Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kako poslovati, če banka ne odobri posojila? Posoja denarja, krediti in finančni viri za podjetja, samostojne podjetnike. Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe

Kako poslovati, če banka ne odobri posojila? Posoja denarja, krediti in finančni viri za podjetja, samostojne podjetnike. Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe

22.08.2016

Kako ugotoviti, ali je podjetje sposobno najeti posojilo

27. 6. 2016 Podjetniške finance

Vir: http://bankazapodjetnike.si/novice/kako-ugotoviti-ali-je-podjetje-sposobno-najeti-posojilo/

V zadnjem zapisu smo se lotili predstavitve nekaterih finančnih in poslovnih kazalnikov, ki vodstvu podjetja pomagajo pri spremljanju in usmerjanju poslovanja v pravo smer.

Nadaljujemo s kazalniki stanja financiranja in investiranja.

Pri kazalnikih stanja financiranja in njihovi analizi je v ospredju sposobnost podjetja za pridobitev novih virov. Osnovno vprašanje je, v kolikšni meri naj se financira s kapitalom in v kolikšni z dolžniškimi viri, kot so bančna posojila, leasing in obveznice. Različna struktura financiranja vpliva na finančno tveganje in posledično na donosnost.

S kazalniki stanja investiranja (naložbenja) presojamo sestavo sredstev v podjetju in njihovo kakovost. Skrb za optimalno strukturo sredstev je namreč ključnega pomena pri obvladovanju financiranja. Za vodstvo so pomembni tudi takrat, ko odloča o investicijah.

1) Delež kapitala v financiranju

Kazalnik prikazuje stopnjo lastniškega financiranja vseh sredstev podjetja, to je trajnega financiranja, ki ga v obliki kapitala zagotovijo lastniki.

Če dosega visoke vrednosti, to pomeni, da podjetje večino svojega premoženja financira s kapitalom, kar je za upnike nedvomno pozitiven znak, saj pomeni večjo varnost. Kazalnik je zanje pomemben pri ugotavljanju, ali bodo kakšne težave pri vračanju glavnice posojil in obresti. Tudi potencialni financerji lažje ocenjujejo finančno tveganost podjetja.

KAZALNIK = kapital / sredstva

Stopnjo lastništva financiranja izračunamo kot razmerje med kapitalom in premoženjem. Rezultat “1” nam pove, da so celotne obveznosti do virov sredstev sestavljene zgolj iz kapitala. Rezultat “0” pomeni, da med njimi ni kapitala. Običajno so vrednosti nekje vmes.

Kapital je najbolj kakovostna oblika financiranja, saj gre za trajen vložek v podjetje in ga ni treba vrniti lastnikom (razen ob likvidaciji). Previsoka vrednost kazalnika lahko pomeni negospodarno obnašanje oziroma neracionalno financiranje z dražjimi viri. Za podjetje je namreč praviloma ceneje najeti posojilo kot pridobiti dodaten kapital, saj so pričakovanja lastnikov višja od obrestnih mer.

2) Stopnja dolgoročnosti financiranja

Stopnja dolgoročnosti financiranja kaže ročnost virov financiranja, in sicer nam pove, kolikšen del premoženja je financiran iz dolgoročnih virov. Ti so bolj kakovostni, saj zapadejo v obdobju, daljšem od leta dni.

Visoka vrednost kazalnika pomeni konzervativno finančno politiko podjetja, saj kaže na velik delež dolgoročnih virov in manjše tveganje kratkoročne plačilne nesposobnosti.

KAZALNIK = (kapital + dolgoročne obveznosti) / sredstva

Izračunamo ga kot razmerje med dolgoročnimi viri financiranja (kapital, obveznosti do financerjev in dobaviteljev, rezervacije in pasivne časovne razmejitve) in premoženjem.

Velja nenapisano pravilo, da mora podjetje dolgoročna sredstva (nepremičnine, stroje in opremo) in naložbe v celoti financirati s trajnimi oziroma dolgoročnimi viri. Takšna je tudi narava tega premoženja. V nasprotnem primeru lahko pride do pomanjkanja likvidnosti.

3) Finančni vzvod

Finančni vzvod prikazuje razmerje med dolgovi in kapitalom. Pogosto se ga uporablja pri ocenjevanju zadolženosti podjetij.

KAZALNIK = obveznosti / kapital

Rezultat “1” nam pove, da sta vrednosti kapitala in dolgov izravnani. Če presega “1”, je dolgov več kot kapitala in obratno.

4) Stopnja osnovnosti investiranja

Stopnja osnovnosti investiranja pove, kolikšen je delež osnovnih sredstev po neodpisani vrednosti med vsemi sredstvi.

Višja vrednost glede na pretekla obdobja lahko pomeni, da je podjetje vlagalo v obnovo proizvodnih zmogljivosti oziroma jih je širilo. Zmanjšanje na drugi strani lahko pomeni hitro rast in s tem boljšo izkoriščenost sredstev ali pa tudi odprodajo osnovnih sredstev.

KAZALNIK = osnovna sredstva po neodpisani vrednosti / sredstva

Visoka vrednost pomeni (pre)počasno obračanje osnovnih sredstev in s tem manjšo sposobnost prilagajanja podjetja. Vrednost je odvisna tudi od dejavnosti – v tehnološko intenzivnih panogah je vrednost kazalnika praviloma višja kot v delovno intenzivnih.

Na njegovo vrednost močno vpliva tudi računovodska politika amortiziranja osnovnih sredstev. V primeru, da je podjetje uporabilo previsoke amortizacijske stopnje in obračunane amortizacije ni ponovno investiralo v osnovna sredstva, bo vrednost kazalnika nizka, vendar to ne pomeni, da nima osnovnih sredstev. Možna je tudi obratna slika, ko bo podjetje uporabljajo prenizke amortizacijske stopnje in bodo sredstva precenjena.

5) Stopnja obratnosti investiranja

Stopnja obratnosti investiranja kaže delež obratnih sredstev med vsemi sredstvi. Pri obratnih sredstvih gre med drugim za material in surovine, poslovne terjatve in denar, ki jih podjetje potrebuje za nemoteno delovanje in se praviloma obrnejo v obdobju, krajšem od leta dni.

KAZALNIK = obratna sredstva / sredstva

Izračunamo ga kot razmerje med obratnimi sredstvi (zaloge, terjatve do kupcev, denarna sredstva in vrednostni papirji) in premoženjem podjetja.

Do povečanja vrednosti lahko pride zaradi povečanja obsega poslovanja, s tem pa tudi obsega potrebnih obratnih sredstev. Če podjetje dejansko ni pridobilo novih poslov, je to slab znak. Lahko bi namreč prišlo do povečanja obsega zalog in neizterjanih terjatev.

Tudi tukaj lahko podjetje vpliva na velikost izkazovanja vrednosti posameznih delov obratnih sredstev. Zaloge ima lahko vrednotene po polni lastni ceni ali po zoženi ceni in podobno. Merjenje posameznih kategorij vpliva na vrednost kazalca.

 

Vir: Podjetniški naložbeni center

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.