Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje osnovnih sredstev z leasingom – primerjava slovenskih leasing ponudnikov

Financiranje osnovnih sredstev z leasingom – primerjava slovenskih leasing ponudnikov

28.07.2020

Osnovna sredstva

Osnovna sredstva so dobrine podjetja, ki podjetju ustvarjajo dohodek. Podjetje jih pridobiva oziroma ima z namenom uspešnega opravljanja poslovnih aktivnosti v daljšem obdobju. Takšna osnovna sredstva so torej potrebna, da lahko podjetje uspešno opravlja svojo dejavnost. Takšna osnovna sredstva so lahko v lasti podjetja, torej jih je podjetje kupilo, lahko pa so tudi v podjetju zgolj iz naslova finančnega najema – leasinga. Glede na računovodske standarde se delijo na opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Opredmetena osnovna sredstva so navadno sredstva, ki se fizično uporabljajo pri pridelavi oziroma produkciji proizvodov, ali pri opravljanju storitev – gre torej za oprijemljive stvari, ki fizično obstajajo. To pomeni, da bo posredno, preko opredmetenih osnovnih sredstev podjetje ustvarjalo svoje proizvode in tako uspešno poslovalo na trgu. Takšna opredmetena osnovna sredstva so tako na primer razne nepremičnine, tako zemlja kot stavbna zemljišča, razni proizvodni stroji in druge naprave, ki jih podjetje uporablja pri proizvodnji svojih izdelkov, pri določenih podjetjih pa tudi na primer živa bitja kot so kmetijske udomačene živali in rastline. Predvsem za opredmetena sredstva je značilno, da jih lahko ima podjetje, poleg tega, da jih ima v lasti, tudi v finančnem najemu, torej leasingu. Da se bo sredstvo res štelo kot osnovno sredstvo podjetja, in bilo tako tudi prikazano na bilancah podjetja, mora imeti podjetje sredstvo na leasing vzeto vsaj za eno leto.

Druga skupina osnovnih sredstev so neopredmetena osnovna sredstva, katerih glavna lastnost je da niso fizično oprijemljive stvari. Kljub temu, da niso fizično oprijemljiva, pa so vseeno ključnega pomena za opravljanje storitev podjetja ali proizvajanja njegovih produktov in tako ustvarjajo dobiček podjetja. Takšna neoprijemljiva osnovna sredstva so na primer razne pravice intelektualne lastnine, patenti, registrirane znamke, pridobljene koncesije in tako dalje.

Leasing Leasing v Sloveniji ni pravno urejen koncept, saj združuje pravne oblike različnih pogodb. Predvsem je leasing v določeni meri podoben najemu. Tudi izvor angleške besede »leasing« iz besede »lease«, ki pomeni zakupiti oziroma najeti kaže, da ima leasing skupne značilnosti z najemom. Vendar pa leasing vsebuje tudi značilnosti, ki se ne skladajo s tradicionalnim najemom ali zakupom, zato uporaba besede najem ni primerna – čeprav gre za tujo besedo se v Sloveniji (in tudi drugod po svetu) za leasing uporablja ta angleška beseda.

Pri leasingu gre za razmerje med jemalcem leasinga, dajalcem leasinga in pa, če le-ta ni ista oseba kot dajalec leasinga, dobaviteljem. »Leasingodajalec«, ki je lastnik opreme, da »leasingojemalcu«, ki opremo želi uporabljati, opremo da v uporabo v zameno za mesečne obroke, za določeno časovno obdobje, in v skladu s pogodbenimi določili, za katere se dogovorita. Če dajalec leasinga ni tudi proizvajalec v leasing dane opreme, bo opremo, ki jo bo dal v leasing jemalcu leasinga pridobil od dobavitelja te opreme. Tako bo v razmerje vstopil tudi dobavitelj.

Pri leasingu je značilno, da bo predmet leasinga določil jemalec, on se bo odločil, kaj preko leasinga želi pridobiti. To bo lahko pridobil direktno od proizvajalca in bo tako proizvajalec oziroma dobavitelj tudi dajalec leasinga, seveda, če dobavitelj to možnost ponuja. Po navadi pa bo v razmerje vpletena tudi neka »leasing hiša«, ki bo predmet kupila od dobavitelja in bo tako tudi dejanski lastnik predmeta leasinga, nato pa se bo leasing pogodba sklenila med dajalcem leasinga – leasing hišo in jemalcem leasinga. Leasing hiše so torej posredniki med dobavitelji oziroma proizvajalci leasing predmetov in pa med jemalci leasinga. Pri leasingu bo torej pravni lastnik dajalec leasinga, ekonomski pa jemalec leasinga.

