Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in Posojila za Podjetja – pregled ponudbe in karakteristike posameznih bank na slovenskem trgu

Krediti in Posojila za Podjetja – pregled ponudbe in karakteristike posameznih bank na slovenskem trgu

01.08.2020

V toku svojega poslovanja se bo vsako podjetje znašlo v situaciji, ko bodo izdatki oziroma načrtovane investicije in cene planiranih rešitev presegale zneske, s katerimi podjetje razpolaga. V takem primeru se bo podjetje moralo slej kot prej obrniti na nekoga, ki mu bo omogočil financiranje. V Sloveniji še vedno prevladuje financiranje z bančnimi krediti, zato bo povprečno slovensko podjetje prej kot slej pregledovalo ponudbo bank za financiranje. Slovenske banke ponujajo širok spekter finančnih instrumentov, namenjenih temu, da podjetje premosti likvidnostne težave oziroma pridobi financiranje za širitev.

Spodaj so našteti finančni instrumenti, ki jih slovenske banke ponujajo za financiranje podjetij. Nadalje so vsi pojmi finančnih instrumentov, ki jih banke ponujajo, opisani z glavnimi značilnostmi.

Ponudba slovenskih bank

NKBM

Financiranje:

 • Kratkoročni kredit
 • Dolgoročni kredit
 • Dolgoročni kredit v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami

Zavarovanja:

 • Garancije
 • Akreditiv
 • Menice
 • Dokumentarni inkaso
 • Izvršnice
 • Valutni terminski posel
 • Zamenjava obrestnih mer

Nova Ljubljanska Banka

Krediti:

 • Likvidnostni kredit
 • Klasični kratkoročni kredit
 • Kratkoročni revolving kredit
 • Kredit za kritje akreditivov
 • Dolgoročni kredit
 • Klasični limit na poslovnem računu
 • Odkup terjatev
 • Posebna ponudba kreditov – povezani posli
 • Kredit z jamstvom SID banke
 • Kredit s poroštvom države

Zavarovanja:

 • Izdaja bančne garancije
 • Prodajni dokumentarni akreditiv
 • Nakupni dokumentarni akreditiv
 • Bančna plačilna obveza
 • Dokumentarni inkaso
 • Zavarovanje obrestnega tveganja
 • Zavarovanje valutnega tveganja
 •  

Abanka

Financiranje:

 • Limit po poslovnem računu
 • Kratkoročni kredit
 • Dolgoročni kredit
 • Revolving kredit
 • Okvir za akreditiv
 • Viri institucij
 • Odkupi terjatev
 • REPO Posli
 • Krediti v sodelovanju s SID Banko

Zavarovanja:

 • Inkaso
 • Inkaso tujih čekov
 • Dokumentarni akreditiv
 • Bančna garancija

UniCredit

Financiranje:

 • Limit na poslovnem računu
 • Kratkoročni kredit za obratna sredstva
 • Kratkoročni revolving kredit
 • Dolgoročni kredit
 • Kredit Slovenskega podjetniškega sklada

Zavarovanje:

 • Dokumentarni akreditiv
 • Bančna garancija

Opisi ponujenih finančnih instrumentov:

Kratkoročni kredit

Pri bankah ponudba kratkoročnega kredita pomeni ponudbo kredita z odplačilno dobo od 31 dni do enega leta. Odplačilo glavnice in obresti je po dogovoru, odvisno od bonitetne ocene, višine kredita in odplačilne dobe. Nadalje so pogoji kredita odvisni od ročnosti kredita, od preteklega sodelovanja z banko, in od tega, kakšno zavarovanje podjetje ponudi. Poraba sredstev bo pri kratkoročnem kreditu, ki traja tako kratek čas kot samo do enega leta pomenilo, da gre za namensko porabo sredstev, podjetje torej banki predloži razlog, zakaj denar potrebuje.

Kratkoročni kredit se lahko zavaruje z zastavo denarnih sredstev, nepremičnin, vrednostnih papirjev, terjatev ali poroštvom, zavarovanjem pri zavarovalnici.

Nadalje nekatere banke ponujajo kratkoročni kredit, kjer zavarovanje ne bo potrebno, prav tako ne bo potrebna dodatna dokumentacija. Takšen kredit je »hitri kredit«, ki se dobi preko spletne banke le z nekaj kliki, sredstva pa so na računu komitenta takoj. Gre za nižje zneske, po navadi do 30.000 EUR.

