Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Javni razpis Spodbude za rast podjetij : Krediti in posojila za podjetja : Podjetniški naložbeni center

Javni razpis Spodbude za rast podjetij : Krediti in posojila za podjetja : Podjetniški naložbeni center

31.07.2016

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa

(Vir: http://www.pora-gr.si/index.php/headers/aktualni-razpisi/item/463-spodbude-za-rast-podjetij-na-podrocju-rabe-lesa)

1.    Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi rast podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih delovnih mest. Poudarek je na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev ter razvoju inovativnih poslovnih modelov na področju rabe lesa. Zasleduje se uvajanje proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo ter povezovanje in izmenjava znanja v gozdno-lesni verigi. Spodbujajo se predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

2.    Predmet javnega razpisa

 

 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so usmerjena k novim in izboljšanim poslovnim in proizvodnim procesom s ciljem zmanjšanja porabe virov (materiala, vode, energije itd.), ki uvajajo uporabo lesnih ostankov in odpadkov, razvijajo zelene produkte ter delujejo na področju rabe lesa.

 

 3.    Upravičenci / ciljne skupine

 

 Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1I), pri čemer je bila prva registracija pred preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena od 1. 1. 2015 do 31 5. 2016. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

 

 4.    Financiranje in upravičeni stroški

 

 Maksimalna odobrena višina subvencije za operacijo upravičenca je 40.000,00 EUR, minimalna odobrena višina subvencije pa 7.000,00 EUR. Spodnja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje znaša 9.333,33 EUR za upravičence iz vzhodne kohezijske regije in 10.000,00 EUR za upravičence iz zahodne kohezijske regije. Upravičenci iz Vzhodne kohezijske regije morajo zagotoviti najmanj 25% lastnih virov sredstev, upravičenci iz Zahodne kohezijske regije pa najmanj 30% lastnih virov sredstev za sofinanciranje operacije.

 Upravičeni stroški, intenzivnosti pomoči in način financiranja: financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo skladno s pravili evropske kohezijske politike, shemo državnih pomoči de minimis, veljavnimi Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopne na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila) in Smernicami o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov (Evropska komisija, september 2014).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s podprto operacijo in ne smejo biti namenjeni izvajanju dejavnosti gozdarstva (razred A02 skladno s SKD 2008).

 Upravičeni stroški so:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme) ter stroški investicij v neopredmetena sredstva (nakup programske opreme). Upravičena do sofinanciranja je zgolj oprema, katere vrednost znaša najmanj 500,00 EUR brez DDV;
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 EUR brez DDV;
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki dela na prijavljeni operaciji za polni delovni čas. Samostojni podjetniki, kot nosilci dejavnosti, štejejo kot osebje upravičenca, če opravljajo aktivnosti v sklopu operacije za polni delovni čas. Stroški se priznajo za največ dva na novo zaposlena (če je bila nova zaposlitev realizirana 1. 1. 2016 ali kasneje, pri čemer šteje tudi zaposlitev samostojnega podjetnika kot nova zaposlitev);
  • posredni (operativni) stroški, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji. Posredni stroški vsebinsko obsegajo ostale stroške delovanja (npr. stroški materiala, goriva, vode, telefona itd.). Nabava nove opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške, je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% lastniško povezana s podjetjem – upravičencem.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek, razen v primerih, ko upravičenec ni zavezanec za DDV. Prav tako med upravičene stroške ne spadajo cestna transportna sredstva.

Financiranje oziroma zapiranje finančne konstrukcije subvencioniranih stroškov z lizingom ni dovoljeno.

5.    Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Sofinanciranje se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1. 1. 2016 do 31. 10. 2016. Upravičenec mora poslati zahtevek za sofinanciranje najkasneje do 3. 11. 2016.

 

6.    Vsebina in popolnost vloge na javni razpis

1.    Prijavni list za sofinanciranje. Spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si ,

2.    Predstavitveni načrt (s finančnim načrtom), ki ga najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, kjer je objavljen javni razpis. Predstavitveni načrt zajema analizo poslovanja za leto 2015 (če je podjetje v letu 2015 že poslovalo) ter prihodnje poslovanje, najmanj vključno z letom 2019. Na spletnih straneh Sklada: www.podjetniskisklad.si je računalniški program, kot eden izmed neobveznih pripomočkov za izdelavo predstavitvenega načrta.

Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 2 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila.

 

 7.    Način oddaje vlog

Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom: »NE ODPIRAJ – P2L/16«.

Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3. nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro.

 

8.    Odpiranje vlog ter postopek in način izbora

 

Rok za predložitev vlog je 8. 8. 2016.

Za vloge, poslane po pošti, se za pravočasno prispelo vlogo upošteva poštni žig, odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog.

Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno.

Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa Sklad bo najkasneje v roku 45 dni od roka za odpiranje vlog posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi subvencije Sklada.

Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada.

 

9.    Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom, vzorec prijavnega lista za sofinanciranje, vzorec pogodbe o sofinanciranju, zahtevek za sofinanciranje z obrazci.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Sklada in na spletni strani:www.podjetniskisklad.si .

Dodatne informacije: vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-64 ali preko elektronske pošte: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si .

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.