Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje podjetij | Krediti za podjetja | Investicijsko financiranje | PNC Naložbe | Podjetniški Naložbeni Center

Financiranje podjetij | Krediti za podjetja | Investicijsko financiranje | PNC Naložbe | Podjetniški Naložbeni Center

14.06.2016

Dolgoročni krediti Evropske investicijske banke

Sredstva Evropske investicijske banke (EIB) so namenjena dolgoročnemu financiranjuzasebnikov, malih in srednje velikih podjetij ter organizacij javnega sektorja za širitev dejavnosti ter urisničitev razvojnih projektov s ciljem razvoja gospodarstva.

O kreditu

Informativno naročilo

Koristne informacije

 

GLAVNE PREDNOSTI

 • ugodna obrestna mera,
 • daljša ročnost kreditov,
 • enostaven postopek odobritve kreditov iz sredstev finančnih institucij Evropske Unije,
 • možnost odloga odplačila kredita,
 • možnost refundacije sredstev,
 • možnost dodatnega financiranja s krediti iz sredstev banke.

OSNOVNE LASTNOSTI

 • financiranje namenskih kreditov
 • nižja obrestna mera v primerjavi z redno bančno ponudbe,
 • ročnost kredita: najmanj 2 leti, največ 12 let*,
 • vrednost investicije: največ 25.000.000EUR*,
 • znesek kredita: največ 12.500.000,00 EUR*,
 • razvojni kredit lahko predstavlja do 50 %vrednosti projekta,
 • izvajanje projektov na območju Republike Slovenije.

* Minimalna ročnost kredit, vrednosti investicije in znesek kredita je odvisen od velikosti kreditojemalca in števila zaposlenih pri kreditojemalcu.

VSE KAR MORATE VEDETI O Dolgoročnem kreditu Evropske investicijske banke

 • Poleg redne dokumentacije katere dokumente potrebujem za odobritev investicijskega kredita oz. kredita za financiranje osnovnih sredstev?
 • Na kakšen način lahko zavarujem investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev?
 • Kdo so končni upravičenci?
 • Kateri so nameni oz. upravičeni stroški za financiranje iz vira EIB?
 • Kateri so neupravičeni stroški financiranja?
 • Katere so izključene dejavnosti?
 • Od česa je odvisna minimalna ročnost kredita, vrednost investicije in znesek kredita?

Dokumentacija je odvisna od namena financiranja (npr. ali kupujete oz. gradite poslovni prostor, kupujete stroje za dejavnost, komercialna vozila,…); glede na to, se dodatno zahteva:

 • investicijski oz. poslovni načrt
 • denarni tok
 • kupoprodajno pogodbo
 • gradbeno dovoljenje
 • fakture
 • drugo.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,…),
 • obrazec “Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti” skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti povezane z ureditvijo zavarovanja.

Skupina A: zasebniki, samostojna mala in srednja podjetja (SME), ki v času pred naložbo zaposlujejo manj kot 250 zaposlenimi s stroški projekta do 25 mio EUR

Skupina B: samostojna srednje-velika podjetja (Mid-Caps), ki v času pred naložbo zaposlujejo od 250 – 3.000 zaposlenih s stroški projekta do 25 mio EUR

Skupina C: velika podjetja privatnega sektorja, ki v času pred naložbo zaposlujejo več kot 3.000 zaposlenih in sicer s področja i2i (projekti na področju gospodarstva, temelječega na znanju), energije in varstva okolja, s stroški projekta od 40.000 EUR do 25 mio EUR

Skupina D: upravičenci iz javnega sektorja kot so država, regionalne ali lokalne skupnosti, s stroški projekta od 40.000 EUR do 25 mio EUR.

 

 • stroški nakupa, prenove ali razširitve/modernizacije opredmetenih sredstev (zgradbe, oprema, stroji) in zemljišč (če je zemljišče tehnično neizogibno nujno za naložbo, pri čemer ne sme nikoli preseči 50  % skupnih stroškov projekta. Financiranje nakupa kmetijskih zemljišč je v celoti izključeno.);
 • Investicije v neopredmetena sredstva, in sicer:
  • Stroški razvoja, planiranja in financiranja med fazo proizvodnje opredmetenih sredstev;
  • Stroški raziskav in razvoja (provizije, stroški razvoja in bruto plače, neposredno povezane z dejavnostmi raziskav, razvoja in inovacij);
  • ustvarjanje distribucijskih omrežij na domačem ali drugih trgih znotraj EU (odkup sredstev in/ali blagovne znamke, operativni stroški in stroški dela),
 • trajno povečanje obratnega kapitala, potrebnega za širitev poslovne dejavnosti (materiali, polproizvodi ter proizvodi).

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.