Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Premostitveni krediti za podjetja. Financiranje, posojila, kreditiranje, posoja denarja za samostojne podjetnike. PNC Naložbe

Premostitveni krediti za podjetja. Financiranje, posojila, kreditiranje, posoja denarja za samostojne podjetnike. PNC Naložbe

18.09.2016

Premostitveni krediti

Vir: http://www.sklad05.si/stran/21/premossparkasse

Vabimo vas, da nam sporočite interes za koriščenje premostitvenih kreditov, ki jih ponuja Banka Sparkasse d.d. v sodelovanju z Brez dobička – inovativne družbene storitve d.o.o. ter Sklad 05 – ustanova za družbene naložbe.

Banka Sparkasse d.d. v sodelovanju z Brez dobička ter Skladom 05 ponuja premostitvene kredite (Bridge Loans). 

Krediti so namenjeni financiranju izvajanja projektov, za katere imate sicer zagotovljena EU ali javna sredstva, pa ta ne omogočajo likvidne izvedbe projekta.

VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH IN ODOBRENIH SREDSTEV

Sredstva so na voljo od marca 2014, v prvem pilotnem obdobju je bilo na voljo 200.000 EUR, od 1. junija 2015 je na voljo 500.000 EUR.

Višina posameznega premostitvenega kredita je praviloma med 10.000 in 40.000 EUR.

KOMU SO NAMENJENI PREMOSTITVENI KREDITI?

Za premostitveni kredit lahko zaprosijo nevladne organizacije, socialna podjetja ter drugi subjekti, ki izvajajo neprofitne projekte (zadruge, gospodarske družbe, občine, fakultete, zbornice itd.) in imajo podpisano pogodbo o financiranju projekta iz naslova EU, javnih ali drugih sredstev sredstev (npr. EEA finančni mehanizem, itd.).

Nazorni svet Banke Sparkasse d.d. je septembra 2014 odobril, da so do kredita upravičene lahko tudi organizacije s slabšo bonitetno oceno. Banka lahko v teh primerih s prosilcem uskladi morebitne dodatne pogoje (npr. odprtje TRR ipd.).

ZA KAKŠNO DEJAVNOST OZ. PROJEKT JE NAMENJEN PREMOSTITVENI KREDIT?

Če lahko z DA odgovorite na spodnje trditve potem je vaša dejavnost/projekt praviloma primerna za pridobitev premostitvenega kredita:

* družbeno podjetniško dejavnost oz. projekt izvajamo na podlagi podpisane pogodbe s financerjem(i), praviloma iz sredstev EU

* za likvidno izvajanje projekta potrebujemo finančna sredstva, saj jih financer izplačuje z zamikom, praviloma na podlagi že plačanih stroškov

* stroški odobritve kredita ter obresti so upravičeni stroški projekta oz. lahko njihovo poplačilo zagotovimo iz drugih lastnih sredstev

Pogoji za pridobitev kredita

TRAJANJE

Maksimalna doba: praviloma do 24 mesecev

IZPLAČILO/POPLAČILO

Po dogovoru s kreditojemalcem glede na potrebe projektnega financiranja. Način plačila glavnice se dogovori s pogodbo, možnost odloga plačila glavnice za dogovorjeno dobo.

STROŠKI

– ob podpisu pogodbe o kreditiranju plačilo premije za pripravo in obravnavo prošnje za kredit ter vsebinsko spremljanje izvajanja projekta v višini:

  • za premostitvene kredite v višini do 10.000 EUR znaša premija 400,00 EUR
  • za premostitvene kredite v višini od 10.001 do 25.000 EUR znaša premija 600,00 EUR
  • za premostitvene kredite v višini od 25.001 do 40.000 EUR znaša premija 800,00 EUR

– mesečno plačevanje obresti, praviloma z letno obrestno mero 5,75 %, z možnostjo spremembe glede na naravo projekta, dobo najema kredita ter oceno prosilca

mesečni strošek vodenja kredita po polovični ceni (5,00 EUR mesečno)

– brez stroška predčasnega vračila kredita

v zgornjo obrestno mero je že všteto mesečno plačevanje obresti z letno obrestno mero 2% namenjenih za garancijski sklad Sklada 05 za primer neplačil s strani kreditojemalca

– banka lahko znižano obrestno mero pogojuje s tem, da kreditojemalec odpre pri njej TRR in prenese na banko celotno ali del svojega poslovanja, ugodno obrestno mero lahko  pogojuje tudi s podpisom pogodbe kreditojemalca o sodelovanju v programu “Naložbe 0,5%” Sklada 05

– drugi morebitni stroški, ki nastanejo prosilcu v zvezi z zavarovanji, če se ta zahtevajo zaradi posebnih tveganj (stroški povezani z izdajo menice itd.)

Natančen izračun stroškov je razviden iz amortizacijskega načrta, ki ga za posameznega prosilca izdelamo pred podpisom kreditne pogodbe.

TRR

V primeru odprtja TRR ob najetju kredita (ali samostojno) vam ponujamo naslednje ugodnosti transakcijskega računa:

– brez stroškov otvoritve računa

– polovični stroški vodenja računa

– polovični stroški plačilnega prometa (interne transakcije, prilivi in odlivi – domača in čezmejna ter mednarodna plačila)

INFORMATIVNI IZRAČUN

Kalkulator za informativen izračun kredita

Zavarovanje

Kreditojemalec praviloma za zavarovanje zagotovi menico, kot obliko zavarovanja predlagamo tudi oblikovanjedeljene množične garancije (podobno kot pri mikrokreditih z učinkom npr. s pridobitvijo namenitev iz naslova 0,5% dohodnine, več informacij na http://www.sklad05.si/stran/19/mkredit).