Leasing se najbolj značilno deli na finančni in poslovni leasing. Glavna razlika je, ali bo jemalec leasinga po koncu časa leasinga, kot je bil dogovorjen, postal tudi lastnik predmeta leasinga. Pri finančnem bo z zadnjim plačanim obrokom predmet leasinga prešel v njegovo last. Takšna oblika leasinga je za podjetje smiselna le, ko podjetje želi ta predmet obdržati njegovo celotno življenjsko dobo, in poslovanja podjetja dejstvo, da predmet lahko zastara, ne bo oviralo. To bo predvsem pri predmetih, kjer se njihova vrednost in uporabnost s starostjo ne bo nižala.

Operativni leasing pa je oblika leasinga, kjer jemalec leasinga na koncu razmerja ne bo postal lastnik stvari. Ta oblika je torej bolj podobna najemu, kot finančni leasing. Po navadi bo pogodbeno obdobje za operativni leasing tudi krajše od obdobja za finančni leasing in krajše od življenjske dobe predmeta.

Operativni leasingFinančni leasing
Krajši čas leasingaDaljši čas leasinga
Pogodbe so odpovedljivePo navadi odpoved ni predvidena
Tveganja nosi dajalecTveganja so na jemalcu leasinga
Vse stroške vzdrževanja krije dajalec leasingaNavadno krije stroške popravil jemalec leasinga

Obstaja tudi oblika leasinga, ki se imenuje »sale and lease back leasing«. Ta oblika bo ugodna za podjetje, če podjetje osnovna sredstva že ima v lasti, vendar pa podjetje potrebuje hiter vnos kapitala za poslovanje. V takšnem primeru se lahko podjetje odloči za sale and lease back, kar pomeni »prodaj in vzemi nazaj na leasing«. Podjetje bo na primer svoj stroj prodalo leasing hiši in v zameno za to dobilo kapital, ker pa stroj še vedno potrebuje za proizvodnjo, ga bo od leasing hiše vzelo v leasing nazaj in tako bo ostalo ekonomski lastnik. Po koncu leasing obdobja bo podjetje znova postalo lastnik, z odplačilom zadnjega obroka leasinga. Takšen leasing je lahko pozitiven, ko podjetje potrebuje hiter kapital, za nove investicije. Predstavlja zadolžitev pod ugodnimi pogoji za podjetje, aj se po navadi uporablja fiksno obrestno mero.

Prednosti leasinga

V primerjavi s tradicionalnimi krediti bank, kjer mora podjetje ponuditi zavarovanje v obliki nepremičnine ali vredne premičnin, tega pri leasingu ne bo. Ker je lastnik predmeta leasinga dajalec leasinga, bo dajalcu leasinga v zavarovanje to dovolj.

V skladu s tem bo leasing kot obliko financiranja osnovnih sredstev veliko lažje pridobiti kot pa tradicionalni dolžniški kredit, s katerim bi podjetje nato samo kupilo osnovno sredstvo, ki ga potrebuje.

Nadalje operativni leasing omogoča večjo fleksibilnost. Omogoča, da je podjetje konkurenčno, saj lahko vedno znova uporablja novejše stroje. Ker so najemna obdobja krajša, podjetje pa ne bo lastnik predmeta, lahko v naslednjem obdobju, v primeru inovacij v namen konkurenčnosti, podjetje najame nov, bolj delovno učinkovit stroj. V primeru, da ima podjetje stroj v lasti, ker ga je samo kupilo s prevzemom kredita, bo obstajala možnost, da podjetje še vedno odplačuje kredit za stroj, ki ni več delovno učinkovit, in ne zadostuje temu, da bo podjetje na trgu konkurenčno.

Slabosti leasinga

Največja negativna stran leasinga je dejstvo, da po navadi stane več od tradicionalnih kreditov. Temu je tako tudi zato, ker leasing hiše včasih zahtevajo, da del predmeta leasinga leasingojemalec financira sam – okoli 20 %. Tako bo predvsem pri finančnem leasingu.

Nadalje so pogodbe finančnega leasinga zelo toge in stroge za leasingojemalca v smislu, da od njih ni možno preprosto odstopiti. V primeru odstopa mora jemalec leasinga plačati še vse izostale obroke. Nadalje bo pri finančnem leasingu obstajala možnost, da bo podjetje končalo z zastarelimi predmeti. Finančni leasing se sklepa na daljša obdobja, kar pomeni, da bo lahko, v času finančnega leasinga, prišlo do novih inovacij in izumov, ki bodo predmet leasinga naredili nekonkurenčen, podjetje pa bo vseeno moralo plačati obroke do konca in bo nato imelo predmet leasinga v lasti.

Ponudba leasing hiš v Sloveniji

GB Leasing (Gorenjska banka)

GB leasing, ki je leasing hiša Gorenjske banke, ki je ena večjih leasing hiš v Sloveniji. Ponudba je odvisna od izbranega predmeta leasinga, prav tako višina obrokov. Jemalci pa lahko predmet leasinga izberejo sami, GB Leasing pa je posrednik med dobaviteljem opreme in jemalcem leasinga.

