KREDITI ZA PODJETJA

Potrebujete kredit pri banki, Slovenskem podjetniškem skladu … in ne znate izdelati POSLOVNEGA NAČRTA?

Ureditev financiranja poslovanja, novih investicij, reprogam obstoječih posojil, zamenjava banke z ugodnejšo banko:

–      Ureditev vse potrebne dokumentacije, vključno z izdelavo planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke,

–      Pregled trga kreditnih ponudnikov (bank) in izbira najugodnejšega vira financiranja v danem trenutku na trgu (bančni kredit, drugi dolžniški viri, venture skladi itd),

–      Zamenjava slabšega vira financiranja z ugodnejšim virom.

 

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Nahajate se tukaj

SID banka objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v RS, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po ZGD-1 ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Po velikosti sodi v kategorijo MSP1

 • ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

 • po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,

 • nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

 • ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih)

 • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5.0

  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3.0

  • razmerje med EBITDA in finančnim odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1.5

 • posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev) oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

 • ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca oddanih na AJPES

 • izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih

Vir: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp

 

www.financnosvetovanje.si