Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE DOBITE KREDITA ALI POSOJILA NA BANKI? POTREBUJETE FINANCIRANJE ZA TEKOČE POSLOVANJE IN NAKUP MATERIALA? PODJETNIŠKO KREDITIRANJE PNC NALOŽBE

NE DOBITE KREDITA ALI POSOJILA NA BANKI? POTREBUJETE FINANCIRANJE ZA TEKOČE POSLOVANJE IN NAKUP MATERIALA? PODJETNIŠKO KREDITIRANJE PNC NALOŽBE

25.06.2016

dolgoročni vir financiranja <long-term source of financing>

kar v dolgem roku omogoča financiranje: pravne ali fizične osebe, ki so udeležene v kapitalu (lastniškem kapitalu) ali do katerih obstajajo dolgoročni dolgovi, a tudi tiste neopredeljene, ki so lahko skrite za dolgoročnimi rezervacijami

Financiranje dolgoročnih naložb

ponedeljek, 31. oktober 2011, 14:12

Nepremišljene dolgoročne naložbe so ena najpogostejših napak, ki jo zagrešijo v podjetjih. Kakšne bodo posledice, je odvisno od vira financiranja. Če zapravimo kapital, torej svoj denar, nas bo bolelo, ampak bomo preživeli. Če pa špekuliramo s tujim, torej z izposojenim denarjem, nas niti ne bo bolelo, ker bomo že prej mrtvi.

Ali pa bomo, če bomo imeli srečo in podjetje ne bo šlo v stečaj, garali dolga leta, da bi popravili posledice nespametnih odločitev.

Zato moramo najprej dobro razmisliti, če je naložba ekonomsko upravičena, nato pa natančno izračunati, ali si jo lahko finančno privoščimo. Če vzamemo kredit na pet let in denar naložimo v nepremičnino, ki se obrača trideset let, se račun ne bo izšel. A v mnogih podjetjih pri investiranju počnejo natanko to in si mislijo, bomo že kako. Doslej je tako še nekako šlo, danes pa ne gre več, ker ni denarja. Dokaz za to so številne nasedle naložbe.

Denarni tok projekta

Ko se odločimo za dolgoročno naložbo, je ključno, da imamo za njeno financiranje zagotovljene kvalitetne dolgoročne vire. Naložba naj ima omejen čas vlaganja, ker ima tudi relativno omejen rok izkoriščanja, hkrati pa so omejeni tudi viri financiranja in ravno tako prejemki ali zaslužki iz naložbe.

Za preživetje podjetja in projektov moramo znati usklajevati denarne tokove. Zelo jasno in preudarno, brez ega, moramo načrtovati izdatke in prejemke. Z veliko gotovostjo moramo oceniti točko preloma oziroma trenutek, ko bo naložba začela nositi prejemke in s tem vir za poplačilo dolgov. Šele tedaj imamo dovolj podatkov, da pripravimo sestavo virov financiranja. Preverimo razpoložljivost kapitala in posojil. Oblikujemo predlog za banke in pristopimo k dogovarjanju.

Če ne vemo natančno, kakšen kredit potrebujemo, se nam bo zdel vsak kredit dober. Težave bodo nastopile, ko ga bo treba vračati, če ga bomo sploh dobili. Kredit ni enak kreditu, kot avto ni enak avtu. In noben kredit ni absolutno dolgoročen.

Viri financiranja

Absolutno dolgoročen vir je samo kapital. Kadar ga imamo preveč in nam denar teče čez rob, seveda gledamo, kam ga bom vložil. A tudi če je naš vir kapital, obstaja oportunitetno tveganje. Druga naložba bi nam morda lahko ob nižjem tveganju prinašala višji donos. Kolikšno tveganje si lahko privoščimo in za koliko časa?

Če je vir kredit, pa tvegamo golo preživetje. Največje tveganje je, da kredita ne bomo mogli obnoviti, ko bomo naložbo že spravili pod streho. Vsaka naložba ima zahtevano stopnjo donosa, ki mora presegati ceno kredita, kapitala in tveganj projekta za pričakovani dobiček. Pri tem ne mislim na računovodski, temveč na finančni donos. Tudi dobičkonosna podjetja gredo lahko v stečaj.

Vrednost naložbe

Bistvo investiranja je v dodani vrednosti za podjetje, le da nekaterim ni jasno, kaj dodana vrednost je. Pravimo, da je to povečanje vrednosti podjetja. Vrednost podjetja se določa kot sedanja vrednost načrtovanih denarnih tokov. Zato je potrebno ovrednotiti izdatke za naložbo in prejemke, ki jih bo naložba prinašala. Prejemke in izdatke moramo razvrstiti skozi čas in določiti tveganja projekta s stroški financiranja vred.

Običajno denar najprej naložimo in nato čakamo na načrtovani donos iz naložbe. Obveznosti iz naložbe bomo zagotovo morali poravnati, manj gotovi pa so prejemki, ki naj bi jih nam naložba prinašala. Sedanja vrednost pomeni, da bodoče denarne tokove diskontiramo s ceno virov financiranja, povečano za maržo za tveganja.