Dolgoročni kredit

Gre za kredit z višjimi zneski, odplačevanje katerega bo trajalo več let, od enega do deset let. Odplačilo glavnice bo tudi tu po dogovoru, odvisno od bonitetne ocene, višine zneska kredita, ročnosti kredita, dosedanjega sodelovanja z banko in pa ponujenega zavarovanja. Boljše kot bo zavarovanje, boljša bo ponudba kredita.

Dolgoročni kredit, kjer bodo zneski visoki, bo zahteval primerno zavarovanje. Zavaruje se lahko z zastavo denarnih sredstev, nepremičnin, premičnin, zavarovanjem pri zavarovalnici, vrednostnih papirjev, terjatev ali poroštvom, zavarovanjem pri zavarovalnici.

Tudi dolgoročni kredit je možno dobiti kot hitri kredit brez obiska poslovalnice preko spletne banke, celo brez zavarovanja. Gre za kredite z odplačilno dobo do 3 let, in zneskom do največ 30.000 EUR.

Likvidnostni kredit

Gre za kredit za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Gre za kredite, ki jih bo podjetje potrebovalo v mesecu, ko zaradi različnih razlogov, na primer neplačila dolžnikov, pomanjkanja naročil, ali drugih razlogov, ne bo imelo dovolj likvidnih sredstev za naslednji mesec, zato bo potrebovalo manjši likvidnostni vložek. Gre za kredit z odplačilno dobo do 30 dni, z namensko porabo sredstev – premostitvijo likvidnostnih težav. Tudi pri tem kreditu je zavarovanje po navadi potrebno.

Revolving kredit

Gre za obliko kratkoročnega kredita. Podjetje se bo za ta kredit odločilo, ko bo potrebovalo likvidnostna sredstva in želelo likvidnostna sredstva črpati občasno. S prevzemom kredita se sklene kreditna pogodba, posebno pri tem kreditu je, da se lahko črpa in vrača večkrat. Banki e treba namere le sporočiti. To bo delovalo tako: podjetje se bo odločilo, da v določenem časovnem obdobju potrebuje določeno višino likvidnostnih sredstev, in, da želi to višino v določenem obdobju odplačati. To namero bo sporočilo banki, ki bo v najkrajšem času dala podjetju denar.

V pogodbi se napiše kolikšen bo celotni znesek, ki se ga lahko črpa po obrokih. Če podjetje vsega ne bo izkoristilo, potem se mu za ta del ne bo računalo obresti, ampak neko nadomestilo, kot kazen, ker zneska, ki je bil dogovorjen ni izkoristil.

Kredit za kritje akreditivov

Kredit za kritje akreditivov banke ponujajo za podjetja, ko morajo le-ta plačati obveznost, ki je pod dokumentarnih akreditivom, pa takrat sredstev nimajo.

Dokumentarni akreditiv je zavarovanje posla, pri katerem si od banke zagotovite, da bo le-ta plačala obveznosti, ki jih imate do svojega dolžnika, oziroma je instrument, pri katerem bo banka kupca – dolžnika – vstopila v obveznost tega kupca do podjetja in poravnala njegovo obveznost do podjetja, če je on ne bo mogel. Tako si podjetje zmanjša plačilno tveganje in financira posel. Akreditiv pa nekaj stane. V ta namen banke ponujajo kredite za kritje akreditivov.

Znesek kredita je treba odplačati v desetih dneh od črpanja. Gre za situacijo, ko se bo kreditna pogodba sklenila, vendar pa se bo kredit črpal le, če podjetje ne bo moglo plačati z lastnimi sredstvi. Takrat bo črpalo bančna sredstva. Tudi za to vrsto kredita se mora zagotoviti zavarovanje.

Financiranje z limitom na poslovnem računu

Gre za način financiranja, ki se bo uresničil tako, da bo banka povišala limit na poslovnem računu podjetja, ko bo le-to za to zaprosilo. Šlo bo za situacijo, ko bo podjetje potrebovalo likvidnostna sredstva, imelo pa bo sklenjeno pogodbo o poslovnem računu z banko. Tako bo lahko banka enostavno odobrila limit na računu in tako bo podjetje plačevalo stvari s svojo poslovno kartico, znesek pa bo šel čez znesek, ki ga podjetje ima na računu – podjetje bo v dolgu pri banki.

