Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe. Od 1.000 do 30.000 eur za podjetja, ki ne dobijo denarja na banki

Mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe. Od 1.000 do 30.000 eur za podjetja, ki ne dobijo denarja na banki

18.08.2016

Javni razpis za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2016

Vir: http://www.mk-projekt.si/sl/razpisi-za-podjetja/javni-razpis-za-spodbujanje-tujih-neposrednih-investicij-v-republiki-sloveniji-v-letu-2013-40/

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev spodbud za začetne investicije, ki jih bodo prijavitelji –tuje osebe zasebnega prava – nerezidenti izvajali na ozemlju Republike Slovenije. Za začetno investicijo se šteje investicija v osnovna opredmetena in/ali neopredmetena sredstva pri vzpostavitvi novega podjetja, širitvi obstoječega podjetja, diverzifikaciji produktov podjetja z novimi dodatnimi produkti ali v bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječem podjetju v Republiki Sloveniji v predelovalni, storitveni, katere storitve se mednarodno tržijo ali razvojno-raziskovalni dejavnosti.

 

Cilji javnega razpisa:

Cilji razpisa so:

– odpreti 500 neto novih zaposlitev najkasneje v treh letih po zaključku investicij;

– doseči 3 kratno vrednost investicij prijavljenih projektov glede na vrednost dodeljenih spodbudnajkasneje v treh letih od datuma podpisa pogodb;

– vsaj 50% prijavljenih investicijskih projektov izvesti v regijah, kjer je indeks razvojne ogroženosti regije višji od 90.

 

Upravičenci:

Na razpis se lahko prijavijo tuji investitorji, pri čemer morajo:

– tuji investitorji ali njihove tuje povezane družbe imeti izkušnje iz opravljanja dejavnosti prejemnika spodbude ali s področja prijavljenega investicijskega projekta, ki morajo biti izkazane v prijavi na razpis za dodelitev spodbude.

 

Prejemniki sredstev:

Prejemniki spodbud so le gospodarske družbe, registrirane v Republiki Sloveniji do dneva oddaje prijave, v katerih imajo tuji investitorji, ki vložijo prijavo, neposredno najmanj 10 % lastniški delež, ki mora biti vpisan do dneva oddaje prijave v sodni register Republike Slovenije oziroma v delniško knjigo, vodeno pri Centralno klirinški depotni družbi d.d.. Najmanj 10 % neposredni lastniški delež v prejemniku spodbude mora prijavitelj ohranjati do konca investicijskega projekta.

 

Za dodelitev spodbude se lahko kandidira:

– z investicijskimi projekti v predelovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije zagotovljeno odprtje najmanj 25 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 1 milijon EUR;

– z investicijskimi projekti v storitveni dejavnosti, katerih storitve se mednarodno tržijo, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih po zaključku investicije odprtih najmanj 10 novih zaposlitev. Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot storitvena dejavnost, ki se mednarodno trži, se šteje:

– dejavnost centrov za podporo uporabnikom (angl. Customer Service Centres),

– dejavnost centrov za skupne storitve (angl. Shared Services Centres),

– logistična dejavnost (angl. Logistics),

– dejavnost regionalnih centrov za upravljanje (angl. Regional Headquarters);

– z investicijskimi projekti v razvojno-raziskovalno dejavnost, na podlagi katerih bo najkasneje v treh letih od podpisa pogodbe odprtih najmanj 5 novih zaposlitev z najnižjo stopnjo izobrazbe: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Če bo odprtih več kot 5 novih zaposlitev mora biti vsaj 80% vseh novih zaposlitev z najnižjo izobrazbo: specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi oz. 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). Najnižja vrednost investicije, za katero se dodelijo spodbude, znaša 0,5 milijona EUR. Kot razvojno-raziskovalna dejavnost se šteje dejavnost, ki jo izvaja podjetje ali zaključena organizacijska enota, katere osnovna dejavnost je raziskovanje in razvoj na področju tehnologije. Raziskovalni projekt mora v celoti spadati v dejavnost industrijskih raziskav in/ali razvoj prototipov za tržno uporabo.

 

Upravičeni stroški:

Upravičeni so stroški materialnih investicij (nakup in  gradnja stavb skupaj z zemljiščem neposredno pod stavbo ter posodobitev stavb, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme (v primeru MSP tudi nakup rabljenih strojev in opreme). Nakup zemljišč lahko predstavlja največ 25 % vrednosti prijavljenih upravičenih stroškov.

 

Upravičeni so stroški nematerialnih investicij (investicije v neopredmetena dolgoročna osnovna sredstva t.j. nakup patentov, licenc, znanja in izkušenj (know-howa) in nepatentiranega tehničnega znanja; pri investicijah v velika podjetja lahko znašajo največ do 50 % upravičenih stroškov cele investicije).

 

Višina razpisanih sredstev:

Višina razpisanih sredstev za leto 2013 je do 7.873.138,00 EUR. V primeru spremembe državnega proračuna se vrednost razpisanih sredstev lahko spremeni.

 

Višina sofinanciranja:

Višina dodeljene spodbude ne sme presegati 30 % vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja. V primeru srednje velikih podjetij višina dodeljene spodbude ne sme presegati 40 %, v primeru malih podjetij pa 50 % upravičenih stroškov posameznega projekta.

 

Za dodelitev spodbude, katere vrednost presega 2 mio EUR, je potrebno predhodno soglasje Vlade RS.

 

Rok za predložitev vlog:

Rok za prispetje prijav v letu 2013 je:

– za prvo odpiranje: 17. maj 2013, do 12. ure,

– za drugo odpiranje: 23. avgust 2013, do 12. ure.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.