Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikro krediti za mikro in mala podjetja II PNC Naložbe II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PODJETJA Z ZAVAROVANJEM OD 1.000 DO 30.000 EUR

Mikro krediti za mikro in mala podjetja II PNC Naložbe II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PODJETJA Z ZAVAROVANJEM OD 1.000 DO 30.000 EUR

21.05.2016

Mikro krediti za mikro in mala podjetja

Novice – petek, 21.12.2012 ob 00:00
Avtor: Jana Petkovšek Štakul

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikro kredite za mikro in mala podjetja. Na voljo je pet milijonov evrov. Na razpis, ki je odprt do 9. decembra 2013 oziroma do porabe sredstev, se lahko prijavijo gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki imajo vsaj enega zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih ter imajo letni promet, ki ne presega 10 milijonov evrov. Najnižji znesek kredita znaša 5.000 evrov, najvišji pa 25.000 evrov..

 

Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote za odpiranja v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu in maju 2013 sta:

 • bilanca stanja na dan 31.12.2011 in izkaz poslovnega izida za leto 2011 za kasnejša odpiranja se upošteva
 • bilanca stanja na dan 31.12.2012 in izkaz poslovnega izida za leto 2012

Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj enega zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega 1za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.2 (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo s pogodbo o poslovodenju po zavarovalni podlagi 112, v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.

Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki:

 • opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/2007 in Ur.l. RS, št. 17/2008):
   • področje A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
   • oddelek 05 – pridobivanje premoga.
 • so v težavah na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov s strani AJPES-a za leto 2011 (velja za vsa odpiranja vlog do vključno maja 2013) oz. 2012 (velja za vsa odpiranja vlog od junija 2013 naprej), skladno z opredelitvijo 2. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Podjetje je v težavah:
 • v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
 • v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
 • ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
 • imajo neporavnane davčne obveznosti do RS,
 • podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
 • so navedena v seznamu podjetij, na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 02/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor,
 • ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2010-2012), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada,
 • ki so v tekočem koledarskem letu že pridobila pozitivni sklep o odobritvi mikrokredita po tem javnem razpisu.

 

Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis

Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju.

Za izračun pomoči po tem javnem razpisu se upošteva višina in ročnost kredita ter razlika med veljavno referenčno obrestno mero za izračun državne pomoči in obrestno mero za kredit, določeno po tem razpisu.

Če je obrestna mera za kredit nižja od referenčne obrestne mere, ki se določi skladno s Sporočilom Komisije o spremembi metode določanja referenčnih obrestnih mer in diskontnih stopenj (2008/C 14/02), gre za kredit, ki vključuje pomoč de minimis.

Pogoji kandidiranja za mikro kredit

Podjetje, ki kandidira za mikro kredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci)
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES (na podlagi zadnjih objavljenih računovodskih izkazov) mora dosegati oceno od SB1 do vključno SB7, kar pomeni, da je zmožnost poravnavanja obveznosti vsaj povprečna.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Način odplačevanja kredita je mesečno, obročno. Stroški odobritve kredita se zaračunajo v višini 0,5% enkratno, ob odobritvi kredita. Zavarovanje kredita: 2 menici podjetja in osebno poroštvo vsaj enega lastnika podjetja.

 

Pogoji za črpanje kredita

Podjetje lahko črpa kredit po sklenitve kreditne pogodbe in ureditvi celotnega zavarovanja kredita. Kredit se lahko črpa namensko za upravičene stroške nastale znotraj obdobja upravičenih stroškov od 01.10.2012 do 31.12.2014. Strošek nastane z dnem sklenitve dolžniško upniškega razmerja. Črpanje je lahko enkratno ali sukcesivno, vendar največ v 5 tranšah – delnih črpanj.

Več o razpisu je na: http://www.podjetniskisklad.si/65/2012/-mikrokrediti-za-mikro-in-mala-podjetja.html

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.