Gre za storitev, ki jo mora podjetje plačati, poleg tega pa mora podjetje izpolnjevati – kot pri kreditu – določene pogoje, da bo banka odobrila limit. Gre za neko vrsto odobritve financiranja, zato bo banka zahtevala zavarovanje, v obliki zastave določenih sredstev podjetja, poroka ali pa zavarovanja pri zavarovalnici.

Zgornja višina limita ni določena, kaj bo banka odobrila je seveda odvisno zopet od bonitetne ocene, kako podjetje posluje, kakšen je odnos z banko, ter kakšno zavarovanje je podalo. Podjetje bo moralo za zneske v limitu plačevati obresti, saj gre za dolg do banke. Obresti pa se ne obračunavajo od celotnega zneska odobrenega limita, ampak samo od izkoriščenega dela limita.

Financiranje z odkupom terjatev

Zelo priročen način financiranja, ki ga podjetje lahko uporabi, brez, da bi se samo zadolžilo, je odkup terjatev. Velikokrat so problemi z likvidnostjo povzročeni zaradi zamujanja z odplačevanjem terjatev s strani dolžnikov podjetja. Tako podjetje nima likvidnostnih sredstev, ima pa veliko obstoječih zapadlih ali pa ne-zapadlih terjatev do svojih dolžnikov.

Ker izterjava traja, podjetje pa denar potrebuje takoj, banke ponujajo, da terjatve odkupijo one same, podjetje izplačajo, nato pa izterjajo terjatve od dolžnikov podjetja same.

Nekatere banke ponujajo tudi aplikacijo odkupa in prodaje terjatev, kjer lahko kupci in prodajalci terjatev spremljajo status terjatev. Tako lahko podjetje terjatve proda kar preko spletne aplikacije in si tako zagotovi hiter pritok denarja.

Kredit z jamstvom SID banke

Pri tej ponudbi gre za sodelovanje poslovnih bank z Slovensko investicijsko razvojno banko. Pod to ponudbo lahko podjetja vzamejo klasični kredit na banki, SID banka pa ponuja določene ugodnosti, ki bodo pomagale, da bo podjetje pri banki lažje dobilo kredit. Tako SID banka na primer ponuja bančne garancije za podjetja. SID banka to ponuja brezplačno, tako podjetjem zmanjša stroške kredita. Poleg tega zagotavlja tudi zavarovanja, tako, da lahko podjetje, ki po navadi ne bi dobilo kredita, le-tega pod določenimi pogoji vseeno dobi. S tem delovanje skrbi Slovenska investicijska razvojna banka za pozitiven razvoj podjetništva in s tem gospodarstva.

Gre za kredite, katerih vrednost je odvisna od sodelovanja poslovne banke s SID banko. Pri NLB na primer gre za kredite, od 30.000 EUR do 10 milijonov evrov, z odplačilno dobo od treh do desetih let. Namen kredita je lahko kritje nabavne vrednosti osnovnih sredstev, materiala, inventarja, in tako dalje, torej gre za namenske kredite. Sodelovanje SID banke se kaže v delu, kjer le-ta zavaruje več kot šestdeset odstotkov kreditne vrednosti, tako, da zavarovanja za ta del podjetje ne rabi zagotoviti.

REPO Posli

Nekatere banke ponujajo tudi financiranje podjetja z REPO posli, ki niso tako pogosti. Gre za »repurchase agreemente«, ki pomenijo začasno prodajo vrednostnih papirjev z obveznim odkupom nazaj. Vrednostne papirje začasno odkupujejo subjekti s presežkom sredstev, potem pa jih morajo prodati prodajalcu nazaj, vendar po nekoliko zvišani ceni. Ta razlika bo predstavljala plačilo obresti za  ta čas, ko so bili vrednostni papirji pri kupcu.

Krediti v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom

Gre za sodelovanje poslovnih bank s Slovenskim podjetniškim skladom. Slovenski podjetniški sklad s financiranjem določenih aspektov kreditov, vzetih pri poslovnih bankah pomaga mikro-podjetjem in malim podjetjem do kredita.

Slovenski podjetniški sklad omogoča znižanje obrestne mere, garancije Slovenskega podjetniškega sklada in možnost koriščenja moratorija pri vračilu kreditov, če ima podjetje za to upravičene razloge.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.