Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER OSTALA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA PODJETJA

KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER OSTALA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA PODJETJA

25.02.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER OSTALA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA PODJETJA

KREDITI, POSOJILA IN DENAR ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE TER OSTALA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA ZA PODJETJA

Kdaj je obvezen popravek vrednosti sredstev?

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.05.2011

Zanima nas, v katerih primerih je obvezno popraviti vrednost osnovnih sredstev navzgor ali navzdol pri gospodarskih družbah in samostojnih podjetnikih?

Ko nabavite osnovno sredstvo, je treba v vsakem primeru izbrati metodo vrednotenja osnovnih sredstev. Na voljo sta dve metodi, in sicer:
–   metoda nabavne vrednosti ali
–   metoda poštene vrednosti (prevrednotenja).
Izbrano metodo moramo imeti v gospodarski družbi opredeljeno v Pravilniku o računovodenju oziroma v Knjigi sklepov v enoosebni gospodarski družbi. Samostojni podjetnik mora imeti izbrano metodo zapisano v Sklepu podjetnika.
Uporabljamo lahko obe metodi, vendar je treba spoštovati, da se lahko za istovrstna osnovna sredstva uporablja le ena metoda. Na primer: stroji, oprema, naprave, vozila (metoda nabavne vrednosti), zemljišča in zgradbe (metoda poštene vrednosti).
V praksi se v glavnem uporablja metoda nabavne vrednosti. Metoda poštene vrednosti je smiselna in primerna samo pri vrednotenju zemljišč, zgradb ali naložbenih nepremičnin.
Namen in vsebina metod vrednotenja je, da se na določena obdobja primerja knjigovodska vrednost osnovnih sredstev z njihovo tržno vrednostjo – lahko je višja ali nižja od knjigovodske vrednosti. To pomeni, da je treba dati oceniti osnovna sredstva pooblaščenemu cenilcu. Za to, katera osnovna sredstva in na kakšno obdobje bomo ugotavljali njihovo tržno vrednost, moramo imeti usmeritev določeno in zapisano v Pravilniku o računovodenju ali Sklepu podjetnika.
Knjiženje osnovnih sredstev ter njihov vpliv na vrednotenje in na računovodske izkaze je enak za gospodarsko družbo in samostojnega podjetnika.
Primer 1:
Knjigovodska vrednost opreme, ki jo vodimo po modelu nabavne vrednosti, je 100.000 evrov, cenilec je ocenil, da je tržna vrednost 80.000 evrov. Ker vodimo opremo po modelu nabavne vrednosti, moramo narediti oslabitev, to je zmanjšati vrednost za 20.000 evrov. V bilanci stanja se nam zato aktiva zmanjša za 20.000 evrov (kredit konto 052) in v izkazu poslovnega izida imamo za 20.000 evrov prevrednotovalnih odhodkov, ki znižujejo poslovni izid (debet konto 720). V naslednjih letih bo obračunana amortizacija od nižje nabavne vrednosti in jo knjižimo na konta (debet 432 in kredit 050).
Primer 2:
Knjigovodska vrednost opreme, ki jo vodimo po modelu nabavne vrednosti, je 100.000 evrov, cenilec je ocenil, da je tržna vrednost 120.000 evrov. Ker vodimo opremo po modelu nabavne vrednosti, ne smemo narediti okrepitve (vrednosti povečati navzgor). Tako imamo skrito rezervo, saj vemo, da če bomo opremo prodali, bomo z njo zaslužili. V naslednjih letih obračunamo amortizacijo od nabavne vrednosti in jo knjižimo na konta (debet 432 in kredit 050).
Primer 3:
Knjigovodska vrednost zgradbe, ki jo vodimo po modelu poštene vrednosti, je 100.000 evrov, cenilec je ocenil, da je tržna vrednost 80.000 evrov. Ker vodimo zgradbo po modelu poštene vrednosti, moramo narediti oslabitev (zmanjšati vrednost navzdol) za 20.000 evrov. Ta ima naslednji vpliv na računovodske izkaze:
–   izračunati moramo odstotek zmanjšanja (tržna vrednost / knjigovodska vrednost). 80.000 / 100.000 = 0,80. 1 – 0,8 x 100 = 20,
–   v bilanci stanja zmanjšamo vrednost za 20 odstotkov (kredit konta 023, debet konta 035) in
–   v izkazu poslovnega izida imamo za 20.000 evrov prevrednotovalnih odhodkov, ki znižujejo poslovni izid (debet konta 720).
V naslednjih letih bo obračunana amortizacija od nižje nabavne vrednosti in jo bomo knjižili na konta (debet 431 in kredit 035).
Če smo za zgradbo v preteklih letih naredili okrepitev in je tržna vrednost padla, lahko najprej za vrednost oslabitve zmanjšamo (debet konta 951) in razliko knjižimo na prevrednotovalne odhodke (debet konta 720).
Primer 4:
Knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine, ki jo vodimo po modelu poštene vrednosti, je 100.000 evrov, cenilec je ocenil, da je tržna vrednost 80.000 evrov. Ker vodimo naložbeno nepremičnino po modelu poštene vrednosti, moramo narediti oslabitev (zmanjšati vrednost navzdol) za 20.000 evrov. Ta ima naslednji vpliv na računovodske izkaze:
–   v bilanci stanja se nam aktiva zmanjša za 20.000 evrov (kredit konta 011) in
–   v izkazu poslovnega izida imamo za 20.000 evrov odhodkov iz vrednotenja naložbenih nepremičnin (kredit konta 750).

