Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kaj je fuktacija v podjetjih in zakaj je pomembna?

Kaj je fuktacija v podjetjih in zakaj je pomembna?

30.11.2023

Promet v poslovnem svetu predstavlja ključno merilo, ki omogoča analizo hitrosti in učinkovitosti poslovanja podjetij. Različni vidiki tega koncepta, kot so obrat terjatev, obrat zalog, promet portfelja in obrat obratnega kapitala, so postali ključni indikatorji, ki jih podjetja in vlagatelji natančno spremljajo. Razumevanje teh kazalnikov ni omejeno le na računovodske vidike, temveč predstavlja ključno orodje za oceno likvidnosti, učinkovitosti upravljanja s sredstvi ter obvladovanje tveganj na trgu. Obrat terjatev, ki meri hitrost zbiranja plačil v primerjavi s prodajo kreditov, odraža sposobnost podjetja prilagajanja svojih finančnih virov. Spremljanje tega kazalnika omogoča podjetjem izboljšanje likvidnosti in optimizacijo denarnega toka. Obrat zalog, ki kaže, kako hitro se prodajo zaloge, postaja vse pomembnejši za podjetja, ki želijo učinkovito obvladovati svoje zaloge in preprečevati zastaranje. Promet portfelja, čeprav bolj pogosto povezan z naložbami, prav tako igra ključno vlogo pri oceni uspešnosti podjetij. Ta kazalnik razkriva, kako pogosto se naložbe prodajajo, kar vpliva na donosnost in stroške trgovanja. Hkrati pa obrat obratnega kapitala odraža, kako učinkovito podjetje upravlja s svojimi sredstvi in obveznostmi, kar neposredno vpliva na njegovo sposobnost ustvarjanja prihodkov. V tem kontekstu je ključno razumeti, kako različni vidiki prometa vplivajo na poslovanje podjetij ter kako se ti kazalniki odražajo v odločitvah vlagateljev. S preučevanjem primerov in poglobljeno analizo teh konceptov bomo raziskali, kako lahko podjetja bolje upravljajo svoje vire, obvladujejo tveganja in optimizirajo svoje poslovanje v dinamičnem okolju sodobnega trga.

Kaj je fluktacija v podjetjih in zakaj je pomembna?

Fluktacija je računovodski koncept, ki izračunava, kako hitro podjetje posluje. Obrat se najpogosteje uporablja za razumevanje, kako hitro podjetje zbere denar iz terjatev ali kako hitro podjetje proda zaloge.

V investicijski industriji je promet opredeljen kot odstotek portfelja, ki se proda v določenem mesecu ali letu. Hitra stopnja prometa ustvarja več provizij za posle, ki jih sklene posrednik. Celotni promet je sinonim za celotne prihodke podjetja. Pogosto se uporablja v Evropi in Aziji.

Fluktacija je torej računovodski koncept, ki izračunava, kako hitro podjetje posluje.
Najpogostejše meritve prometa podjetij se nanašajo na terjatve in zaloge.
Obrat terjatev kaže, kako hitro se v določenem časovnem obdobju zbirajo plačila v primerjavi s prodajo kreditov. Obrat zalog se izračuna tako, da se stroški prodanega blaga (COGS) delijo s povprečno zalogo, kar kaže, kako hitro podjetje proda zaloge v določenem časovnem obdobju. V investicijski industriji je promet odstotek portfelja, ki se proda v določenem mesecu ali letu.

Razumevanje fluktuacije

Koeficienti prometa izračunavajo, kako hitro podjetje posluje. S tem se meri učinkovitost in kako dobro uporablja svoje vire.Dve največji sredstvi, ki ju ima podjetje, sta terjatve in zaloge. Oba računa zahtevata velike denarne naložbe, zato je pomembno meriti, kako hitro podjetje zbira denar. Temeljni analitiki in vlagatelji uporabljajo kazalnike prometa, da ugotovijo, ali je podjetje dobra naložba.

Najpogostejše vrste prometa so:

  • Obrat terjatev
  • Obrat zalog
  • Obrat portfelja,
  • Promet z obratnim kapitalom

Podjetja lahko bolje ocenijo učinkovitost svojega poslovanja, če preučijo vrsto teh kazalnikov, pogosto s ciljem čim večjega prometa.

Kaj je promet s terjatvami?


Terjatve predstavljajo skupni znesek neplačanih računov kupcev v katerem koli trenutku. Ob predpostavki, da je kreditna prodaja prodaja, ki ni takoj plačana z gotovino, je formula za obračanje terjatev deljena s povprečnimi terjatvami. Povprečne terjatve so preprosto povprečje začetnega in končnega stanja terjatev za določeno časovno obdobje, na primer mesec ali leto.

