Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Finančni viri: kaj so in kako se upravljajo?

Finančni viri: kaj so in kako se upravljajo?

26.07.2023

Finančni viri so ključna sredstva in premoženje, ki omogočajo financiranje dejavnosti in naložb organizacije. Obstajata dve glavni vrsti finančnih virov: notranji in zunanji.

Notranji finančni viri so sredstva, ki izhajajo iz same organizacije, kot so dobiček, zadržani dobiček, kapitalsko financiranje in likvidna sredstva. Te sredstva so brezobrestna, kar omogoča boljši finančni položaj organizacije. Zunanji finančni viri pa prihajajo od zunaj podjetja in vključujejo posojila, kredite ter tudi vlaganja tveganega kapitala. Te oblike financiranja so še posebej koristne za nova podjetja in organizacije, ki želijo rasti, vendar prinašajo stroške obresti in lahko vodijo do izgube lastništva. Organizacije uporabljajo finančna sredstva za različne namene, vključno z nakupom zalog, popisom stavb, plačevanjem človeških virov in stroški lokacije. Upravljanje finančnih virov vključuje nadzor nad vsemi finančnimi dejavnostmi, od pridobivanja sredstev do načrtovanja kapitala, upravljanja tveganj in finančnega nadzora. Glavna področja finančnega upravljanja vključujejo finančni nadzor, upravljanje virov, upravljanje tveganj, strategijo in načrtovanje ter spremljanje uspešnosti organizacije. Med pomembnimi viri financiranja so finančne institucije, kot so banke, ki ponujajo posojila, kapitalski trgi, kjer se trguje z delnicami in obveznicami, ter tudi tvegani kapital, ki ga zagotavljajo vlagatelji za zagonska podjetja. Poleg tega lahko organizacije koristijo tudi blagovni kredit in državne nepovratne subvencije. Upravljanje finančnih virov je ključno za uspešnost organizacije, saj omogoča učinkovito upravljanje sredstev in doseganje finančnih ciljev podjetja. Spremljanje finančnih dejavnosti in kazalnikov je bistvenega pomena za zagotavljanje finančnega zdravja organizacije ter za pravočasno ukrepanje v primeru morebitnih težav.

Finančni viri: kaj so in kako se upravljajo?  
Finančni viri so sredstva in premoženje, s katerimi se financirajo dejavnosti in naložbe organizacije. Preprosto povedano, finančna sredstva so denar, ki omogoča poslovanje podjetja, in obstaja več načinov, kako podjetje pridobiva in uporablja svoja finančna sredstva.

Vsaka organizacija ima vzpostavljen okvir ali postopek za načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, nadzor in spremljanje svojih finančnih virov in dejavnosti, da bi dosegla cilje podjetja. To je znano kot upravljanje finančnih virov (FRM) ali finančno upravljanje.  

Kateri sta dve vrsti finančnih virov?

Notranja finančna sredstva

Notranji viri financiranja so sredstva, ki prihajajo iz podjetja. Primeri vključujejo dobiček, ki ga ustvari podjetje, zadržani dobiček, kapitalsko financiranje in likvidna sredstva. Likvidna sredstva so poslovna sredstva, ki jih je mogoče enostavno pretvoriti v gotovino.

Ker so notranji finančni viri ustvarjeni znotraj organizacije, so brezobrestni. To običajno velja za bolj ekonomično s poslovnega vidika, saj to pomeni, da organizaciji ni treba plačevati obresti, ki bi veljale za izposojeni kapital in dolg, kar podjetju zagotavlja boljši finančni položaj.  

Zunanja finančna sredstva

Zunanji viri financiranja so sredstva, ki prihajajo od zunaj podjetja. Primeri vključujejo posojila in kredite iz zunanjih virov, kot so banke.
Zunanji finančni viri so še posebej koristni za nova podjetja, organizacije, ki želijo rasti in se širiti, ter podjetja, ki iščejo nove vlagatelje, ki bi zagotovili financiranje ter celo svetovanje in strokovno znanje znotraj organizacije. Vendar je treba opozoriti, da ti viri financiranja lahko pomenijo delno izgubo lastništva v podjetju in dodatne stroške plačila obresti.  

Finančni viri: kateri so primeri finančnih virov?

Finančne institucije

Banke in druge finančne institucije so pogost vir zunanjega financiranja za podjetja. Posojilodajalci in finančne službe lahko poleg svetovanja in usmerjanja ponudijo tudi financiranje podjetij in posojila. Po podatkih Združenja certificiranih računovodij (Association of Chartered Certified Accountants – ACCA), svetovnega organa za poklicne računovodje, so bančna posojila ena najpogostejših oblik financiranja malih in srednje velikih podjetij. Bančna posojila so v tem kontekstu znana tudi kot komercialna ali poslovna posojila.

