalca ter ponujenih zavarovanj. Zavarovanje: depozit, zastava nepremičnin,vrednostnih papirjev, premičnin, patenti, blagovne znamke, zastava kapitalskega deleža, odstop terjatev… 20.4.2015 13 4. Program za financiranje tehnološko razvojnih projektov Primerni projekti so: • naložbe v industrijske raziskavo in eksperimentalni razvoj, • v primeru začetne naložbe, kjer je kredit odobren kot regionalna pomoč, sredstva lahko pridobijo: a) podjetja iz Vzhodne regije, ne glede na velikost b) MSP podjetje iz Zahodne regije, • začetne naložbe za potrebe nove gospodarske dejavnosti, če je kredit odobren kot regionalna pomoč, je projekt na območju Zahodne Slovenije in ni MSP in nastane zaradi udejanjanja rezultatov pretekle RRI dejavnosti podjetja. Drugi pogoji: • projekt se ne smejo začeti pred oddajo vloge in lahko trajajo do 2 leti, • izvajati se morajo v Sloveniji , • projekt se ne sme izvajati v izključenem panogi, • celotni stroški projekta ne smejo presegati 25 mio € 20.4.2015 14 5. Financiranje prek poslovnih bank 20.4.2015 15 5. Financiranje preko poslovnih bank  • 20.4.2015 16 Kontakti SID banka d.d. Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Tel: 01/ 2007 480 Email: msp@sid.si I: www.sid.si 20.4.2015 17 Hvala za vašo pozornost ! 20.4.2015 18

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.