Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Možnosti financiranja za mala in srednje velika podjetja. Kreditiranje samostojnih podjetnikov sp : PNC naložbe : Podjetniški Naložbeni Center

Možnosti financiranja za mala in srednje velika podjetja. Kreditiranje samostojnih podjetnikov sp : PNC naložbe : Podjetniški Naložbeni Center

10.06.2016

Evropska unija s svojimi skladi, programi in razpisi podeljuje nepovratna sredstva, katerih namen je izvedba projektov in dejavnosti v skladu s strateškimi usmeritvami EU.

Mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) lahko izkoristijo financiranje EU v različnih oblikah, v obliki subvencij, posojil in jamstev. Pomoč je na voljo neposredno (subvencije EU, centralizirani programi) ali v okviru programov, ki se upravljajo na nacionalni ali regionalni ravni (decentralizirani programi).

Kaj je MSP?
EU je MSP opredelila kot podjetja, ki imajo manj kakor 250 zaposlenih. Poleg tega njihov letni promet ne sme presegati 50 milijonov EUR oziroma njihova bilančna vsota ne sme presegati 43 milijonov EUR.

Slika: Finančni okvir – VIRI financiranja

1.      Glavni viri financiranja, ki so na voljo
1.1.   Financiranje v obliki subvencij EU
Tovrstno financiranje je predvsem tematsko in v okviru posebnih ciljev – okolje, raziskave, usposabljanje – ga oblikujejo in izvajajo različni oddelki Evropske komisije ali izvajalske agencije. MSP in druge organizacije (npr. poslovna združenja, ponudniki podpornih storitev za podjetja ali svetovalci) se lahko za programe običajno prijavijo neposredno, na splošno pod pogojem, da so njihovi projekti trajnostne narave, imajo dodano vrednost in so transnacionalni.
Možnosti financiranja po tematskih sklopih
Okolje, energija in transport
Program LIFE+
Program zagotavlja podporo projektom za ohranjanje okolja in narave.
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)
Program podpira podjetništvo in inovativnost v MSP, njihov sprejem informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in trajnostne uporabe energije.
V zvezi z okoljskimi zadevami CIP vsebuje:
a) Program za podjetništvo in inovativnost – Eko inovacije; cilj je izkoristiti polne možnosti okoljskih tehnologij za varstvo okolja, tako da prispeva h konkurenčnosti in gospodarski rasti
b) Program Inteligentna energija – Evropa – dejavnosti za povečanje razumevanja in zahtev po energetski učinkovitosti, spodbujanje obnovljivih virov energije in diverzifikacijo energije ter spodbujanje diverzifikacije goriv in energetske učinkovitosti v transportu
Program Marco Polo
Marco Polo financira pobude, ki želijo prevoz preusmeriti s cest na železnico in vodne poti. Projekti prispevajo k manjši obremenjenosti in onesnaženju in izboljšujejo učinkovitost prevoza.
Inovacijske in raziskovalne dejavnosti
Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj (7FW)
Za MSP so na voljo sredstva v različnih podprogramih:
–        ›Sodelovanje‹ – spodbujanje sodelovanja MSP pri vseh raziskovalnih dejavnostih ter spodbujanje vključevanja MSP-jev v Skupne tehnološke iniciative.
–        ›Zamisli‹ – za raziskovalne skupine iz MSP-jev, ki konkurirajo na osnovi odličnosti.
–        ›Ljudje‹ – spodbujanje večje udeležbe MSP-jev v okviru programa ›Mostovi in partnerstva med podjetji in univerzami‹.
–        ›Zmogljivosti‹ – okrepiti inovativno zmogljivost evropskih MSP-jev in njihov prispevek k razvoju proizvodov in trgov na osnovi novih tehnologij (Raziskave v korist MSP).
Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (CIP)
Na področju inovativnost in informacijske tehnologije CIP vsebuje dva programa:
a) Cilj Programa za podjetništvo in inovativnost je izboljšanje pogojev za inovacije, kot so na primer izmenjave najboljših praks med državami članicami in dejavnosti za izboljšanje, spodbujanje in pospeševanje inovativnosti v podjetjih. Program podpira dejavnosti za pospeševanje sektorskih inovacij, povezovanja, javnega in zasebnega partnerstva ter uporabo inovacijskega menedžmenta.
b) Cilj programa ICT je spodbujanje novih konvergirajočih trgov elektronskih omrežij in storitev, medijskih in digitalnih vsebin.
EUREKA
Eureka je panevropska mreža za tržno usmerjene industrijske razvojne in raziskovalne dejavnosti, ki podpirajo konkurenčnost evropskih podjetij tako, da tvorijo povezave in inovacijske mreže.
Izobraževanje in usposabljanje
Program vseživljenjsko učenje
Program pokriva štiri posebne programe, od katerih je za podjetja najpomembnejši LEONARDO DA VINCI. Cilj programa je podpiranje pridobivanja in uporabe znanja, spretnosti in kvalifikacij za opravljanje poklica, povečevanje števila in kakovosti mednarodnega usposabljanja in povečevanje zaposljivosti posameznikov in njihove vključenosti v evropski trg dela.
Erasmus za mlade podjetnike
Program zagotavlja praktično in finančno pomoč novim podjetnikom, ki želijo nekaj časa preživeti v podjetjih v drugih državah EU in se tam učiti od izkušenih podjetnikov. Cilji programa so izmenjava zamisli, izkušenj in informacij med podjetniki, s čimer bi pospešili dostop do trga in našli možne partnerje za nove posle v drugih državah EU.
Kultura in mediji
KULTURA
Program zagotavlja sredstva za sodelovanje na projektih s področja kulture na vseh umetniških in kulturnih področjih. Ima tri glavne cilje: spodbujati čezmejno mobilnost oseb, ki delajo v kulturnem sektorju; pospeševati transnacionalni pretok kulturnih in umetniških del; uveljaviti medkulturni dialog.
MEDIA
Podpora programa MEDIA je osredinjena na štiri prednostna področja: Usposabljanje, Razvoj projektov, Distribucija ter Promocija/Festivali. Cilj je izboljšanje konkurenčnosti evropskega filma, televizije in novih medijskih industrij ter izboljšanje mednarodnega obtoka evropskih avdiovizualnih izdelkov.
1.2.   Strukturni skladi
Strukturni skladi so finančni instrument kohezijske politike EU in največji instrument Skupnosti za financiranje MSP.
Neposredna pomoč MSP za sofinanciranje njihovih naložb je mogoča samo v gospodarsko manj razvitih (›konvergenčnih‹) regijah; v drugih imajo prednost dejavnosti z močnim učinkom finančnega vzvoda (npr. podjetniško usposabljanje, podporne storitve, poslovni inkubatorji, mehanizmi za prenos tehnologij, povezovanje v mreže) v nasprotju z neposredno pomočjo posameznim MSP.

