Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti za podjetja, krediti za tista podjetja, ki ne morejo pridobiti bančnega kredita. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni finančni viri za mirko in mala podjetja, ki ne dobijo na banki kredita

Krediti za podjetja, krediti za tista podjetja, ki ne morejo pridobiti bančnega kredita. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni finančni viri za mirko in mala podjetja, ki ne dobijo na banki kredita

29.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o. nudi posojila in kredite, denar oz. finančne vire za pravne osebe, samostojne podjetnike in podjetja nasploh.

Denar in posojila so mišljena predvsem za financiranje rasti in razvoja podjetja oz. za ustvarjanje nekega presežka v svojem poslovanju, kar potem tudi odtehta ceno najetih finančnih virov.

Več info nalo dobite na spodaj navedenih kotaktih:

G: 070 304 304

E: info@pnc.si

W: www.pnc.si

 

————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

 

Dolgoročni krediti

Potrebujete finančna sredstva za razvoj in širitev poslovanja? Vidite novo poslovno priložnost? Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva. V SKB vas pri odobravanju kreditov obravnavamo individualno in tako zagotovimo najbolj optimalen način financiranja vaših dolgoročnih investicij. Z njimi lahko razširite obstoječe poslovanje ter omogočite rast in večjo konkurenčnost podjetja.


Komu so namenjeni?

Dolgoročni krediti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki potrebujejo dolgoročne vire financiranja.


Prednosti dolgoročnih kreditov

 • individualna obravnava in svetovanje o najustreznejši obliki financiranja;
 • oblikovanje odplačilnega načrta glede na kreditno sposobnost, poslovni načrt in denarni tok podjetja;
 • možnost izbire obrestne mere (fiksna ali spremenljiva).

Značilnosti

Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva, kot so:

 • investicije v nov poslovni proces,
 • posodobitve in razširitve obstoječega poslovnega procesa,
 • prestrukturiranje,
 • nakup opreme,
 • naložbe v zemljišče in poslovno-stanovanjske objekte,
 • druge investicije.

Višina in rok vračila kredita sta odvisna od kreditne sposobnosti podjetja, ki je določena na podlagi:

 • ocene finančnih in denarnih tokov za čas odplačevanja kredita,
 • poslovnega sodelovanja podjetja z banko,
 • zavarovanja,
 • bonitete podjetja.

Poraba dolgoročnih sredstev je praviloma namenska.

Način odplačila glavnice kredita je po navadi obročen, pri oblikovanju odplačilnega načrta pa se prilagajamo vašim sposobnostim in potrebam.

Obrestna mera je lahko fiksna ali spremenljiva. Fiksna obrestna mera se med trajanjem pogodbenega razmerja ne spreminja, spremenljiva obrestna mera pa je sestavljena iz referenčne-medbančne obrestne mere EURIBOR in fiksnega obrestnega pribitka. Obresti se odplačujejo mesečno.

Druge možnosti dolgoročnega kreditiranja:

 • Kreditiranje malega gospodarstva

SKB sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom , ki prek razpisov ponuja dolgoročno kreditiranje malega gospodarstva. Predmet razpisa so garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 • EIB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Evropska investicijska banka (EIB) je banki SKB zagotovila dolgoročne vire, na podlagi katerih lahko podjetjem nudimo finančno ugodne vire financiranja, ki se odražajo v ugodni obrestni meri v primerjavi z obrestno mero, ki bi jo banka zaračunala za kredit brez sodelovanja EIB.

 Sodelovanje z EIB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • Ponudba A: majhnih in srednje velikih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi za polni delovni čas;
 • Ponudba C: srednje velikih podjetij z najmanj 250 in manj kot 3000 zaposlenimi za polni delovni čas.

Del EIB sredstev je namenjenih tudi podpori pri pospeševanju zaposlovanja mladih v okviru EIB pobude za zaposlovanje mladih (starih več kot 15 in manj kot 25 let).

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč), neopredmetenih sredstev in obratnega kapitala, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitve (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morakjo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo (okoljska zakonodaja).

Več informacij o financiranju z EIB sredstvi za spodbujanje projektov podjetij (PDF).

 • CEB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je zagotovila banki SKB dolgoročne vire, na osnovi katerih lahko s finančno ugodnimi viri financiranja (nižja obrestna mera) spodbujamo investicije, ki bodo podjetjem v pomoč pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest.

