Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PODJETNIŠKI FINANČNI VIRI ZA FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV. KREDITI , POSOJILA IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila, kredita, finančne vire za podjetja oz. sekundarni finančni viri za rast in razvoj podjetij

PODJETNIŠKI FINANČNI VIRI ZA FINANCIRANJE OBRATNIH SREDSTEV. KREDITI , POSOJILA IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila, kredita, finančne vire za podjetja oz. sekundarni finančni viri za rast in razvoj podjetij

17.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) nudi sekundarne finančne vire oziroma posojila/kredite za podjetja, predvsem za:

–          financiranje obratnega kapitala,

–          nabavo materiala,

–          izboljšanje likvidnosti podjetja,

–          financiranje investicij v osnovna sredstva,

–          financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,

–          poplačilo dolgov ali blokad,

–          poplačilo DDV-ja,

–          itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na trgu predstavlja sekundarni dolžniški finančni vir oz. način financiranja. Iz tega razloga podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami. To pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta.

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja (nepremičnina ali premičnina – stroji ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.. (trenutno sklad posluje od 5 do 7 % mesečnega donosa).

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

Za več informacij nas kontaktirajte na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

POSOJA DENARJA PRAVNIM OSEBAM, PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. finančni viri za podjetja, krediti za podjetja in denar za podjetja

POSOJA DENARJA PRAVNIM OSEBAM, PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. finančni viri za podjetja, krediti za podjetja in denar za podjetja

V PRIPRAVI NOVA OBLIKA TVEGANEGA KAPITALA!

 1. Kratek opis produkta
  Tvegan kapital za hitro rast mladih podjetij v okviru SPS-ovega »SKLADA TVEGANEGA KAPITALA« je nudil v obdobju 2009 -2015 podporo v obliki co-investment sklada tveganega kapitala ter je zajemal vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja so se podpirala perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki so prodirala na globalne trge.

  Do avgusta 2015 se je podpora v obliki tveganega kapitala izvajala preko že vzpostavljenega javno-zasebnega parnerstva, po avgustu 2015 pa se načrtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki bo sledila usmeritvam EK in RS. Trenutna usmeritev EK je izvajanje tovrstnega financiranja v okviru cross border skladov, v kolikor bo RS sledila tem usmeritvam, bo usmeritvam sledil tudi Sklad.

 2. Izvajalci
  Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja so izvajale izbrane družbe tveganega kapitala (DTK), ki so vstopile v javno – zasebno partnerstvo z državo.
 3. Oblika pomoči
  Podporo, ki so jo zagotavljale izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je bil:

  – kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital),
  – vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  – sodelovanej DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  – pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje,…),
  – več podatkov o delujočih DTK-jih je dostopnih tukaj in direktno pri svetovalcih Sklada:
  Rok Huber (02) 234 12 41, rok.huber@podjetniskisklad.si,
  – Nina Urbanič (02) 234 12 61, nina.urbanic@podjetniskislad.si,
                               – mag. Boris Pfeifer (02) 234 12 46, boris.pfeifer@podjetniskisklad.si.
 4. Namen produkta je:
  – razvoj obstojčega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala,
  – pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obbliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala,
  – podpora MSP-jev s potencialom hitre rasti, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.
 5. Upravičenci
  Upravičenci so bila mlada podjetja (mlajša od 5 let), ki so perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja v Sloveniji, ki prodirajo na globalne trge.
 6. Maksimalna višina podpore
  Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 mio EUR letno.

 7. Povprečna ročnost naložb
  3-7 let

 8. Postopek pridobitve
  V kolikor se produkt izvaja preko posrednikov (DTK-jev), se podrobnješi pogoji in postopki za sodelujoče zasebne DTK določijo v javnem razpisu. Do avgusta 2015 se je podpora izvajala preko že vzpostavljnega javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku obstojelčega programa (torej po avgustu 2015) se načtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki se lahko razlikuje od obstoječe izvdbe produkta v obdobju 2009-2015.
 1. Oznaka produkta
  P2 /Spodbude za zagon inovativnih podjetij/
 2. Namen produkta
  Namen produkta je spodbujanje ustanovitve in zagona nastajajočih podjetij v prvi razvojni fazi, ter:

  • uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno usmerjene podjeme,
  • ustvarjanje novih inovativno narvnanih podjetij s potencialom hitre rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

  Z izvajanjem »SPS dvojčka« so upravičena podjetja deležna tudi vsebinskega podpornega programa, ki je prilagojen potrebam podjetij. S tem vsebinskim programom so podjetja deležna dodatnih izobraževanj iz različnih področij poslovanja podjetij (npr. marketing, organizacija, deseign itd) ter posledično povečujejo uspešnost svojih investicij.

 3. Končni prejemniki
  • nastajajoča podjetja (start-up podjetja, mlajša od 14 mesecev)
 4. Ugodnosti za končne prejemnike
  Spodbuda prejeta s strani Sklada omogoča nastajajočim podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi:

  • hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta,
  • izboljšanje finančnega položaja,
  • prvi prodor na trg.
 5. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki
  Sklad izvaja produkt neposredno, zato posrednikov ni.
 6. Upravičeni stroški
  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški financiranja obratnih sredstev.

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P2A in P2B.

 7. Postopek pridobitve
  Mlado podjetje, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem razpisu Sklada, se prijavi na javni razpis. V primeru pozitivne ocene Sklada podjetju odobri spodbudo za zagon podjetja.
 8. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
 9. Tekmovanje start up Slovenija
  Več o dogodku najdete na tej povezavi:http://www.startup.si/sl-si/programi/tekmovanje-startup-s-p2/o-tekmovanju
 1. Oznaka produkta
  P2R /Spodbude za zagon podjetij v problemskih regijah/
 2. Namen produkta
  Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo. S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.
 3. Končni prejemniki
  • mlada podjetja, registrirana od 1. 1. 2013 do 27. 3. 2015
 4. Ugodnosti za končne prejemnike
  • hitrejši in intenzivnejši razvoj projekta,
  • izboljšanje finančnega položaja,
  • prvi prodor na trg.
 5. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki
  Sklad izvaja produkt neposredno, zato posrednikov ni.
 6. Upravičeni stroški
  • stroški materialnih naložb,
  • obratni stroški,
  • stroški najema opreme in najema poslovnih prostorov, v kolikor so ti namenjeni trgovski ali storitveni dejavnosti,
  • prispevki iz osebnega dohodka in prispevki na osebni dohodek.  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni razpisa P2R.
 7. Postopek pridobitve
  Mlado podjetje, ki izpolnjuje pogoje navedene v javnem razpisu Sklada, se prijavi na javni razpis. V primeru pozitivne ocene Sklada podjetju odobri spodbudo za zagon podjetja.
 8. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.