Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | 100 milionov za podjetja! Kako do kredita ali posojila, ko banke in druge inštitucije “razdelijo” že ves denar oz. ne ustrezate razpisnim kriterijem? Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe nudi kredite in posojila za tista podjetja, ki ne dobijo na banki posojila

100 milionov za podjetja! Kako do kredita ali posojila, ko banke in druge inštitucije “razdelijo” že ves denar oz. ne ustrezate razpisnim kriterijem? Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe nudi kredite in posojila za tista podjetja, ki ne dobijo na banki posojila

27.08.2016

100 milionov za podjetja!

01.04.2009 ob 08:43

Vir: http://www.poslovni-bazar.si/?mod=articles&article=2227

Kakšne so finančne spodbude slovenskega podjetniškega sklada za mala in srednje velika podjetja v času gospodarske krize?

Posojila, najpomembnejši vir

Zaostrene gospodarske razmere, kriza svetovnega finančnega sistema ter posledično visoka stopnja negotovosti in turbulenca v poslovnem okolju kažejo tudi v slovenskem gospodarstvu vse bolj jasne posledice. Mala in srednje velika podjetja (MSP), ki veljajo v vsakem gospodarstvu za ključne akterje na poti izboljšanja gospodarstva, zaposlitev, regionalnega razvoja in inovacij, veljajo v času gospodarske krize za še posebej izpostavljene gospodarske subjekte, ki imajo že v ugodnih gospodarskih razmerah velike težave pri pridobivanju finančnih sredstev. Največje težave MSP pri pridobivanju primernih finančnih sredstev, ki kažejo tudi na strukturne težave na strani ponudbe finančnih virov s strani finančnih institucij, se pojavljajo pri zagotavljanju semenskega in zagonskega kapitala, ali pa obstoječi finančni viri MSP-jem niso na voljo po pogojih, ki so zanje najustreznejši. Najpomembnejši vir za investicijska vlaganja MSP v Sloveniji namreč še vedno ostajajo dolžniški viri, najpogosteje v obliki bančnih posojil, ki pa zahtevajo visoka zavarovanja, še posebej zaradi trenutnih gospodarskih in finančnih negotovosti. Prav zaradi visokih zavarovanj in vse strožjega sistema bonitetnih ocen ostajajo ti viri neustrezni oz. nedostopni za MSP v zgodnejših fazah razvoja. V tem kontekstu je treba pri dostopu do financiranja v času gospodarsko-finančne krize umeščati MSP kot enakovredne partnerje velikim podjetjem in jim z dodatnimi finančnimi spodbudami, tudi v obliki državnih pomoči, omogočiti normalen prehod skozi negotovo obdobje.

Anketa – kakšen je vpliv krize?

V decembru 2008 je SPS izvedel anketo o nastali finančni krizi in njenem vplivu na poslovanje podjetij. Anketa, kjer je sodelovalo 425 podjetij, je pokazala, da trenutno največji problem podjetjem predstavlja likvidnost in neupoštevanje plačilnih rokov. MSP se srečujejo tudi s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev ter izkazujejo največjo potrebo po sredstvih za investicijska vlaganja v višini do 50.000 EUR, kjer bi uspeli do 30 % sredstev, potrebnih za izvedbo investicije, zbrati sami iz lastnih sredstev. Prav tako so podjetja izrazila veliko potrebo po sredstvih za financiranje obratnih sredstev v višini do 50.000 EUR. Ker se je na anketo odzvalo kar 71 % podjetij, ki so predstavljala mikro podjetja, lahko predvidevamo, da je to povpraševanje še precej večje.

Finančne spodbude v letu 2009

Slovenski podjetniški sklad (Sklad) kot izvajalska institucija Ministrstva za gospodarstvo vsako leto razpisuje državne pomoči za zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne investicije v podjetniškem sektorju v Sloveniji, pri tem pa sodeluje z domačimi in mednarodnimi institucijami. V letu 2009 je Sklad skupaj z Ministrstvom za gospodarstvo na podlagi prvega svežnja vladnih protikriznih ukrepov svojo ponudbo ugodnih finančnih virov še okrepil in bo podjetniškemu sektorju ponudil skupno cca 97,6 mio EUR različnih ugodnih finančnih sredstev za podjetja, od tega:

• cca 52,0 mio EUR garancijskega potenciala za zavarovanje bančnih kreditov,
• cca 8,6 mio EUR za subvencioniranje obrestnih mer,
• cca 35,0 mio EUR za subvencije za nakup nove tehnološke opreme in
• cca 2,0 mio EUR subvencij za zagon podjetij.