Sodelovanje s CEB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • mikro, malih in srednje velikih podjetij ter imetnikov zasebnih dejavnosti z manj kot 250 zaposlenimi;
 • letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR;
 • in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitev (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morajo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo.

Več informacij o financiranju s CEB sredstvi za spodbujanje projektov podjetij (PDF).

Več informacij dobite pri svojem skrbniku ali v najbližji poslovni enoti.

SKB d.d. Ajdovščina 4 SI–1513 Ljubljana, Slovenija ID za DDV: SI40502368 SKB TEL: (01) 471 55 55 Telefaks: (01) 231 45 49 www.skb.si SWIFT naslov (BIC): SKBASI2X ODNPOZAH0113 1/7 Sodišče, pri katerem je SKB banka d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, vpisana: Okrožno sodišče v Ljubljani • Številka registrskega vpisa: 10148300 • Znesek osnovnega kapitala: 52.784.176,26 EUR Zahtevek za odobritev naložbe kredit garancija izjava o izdaji garancije odkup terjatev (ustrezno označi) Naziv: Sedež: Leto ustanovitve: Trenutno število zaposlenih: Priimek in ime direktorja/zakonitega zastopnika: Kontaktna (pooblaščena) oseba: Telefon: Faks: Elektronska pošta: Kredit: kratkoročni kredit za: dolgoročni kredit za: limit na TRR kredit na podlagi zastave depozita revolving kredit kredit na podlagi zastave vrednostnih papirjev okvirni kredit do 30 dni (vroči denar) okvirni kredit za kritje akreditivov drugo: Znesek in valuta: Odplačilna doba: I. OSNOVNI PODATKI O PODJETJU / PODJETNIKU II. OBRAZLOŽITEV ZAHTEVKA Namen naložbe: Garancija: za resnost ponudbe za globalno varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vračilo kupnine za odpravo napak v garancijskem roku za plačilo uvoznih in izvoznih dajatev in taks (TIR) za vračilo avansa za vračilo kredita za zavarovanje izpolnitve obveznosti za sodelovanje na licitaciji za plačilo trošarinske obveznosti za zavarovanje carinskega dolga v tranzitnem postopku za plačilo davčne obveznosti drugo: Znesek in valuta: Datum veljavnosti garancije: od . . do . . 2/7 Odkup terjatev: Terjatve, ki so predmet odkupa: 1. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; 2. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; 3. račun št. z dne v višini (znesek in valuta), ki dospe v plačilo dne ; Izjavljamo, da zgoraj navedene terjatve v skupnem znesku (znesek in valuta), ki so predmet odkupa, niso zastavljene, prodane ali odstopljene komu drugemu ter da glede navedenih terjatev ne obstojijo omejitve, ki bi kakorkoli prepovedovale ali omejevale prenos terjatev na banko. Z navedeno vsebino izjave je seznanjen tudi osnovni dolžnik (naziv in sedež): Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo del Znesek in valuta: v višini % od ponudbene vrednosti, kar znaša EUR in predstavlja znesek izjave. Datum veljavnosti: od . . do . . Predviden datum veljavnosti garancije za dobro izvedbo del: . . Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi Znesek in valuta: v višini % od ponudbene vrednosti, kar znaša EUR in predstavlja znesek izjave. Datum veljavnosti: od . . do . . Predviden datum veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijski dobi: . . 3/7 Zavarovanje naložbe: zastava nepremičnin zastava vrednostnih papirjev zastava premičnin zastava depozita poroštvo pravne osebe/SP bančna garancija poroštvo fizične osebe terjatve bianco podpisane menice z menično drugo: izjavo in nalogom za plačilo menice Kratka obrazložitev zahtevka: 4/7 na dan na dan 31.12. 31.12. GIBLJIVA SREDSTVA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI Zaloge Kratk. obveznosti iz poslovanja – materiala – za prejete avanse – trgovskega blaga – do dobaviteljev – nedokončane proizvodnje – ostalo – gotovih proizvodov Kratkoročne terjatve Kratk. obveznosti iz financiranja – dani avansi – pri banki SKB – domači kupci – pri drugih bankah – tuji kupci – na “sivem trgu” – ostalo – ostalo Kratkoročne finančne naložbe Druge kratkoročne obveznosti Ostala gibljiva sredstva – denarna sredstva v blagajni DOLGOROČNE OBVEZNOSTI – na TRR Dolg. obveznosti iz poslovanja Dolg. obveznosti iz financiranja Dolg. terjatve iz poslovanja – pri banki SKB – pri drugih bankah – ostalo SKUPAJ SKUPAJ na dan na dan Skupaj zapadle neporavnane terjatve 31.12. Skupaj zapadle neporavnane obveznosti 31.12. – iz poslovanja – iz poslovanja – iz financiranja – iz financiranja 2. Stanje terjatev in obveznosti v EUR Mesec Znesek III. PODATKI O TEKOČEM POSLOVANJU 1. Fakturirana realizacija v zadnjih treh mesecih v EUR . . . . 