Kapitalski trgi

Kapitalski trgi vključujejo delniški trg in trg obveznic. Učinkovito usmerjajo prihranke in investicijska sredstva ljudi in institucij, ki imajo kapital za posojanje in investiranje, v podjetja, ki iščejo kapital. V zameno si vlagatelji prizadevajo za donosnost svoje naložbe z rastjo cene – povečanjem vrednosti svoje naložbe – in dividendami.   Osnovni kapital organizacije je število delnic, ki jih je pooblaščena izdati na trgu, kot je zabeleženo v njeni bilanci stanja in določeno v statutu družbe. Z izdajo osnovnega kapitala lahko podjetje pridobi sredstva, ne da bi se zadolžilo ali da bi mu bilo treba plačati obresti, vendar to pomeni tudi zmanjšanje nadzora nad organizacijo.

Tvegani kapital

Tvegani kapital je vse bolj priljubljena oblika financiranja podjetij, zlasti malih podjetij in zagonskih podjetij. Gre za obliko zasebnega kapitala, ki običajno prihaja od zasebnih vlagateljev ali investicijskih bank. Vlaganje tveganega kapitala je lahko za vlagatelje scenarij z visokim tveganjem in visokim donosom. Podobno lahko sprejetje kapitalskih naložb za podjetja pomeni dostop do sredstev, ki sicer niso na voljo prek tradicionalnega finančnega sistema:

– posojil ali kapitalskih finančnih trgov,
– običajno pa vlagateljem zagotavlja tudi lastniški delež v podjetju, kar pomeni več prstov v organizaciji pri sprejemanju odločitev.  

Trgovinski kredit

Čeprav tehnično gledano ni oblika financiranja, je blagovni kredit dragocen finančni vir za podjetja. Gre za sporazum med podjetji (B2B), ki podjetju omogoča nakup blaga ali storitev, potrebnih za poslovanje podjetja, plačilo nasprotnim strankam – dobaviteljem ali ponudnikom – pa opravi pozneje, običajno v 30, 60 ali 90 dneh. Ta brezobrestna partnerstva omogočajo podjetju, da poveča svoja sredstva in nato izvede plačilo v času, ki bi bil po možnosti za organizacijo primernejši.  

Državna nepovratna sredstva in subvencije

Vlade so pogosto dragocen vir financiranja za podjetja, saj zagotavljajo nepovratna sredstva, posojila in druge oblike podpore za rast in uspeh organizacij. V Združenem kraljestvu na primer nacionalna vlada in lokalni organi ponujajo številne sheme in programe za pomoč podjetjem, med drugim:   nepovratna sredstva za mala podjetja davčne olajšave štipendije za vajence in usposabljanje      

Kako se uporabljajo finančna sredstva?  
Finančna sredstva se uporabljajo na različne načine, vendar običajno pokrivajo stroške poslovanja in ustvarjanja dobička, kar imenujemo tudi finance podjetja. To vključuje:

nabava zalogpopis stavbplačevanje človeških virov (osebja)stroški lokacije, kot so najemnine pisarn ali nakup nepremičnin in zgradb
Dodeljevanje in uporabo virov v podjetju določajo ljudje ali skupina, ki je zadolžena za upravljanje finančnih virov in financiranja.  

Upravljanje finančnih virov
Upravljanje finančnih virov ali finančno upravljanje običajno nadzoruje posameznik, na primer finančni direktor ali vodja financ, posebna skupina ali oddelek ali najeta tretja oseba, na primer pooblaščeni računovodja. Ta oseba ali skupina vpliva na vse finančne dejavnosti v podjetju ali jih upravlja, od načina pridobivanja in uporabe sredstev do postopkov za računovodstvo, plačila in ocene tveganja. Pogosto so odgovorni delničarjem svoje organizacije in drugim zainteresiranim stranem, ki pričakujejo ustrezne donose in preudarno sprejemanje odločitev.  

Katera so glavna področja finančnega upravljanja?
Finančni nadzor – ta vključuje upravljanje bilance stanja organizacije, izkaza poslovnega izida, finančne napovedi, načrtovanja kapitala, izkaza denarnih tokov, izvedenih finančnih instrumentov, vrednotenja itd.
Viri – to vključuje določitev načina zbiranja, dodeljevanja in uporabe finančnih sredstev.

Upravljanje tveganj – vključuje prepoznavanje in analiziranje morebitnih finančnih tveganj in obveznosti, povezanih s poslovanjem, nato pa določitev načina ukrepanja na podlagi ciljev organizacije, njene tolerance in nagnjenosti k tveganju ter njene finančne uspešnosti, zdravja in trajnosti.

Strategija in načrtovanje – to vključuje finančno načrtovanje, strateško načrtovanje in poslovno načrtovanje ter obravnava vse od finančnih vložkov do postopkov upravljanja.

Uspešnost – to vključuje spremljanje finančnih dejavnosti in kazalnikov za zagotavljanje dobrega finančnega zdravja ter ukrepanje za reševanje težav, ko se pojavijo.    

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.