Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kako uspešno do podjetniškega kredita na banki?

Kako uspešno do podjetniškega kredita na banki?

16.06.2020

Dandanes trg ni več takšen kot je bil pred 20-imi leti, ko je bilo dovolj kakovosten produkt preprosto  leta in leta izdelovati, oglaševati in ponujati na enak način, dobiček pa je bil zaradi pomanjkanja številčne  konkurence skorajda samoumeven. Dandanes poleg konkurence doma, visoko stopnjo konkurenčnosti na trg vnašajo tudi podjetja iz tujine. Da se lahko podjetje z le-tem spopada je nujen stalni razvoj in inovacije. Za vse to pa je potreben kapital, zato podjetje, če želi uspešno poslovati, slej kot prej stoji pred vrati banke in upa na odobritev bančnega kredita.

Odobren kredit s strani banke pa ni nekaj samoumevnega. Postopki za pridobitev kredita so temeljiti in včasih tudi dolgotrajni, pogoste pa so tudi zavrnitve. Da se banke izognejo tveganju, preverijo pred odobritvijo kredita širok spektor informacij glede podjetja, njegovih financ in poslovanja. Za uspešno se je na poizvedovanja banke koristno dobro vnaprej pripraviti. Po navadi bo za višje zneske kreditov, za katere se pogodbe ne more skleniti preko interneta, moral prosilec za kredit najprej izpolniti neke vrste »zaprosilo« za kredit in se naročiti na sestanek z uslužbencem banke, ki se bo na končni točki odločil, ali bo podjetju kredit odobril. Na ta sestanek je potrebno prinesti številno dokumentacijo podjetja, ki ponazarja podatke o podjetju in poslovanju, ki so banki pri odločitvi o odobritvi kredita pomembni. Poleg pregleda dokumentov bo na razgovoru bančni uslužbenec podjetnika po navadi tudi povprašal o podatkih iz dokumentov.

Iz vsega tega sledi, da je ključno, da se podjetnik na sestanke dobro pripravi, in da predstavi podatke iz dokumentacije tako, da bo to ugodno vplivalo na odločitev banke. Tudi potencialno uspešno podjetje bo težko dobilo kredit, če bo podjetnik na sestanku deloval nepripravljen, brez znanja in neresno – temeljita priprava in dobra predstavitev sta torej nujni. V ta namen je dobro poznati, kateri aspekti podjetja so za banko pri odločitvi glede kredita ključni. Pomembno je poznati in dobro predstaviti finančne aspekte, vendar pa lahko tudi mehki kriteriji, torej nefinančni kriteriji, igrajo vlogo pri tem, ali se bo banka odločila, da podjetju odobri kredit.

Pod za banko najpomembnejše finančne kriterije spadajo spodaj opisani aspekti poslovanja podjetja, zato mora biti uspešen podjetnik pripravljen na razgovoru za odobritev kredita pripravljen dobro odgovoriti na naslednja vprašanja:

  1. Kako tečejo denarni tokovi v podjetju?
  2. Kakšna je lastniška udeležba?
  3. Kako velik je kapitalski delež v podjetju – ter kako velika je stopnja zadolženosti?
  4. Kakšna zavarovanja podjetje lahko ponudi?
  5. Ali podjetje posluje z dobičkom, ali pa ima izgubo?
  6. Kakšen je položaj podjetja na trgu?
  7. Koliko denarja podjetju dolžniki dolgujejo in kakšne obveznosti ima podjetje do svojih upnikov?

Denarni tokovi

Banki je seveda v interesu, da bo podjetje lahko obroke ob zapadlosti pravočasno vračalo. Da bo lahko podjetje glavnico in obresti nemoteno odplačevalo, mora biti denarni tok v podjetju ustrezen. Tudi uspešno podjetje z neustreznim denarnim tokom ima lahko težave pri odplačevanju kredita. Zaradi tega bo banka skrbno preučila oceno denarnega toku. Projekcija je za banko zelo pomembna, saj se bo na tej osnovi tudi ocenilo, kakšna ročnost kredita in višina obroka je za podjetje sprejemljiva, brez da se ogroža njegov obstoj, zato je pomembno, da je dokumentacija, ki jo podjetnik v zvezi s tem pripravi, obširna in realistična. Pomembno je, da podjetje premisli, kolikšni vsot se lahko mesečno res odpove v namen odplačevanja kredita, brez, da zaide v težave. Pomembno je vnaprej premisliti tudi o tem, da se investicija morda še ne bo obrestovala v času, ko bodo prvi obroki že zapadli, oziroma, da obstaja možnost, da se investicija sploh ne bo obrestovala – tudi v tem primeru mora biti podjetje seveda zmožno plačati obroke.