Preoblikovanje s.p. v d.o.o.
(Odgovori na najpogostejša vprašanja)

(Objavljeno v Kapital sept. 2009)

  1. Kako poteka postopek preoblikovanja s.p. v d.o.o.? (stroški, kako dolgo postopek traja, kaj je potrebno postoriti)

Kaj je potrebno storiti?

Najmanj 3 mesece pred samim preoblikovanjem je o tem na primeren način treba obvestiti vse upnike. V tem času mora samostojni podjetnik sprejeti sklep o preoblikovanju v družbo ter opredeliti dejavnost in premoženje, ki se bo na družbo preneslo. S prenosom preidejo na družbo podjetje podjetnika ter pravice in obveznosti podjetnika v zvezi s podjetjem. Družba kot univerzalni pravni naslednik vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem podjetnika. Po obsegu gre lahko za prenos celotne dejavnosti in premoženja ali pa samo dela.

Podjetnik se lahko preoblikuje na dva načina, in sicer s prenosom podjetja na sočasno ustanovljeno (novo) družbo ali pa s prenosom podjetja na družbo, ki že obstaja. V kolikor se podjetje prenaša na novoustanovljeno družbo, gre za pravo preoblikovanje, v drugem primeru pa gre za pripojitev k že ustanovljeni družbi, s čemer se dejavnost in premoženje te družbe le razširi in poveča.

Samo preoblikovanje učinkuje z vpisom v sodni register, od tega trenutka dalje se šteje, da podjetnik posluje preko družbe, kar pomeni, da so vse pravice in obveznosti od tega trenutka vezane na družbo.

Na tem mestu je treba še opozoriti, da gre pri prenosu podjetja na družbo pravzaprav za vložitev stvarnega vložka v družbo in da je, v kolikor vrednost podjetja in nanj vezanega premoženja presega vrednost 100.000 EUR, potrebna revizija vložka.

Stroški povezani s preoblikovanjem?

Vsem priporočam, da za preoblikovanje najamete pravnega, davčnega in računovodskega strokovnjaka, saj vam bodo prihranili veliko časa, živcem in na koncu tudi denarja. Zakaj, pišem v nadaljevanju. Pravni del povprečnega preoblikovanja s.p. v d.o.o. običajno obsega 500-1.500€, davčni del 1.000-5.000€ (z davčno optimizacijo), računovodski del izdelave presečne bilance 300-1000€. V kolikor imate preko 100.000€ vrednost premoženja s.p.-ja, vas bo revizor stal od 1.000€ dalje. Celotna strošek lahko tako zelo variira od 800 do 8.000€, zato se obvezno predhodno posvetujte z svetovalcem kaj vam nudi za določeno ceno in kakšne reference ima.

  1. Kakšne so prednosti in slabosti s.p. v primerjavi z d.o.o?

Veliko podjetnikov se na začetku kariere odloči za poslovanje na podlagi statusa samostojnega podjetnika. Res je, da so začetni stroški precej nižji kot stroški ustanovitve družbe, vendar pa je treba poudariti, da poslovanje preko kapitalske družbe zagotavlja družbeniku veliko več varnosti, kot jo ima samostojni podjetnik. Družbenik kapitalske družbe namreč ne odgovarja za obveznosti svoje družbe z lastnim premoženjem, temveč le s premoženjem družbe, medtem ko samostojni podjetnik za dolgove v zvezi z dejavnostjo odgovarja s celotnim osebnim premoženjem. Poleg navedenega je izredno pomemben tudi odnos potencialnih strank do kapitalskih družb, ki na trgu uživajo večji ugled in zaupanje kot samostojni podjetniki, kar dodatno olajša samo poslovanje.

Prednosti in slabosti posamezne oblike:
sp doo
začetni stroški do 200€ 200-1000€
obvezen kapital ni določen 7.500 € (ki se ga lahko porabi za poslovanje)
osebna odgovornost lastnika z vsem svojim premoženjem ni
davčna bremena nižja pri nizkih prihodkih nižja pri dobičkih nad cca. 40.000€
ugled oblike med strankami nižji višji
št. družbenikov 1 do 50
primernost pri majhnem obsegu poslovanja za resno poslovanje
čas ustanovitve 3-30 dni 3-30 dni
osebi lastni prostori ne moremo zaračunavati najemnine lahko si plačujemo najemnino
  1. Kakšen je mejnik, ko je smiselno, da se s.p. preoblikuje v d.o.o.?

Glavni mejnik v resnici ni mejnik, temveč odločitev posameznika ali je pripravljen tvegati z vsem svojim premoženjem za poplačilo morebitnih dolgov, ki lahko nastanejo pri poslovanju, še posebno sedaj v krizi, ko je plačilna nedisciplina velika, upad prihodkov nepričakovan in potrebno potencialno odpuščanje, premostitveni kredit pa je težko dobiti.

Drugi mejnih kdaj se nam davčno izplača preoblikovanje. Medtem, ko je v nekaterih primerih lahko govorimo o davčnih prihrankih preoblikovanja že pri 40.000 dobička, se resni pripravki začnejo šele pri 100.000 letnega dobička (nekje že nižje).

Velika prednost danes pa je, da lahko prehod iz s.p. na d.o.o. glede na trenutno zakonodajo izvršite davčno nevtralno.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.