 

 

 

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere so namenjene financiranju materialnih, nematerialnih investicij in obratnih sredstev obstoječim MSP. Podjetje poišče banko, ki sodeluje s Skladom (ažuriran seznam sodelujočih bank najdete na www.podjetniskisklad.si) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. S pozitivnim sklepom banke se podjetje skupaj z ostalimi obvezujočimi dokumenti prijavi na javni razpis Sklada za produkt P1, kjer v primeru pozitivnega sklepa Sklada podjetje pridobi od 60 do 80 % garancijo za zavarovanje omenjenega kredita, pravico do nižje obrestne mere kredita (6-mesečni EURIBOR + 0,5 %), hkrati pa možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita ter daljšo ročnost. Zaradi soočanja podjetniškega sektorja z velikimi likvidnostnimi težavami je SPS produkt P1 2009/2010 posebej prilagodil trenutnim razmeram in ponudil možnost pridobivanja garancij za bančne kredite z namenom financiranja izključno obratnih sredstev do maksimalne vrednosti kredita 200.000 EUR, maksimalno višino kredita za investicije pa je povečal na 1,5 mio EUR. Prva razpisana kvota garancijskega potenciala, ki je bila objavljena 6. marca 2009, znaša 9 mio EUR, temu pa bo v spomladanskih mesecih sledila še dodatna kvota v višini 43 mio EUR, ki jo bo zagotovilo Ministrstvo za gospodarstvo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za tovrstne kredite bodo banke lahko uporabile prosta likvidna sredstva, ki jim jih je v zadnjih mesecih že zagotovila SID banka, d.d. Takšno povezovanje bo imelo pozitivne posledice predvsem za MSP, ki se v tem času zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer srečujejo s hudimi težavami pri dostopanju do svežih finančnih sredstev.

Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih in inkubiranih podjetij v subjektih inovativnega okolja

SPS želi z razpisom spodbuditi ustanovitve in zagon nastajajočih podjetij v subjektih inovativnega okolja (tehnoloških parkih, podjetniških inkubatorjih in univerzitetnih inkubatorjih), kjer podjetja razvijajo proizvode, procese in storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trgov in se osredotočajo na reševanje problemov kupcev. Na razpis, ki je bil objavljen že v februarju 2009, se lahko do 20. marca 2009 prijavijo podjetja, ki so vključena (do oddaje zahtevka morajo biti tudi fizično prisotna) v subjektih inovativnega okolja in še niso registrirana več kot 12 mesecev od dneva vložitve vloge, v razvojni fazi pa imajo nov poslovni program. Seznam subjektov inovativnega okolja vodi Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in so vpisani v evidenco subjektov inovativnega okolja, podjetja pa svojo vključenost dokazujejo s pisnimi potrdili le-teh.

Pogarancije za regionalne garancijske sheme

S produktom pogarancij želi SPS v sodelovanju z regionalnimi in občinskimi finančnimi (garancijskimi) shemami pospešiti investicijska vlaganja v MSP na regionalni ravni. Podjetja za zavarovanje kredita, ki ga želijo najeti pri sodelujočih bankah, z uradno vlogo zaprosijo regionalno (občinsko) garancijsko shemo. Le-te jim omogočijo delno zavarovanje za kredit, ki ga zaradi sodelovanja SPS ponudijo laže in v večjem obsegu, saj SPS prevzame del tveganja. Razpise bodo tudi v letu 2009 objavile sodelujoče regionalne garancijske sheme.

Sofinanciranje (subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v MSP

Subvencije za začetne investicije v napredno tehnologijo so namenjene delni povrnitvi izdatkov, povezanih z nakupom nove tehnološke opreme v MSP. S tem se želi spodbuditi podjetja v investicijska vlaganja za proizvodnjo/izvajanje novih ali temeljito izboljšanje proizvodov/storitev ali procesov, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetij, merjeno z večjo rastjo in produktivnostjo, ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednosti na zaposlenega. Javni razpis, ki je objavljen v Uradnem listu RS dne 13. 3. 2009, MSP-jem omogoča sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v maksimalni višini 200.000 EUR, sredstva pa so lahko uporabijo za pokrivanje stroškov nakupa novih strojev, nove strojne opreme ter nove programske opreme do največ 40.000 EUR.