Udeležba

Lastniška udeležba v investiciji predstavlja veliko prednost za odobritev kredita. Ko gre za dolgoročni kredit pa je za banko kar neizogibna, saj zmanjšuje tveganje banke. Višina, ki jo banka zahteva je odvisna od vrste posla in panoge, v kateri podjetje deluje, ter od tega za kakšne projekte podjetja gre, vseeno pa je priporočljivo, da znaša nad 15%. Višja kot je, tem večja pa je seveda verjetnost za odobritev kredita, saj se s tem zmanjšuje tveganje banke.

Kapitalski delež

Pri ugotavljanju kapitalskega deleža v podjetju gre za presojo kako kapitalsko ustrezno je podjetje. Višji kot je, tem bolje je to za podjetje in njegovo trajnost, zato bo to plus tudi pri določanju banke. Za odobritev kredita namreč ni dober znak, če vodstvo oziroma lastniki sproti iz podjetja črpajo vse iznose. Za uspešno odobritev kredita je (z izjemami) potrebno, da je kapitala v bilančni vsoti podjetja nad 10%. V zvezi s tem banka presoja tudi, kako zadolženo je podjetje iz teh razlogov.

Zavarovanje za kredit

Banke za odobritev kredita v izogib tveganju od podjetja zahtevajo ustrezno zavarovanje. Bolj kot bo zavarovanje za banko varno, večja je možnost za odobritev kredita. Banke sprejemajo v ta namen različna zavarovanja, kot na primer zastava nepremičnin, premičnin, solidarno poroštvo fizične ali pravne osebe, zastava terjatev, ki še niso zapadle, zastave depozitov ali pa zavarovanje pri zavarovalnici. Zasebniki in samostojni podjetniki imajo poleg tega na voljo še potencialni iznos iz življenjskega zavarovanja, in pa tudi kar svoje lastno premoženje. V znak dobre pripravljenosti je z vidika banke pozitivno, če podjetje že v naprej predstavi potencialne vire zavarovanja, in jih samo predlaga. Pametno je, seveda če je to možno, v zavarovanje, v primeru zavarovanja z nepremičnino ali premičnino, ne ponuditi stvari, ki ključna za poslovanje podjetja. Tako na primer ni pametno, da podjetje, ki je ukvarja s tiskanjem v zavarovanje ponudi prav svoj ključni tiskalnik – tako v primeru izvršbe na le-tega sploh ne bo melo možnosti nadaljnjega poslovanja.

Izgube in dobički

Banko seveda zanima, ali je podjetje poslovalo v zadnjih letih z izgubo ali dobičkom, in to s kakšnim. Banka bo v zvezi s tem, kakšna je stopnja dobičkonosnosti, preverjala tri kazalnike, in sicer kazalnik dobičkonosnosti kapitala (tako imenovan ROE), kazalnik čiste donosnosti sredstev in poslovni izid pred obrestmi (tako imenovani ROA), davki in amortizacijo (tako imenovani EBITDA). Seveda je priporočljivo, da podjetnik že sam pripravi te podatke in pojasnila glede le-teh. Logično bo za banko večja stopnja dobička pozitivna, vendar pa je možno v primeru kratkotrajnih izgub z dobrim pojasnilom preprečiti, da bi le-to uničilo možnosti podjetja za kredit. V primeru večletnega poslovanja z izgubo, pa bo to za banko pomenilo, da podjetje ni zmožno učinkovitega ukrepanja v primeru težav.

