Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Financiranje samostojnih podjetnikov in podjetij, krediti, posojila, finančni viri PNC Naložbe d.o.o.,k.d.

Financiranje samostojnih podjetnikov in podjetij, krediti, posojila, finančni viri PNC Naložbe d.o.o.,k.d.

23.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki posojila. PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki posojila. PNC Naložbe d.o.o., k.d.

 

JAMSTVENA SHEMA: ZAKAJ, KAKO, KAJ in druga najpogostejša vprašanja

1. Kaj pravzaprav sploh je jamstvena shema?

Jamstvena shema je krizni ukrep države, ki je namenjen prevzemanju določenega deleža tveganj s strani države. S tem se posredno omogoča tudi bankam, da določen del tveganja kredita prenesejo na državo. Preprosto to pomeni, da bo država v primeru, če podjetje ne bo zmoglo odplačati kredita, banki povrnila del neplačanih obveznosti kreditojemalca. S takim prevzemanjem tveganj države se bodo banke lažje odločale za odobritev novih kreditov in od podjetij zanje tudi ne bodo zahtevale tolikšnih zavarovanj, kot bi jih sicer. Na ta način se bo povečal obseg kreditiranja in tako bodo podjetja v tem kriznem času lažje prišla do posojil, ki jih potrebujejo za svoje poslovanje.

2. Kdaj bodo podjetja lahko prišla do kreditov v okviru jamstvene sheme?

Povabilo bankam za sodelovanje na prvi avkciji je bilo objavljeno 15. junija 2009, prva avkcija pa je bila 19. junija 2009. Vseh avkcij skupaj je bilo 15, ukrep jamstvene sheme pa se je zaključil 31. 12. 2010..

3. Kakšne koristi ima lahko povprečno slovensko podjetje od jamstvene sheme?

Glavni cilj jamstvene sheme je olajšati podjetjem pridobivanje novih dolgoročnih kreditov za obratna sredstva in investicije. Bistvo jamstvene sheme je, da se z delitvijo tveganj med banko in državo omogoči pospešeno posojilno aktivnost bank in s tem učinkovito kreditiranje podjetij v teh kriznih časih.

4. Kaj moramo podjetja vedeti o avkcijah, na kaj moramo biti pozorna?

Podjetjem ni treba poznati podrobnosti avkcij. Te so namenjene poslovnim bankam, izvaja pa jih SID banka. Pomembne so zato, da se na ta način doseže čim višji delež tveganja, ki ga prevzemajo banke, in tako multiplicira znesek jamstva države. Na ta način bodo koristi jamstvene sheme na voljo čim več podjetjem, količina kreditov, ki bodo vključeni v jamstveno shemo, pa bo tako obsežnejša.

5. Za kakšne namene lahko podjetje pridobi kredit?

Krediti morajo biti namenjeni za financiranje osnovne dejavnosti podjetja, predvsem za financiranje obratnih sredstev, novih investicij in dokončanja že začetih. V omejenem obsegu (20 odstotkov sheme) pa je možno še reprogramiranje kratkoročnih kreditov v srednje ali dolgoročne.

6. Kakšni so pogoji teh kreditov?

Ročnost kredita mora biti od 1 do 10 let. Valuta kredita je EURO. Moratorij na odplačilo glavnice kredita ne sme biti daljši od 18 mesecev.

7. Kdo so primerni kreditojemalci?

To so vse osebe, ki so organizirane v statusni obliki po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD) s sedežem v Republiki Sloveniji, ter zadruge.

8. Ena od večjih težav podjetij je, da banke zahtevajo prevelika zavarovanja, ki jih podjetja ne zmoremo zagotoviti. Kako nam lahko jamstvena shema pomaga odpraviti to težavo?

Zakon o jamstveni shemi omogoča, da lahko banke v to shemo vključijo tudi tiste kredite, za katere podjetja ne zmorejo zagotoviti dovolj kakovostnih zavarovanj.

9. V primeru nezadostnih zavarovanj bodo krediti za podjetja verjetno zelo dragi?

Pri slabše zavarovanih kreditih bodo pogoji razumljivo nekoliko slabši kot pri kreditih z boljšim zavarovanjem. Kljub temu pa banke zagotavljajo, da bodo podjetjem ponudile kredite, ki se uvrščajo med (naj)ugodnejše, ki so trenutno na voljo na trgu.