V obdobju 2007–2013 delujeta dva strukturna sklada:
–        Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), namenjen krepitvi ekonomske in socialne kohezije ter pomoči pri odpravljanju največjih razvojnih neravnovesij v regijah EU
–        Evropski socialni sklad (ESS), namenjen vlaganju v ljudi. Njegovo poslanstvo je zmanjševanje nezaposlenosti, spodbujanje zaposljivosti in razvijanje podjetniškega duha, vlaganje v znanje, skrb za enake možnosti in socialno vključenost vseh v trg delovne sile.
Upravičenci do sredstev iz strukturnih skladov prejmejo neposredni prispevek, s katerim lahko financirajo svoje projekte. Programi so vodeni na nacionalni in/ali regionalni ravni.
Na področju razvoja podeželja sta bila s finančno perspektivo 2007–2013 ustanovljena dva nova sklada: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski sklad za ribištvo, ki pa ne spadata več v okvir kohezijske politike. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja se osredinja na tri tematske osi: izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva; okolje in podeželje; izboljšanje življenjske kakovosti in diverzifikacijo kmetijskega gospodarstva.
Evropska komisija, Evropska investicijska banka in Evropski investicijski sklad so začeli izvajati skupno pobudo za izboljšanje dostopa do financiranja za MSP v manj razvitih regijah. Pobuda, imenovana Skupna evropska sredstva za mikro- do srednja podjetja (Jeremie), državam članicam in regijam omogoča, da uporabijo del svojih strukturnih skladov za zagotavljanje jamstev za posojila pa tudi za lastniški in tvegani kapital za MSP.
1.3.   Finančni instrumenti
Te sheme ne zagotavljajo neposrednega financiranja MSP; običajno se do njih dostopa prek finančnih posrednikov, kot so banke, kreditne ustanove ali investicijski skladi. Njihov namen je povečanje obsega razpoložljivega kredita za MSP in spodbujanje teh posrednikov, da razvijejo posojilne zmogljivosti za MSP.
Znotraj Okvirnega programa za konkurenčnost in inovacije (CIP) so finančni instrumenti organizirani v tri sheme, upravljajo pa se v sodelovanju z Evropskim investicijskim skladom (EIS) in drugimi mednarodnimi finančnimi institucijami:
–         Pomoč za hitro rastoča in inovativna podjetja (GIF) je namenjena povečanju zagotavljanja lastniškega kapitala za inovativne MSP v zgodnjih fazah delovanja (GIF1) pa tudi v fazi širitve (GIF2). GIF deli tveganje in dobiček z zasebnimi vlagatelji lastniškega kapitala, ki so pomemben vzvod za zagotavljanje lastniškega kapitala inovativnim družbam.
–         Jamstveni sklad za MSP zagotavlja dodatna jamstva z namenom, da se poveča zagotavljanje kreditiranja za MSP.
–         Shema za vzpostavljanje zmogljivosti podpira finančne posrednike v nekaterih državah članicah.
 
Posojila Evropske investicijske banke (EIB)
Ta posojila so zagotovljena prek posrednikov, na primer poslovnih bank. Posojila so namenjena opredmetenim in neopredmetenim vlaganjem MSP-jev.
 
 
2.      Kako se lahko prijavite
–        Postopki za prijavo za subvencije EU so opisani v razpisih za zbiranje predlogov za posamezne programe, prijave pa naslovite neposredno na Evropsko komisijo ali izvajalsko agencijo, ki vodi zadevni program.
–        Programi, ki črpajo sredstva iz strukturnih skladov, se upravljajo na nacionalni ali regionalni ravni, na kateri so programi tudi izbrani.
–        Finančni instrumenti za MSP so običajno na voljo prek finančnih posrednikov, kot so banke ali kreditne ustanove.
 
3.      Kje lahko dobite dodatne informacije
 
• Mreža Enterprise Europe Network
• Evropski portal za MSP (pregled glavnih možnosti financiranja, ki so na voljo):
• Možnosti financiranja po področjih na portalu Komisije o subvencijah:
Viri:
1. Nova sredstva, boljši predpisi – Vodnik o financiranju EU za začetnike
2. Podpora Evropske unije za podporo MSP – Pregled glavnih možnosti financiranja, ki so na voljo evropskim MSP-jem
mag. Tadeja Gornik

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.