Od prosilca se lahko zahteva odprtje TRR pri Banki Sparkasse d.d., zlasti za sredstva pridobljena iz naslova deljene množične garancije.

Banka Sparkasse d.d. lahko zahteva, da soglasje za najetje kredita poda upravni oz. nadzorni organ (npr. svet zavoda, itd.) kreditojemalca.

Prosilcu se lahko za pridobitev kredita in zmanjšanje tveganja nepoplačila le tega postavi posebne pogoje (npr. poročanje o izvajanju projekta itd.).

Banka si pridržuje pravico, da od prijavitelja zahteva dodatno obliko zavarovanja (poroštvo, zavarovanje z nepremičnino itd.).

Za lažje ocenjevanje tveganja glede poplačila kredita je koristna (ni obvezno) predložitev bonitetnega poročila AJPESA BON-2 v PDF.

Čas za odobritev in objava

Čas za pridobitev kredita: praviloma približno dva tedna od vložitve popolne dokumentacije

Informacija o odobrenem kreditu (kreditojemalec, višina, doba) je objavljena med naložbami Sklada 05 na spletni strani Sklada 05.

Dokumentacija

Za informativno presojo možnosti pridobitve kredita prosilec predloži:

1. Prošnja za premostitveni kredit, opis projekta (word document)

2. zadnjo bilanco stanja

V primeru pozitivnega mnenja je za pridobitev kredita potrebno predložiti celotno dokumentacijo:

1. Akt o ustanovitvi

Establishment act

2. AJPES izpisek (matična št., davčna št., zakoniti zastopniki) – ne starejših od 3 mesecev

AJPES (registration number, TAX ID number, legal representative and function), not older then 3 months

3. Zadnji izkaz prihodkov/odhodkov

Income/costs in P&L

4. Zadnja bilanca stanja

Last year balance sheet

5. Pogodba o financiranju projekta za katerega se zaproša za kredit

Signed contract for project financing

6. Oddana projektna dokumentacija (opis projekta), ki je običajno sestavni del pogodbe o financiranju projekta

Project proposal approved by contract

7. Zadnji odzivni dokument financerja o oddanem poročilu organizacije glede izvajanja projekta (če dokument na voljo)

Report on Project controlling made by a financing institutions – if available

8. Excel tabela – časovnica prilivov/odlivov ter pregled prihodkov/odhodkov organizacije

Excel file – Cash Flow and Income/expend structure for organization

9. Prošnja za premostitveni kredit, opis projekta (word document)

Application for bridge loan, including project descriptio

10.Skeniran osebni dokument zakonitega zastopnika

Scaned personal document of responsible person

11. Razkritja k računovodskim  izkazom

Disclosure to the accountany documentation

12. Izjava o povezanih osebah

Statement on the linked persons

Obrazec 8časovnica prilivov/odlivov izpolnite samo na podlagi našega zaprosila, sicer ni potrebno. V tem primeru boste preglednico izpolnili excel formatu (v tabeli izpolnite oba zavihka – “cash-flow” ter “structure income_expenditures”). Pri tem izpolnite podatke za obdobje za katerega zaprošate za kredit (torej do datuma popolnega vračila glavnice in obresti), kar pomeni da po potrebi dopolnite (podaljšajte) tabelo.

Obrazec 9 – prošnjo za premostitveni kredit izpolnite v slovenskem jeziku in v doc (Word) formatu. Po pregledu in morebitnih dopolnitvah vam bomo poslali prošnjo podpisano z naše strani, vi dodate svoj podpis in žig in nam jo pošljete po elektronski pošti v pdf verziji.

Drugi dokumenti so lahko v PDF formatu, vključno tudi neobvezno bonitetno poročilo AJPESA BON-2.

Oddaja dokumentacije

Dokumentacijo za pridobitev premostitvenega kredita vložite v elektronski obliki na info@brezdobicka.si.

Skupaj naj priloge ne presegajo 10 MB. (e-pošto “razbijte” v več elektronskih sporočil, če priloga presega omejitev)

Posebej je potrebno:

* tč. 11 (razkritja k računovodskim izkazom) pošljete:

– skenirano različico po elektronski pošti

– original po pošti na naslov: Banka Sparkasse d.d., Vesna Osterman, Delavska c. 26, 4208 Šenčur.

* tč. 12 (izjava o povezanih osebah) pošljete:

– skenirano različico po elektronski pošti

– original po pošti na naslov: Banka Sparkasse d.d., Vesna Osterman, Delavska c. 26, 4208 Šenčur.

Obrazci

1. Časovnica prilivov/odlivov ter pregled prihodkov/odhodkov organizacije – št. 8 – (excel tabela, verzija marec 2014)

2. Prošnja za premostitveni kredit – št. 9 – (word dokument, verzija5 september 2015)

3. Razkritja k računovodskim izkazom – št. 11

4. Izjava o povezanih osebah za pravne osebe – št. 12

Poročanje

1. Četrtletno poročilo o izvajanju kreditiranega projekta

Informacije

Za pridobitev premostitvenih kreditov, ki jih ponuja Banka Sparkasse d.d. izvajata Sklad 05 ter Brez dobička d.o.o. preglede dokumentacije in nudita kreditojemalcem pomoč pri njeni pripravi.

Za informacije pišite ali pokličite na:

info@brezdobicka.si   Primož Šporar + 386 41 684 182

Koristno

1. Kalkulator za informativen izračun kredita

2. Mnenje Banke Slovenije glede dejavnosti dajanja kreditov

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.