Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE, KI IMAJO TEŽAVO S PRIDOBITVIJO KREDITIRANJA NA BANKI, ZARADI PREDOLGIH ČAKALNIH VRST II PNC Naložbe, hitra realizacija, posluh za mikro in mala podjetja

KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE, KI IMAJO TEŽAVO S PRIDOBITVIJO KREDITIRANJA NA BANKI, ZARADI PREDOLGIH ČAKALNIH VRST II PNC Naložbe, hitra realizacija, posluh za mikro in mala podjetja

16.06.2016

KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE SP PODJETNIKE, KI IMAJO TEŽAVO S PRIDOBITVIJO KREDITIRANJA NA BANKI, ZARADI PREDOLGIH ČAKALNIH VRST II PNC Naložbe, hitra realizacija, posluh za mikro in mala podjetja

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

KAJ LAHKO STORIMO ZA VAS

 • Ali prodajate delež v podjetju in ne veste kakšna je prava cena? Se morda v prvi fazi prodaje ne bi sami pogajali in bi si pustili manevrski prostor za končno fazo pogajanj? Naredimo vam vrednotenje podjetja, lahko pa se tudi v vašem imenu pogajamo in opravimo vse potrebno do končne prodaje deleža podjetja.
 • Ali ste v fazi finančnega prestrukturiranja in ne veste kako naprej? Za vas izdelamo program finančnega prestrukturiranja.
 • Potrebujete kredit pri banki, Slovenskem podjetniškem skladu, reprogram obstoječega financiranja, primerjavo trga kreditnih ponudnikov in ne znate izdelati poslovnega načrta?
 • Bi potrebovali zunanjega finančnega svetovalca za določeno obdobje, ki bi vam izdelal prihodnje denarne tokove, svetovanje glede najemanja ali nalaganja finančnih presežkov,  pripravo finančnih načrtov in pregled poslovnih procesov, pojasnjevanje finančnih postavk in njihovo optimiranje?

1. Ureditev financiranja poslovanja, novih investicij, reprogam obstoječih posojil, zamenjava banke z ugodnejšo banko,

–        Ureditev vse potrebne dokumentacije, vključno z izdelavo planov poslovanja, investicijskih projektov in drugih dokumentov potrebnih za banke,

–        Pregled trga kreditnih ponudnikov (bank) in izbira najugodnejšega vira financiranja v danem trenutku na trgu (bančni kredit, drugi dolžniški viri, venture skladi itd),

–        Zamenjava slabšega vira financiranja z ugodnejšim virom.

2. Vrednotenje podjetij

–        Skrbni pregled podjetja – finančni del

–        Povzetek poročila:

–        predmet vrednotenja, namen vrednotenja, datum vrednotenja, podlaga vrednosti, omejitve, potencialna tveganja, sklep o oceni vrednosti.

–        Analiza panoge in konkurence

–        Finančna analiza:

–        analiza izkaza poslovnega izida,

–        analiza bilance stanja,

–        Metodologija in načini ocenjevanja vrednosti

–        Ocenjevanje vrednosti družbe:

–        izračun stroška kapitala (CAPM, WACC),

–        projekcije poslovanja:

–        stand alone scenarij,

–        scenarij s strateškim partnerjem.

3. Finančno analiziranje poslovanja  

– finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali

– finančna ocena poslovnih partnerjev

4. Ocena potencialnih sinergij pri prevzemih,

5. Ocenjevanje investicijskih projektov in priprava vzdržne investicijske politike na osnovi projekcije prihodnjih denarnih tokov

–        Statične metode ocenjevanja investicijskih projektov:

–        Rentabilnost naložbe,

–        Skupni donos,

–        Doba vračanja.

–        Dinamične metode ocenjevanja investicijskih projektov:

–        Metoda neto sedanje vrednosti,

–        Interna stopnja donosa (IRR).

6. Priprava dokumentacije za prijavo na razpise Slovenskega podjetniškega sklada,

7. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte

8. Izdelava sanacijskega programa pred izvedbo postopka prisilne poravnave

9. Opravimo skrben pregled podjetja – due dilligence,

Običajno se privzema, da mala podjetja ne potrebujejo zaposlenega finančnega direktorja ali pa si dobrega finančnega strokovnjaka enostavno ne morajo privoščiti. Ravno takim podjetjem želimo s svojo storitvijo omogočiti dostop do znanja in kompetentnih finančnih odločitev, ki so značilna za velika podjetja, ki imajo svoje finančne oddelke in zaposlene finančne direktorje za dostopno ceno.

Z izkušnjami, ki smo jih pridobili s praktičnim delom na posameznih področjih finančnih trgov, obogatenimi z izkušnjami pri izobraževanju, vam bomo poskušali čim bolj kompetentno svetovati.

 

 • Ali ste v fazi poslovnega prestrukturiranja podjetja in ne veste kako naprej?
 • Vam dobavitelji, kupci in drugi deležniki ne verjamejo več in od vas želijo konkretne ukrepe ter kako se bodo ti ukrepi pokazali v izkazu uspeha, stanja in denarnih tokovih podjetja v prihodnjih letih? Kakšne so možnosti njihovega poplačila?
 • Želite širiti svojo dejavnost v tujino? Ste v fazi iskanja strateškega partnerja? Ne veste kako navezati prave poslovne stike znotraj širše regije Balkan?
 • Potrebujete pomoč pri pogajanjih z dobavitelji, večjimi kupci?
 • Morda potrebujete drugo mnenje?
 • Podjetniško in finančno svetovanje: za nova, delujoča mala, srednja in velika podjetja,

1. Finančno in poslovno prestrukturiranje družbe

Podjetja v težavah potrebujejo takojšnje ukrepe za omejevanje izgub in ohranjanje sredstev ter dolgoročne programe sanacije.

–        Opis finančnega položaja družbe

–        Pregled poslovanja za 3 leta nazaj (opis pomembnih dogodkov in njihov vpliv na poslovanje),

–        Plan poslovanja za prihodnje leto (n+1):

–        opredelitev ključnih dejavnikov poslovanja – izhodišča,

–        trendi in napovedi v panogi,

–        stroškovna optimizacija,

–        predvideni ukrepi na prihodkovni strani.

–        Analiza vzrokov za trenutni finančni položaj družbe:

–        primerjava realizacije za zadnja 3 leta,

–        primerjava planov in analiza poslovanja za zadnja 3 leta,

–        relevantna gibanja na trgu,

–        prodaja, poskusi prodaj in drugi ukrepi v povezavi s sredstvi družbe.

–        Ukrepi finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe:

–        opis ukrepov poslovnega prestrukturiranja,

–        učinki ukrepov poslovnega prestrukturiranja,

–        opis ukrepov finančnega prestrukturiranja,

–        analiza učinkov izvedbe načrtovanih ukrepov finančnega prestrukturiranja.

–        Scenariji poslovanja

–        Sklep.

2. Svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije

–        Vodimo projektne skupine, ki na osnovi znanja in izkušenj analizirajo vzroke ter izvedejo postopke prestrukturiranja gospodarskih družb,

–        Svetujemo pri kriznem vodenju gospodarskih družb,

–        Izvajanje postopkov povezovanja s strateškimi partnerji,

–        Možnost prevzema upravljanja družbe v času prestrukturiranja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.