Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in posojila za mikro ter mala podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in krediti za posojila

Krediti in posojila za mikro ter mala podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in krediti za posojila

04.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

 

Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

 

 

 

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

Krediti in posojila za mikro ter mala podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in krediti za posojila

Krediti in posojila za mikro ter mala podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in krediti za posojila

 

Slovenski podjetniški sklad
Javni razpisi Javni razpisi
Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje malih in srednje velikih podjetij.

 

Ugodni krediti, garancije, subvencije in lastniško financiranje Sklada

Slovenski podjetniški sklad zagotavlja finančno podporo razvojnim in poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij v Sloveniji, vključno s finančnimi sredstvi za zagon podjetij, mikro in lastniškim financiranjem. Podjetja lahko prejmejo različno obliko podpore in sicer:

Podpora tehnološko inovativnim podjetjem preko:

Podpora klasičnim podjetjem preko:

Krediti za posameznike in podjetja na enem mestu

  • Informativni izračun kredita
  • Najugodnejši gotovinski krediti, stanovanjski krediti ali hipotekarni krediti
  • Optimizacija obstoječih mesečnih kreditov
  • Ugodni viri financiranja za investicije
  • Sposodi si premišljeno – drugo mnenje
UGODNI KREDITI ZA PODJETJA
Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2015 (P1)

Cilji razpisa:

Razpis P1 je namenjen podjetjem:

· ki postopoma rastejo,

· ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,

· ustvarjajo nova delovna mesta,

· nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

· investicijske garancije

· garancije za mlada podjetja

· mikro garancije za obratna sredstva.

Upravičenci so:

mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri garancijah za mlada podjetja morajo biti le ta mlajša od 60 mesecev do dneva vložitve vloge.

Upravičeni stroški:

· materialne investicije,

· nematerialne investicije,

· obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 0,95 %

ŽELIM KREDIT PO MERI

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja P7 2014

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 3.1.2014
Predvidena višina sredstev: 5.000.000 EUR
Višina sofinanciranja: 25.000 EUR

Predmet razpisa

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen javnega razpisa

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Upravičenci

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Pogoji za kandidiranje za mikrokredit

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Upravičeni stroški (opredeljeni v točki 3.4. tega javnega razpisa) niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV. Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5% p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške se upoštevajo:

  • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Višina sredstev

Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR.

 

Pošljite povpraševanje na info@tiko-pro.si.

Ugodni krediti in garancije

ODPRTI RAZPIS !

 

GARANCIJE ZA BANČNE KREDITE

 

1) Garancije za bančne kredite s subencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektom 2015 (P1TIP)

 

Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

 

Razpis P1 TIP je namenjen podjetjem:

·       z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro rast podjetja,

·       ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,

·       ki oblikujejo nova delovna mesta,

·       ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno usmerjene podjeme,

·       ki krepijo razvojno tehnološke in inovacijske rešitve,

·       ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja.

 

Vrste garancij

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

·       investicijske garancije za tehnološko inovativne investicije,

·       mikro garancije za obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte,

·       razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja.

 

Upravičenci so:

Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev.

Upravičeni stroški:

·       materialne investicije,

·       nematerialne investicije,

·       obratna sredstva

 

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 0 %

 

Postopek pridobitve garancije

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen v okviru javnega razpisa) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za delno zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

 

Več informacij: P1TIP

 

 

ODPRTI RAZPIS !

 

2) Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 2015 (P1)

 

Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.

 

Cilji razpisa:

 

Razpis P1 je namenjen podjetjem:

·       ki postopoma rastejo,

·       ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,

·       ustvarjajo nova delovna mesta,

·       nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.

 

Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih garancij:

·       investicijske garancije

·       garancije za mlada podjetja

·       mikro garancije za obratna sredstva.

 

Upravičenci so:

mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri garancijah za mlada podjetja morajo biti le ta mlajša od 60 mesecev do dneva vložitve vloge.

 

Upravičeni stroški:

·       materialne investicije,

·       nematerialne investicije,

·       obratna sredstva.

 

Obrestna mera za kredit pri banki:

EURIBOR 6 mesečni + 0,95 %

 

Postopek pridobitve garancije

Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom (seznam bank je objavljen na www.podjetniskisklad.si) in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za koriščenje kredita.

 

Več informacij: P1

 

 

 

ZAPRTI RAZPIS !

 

P7 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

 

Namen javnega razpisa:

je aktivno poseči na trg dostopa do virov financiranja v segmentu mikro in malih podjetij za premostitev bančnega krča. Z ukrepom bo omogočen zagon mehanizma za ponovno vzpostavitev dodeljevanja kreditov gospodarstvu, hkrati pa predstavlja podlago za oblikovanje mehanizmov za preprečevanje finančne izključenosti mikro in malih podjetij.

 

Upravičenci so:

mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

 

Upravičeni stroški:

  • materialne investicije,
  • obratna sredstva.

Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.01.2015 do 25.06.2015

 

Postopek in pogoji za pridobitev mikrokredita:

 

Pogoji za pridobitev mikrokredita – bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno SB1 – SB6 izhajajoč iz obrazca S.BON-1 (Ajpes)
Upravičeni stroški izdatki za materialne investicije in izdatki za obratna sredstva
Višina kredita od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera 3,5 % letno, nominalno
Stroški odobritve 0,5 % enkratno, ob odobritvi
Zavarovanje 5 x menica podjetja in poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita od 12 do 60 mesecev
Moratorij do 6 mesecev

 

Rok za predložitev vlog:  20.02.2015

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.