Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila za podjetnike in alternativni načini zagotavljanja likvidnosti

Posojila za podjetnike in alternativni načini zagotavljanja likvidnosti

01.08.2022

Če vas zanima alternative podjetniškim posojilom in zakaj so posojila za podjetja le eden izmed načinov zagotavljanja likvidnosti, je ta članek pravi za vas.

Podjetja za svoje vsakodnevno poslovanje potrebujejo obratni kapital, da lahko sproti financirajo svoje poslovanje. V podjetju je potrebno sprotno in vestno zagotavljanje finančnih virov oziroma obratnega kapitala. Tematika, kateri se bomo posvetili v prvem delu so posojila za podjetja. Uvodni tematiki sledi nadaljevanje v drugem delu prispevka, v katerem bomo prikazali, da posojila za podjetja niso edini vir zagotavljanja likvidnosti, dodatno pa bomo predstavili še alternativne načine financiranja. Struktura financiranja vključuje kratkoročne in dolgoročne vire financiranja, s katerimi podjetje zagotavlja svoje nemoteno poslovanje. Ustrezna struktura financiranja je pravzaprav ena izmed najpomembnejših poslovnih funkcij podjetja. Ko preučujemo stanje podjetja je smotrno razmisliti tudi o tem, katere vire je možno dodatno angažirati za optimalno financiranje poslovanja. Posojila za podjetja so eden izmed načinov, s katerimi lahko izboljšamo strukturo financiranja podjetja. S tem vplivamo na nemoteno likvidnost le-tega, kar pa se prej ko slej odrazi tudi na izboljšanju finančne bonitete podjetja.

– Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
– Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
– Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
– Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet. Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko. Nudimo t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila. V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

Podjetniški Naložbeni Center nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• širitev na trgu,
• itd..

Podjetje Podjetniški Naložbeni Center deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Posojilo lahko označimo kot vrsto dolga, ki je omejeno na določeno časovno obdobje. Vračilo se lahko opravi v enem znesku ali pa se ga razporedi na obroke. V praksi poznamo posojila za fizične stranke in posojila za podjetja. Posojilo pomeni prerazporeditev sredstev med dvema pravnima osebama. Posojilo zahteva bodisi vračilo enakekoličine izposojenih sredstev (npr. denar) bodisi vračilo večje količine sredstev, kar je tudi običajneje (t.i. vračilo z obrestmi). Različnih vrst posojil je veliko, pri čemer se te med seboj tudi precej razlikujejo.

Podjetje Podjetniški Naložbeni Center deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: do 1 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000,00 EUR do 20.000,00 EUR (izjemoma 30.000 EUR).
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja, itd..

Napačno je mišljenje, da je posojilo enako kreditu. Temu namreč ni tako, saj se obe storitvi razlikujeta predvsem v tem, kdo lahkonudi kredit in kdoposojilo. Kredit je vrsta posojila, ki ga lahko nudijo samo pravne osebe (t.i. bančne institucije, hranilnice in podjetja, ki posredujejo kredite), medtem ko lahko posojila podjetjem nudijo tako fizične osebe, kot tudi pravne osebe. Obstaja še ena bistvena razlika med storitvama. Kredit je vrsta posojila, ki je dano v denarju, kar pomeni, da kreditojemalec prejme denarna sredstva s strani kreditodajalca. Obligacijski zakonik (v nadaljevanju OZ) v 568. Členu navaja: “S posojilno pogodbo se posojilodajalec zavezuje, da bo posojilojemalcu izročil določen znesek denarja ali določeno količino drugih nadomestnih stvari, posojilojemalec pa se zavezuje, da mu bo po določenem času vrnil enak znesek denarja oziroma enako količino stvari iste vrste in kakovosti.

V nekaterih primerih slovenske banke niso najbolj razumevajoče, ko gre za podjetnikove težave in željo po pridobitvi kredita oz. posojila. Gre namreč za podjetnike, ki so že dalj časa prisotni na trgu, imajo dobro poslovanje, imajo zavarovanje, a kljub temu ne dobijo kredita oz. posojila oz. denarja na banki zaradi morebitnih kratkotrajnih blokad. Tovrstne reakcije bančnikov ponavadi odvrnejo še tako hrabrega podjetnika, ki zaradi tega ne more nato izpeljati svojega posla oz. se ne more širiti in rasti naprej. V večini primerov potem preprosto opustijo posel. Tako da, vsa tista podjetja, ki ne dobijo kredita ali posojila na banki (denarja) in imajo dobro poslovanje, se lahko obrnejo na podjetje Podjetniški Naložbeni Center ki nudi t.i. sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike (nudi kredite, posojila, finančne vire, denar), ki ne dobijo kredita ali posojila na banki in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje.