Na kaj morajo biti podjetniki še posebej pozorni?

V vsakem razpisu je potrebno preveriti pogoje razpisa:

• Katera podjetja so upravičena do prijave (upravičenci)?
• Katere investicije so upravičene do državne pomoči (upravičeni stroški)?
• Katera podjetja so zaradi pravil državnih pomoči izločena in se ne morejo prijaviti?
• Kdaj lahko nastanejo upravičeni stroški (obdobje upravičenosti investicije)?

Prijavljene projekte podjetij, ki izpolnjujejo pogoje posameznega razpisa, ocenjuje razpisna komisija po kriterijih, ki so objavljeni v razpisni dokumentaciji in so prijavitelji ob sami pripravi vloge z njimi seznanjeni. Pri pripravi poslovnega načrta za investicijo si prijavitelji lahko pomagate s programskim orodjem Poslovni načrt, ki ga najdete na spletni strani: www.podjetniskisklad.si (Pripomočki za pripravo vloge / Poslovni načrt). Med pripomočki lahko najdete pod rubriko najpogostejša vprašanja podjetnikov tudi koristne nasvete in odgovore za pripravo vloge in uspešno koriščenje državnih pomoči Sklada. Svetovalnih podjetij ali podjetniških svetovalcev s pooblastilom za pripravo vlog na razpise Sklada ni. Za odločitev o sodelovanju se odloči podjetnik sam.

Kako do državne pomoči slada?

S prijavo na javni razpis in oddajo vloge z vso ustrezno dokumentacijo! Državna pomoč SPS se lahko nameni izključno za nove, še nerealizirane investicije in izključno preko javnih razpisov, ki jih Sklad objavi v Uradnem listu RS, javnih občilih in na svoji spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Kaj pa banke?

BANKA KOPER

Banka Koper bo v okviru projekta Podjetna Slovenija predstavila tri posebne ponudbe, ki so pripravljene za specifične ciljne segmente. In sicer za novoustanovljena podjetja in zasebnike, za člane OZS in OOZ in za segment kmetovalcev in turističnih kmetij. Pri pomoči financiranja podjetij in drugih poslovnih subjektov ponujajo finančna sredstva pod zelo ugodnimi pogoji in v letošnjem letu kljub finančni krizi sredstev ne nameravajo omejevati. Ena izmed temeljnih usmeritev banke je vpetost v domače gospodarstvo in podpora majhnim in srednjim podjetjem, zasebnikom in drugim poslovnim subjektom pri novih podjetniških podvigih in različnih investicijskih projektih.

 
Nova KBM

Pri Novi KBM v okviru projekta Podjetna Slovenija pripravljajo financiranje investicij in obratnih sredstev pod ugodnejšimi pogoji. Obseg sredstev, ki jih namenjajo za pomoč financiranjem podjetij, je primerljiv s prejšnjimi obdobji. Prednost bodo dajali kakovostnejšim programom, ki zaposlujejo več ljudi in imajo višjo dodano vrednost. Podjetja lahko pri njih vire financiranja pridobijo glede na kakovostno zavarovanje, obseg poslovanja z banko in boniteto. Banka zagotavlja regulatorno in operativno likvidnost in na ta način v danih razmerah, ob upoštevanju zaostrenih kreditnih pogojev, ves čas omogoča poslovanje svojih komitentov tako na področju kreditov gospodarstvu kot prebivalstvu.

HYPO

Kot prispevek k trenutnim razmeram na finančnih trgih so v Hypo Alpe-Adria-Bank pripravili posebno akcijo, kjer bodo dodatno znižali obrestno mero za končne uporabnike sredstev Podjetniškega sklada. Kredite iz tega naslova bodo ponujali po obrestni meri 6m Euribor + 0 %. S tem korakom želijo pomagati obstoječim in potencialnim novim strankam iz segmenta malih in srednjih podjetij, ki ne planirajo zmanjšanja sredstev za financiranje. V banki normalno odobravajo tako dolgoročne kot tudi kratkoročne kredite in tudi pogoji za pridobivanje finančnih sredstev so enaki, kot so bili do sedaj. V banki ne opažajo manjšega financiranja tako obstoječih kakor tudi novih strank banke z dobrimi programi in boniteto.

vir:: Kapital, 16.3.2009, Št. 464, www.revijakapital.com/kapital/, Avtor: Simona Grobelnik, Zbrala: Ana Srebot

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.