Obrat terjatev vam pove, kako hitro zbirate plačila v primerjavi s kreditno prodajo. Na primer, če znaša mesečna prodaja kreditov 300. 000 USD, stanje terjatev pa 50. 000 USD, je stopnja obračanja šest. Cilj je čim bolj povečati prodajo, čim bolj zmanjšati stanje terjatev in ustvariti veliko stopnjo prometa.

Obrat obveznosti (prodaja deljena s povprečnimi obveznostmi) je kratkoročno merilo likvidnosti, ki meri hitrost, s katero podjetje poplačuje svoje dobavitelje in prodajalce.

Kaj je promet z zalogami?

Formula za obračanje zalog, ki je podana kot strošek prodanega blaga (COGS), deljen s povprečno zalogo, je podobna formuli za obračanje terjatev.

Ko zaloge prodate, se stanje prenese na strošek prodaje, ki je konto odhodkov. Cilj lastnika podjetja je čim bolj povečati količino prodanih zalog in hkrati čim bolj zmanjšati zaloge, ki jih ima na zalogi. Če na primer stroški prodaje v mesecu znašajo 400. 000 USD in imate 100. 000 USD zalog, je stopnja obračanja štiri, kar pomeni, da podjetje vsako leto štirikrat proda celotno zalogo.

Obrat zalog, znan tudi kot promet prodaje, pomaga vlagateljem določiti raven tveganja, s katerim se bodo soočili, če bodo podjetju zagotovili operativni kapital. Na primer, podjetje z zalogami v vrednosti 5 milijonov dolarjev, za prodajo katerih je potrebnih sedem mesecev, bo veljalo za manj donosno kot podjetje z zalogami v vrednosti 2 milijona dolarjev, ki so prodane v dveh mesecih. Recipročna vrednost količnika obračanja zalog (1/obrat zalog) je število dni prodaje zalog (DSI). To vam pove, koliko dni je v povprečju potrebnih za popolno prodajo in zamenjavo zalog podjetja.

Kaj je promet portfelja?

Promet je izraz, ki se uporablja tudi za naložbe. V tem kontekstu promet meri odstotek naložbenega portfelja, ki se proda v določenem časovnem obdobju.

Predpostavimo, da ima vzajemni sklad v upravljanju sredstva v višini 100 milijonov USD in da upravitelj portfelja med letom proda vrednostne papirje v vrednosti 20 milijonov USD. Stopnja prometa je 20 milijonov dolarjev deljeno s 100 milijoni dolarjev ali 20 %. 20-odstotno stopnjo obračanja portfelja bi lahko razlagali tako, da je vrednost poslov predstavljala eno petino sredstev v skladu. Aktivno upravljani portfelji bi morali imeti višjo stopnjo prometa, medtem ko je pri pasivno upravljanem portfelju morda manj transakcij med letom. Aktivno upravljani portfelj bo povzročil več stroškov trgovanja, kar zmanjša stopnjo donosa portfelja. Investicijski skladi s prevelikim prometom pogosto veljajo za nizko kakovostne.

Kaj je promet sredstev?

Koeficient obračanja sredstev je merilo, kako dobro podjetje ustvarja prihodke iz svojih sredstev med letom.

Zakaj je visok promet slab za vzajemne sklade?

Pri skladih z visokim deležem prometa lahko nastanejo višji stroški transakcij (kot so provizije in nadomestila za trgovanje) in kratkoročni kapitalski dobički, ki so obdavčeni po običajni dohodkovni stopnji vlagatelja. Skladi z manjšim prometom imajo običajno nižje provizije, njihovi kapitalski dobički pa so po navadi dolgoročni in so obdavčeni po nižji stopnji.

Kaj je promet z obratnim kapitalom?

Obrat obratnega kapitala meri, kako učinkovito je podjetje pri ustvarjanju prodaje na vsak dolar uporabljenega obratnega kapitala. Obratni kapital predstavlja razliko med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi podjetja.

Kakšna je razlika med prometom in dobičkom?

Dobiček se nanaša na celotne prihodke podjetja, zmanjšane za njegove stroške. Nasprotno pa se lahko promet nanaša na to, kako hitro je podjetje prodalo svoje zaloge ali prejema plačila v primerjavi s prodajo v določenem časovnem obdobju. Na splošno je promet povezan s hitrostjo in učinkovitostjo poslovanja podjetja. Dobiček je odvisen od tega, koliko denarja podjetje zasluži po odhodkih.

Promet je lahko računovodski ali naložbeni koncept. V računovodstvu meri, kako hitro podjetje posluje. Pri vlaganju je promet odvisen od tega, kolikšen odstotek portfelja se proda v določenem časovnem obdobju. Podjetje lahko meri več vrst prometa, vendar sta najpogostejša zaloge in terjatve. Obrat terjatev kaže, kako hitro podjetje zbira plačila. Obrat zalog kaže, kako hitro podjetje proda svojo celotno zalogo. Vlagatelji lahko na podlagi obeh vrst prometa ocenijo, kako učinkovito deluje podjetje.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.