Negotove gospodarske razmere lahko v teh časih povzročijo finančno zagato za podjetja, slednja pa lahko povzroči nezmožnost plačevanja tekočih obveznosti. Le z učinkovitim in natančnim finančnim načrtovanjem je vzdrževanje in izboljšanje likvidnosti lahko uspešno. V kolikor podjetje želi, da proces finančnega načrtovanja funkcionira dobro, mora vodstvo podjetja ugotoviti vsoto, vrsto in namen vse finančnih sredstev (proces vključuje udeležbo oddelkov prodaje, nabave, proizvodnje in druge). Tekom prispevka smo že omenili, da je dobro finančno načrtovanje takšno, ki zajema presojo o tem, ali bodo za financiranje poslovanja potrebni različni viri financiranja (notranji, zunanji viri financiranja). Poleg dobrega finančnega načrtovanja pa lahko likvidnost podjetja izboljšamo tudi posredno, in sicer s preverbo bonitete poslovnega partnerja, saj sta likvidnost podjetja in denarni tok odvisna od plačilnih navad poslovnih partnerjev.

Že v prejšnjih člankih je bilo govora o cenah proizvodov ali storitev določenih podjetij. Podjetje Podjetniški Naložbeni Center, ki ponuja finančne vire oz. denar, kredite za pravne osebe in samostojne podjetnike, se ovrednoti z vidika proizvoda ali storitve podjetja in ne iz vidika “finančnih virov”, ki jih ima vsakdo v mislih, ko se posluži tovrstnih storitev. Poenostavljeno povedano, podjetje Podjetniški Naložbeni Center ni banka, zato lahko na trgu ponuja svoje storitve po tržnih cenah, ki si jih lahko sama oblikuje. Četudi podjetje ponuja finančne vire, se ne sme na njihovo ceno gledati iz vidika bančnega sektorja, ker je banka tista na trgu, ki mora delati v skladu z regulativami Banke Slovenije (BS) in so te regulative usmerjene v dolgoročno rast gospodarstva. Podjetje Podjetniški Naložbeni Center nudi nišne finančne rešitve, ki so kratkoročne narave, zato je temu tudi primerna cena. V nobenem primeru ne smemo govoriti o nekem letnem procentualnem donosu, glede na izdan produkt oz. storitev podjetja, ampak moramo gledati zgolj iz tržnega vidika na ceno storitev podjetja Podjetniški Naložbeni Center.

Zavrnitve kredita ne gre jemati kot poraz, ampak kot priložnost za izboljšanje. Vodstvo lahko na podlagi priporočila sprejme nujno potrebne ukrepe, s katerimi popravi poslovanje in v doglednem času zagotovi kreditno sposobnost podjetja. Če je možno razloge za zavrnitev kratkoročno odpraviti ali izboljšati, se lahko vam lahko tukaj pomaga Podjetniški Naložbeni Center. Kar lahko naredite, je realen načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja ter ga podkrepite z dejstvi.

Podjetniški naložbeni center vam lahko pomaga pri reprogramiranju kreditov pri bankah, ki bodo zmanjšali tveganje finančnih težav, dokapitalizacija, kar po eni strani poveča kapitalsko trdnost podjetja ter po drugi potrdi zaupanje lastnikov v njegovo dolgoročno prihodnost. Ko pri prihodnjem poslovanju obstaja preveč neznank, na katere podjetje težko vpliva, lahko zagotovite dodatna oziroma zadostna zavarovanja za primer neplačila. Banka v primeru potrebe podjetja po kratkoročnih sredstvih namesto klasičnega financiranja ponudi storitev faktoringa oziroma odkupa terjatev, pri čemer mora biti dolžnik podjetja dobro stoječa oziroma bonitetno primerna družba.

Podjetje Podjetniški Naložbeni Center nudi sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in kredite za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet. Podjetje Podjetniški Naložbeni Center ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.