Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in posojila denarja za pravne osebe, podjetja ter samostojne podnetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za financiranje rasti in razvoj podjetij ter obratnih sredstev

Krediti in posojila denarja za pravne osebe, podjetja ter samostojne podnetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za financiranje rasti in razvoj podjetij ter obratnih sredstev

27.12.2015

Sekundarni podjetniški finančni viri

Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne podjetniške finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo redno/dobro poslovanje ter ustrezno zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financiranje je namenjeno za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet. Sekundarni podjetniški finančni viri so namenjeni predvsem za:

·          financiranje obratnega kapitala,

·          nabavo materiala,

·          izboljšanje likvidnosti podjetja,

·          financiranje investicij v osnovna sredstva,

·          financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·          poplačilo dolgov ali blokad,

·          poplačilo DDV-ja,

·          poplačilo dobaviteljev,

·          širitev na trgu,

·          itd.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s šestimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se pokazale za uspešne, predvsem iz vidika, da podjetje preide iz »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem. Investicijske postavke podjetja PNC Naložbe za pridobitev posojila:

1.        Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).

2.        Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).

3.        Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.        Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja oz. poroka).

5.        Način odplačevanja: a) donos mesečno in glavnica na koncu, b) donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu, c) donos in celotna glavnica mesečno.

6.        Donosnost/cena posojila: odvisna od panoge in »bonitete« podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, ročnosti, namena itd. ter se oblikuje na osnovi tekočega povpraševanja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena posojenih finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

Podjetje PNC naložbe d.o.l., k.d. nudi posojila, finančne vire, denar, gotovino, kredite za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo denarja na banki in iajo dobro poslovanje ter ustrezno zavarovanje. Investicijski proces podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d. je namenjeno na eni strani podjetjem, ki potrebujejo finančne vire, na drugi strani pa posameznikom, ki imajo presežek finančnih virov in bi jih radi investirali

Podjetje PNC naložbe d.o.l., k.d. nudi posojila, finančne vire, denar, gotovino, kredite za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo denarja na banki in iajo dobro poslovanje ter ustrezno zavarovanje. Investicijski proces podjetja PNC Naložbe d.o.o., k.d. je namenjeno na eni strani podjetjem, ki potrebujejo finančne vire, na drugi strani pa posameznikom, ki imajo presežek finančnih virov in bi jih radi investirali

Mednarodni finančni viri za rastoča podjetja

V sodelovanju z London Stock Exchange Group organiziramo predstavitev programa »ELITE«, ki hitro rastočim podjetjem, ki potrebujejo kapital za širitev poslovanja, nudi storitev strukturiranja, identificiranja in pridobivanja primernih finančnih virov na mednarodnem kapitalskem trgu.

Vabimo vas, da se udeležite predstavitve in preverite, ali je vaše podjetje primerno za pridobitev kapitalskega »poola«, ki vam omogoča dostop do globalnega poslovanja.

Predstavitev bo v torek, 10. februarja na GZS, Dimičeva 13, Ljubljana (dvorana A, I. nadstropje)

Program predstavitve:

11.00 – 11.15 Registracija udeležencev
11.15 – 11.20 Uvodni pozdrav, Goran Novkovič, svetovalec generalnega direktorja GZS
11.20 – 11.40 Predstavitev programa ELITE, Barbara Lunghi, vodja projekta ELITE, London Stock Exchange Group
11.40 – 12.30 – Izkušnja podjetja, Edi Kraus, lan uprave Aquafil

– Predstavitev Deloitte (tbc)

12.30 – Pogostitev, networking

(jezik: angleščina)

Vaše prijave (spodaj) pričakujemo do 9. februarja 2015. Kotizacije ni.

Udeležba je zaradi zahtevanega profila udeležencev predmet končne potrditve 9.2.