10. Ali se mora podjetje, ki želi pridobiti kredit v okviru jamstvene sheme, obrniti na SID banko?

Ne. Podjetje se mora obrniti na svojo poslovno banko in se z banko dogovoriti, da bo njegov kredit vključila v jamstveno shemo. Banke namreč same pripravljajo sezname kreditov, za katere presodijo, da je smiselno, da jih vključijo v jamstveno shemo, zato je pomembno, da se podjetje obrne neposredno na svojo poslovno banko in zahteva uvrstitev svojega kredita v jamstveno shemo.

11. Kaj lahko stori podjetnik sam, da bi banka njegov kredit vključila v jamstveno shemo?

Glede na to, da so kreditojemalci v poslovnem odnosu le z banko (in ne tudi s SID banko oziroma RS), zainteresiranim podjetjem svetujemo, da se z bankami že zdaj začnejo dogovarjati o možnostih kreditiranja po jamstveni shemi. Tako bodo lahko prvi krediti podjetjem na voljo že takoj po dodelitvi jamstvenih kvot posameznim bankam, za katere se bodo banke potegovale na avkcijah. Poleg tega podjetjem svetujemo tudi, naj banki čim prej preskrbijo vso zahtevano dokumentacijo za tovrstni kredit.

12. Kakšno dokumentacijo pa mora podjetje predložiti banki?

Poleg običajne dokumentacije, ki jo banke zahtevajo pri odobritvi kreditov, mora podjetnik izpolniti še izjavi, v katerih mora opredeliti namen kredita, skupni seštevek izplačanih bruto plač v preteklem letu, navesti morebitne prejete državne pomoči ipd. Te izjave dobite pri svoji banki, ogledate pa si jih tudi na spletnih straneh SID banke (Jamstvena shema dokumentacija za banke: poglavje »Izjave kreditojemalca«). Zaradi elementa državne pomoči podjetjem, ki se izraža v znižani premiji za izdajo jamstva, bo potrebna dodatna dokumentacija, v skladu s predpisi EU, o državnih pomočeh. Podjetja naj zato predvsem pripravijo računovodske izkaze na dan 30.6.2008, v kolikor z njimi še ne razpolagajo, saj so izkazi potrebni za presojo, da podjetje takrat ni bilo v težavah. Nadalje naj zberejo in uredijo dokumentacijo o morebitnih drugih državnih pomočeh, če so bila prejemnik leteh (npr. odločbe izplačevalcev državnih pomoči). Ostala dokumentacija bo enaka, kot jo posamezne banke običajno zahtevajo pri kreditnih poslih.

13. Ali lahko vsako podjetje pri svoji banki pridobi kredit, ki bo vključen v jamstveno shemo?

Do kreditov bodo upravičena le podjetja, ki na dan 1.7.2008 niso bila v finančnih težavah, kot je opredeljeno v predpisih, ki urejajo reševanje podjetij v težavah. Podjetja, ki jih banke lahko vključijo v jamstveno shemo, morajo imeti bonitetno oceno A, B ali C ter so morala v preteklem letu izplačati za vsaj 100.000 evrov bruto plač z davki in prispevki. Če ima podjetje podizvajalce, lahko v določenih pogojih v ta seštevek vključi tudi bruto plače z davki in prispevki svojih podizvajalcev.

14. Kakšna pa je lahko vrednost kredita, vključenega v jamstveno shemo?

Glavnica kredita, danega posamezni osebi, bo znašala najmanj 100.000 evrov do največ 70 milijonov evrov, pri čemer znesek kredita ne bo smel presegati v letu 2008 obračunanih bruto plač, povečanih za davke in prispevke.

15. Ali lahko v okviru te sheme svojo banko zaprosimo tudi za reprogram že obstoječega kredita?

Zakon določa, da je v okviru te sheme v omejenem obsegu (20 odstotkov sheme) možno tudi reprogramiranje kratkoročnega kredita v srednje ali dolgoročnega, a le pod pogojem, da kredit ni bil najet za financiranje lastne udeležbe pri pridobitvi državne pomoči. Prav tako so izvzeta t.i. menedžerska posojila.