5/7 3. Povprečni mesečni prilivi v EUR 4. Povprečni mesečni odlivi v EUR 5. Specifikacija terjatev in obveznosti v EUR Znesek plačana realizacija DDV obresti drugo Znesek dobavitelji plače DDV obresti drugo Naziv kupca Znesek Datum zapadlosti Naziv dobavitelja Znesek Datum zapadlosti Naziv podjetja Znesek Datum zapadlosti a) Terjatve do kupcev (navesti 80% terjatev) b) Obveznosti do dobaviteljev (navesti 80% obveznosti) c) Izdane garancije in poroštva 6/7 9. Komentar podatkov o tekočem poslovanju: 6. Specifikacija kratkoročnih finančnih naložb 7. Lastninska struktura – stanje na dan 8. Povezana podjetja – stanje na dan Naložba Znesek Datum zapadlosti Fizična / pravna oseba Delež lastništva v % Ostali: Naziv skupine: Matično (prevladujoče) podjetje: Delež v kapitalu v % 7/7 S podpisom Zahtevka za odobritev naložbe potrjujem, da mi je bil predložen na vpogled vsakokratni veljavni Cenik storitev SKB (v nadaljevanju: cenik) in sem seznanjen s stroškom, ki bi nastal v primeru mojega odstopa od vloge in se strinjam, da banka zaračuna strošek odstopa od vloge v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom. Naročnik garancije se s podpisom tega zahtevka obvezuje, da bo banko opozoril na morebitno neskladje med besedilom izdane garancije in svojim zahtevkom za izdajo garancije oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji, ki jih je posredoval banki skupaj z zahtevkom, še preden bo izdano garancijo posredoval oz. izročil upravičencu, sicer v celoti prevzema odgovornost za skladnost take garancije s svojim zahtevkom oz. morebitnimi razpisnimi ali drugimi pogoji. Kraj: Datum: . . Ime in priimek ter podpis pooblaščene osebe: Spodaj podpisani porok izjavljam, da sem seznanjen z vsebino tega zahtevka in se z njo strinjam. Kraj: Datum: . . Porok (ime in priimek): Podpis: Zahtevana dodatna dokumentacija za odobritev naložbe 1. Pisni zahtevek za odobritev naložbe 2. Dokumentacija o poslovanju: � zaključni račun za zadnja tri leta poslovanja: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, razporeditev dobička; � revizijsko poročilo za podjetja, ki so zavezana reviziji; � podatki o tekočem poslovanju podjetja (v III. točki zahtevka) oziroma medletna bilanca stanja in izkaz poslovnega izida; � popis posojil za zadnje leto s podatki o namenu, znesku in zapadlosti kreditov (če niste stranka banke SKB); � izpis prometa TRR za preteklo leto (če niste stranka banke SKB). 3. Dokumentacija, ki jo določi banka glede na vrsto naložbe in obliko zavarovanja, kot npr.: � dokazila o namenu porabe kredita (fakture, predpogodbe, pogodbe …); � investicijski program oz. poslovni načrt (pri dolgoročnih kreditih); � kopija pogodbe s partnerjem, iz katere je razvidna zahteva po izdaji garancije; � kopija pogodbe ali fakture, ki je predmet odkupa; � dokumentacija za zavarovanje naložbe. 4. Po potrebi dodatno dokumentacijo, ki jo zahteva banka in banki še ni bila predložena, kot npr.: � dokumentacija o registraciji podjetja; � dokumentacija za pregled stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (pooblastila za poslovanje z banko, pooblastila z razpolaganje s sredstvi na računu, ..); � vprašalnik banke za predstavitev podjetja/podjetnika (za novoustanovljena podjetja in podjetja, ki še niso stranke banke SKB). Če ste katerega od zgoraj navedenih dokumentov že dostavili banki SKB, ga ni potrebno ponovno pošiljati. Vse informacije, ki jih podjetje posreduje, so poslovna skrivnost banke in se lahko uporabljajo zgolj za namene izvajanja tega zahtevka, za obveščanje in trženje storitev banke.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.