Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in posojila za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. Potrebujete obratni kapital, ne dobite kredita na banki, bi radi kupili nov stroj. Posojila za podjetja

Krediti in posojila za podjetja. PNC Naložbe d.o.o., k.d. Potrebujete obratni kapital, ne dobite kredita na banki, bi radi kupili nov stroj. Posojila za podjetja

01.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

 

Financiranje opreme

Nakup opreme predstavlja velik vpliv na finančni tok podjetja, zato vam v Biring biroju omogočamo financiranje nakupa. Skupaj s podjetjem Grenke leasing vam nudimo možnosti financiranja od 12 – 60 mesecev. Po končani dobi financiranja lahko stranka lahko najem podaljša, stroj vrne ali ga odkupi po vrednosti 5-10%.

Kakšne prednosti vam ponuja najem opreme?

 • Najem vam omogoča, da ohranjate vašo opremo vedno konkurenčno in najnovejšo.
 • S tem ko najamete opremo, jo po končani dobi najema lahko vrnete, ter se odločite za novo.
 • S tem ima podjetje vedno najnovejšo opremo, ki mu omogoča delo z novimi tehnologijami.
 • To pa omogoča prilagodljivost in ohranjanje konkurenčnosti podjetja na trgu.
 • Ni stroškov amortizacije opreme.
 • Pri najemu razen mesečnih stroškov najema (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov. Slednje kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, temveč jo ohranja.
 • Vhodni davek na dodano vrednost (DDV) se ne financira vnaprej, temveč se obračunava na mesečni ravni.
 • Pri najemu tako oprema ni knjiženja v sredstvih, kot tudi ne strani obveznosti.
 • Amortizacija se knjiži pri lizingodajalcu.
 • Z najemom podjetje ohranja razmeroma visoko likvidnost.

FINANČNI PARTNER: GRENKE – FINANCIRANJE ZA PRAVNE OSEBE

Glavne lastnosti:

 • Brez pologa.
 • Od 15 do 60 mesecev (obrokov)
 • Odobritev v 2 urah!
 • Minimalna vrednost opreme od 500 EUR navzgor !
 • Financiranje za pravne osebe (d.o.o., s.p., k.d., d.n.o., javne ustanove…). O razlikah med finančnim in poslovnim najemom si lahko preberete na tej povezavi.

Najem (leasing): finančni ali poslovni?

je pogodbeno razmerje, v katerem v zameno za plačilo ali niz plačil najemodajalec prenese na najemnika pravico do uporabe sredstva za dogovorjen čas.

je najem, pri katerem se prenesejo vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva; lastninska pravica lahko preide na drugo stran ali pa tudi ne.

Najem se razvrsti kot finančni najem, če se pri njem prenesejo skoraj vsa tveganja in koristi, povezani z lastništvom. je najem, ki ni finančni najem.

Najem se razvrsti kot poslovni najem, če ne pride do pomembnega prenosa tveganj in koristi, povezanih z lastništvom.

Ker je posel med najemodajalcem in najemnikom zasnovan na pogodbi med njima, je prav, da se pri tem uporabljajo dosledne opredelitve pojmov. Uporaba teh opredelitev v različnih okoliščinah, v katerih delujeta obe stranki, včasih povzroči, da najemodajalec in najemnik isti najem razvrstita vsak na svoj način.

Finančni ali poslovni najem?

Ali je najem finančni ali poslovni je odvisno bolj od vsebine posla kot od oblike pogodbe. Zgledi okoliščin, ki posamič ali skupaj lahko običajno vodijo do razvrstitve najema kot finančnega najemo so:

 • z najemom se prenese lastništvo sredstva na najemnika do konca trajanja najema,
 • najemnik ima možnost kupiti sredstvo po ceni, ki je po pričakovanju dovolj nizka od poštene vrednosti na dan, ko je to možmost mogoče izrabiti in je ob sklenitvi najema precej gotovo, da bo najemnik to možnost izrabil,
 • trajanje najema se ujema z večjim delom dobe gospodarne uporabe sredstva, čeprav njegovo lastništvo ni preneseno,
 • na začetku najema je sedanja vrednost najmanjše vsote najemnin enaka najmanj pošteni vrednosti najetega sredstva,
 • najeta sredstva so tako posebne narave, da jih lahko brez večjih sprememb uporablja samo najemnik.

Znaki okoliščin, ki posamič ali skupaj lahko prav tako vodijo do razvrstitve najema kot finančnega najema so:

 • če najemnik lahko odpove najem, najemodajalčeve izgube zaradi odpovedi bremenijo najemnika,
 • dobički ali izgube zaradi spreminjanja poštene preostale vrednosti pripadajo najemniku (npr. v obliki povračila najemnine, ki je enako večini prihodkov od prodaje ob koncu najema) ter
 • najemnik lahko podaljša najem v naslednje obdobje za najemnino, ki je bistveno manjša od tržne.

Kljub določilom iz prejšnjih odstavkov ta niso vedno odločilna za določitev vrste najema. Če druge značilnosti jasno kažejo, da se pri najemu pomembna tveganja in koristi, povezane z lastništvom, ne prenesejo, se najem označi kot poslovni najem. Na primer če se lastništvo sredstva prenese ob izteku najema v zameno za spremenljivo plačilo, enako takratni pošteni vrednosti, ali če gre za pogojne najemnine, zaradi česar najemnik ne nosi vseh pomembnih tveganj in koristi.

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2015)
Novice Splošne novice
Potrebujete ugodna povratna sredstva za financiranje nakupa materiala in trgovskega blaga, za financiranje plač zaposlenih ali za financiranje opravljenih storitev? V okviru Slovenskega Podjetniškega Sklada lahko pridobite ugodne mikrokredite do 25.000 €.

Naziv produkta: Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (P7 2015)
Obseg sredstev 5.000.000,00 €
Višina sofinanciranja Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najviš­ji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.
Roki za oddajo vloge 20. 2. 2015.
Namen razpisa Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.
Upravičenci Mikro in malim podjetjem (s.p./ d.o.o.), ki zaposlujejo vsaj 1 zaposlenega (kot zaposlena oseba se upošteva tudi no­silec dejavnosti pri s.p.).
Upravičeni stroški ·         Izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov)

·         Izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Pogoji za kandidaturo Podjetje, ki kandidira za mikrokredit, mora izpolnje­vati naslednje pogoje:

·         Imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekoče­ga/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oziroma s predložitvijo pogodb s kupci),

·         bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB6 (2013), kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Kreditni pogoji ·         Upravičeni stroški niso omejeni, upoštevajo se stroški z DDV.

·         Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.

·         Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogod­bena obrestna mera je 3,5 % p.a.

·         Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev.

·         Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev.

·         Minimalno zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja (po lastni­ški strukturi do fizične osebe).

Pogoji za črpanje kredita ·         Skrajni rok črpa­nja kredita je 20. 6. 2015. Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1. 1. 2015 do 25. 6. 2015.

·         Mikrokredit ni namenjen poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb vlagatelja. S sredstvi odo­brenega kredita ni dovoljena refundacija že plačanih obveznosti vlagatelja.

 

 

Naši strokovnjaki iz področja pridobivanja finančnih sredstev so vam na voljo, da v sodelovanju z vami najdejo najugodnejšo rešitev za zagotavljanje virov financiranja za nemoteno poslovanje.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.