 

Financiranje prek poslovnih bank

SID banka zagotavlja dolgoročna sredstva gospodarstvu in drugim upravičencem prek poslovnih bank za namene spodbujanja:

Točne pogoje in razpoložljiva sredstva končni upravičenec preveri pri posameznih programih/virih ter sodelujočih bankah, kjer tudi odda vlogo za
financiranje.

Vloga naj vsebuje:

 • predstavitev podjetja oziroma dejavnosti;
 • dokument o poslovanju podjetja;
 • dokument o projektu, ki je predmet financiranja;
 • dokumentacijo za zavarovanje kredita.

Način in postopek pridobitve kredita je podoben kot pri odobritvi drugih kreditov iz linij poslovnih bank.

Poraba sredstev je namenska in sicer na podlagi predloženih dokazil (računi, pogodbe, …).


Razvoj družbe znanja in
inovativno podjetništvo
Razvoj okolju prijazne
družbe in proizvodnje
Razvoj konkurenčnega
gospodarstva in
internacionalizacije 
Regionalni in družbeni razvoj 
Namen Raziskave, razvoj, inovacije, nove
tehnologije, izobraževanje,
izobraževalna infrastruktura,
zaposlovanje oseb specializiranih
kvalifikacij in znanj
Okoljevarstvo, obnovljivi viri
tehnologije, učinkovita raba
energije in snovi, okolju prijazna
proizvodnja ali proizvod
Financiranje projektov za rast in
razvoj malih in srednje velikih
podjetji, internacionalizacija
poslovanja podjetij vseh velikosti
Financiranje infrastrukture na
regionalni ravni in stanovanjska
oskrba na posebnih področjih.
Ročnost 1-8 let 2-15 let 1-8 let 2-15 let
Moratorij možnost odloga odplačila glavnice
Znesek neomejena višina zneska kredita in projekta
Končni Linije SID banke so namenjene:

 • gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ne veljajo za družbe v težavah;
 • druge pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji;
 • samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo v Republiki Sloveniji in druge fizične osebe, ki kot poklic opravljajo določeno dejavnost v Republiki Sloveniji;
 • pravne osebe ali fizične osebe izven Republike Slovenije, ki nastopajo kot kupci slovenskega blaga ali storitev, ali so v večinski
  lasti zgoraj navedenih subjektov.
Upravičeni stroški
 • naložbe v opredmetena sredstva,
 • naložbe v neopredmetena sredstva,
 • dolgoročne finančne naložbe v delnice in deleže podjetij, če ima po opravljenem nakupu končni upravičenec zagotovljen vsaj 25 odstotni delež glasovalnih pravic v ciljni družbi,
 • dolgoročna posojila, ki jih gospodarska družba odobri svoji hčerinski družbi in drugi stroški projekta (stroški raziskave in
  razvoja, stroški za usposabljanja, stroški sodelovanja na sejmih, stroški zunanjih svetovalnih storitev, stroški iz naslova trajnega
  obratnega kapitala, ki ga podjetje potrebuje za širitev poslovne dejavnosti, pravni in upravni stroški)
Obrestna mera in stroški

obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja, ročnosti kredita, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko.
Zavarovanje v skladu s poslovno politiko banke

 

Poraba sredstev

nadzor nad namensko porabo sredstev
Sodelujoče banke
 • Abanka
 • Nova KBM
 • Nova Ljubljanska banka
 • Sberbank
 • Abanka
 • Nova KBM
 • Nova Ljubljanska banka
 • Sberbank
 • Deželna banka Slovenije
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • Gorenjska banka
 • Poštna banka Slovenije
 • Banka Koper
 • Abanka
 • Nova KBM
 • Nova Ljubljanska banka
 • Sberbank
 • Deželna banka Slovenije
 • Hranilnica Lon
 • Hypo Alpe Adria Bank
 • Gorenjska banka
 • Poštna banka Slovenije
 • Banka Koper
 • Abanka
 • Nova KBM
 • Nova Ljubljanska banka
 • Sberbank
 • Poštna banka Slovenije

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.