Finančni dan »Viri financiranja za mala in srednje velika podjetja«

8. maj 2014, Gospodarsko razstavišče

DOGODEK: Finančni dan »Viri financiranja za mala in srednje velika podjetja«

TERMIN: 8. maj 2014

LOKACIJA: Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, Ljubljana

OPIS: Namen dogodka je predstavitev virov financiranja za mala in srednje velika podjetja in možnosti pridobivanja ugodnih kreditov, garancij in zavarovanj za investicije. Na dogodku bodo prisotni najpomembnejši financerji iz Slovenije (Slovenski podjetniški sklad, Eko sklad, Slovenski regionalni sklad, SID Banka, itd.), kjer vam bodo predstavili finančne spodbude za podjetniške projekte.

ŽELITE PRIDOBITI FINANČNA SREDSTVA ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE V VAŠEM PODJETJU ALI DOMU

Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega posameznika v naši državi ali širše v Evropi. Tako postaja energija iz obnovljivih virov cenovno vedno bolj dostopna. V  ta namen vam posredujemo informacijo o objavljenih razpisih na področju obnovljivih virov energije in na področju učinkovite rabe energije.

1. Javni razpis PUREE 2013 – Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih ter javnem sektorju

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije. Finančne spodbude so namenjene za  naslednje ukrepe: Vgradnja toplotnih črpalk; Vgradnja sprejemnikov sončne energije; Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave; Izvedba energetskih pregledov; Programi informiranja in ozaveščanja; Vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; Zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin; Vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov. Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih.

Delež sofinanciranja: višina nepovratne finančne spodbude znaša za posamezne ukrepe 20%, za ukrep Oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih 30%, za ukrep Izvedba energetskih pregledov ter Programi informiranja in ozaveščanja pa 50%.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude, ki so predmet javnega razpisa, znaša 223.000,00 EUR. Rok za oddajo: 28. 6. 2013  oz. do porabe sredstev.

Več na: http://www.energijaplus.si/projekti-iz-prispevka-pure/javni-razpis-za-pravne-osebe-in-podjetnike.html

2. Javni razpis URE-GEN-I-2013-1 nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za sofinanciranje določenih svetovalnih storitev, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednja ukrepa: A. Izvedba energetskega pregleda podjetja/objekta in B. Izvedba programov informiranja in ozaveščanja.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in podjetniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno investicijo za ukrepe, ki so predmet razpisa. Upravičeni stroški operacije morajo znašati vsaj 3.500,00 EUR in največ 20.000,00 EUR.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepa, ki sta predmet javnega razpisa, znaša 50.000,00 EUR. Delež sofinanciranja: do 50% oz. do 15,00 EUR/MWh letnega prihranka. Rok za oddajo: najkasneje do 5. 9. 2013

Več na: http://www.gen-i.si/novice-in-mediji/novice/346

3. Javni razpis za nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost v gospodinjstvih in javnem sektorju v letu 2013 – URE-SUB_GOS-JS_2013/01

Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih za naslednje ukrepe za naslednje ukrepe:

 • 1A – vgradnja novih kotlov v skupnih kotlovnicah ob priključitvi na sistem distribucije ZP1B – vgradnja skupnih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode
 • 2A- vgradnja novih kotlov v obstoječih kotlovnicah na ZP2B – vgradnja novih toplotnih postaj za ogrevanje in/ali pripravo tople sanitarne vode, ki zamenjajo dotrajane toplotne postaje
 • 3 – vgradnja kotlov na zemeljski plin z visokim izkoristkom ob istočasni priključitvi na sistem distribucije plina
 • 4 – vgradnja toplotne postaje ob priključitvi na sistem daljinskega ogrevanja in z izgradnjo priključnega vročevoda
 • 5 – uvedba sistema za upravljanje z energijo (energetski management)
 • 6 – izdelava energetskega pregleda
 • 7 – vgradnja plinske kompresorske toplotne črpalke

Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci:

 • gospodinjstva za subvencioniranje ukrepov pod oznako 1A, 1B, 3, 4 in 7. Sredstva lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je investitor in:
  • lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov, ali imetnik
  • stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena (v nadaljevanju: lastnik);
  • ožji družinski član lastnika (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) ali najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanjske enote v večstanovanjski stavbi, če so udeleženi pri financiranju naložbe in so za to pridobili pisno soglasje lastnika.
  • samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov,
  • pravne osebe javnega prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.), za subvencioniranje vseh ukrepov.