Položaj na trgu

Banka bo postavljala tudi vprašanja v zvezi z položajem podjetja na trgu glede na stanje v panogi in konkurente. Banko bo zanimalo, ali podjetje svoj vpliv povečuje in položaj krepi, ali je stabilno, ali pa izgublja delež na trgu. Poleg tega bo banka pregledovala podatke glede tega, kako se podjetje spopada s povečanjem konkurenčnosti na trgu.

Upniki in dolžniki podjetja Banki bo pomembna tudi dokumentacija, ki kaže, kako zadolženo je podjetje pri svojih upnikih, ter koliko dolžnikov podjetju denar dolguje. Za banko bo pozitivno, če podjetje ne porabi preveč lasa, da izterja dolgove

od svojih dolžnikov, saj to namreč pomeni, da najverjetneje ne bo prišlo do likvidnostnih težav, in bo podjetje sposobno odplačevati obroke.

Ostalo – Ne pozabimo na tako imenovane mehke kriterije

Čeprav so za presojo tveganja finančni kriteriji bolj pomembni in seveda bilj oprijemljivi, pa bodo banko zanimale tudi druge stvari, tako imenovani mehki kriteriji, ki niso finančne narave. Takšni mehki kriteriji lahko ob potencialnih pomanjkljivostih na področju finančnih kriterijev odločitev banke obrnejo podjetnikom v prid.

Pri vprašanju, kaj vse je lahko za banko pri podjetju, ki zaprosi kredit pomembno, poleg finančnih dejavnikov seveda, moramo vedeti, da je namen banke vedno, da minimizira tveganje zase. V skladu s tem bo pozitivno, če je tudi podjetje podvrženo minimalnemu tveganju glede svojega obstoja. Tveganje se lahko zmanjša z razpršitvijo le-tega. Temu bo v podjetju na primer tako, ko podjetje ne bo odvisno samo do enega izdelka, enega dobavitelja, ali enega velikega naročnika. Tem več ima podjetje na primer različnih izdelkov, oziroma potencialnih kupcev, manjše bo tveganje, v primeru, da en kupec ali produkt odpade, lahko takšno podjetje namreč izgube nadomesti na drugih področjih delovanja in podjetje bo kljub temu sposobno odplačevati mesečne obroke kredita. Nadalje včasih investitorji poleg tega, da investirajo v podjetje, še posebej pri semenskem kapitalu, v določeni meri investirajo tudi v kader v podjetju. Enako je pri bankah, v primeru sposobnega in zagnanega vodstva, bo banka odobritev kredita smatrala z manjše tvegaje, kljub potencialnim pomanjkljivostim na finančnem področju v času zahteve za kredit. Banka bo kot posebej pozitivne smatrala dobre načrte vodstva za razvoj podjetja.

Poleg tega številke pogosto ne dajo ustrezne slike, zato so pomembna dodatna pojasnila glede podatkov iz finančnih kriterijev. Nekatere na primer na prvi pogled negativne številke se z ustreznim pojasnilom lahko spremenijo v normalne oziroma celo pozitivne podatke. Nazadnje ima pomen tudi kako prepričan je podjetnik v svoj projekt, za katerega kredit potrebuje, in kako dobro svoj projekt zna »prodati«. Poleg tega je treba vedeti tudi, da bo panoga oziroma izdelki, ki jih podjetje ponuja lahko igralo vlogo. Če se podjetje ukvarja z izdelki, oziroma deluje v panogi, kjer je možnost razvoja zelo velika in trenutno povpraševanje visoko, bo tudi to pozitivno prispevalo k odobriti kredita.

Za zaključek pa: kot je že zgoraj velikokrat omenjeno, banko bo pri odločitvi vodilo načelo minimaliziranja tveganja, da kredit ne bo odplačan brez težav in stroškov za banko – dober nasvet je torej, pred razgovorom skrbno zbrati podatke o podjetju in o možni investiciji, kateri je kredit namenjen, in jih predstaviti na način, ki bo banki pokazal, da je podjetje stabilno, podjetnik sposoben in resen, s tem pa verjetnost brezhibno odplačanega kredita zelo visoka, če ne stoodstotna.  

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.