Ponujajo naslednje kategorije leasinga za podjetja:

  • Leasing osebnih vozil za pravne osebe
  • Leasing motornih koles za pravne osebe
  • Leasing tovornih vozil

Le pri zgoraj naštetih kategorijah je možen tudi operativni leasing – torej le za vozila. Drugače je možen le finančni leasing.

  • Leasing mehanizacije
  • Leasing plovil za pravne osebe
  • Leasing opreme

Gre za finančni leasing, kjer ne zahtevajo posebne dokumentacije. Dovolj je izpolnjena vloga, podatki o pravni osebi in pa bilanca ter izkaz poslovnega izida. Ponekod pa se zahteva porok.

GB leasing ponuja predvsem finančne leasinge za naštete stvari, poslovni-operativni leasing ponuja le za najem vozil za pravne osebe in samostojne podjetnike.

GB leasing računa za odobravanje in vodenje pogodbe do 15% pogodbene vrednosti. Drugi znatni stroški so še: 97,60 EUR za spremembo obrestne mere, dobe in periode plačevanja, za spremembo poroštva, za prevzem pravic in obveznosti ali spremembo poroka in pa 195,20 EUR za moratorij na plačila.

Summit Leasing

Summit leasing ponuja leasing osebnih vozil, komercialnih vozil in pa posebej za podjetja Leasing mehanizacije in opreme. Pri tem leasingu ponuja Summit leasing tako finančni kot operativni leasing, torej se lahko podjetje odloči za kateregakoli izmed njiju.

Postopek poteka tako, da podjetje izbere ponudnika in opremo, ki jo želi, nato pa Summit leasing sestavi najprimernejšo ponudbo oziroma predstavi finančno rešitev glede na podatkov o podjetju, ki jih e-to posreduje. Na podlagi stanja podjetja in odvisno od izbranega stroja se določi tudi višina obrokov in vodenje ter odobravanje pogodbe.

Summit leasing svojih cenikov ne objavlja, za izračun stroškov leasing je potrebno poslati točno določeno povpraševanje za točno določeno opremo, Summit leasing pa potem pošlje ponudbo za izbran predmet.

Sumit leasing pa ponuja približen online-izračun za motorna vozila.  V primeru 200 EUR mesečnega obroka, v obdobju 84 mesecev in s pologom 1000 EUR, kar bi pomenilo 16.800 EUR vplačanega denarja, se lahko pri Summit leasingu dobi avto v vrednosti med 12.900 in 14.700 EUR. Treba je poudariti, da gre za strogo informativen izračun.

Porsche Leasing

Porsche leasing ponuja leasing vozil, in sicer operativni in finančni.

Pri operativnem gre za leasing med 24 in 60-imi meseci, obveznosti pa so odvisne od trajanja pogodbe, višine delne najemnine, izbranega modela in motorne različice vozila ter dogovorjenih na leto prevoženih kilometrov. Porsche leasing določa, da skupna delna najemnina ne bo znašala več kot 30% vrednosti.

Za finančni leasing Porsche zahteva polog v vrednosti vsaj 20% vrednosti vozila, doba financiranja pa je od 12 do 84 mesecev.

NLB Leasing Lease&Go

Lease&Go je letos maja novoustanovljena leasing hiša Nove Ljubljanske Banke. Ponuja:

  • Leasing vozil: Za leasing vozil ponuja Lease&Go tako finančni, kot operativni leasing osebnih vozil, avtobusov, motorjev, traktorjev, bivalnikov in tovornih ter komercialnih vozil. Podjetje mora predložiti sledeče: izpolnjeno vlogo za financiranje, predračun dobavitelja, naslovljen na NLB Lease&Go d.o.o. in kopijo osebnega dokumenta zakonitega zastopnika / pooblaščenca
  • Leasing opreme in strojev: NLB leasing ponuja leasing gradbene opreme in mehanizacije, leasing medicinske opreme, leasing kmetijske opreme in tiskarskih strojev. Tudi tu NLB Lease&Go ponuja operativni in finančni leasing, dokumenti, ki jih mora podjetje predložiti pa so enaki tem, ki so našteti pri leasingu vozila.
  • Leasing plovil: Glede na objavljen cenik NLB Lease&Go, so stroški sledeči: stroškov odobritve in obdelave posla ni določen, določeni so le stroški spremembe pogodb ter stroški kršitve pogodb. Za reprogramiranje glede spremembe pogodbe Lease&Go računa 0,10 % vrednosti pogodbe, za prenos pogodbe pa eno polovice vrednosti odobritve in obdelave.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.