Upravičeni stroški operacije: 20% priznane vrednosti naložbe (upoštevajoč z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga izvedba posameznega ukrepa prinese)

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000 EUR. Rok za oddajo: 17.12. 2013 oz. do porabe sredstev.

Več na: http://energetika.jhl.si/ucinkovita-raba-energije

4. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2014 (KNLB 3)

Dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje novih kotlovskih naprav na lesno biomaso. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir. Do sredstev so upravičena podjetja, društva, zavodi in ustanove.

Višina nepovratnih sredstev je 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015. Delež sofinanciranja za posamezne operacije je 30-40% vrednosti upravičenih stroškov investicije. Rok za oddajo: najkasneje do 5. 9. 2013.

Več na: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=901

5. Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za obdobje 2011 do 2015 (DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št 65/09 – UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih, ki bi hotela prijaviti v manjših naseljih izvedbo operacije, katere investicijska vrednost je nižja od 400.000 EUR (brez DDV) oziroma 480.000 EUR z DDV.

Višina nepovratnih sredstev je 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za leto 2015. Višina sofinanciranja znaša 30-50 % odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013.

Več na : http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=905

6. JAVNI POZIV 19SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost večstanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe v večstanovanjskih stavbah. Večstanovanjske stavbe so stavbe s tremi ali več stanovanji, če ta javni poziv ne določa drugače. Nameni javnega poziva so: A – toplotna izolacija fasade; B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru; C – vgradnja naprave za centralno ogrevanje na obnovljiv vir energije in D – vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Do nepovratne finančne spodbude je upravičena fizična oseba, ki je lastnik, etažni lastnik ali najemnik stanovanja v večstanovanjski stavbi, kjer se bo izvedla naložba. Najemnik ali ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) je upravičen do te spodbude, če je udeležen pri financiranju naložbe. Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so lastniki, etažni lastniki ali najemniki stanovanj oziroma poslovnih prostorov v večstanovanjski stavbi, niso upravičeni do nepovratne finančne spodbude.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 4.500.000 EUR. Delež sofinanciranja je odvisno od namena investicije. Rok za oddajo: 31. 12. 2013.

Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html

 

 

 

 1. JAVNI POZIV 18SUB-OB13 Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije za nove naložbe. Finančne spodbude so namenjene za: vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi; vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso; vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe; priključitev na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije ob prvi vgradnji sistema centralnega ogrevanja v starejši stanovanjski stavbi; vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi; toplotno izolacijo fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe; toplotno izolacijo strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru v starejši eno ali dvostanovanjski stavbi; vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi; gradnja ali nakup nizko energijske in pasivne eno ali dvostanovanjske stavbe in nakup stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem energijskem razredu.

Upravičenci do finančne pomoči so lastnik nepremičnine, stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi, kjer bodo izvedeni ukrepi, ki so predmet javnega poziva, ali solastnik s pisnim soglasjem ostalih solastnikov ali imetnik stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo naložba izvedena, ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) lastnika z njegovim pisnim dovoljenjem ter najemnik stanovanjske stavbe ali stanovanja v tri- in večstanovanjski stavbi s pisnim dovoljenjem lastnika. Na javnem pozivu lahko za izvedbo ukrepa nakupa nepremičnine sodeluje vsaka fizična oseba, ki je: prvi kupec nizko energijske in pasivne stanovanjske stavbe oziroma stanovanja v pasivni tri- in večstanovanjski stavbi oziroma ožji družinski član (zakonec, zunajzakonski partner, otroci oziroma posvojenci, starši in posvojitelji) kupca z njegovim pisnim dovoljenjem.

Višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15.500.000 EUR. Delež sofinanciranja je odvisno od namena investicije. Rok za oddajo je 31. 12. 2013.

Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/18SUB-OB13/1.html

 

8. JAVNI POZIV za kreditiranje okoljskih naložb 50PO13

Predmet javnega poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe. Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti kot poklic ali so registrirane za opravljanje dejavnosti skladno z določbami posebnega zakona (zasebniki). Krediti so namenjeni za: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; zmanjšanje onesnaževanja zraka; gospodarjenje z odpadki; varstvo voda in učinkovito rabo vode; odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in  za začetne naložbe v okoljske tehnologije.

Predvidena višina sredstev je 24.000.000 EUR. Višina sofinanciranja je do 90% upravičenih stroškov odvisno od stroškov naložbe. Višina posameznega kredita je omejena na najnižji znesek kredita, ki znaša 25.000 EUR, in najvišji znesek kredita, ki znaša 2 milijona EUR za vse upravičene osebe, razen za občine, za katere je odobreni znesek kredita lahko tudi višji. Rok za oddajo je  30. 11. 2013.

 Več na: http://www.ekosklad.si/html/razpisi/50PO13.html

Firmica – finančno svetovanje

Finančno svetovanje naših strokovnjakov

zagotavlja vzpostavitev bolj tekočega finančnega poslovanja. Pomagali vam bomo izbrati najbolj optimalen vir financiranja, s katerim boste lahko zagotovili nemoteno poslovanje vašega podjetja.

Na podlagi skrbno opravljenega finančnega pregleda bomo opredelili, kateri vir financiranja je najbolj optimalen tako iz vidika stroškov, ki nastanejo s samim zadolževanjem, kot tistih, ki nastanejo v povezavi z davčnimi obveznostmi:

 • zagotovili bomo najbolj ugodnih bank in kreditnih institucij
 • zbirali bomo ponudbe financerjev in izbrali najboljšega
 • dosegli z optimalne pogoje zadolževanja
 • sodelovali bomo pri pripravi brezhibne pogodbene dokumentacije

Naše finančno svetovanje zagotavlja določitev optimalne strukture financiranja. Viri so izbrani na takšen način, da struktura zadolževanja zagotavlja najbolj ugodno ceno za podjetje. Pri tem oblikujemo denarni tok podjetja tako, da bo podjetje v prihodnosti pripravljeno na redno servisiranje obstoječih in novih obveznosti, ki jih ima do svojih finančnih virov in dobaviteljev.

Ponujamo kreditno posredovanje:

 • pregled bilance podjetja za namene pridobivanja kreditov
 • pridobivanje kratkoročnih in dolgoročnih krediti
 • urejanje sindiciranih kreditov
 • bančne garancije

Ponujamo financiranje projektov in svetovanje pri:

 • opredelitvi najboljšega modela financiranja in zagotovitev skladnosti finančne strukture projekta
 • zagotavljanju virov financiranja
 • identifikaciji finančnih tveganj, ki so povezana s projektom
 • priprava finančnega načrta pojekta

Ponujamo varovanje pred tveganji:

 • pri valutnem tveganju vas zavarujemo pred fluktuacijami deviznih tečajev
 • pri spremembah cen surovin na svetovnih trgih (nafta, plin, kovine, kmetijski proizvodi)

Ponujamo svetovanje pri preoblikovanju lastništva podjetja in vrednotenju:

 • nakup in prodaja lastniških deležev
 • razmerje med lastniškim in dolžniškim kapitalom
 • združevanje podjetij
 • vrednotenje delnic, opredmetenih in neopredmetenih sredstev in poslovnih deležev

Ponujamo pripravo strateških načrtov:

 • za primerjavo s konkurenčnimi podjetji v panogi,
 • za poročanje poslovnim partnerjem,
 • za analizo investicijskih projektov.

Z nami boste optimizirali financiranje poslovnega procesa in dosegli optimalno:

 • razmerje med sredstvi in viri sredstev
 • razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi viri financiranja,
 • politiko investiranja in zaposlovanja,
 • stanje in financiranje obratnega kapitala.
Dober finančni nasvet ima visoko vrednost. Z obvladovanjem finančnih tveganj lahko pričnete že danes!

Pošljite povpraševanje in zahtevajte ponudbo

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.