Cena kredita

Kredit je najcenejši in najbolj nevaren vir financiranja dolgoročnih naložb. Poleg tega je to zelo omejen vir, ki ga je treba vračati skladno z dogovorom. Obrestna mera je samo del cene kredita. “Euribor plus tri” pomeni, da bomo na dan obračuna obresti plačali toliko, kot bo takrat kotiral euribor, povečan za tri odstotne točke. Običajno za obračun velja tri-, šest- ali devetmesečni euribor, kar pomeni, da je to obrestna mera za posojeni denar za tri, šest ali devet mesecev in je zgolj referenčna obrestna mera za obračun.

Če nalagamo z dobo vračanja naložbe pet ali deset let, moramo pogledati, koliko so fiksne obresti za pet ali deset let. To je prava cena za desetletni kredit. Pri banki lahko vzamemo kredit s fiksno obrestno mero, ki je običajno dražji od spremenljive obrestne mere, ni pa tveganja spremembe obrestne mere in s tem povezanih problemov. Lahko pa se pred dvigom obrestne mere dodatno zavarujemo. Upoštevati moramo tudi stroške pred odobritvijo kredita, v času trajanja in ob prenehanju kreditnega odnosa.

Cena kapitala

Najdražji in najbolj varen vir je kapital. Zagotavlja varnost upnikom – tako bankam kot dobaviteljem. Ker je najdražji in za lastnika običajno omejen, se ta odloči za kombinacijo s posojili.

To je prava odločitev, le modra mora biti. Denarni tokovi naložbe se morajo skladati z denarnimi tokovi kredita, to je vsa umetnost. Praktična izvedba pa je nekoliko bolj zapletena, čeprav mogoča. Tudi o tem bom govoril na delavnici poslovnih financ 2. decembra v Portorožu.

Dr. Jožko Peterlin je predsednik Združenja poslovnih finančnikov Slovenije. Več tem s področja financiranja najdete na njegovi spletni strani www.smartfin.si.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

2/24/12
12
Hipoteti
č
ni primer
(predpostavka konstantnega T = 25%, zakonsko ni
ž
ji po letih)
2010 2011 2012 2013
Izra
č
un primer – nadaljevanje
n
Na podlagi ocen denarnih tokov lahko
izra
č
unamo vrednosti mer (NSV, IRR, MIRR)
EUR
Analiza nadomestitvenih projektov
n
V tem primeru nov projekt (npr. stroj) nadomesti
obstoje
č
ega-starega, ki pa je lahko
š
e vedno
uporaben.
n
Logika je enaka kot prej, s tem, da moramo paziti,
kaj so dodatni denarni tokovi
.
n
S tem ko namre
č
nadomestimo staro opremo,
izgubimo tudi star denarni tok in s tem povezane
prilive in odlive, ki jih je le ta generiral.
n
Tako je treba upo
š
tevati spremembo amortizacije
(ne samo novo amortizacijo) spremembo prihodkov,
vrednost stare opreme itn.
Primerjava projektov podjetja z neenako
ž
ivljenjsko dobo
n
Velikokrat se v podjetju soo
č
imo s tem, da
moramo izbirati med dvema izklju
č
ujo
č
ima
projektoma (npr. nakup stroja proizvajalca A
ali B).
n
Pri tem ponavadi projekta (npr. stroja) nimata
enake
ž
ivljenjske dobe.
n
Kako postopamo v tem primeru, oziroma
kako primerjamo projekta?
n
Dve mo
ž
nosti: metoda nadomestitvene
verige ali pa metoda enakovrednih anuitet.

2/24/12
13
Nadomestitvena veriga
n
V tem primeru, najdemo skupni imenovalec za
ž
ivljenjske dobe projektov (npr. 2 letni in 3 letni
imata 6 let, kot skupni imenovalec). 2 letni projekt
ponovimo 3x, 3 letni pa 2x. Tako dobimo za
ENAKO
obdobje (6 let) denarne tokove pri obeh projektih.
n
Te denarne tokove diskontiramo z WACC.
n
Izberemo projekt, ki ima vi
š
jo NSV.
n
Č
e tega ne bi upo
š
tevali bi zanemarili, da kraj
š
i
projekt lahko ponovimo v obdobju do izteka
dalj
š
ega, kar ima pozitivno vrednost.
Metoda enakovrednih anuitet
n
Namesto ponavljanja projektov oziroma iskanja
skupnega imenovalca, izra
č
unamo NSV za oba
projekta (npr. za 2 letnega in 3 letnega, glede na
ocene denarnih tokov).
n
Na podlagi tako pridobljene NSV izra
č
unamo (pri
danem WACC), kak
š
en pozitiven letni denarni tok
(anuiteta) predstavlja izra
č
unana NSV.
n
V primeru 2 letnega projekta tako dobimo 2 anuiteti
v zaporednih letih, v primeru 3 letnega pa 3x
anuiteto
n
Izberemo projekt, ki ima
vi
š
jo letno anuiteto
.
II. VIRI SREDSTEV PODJETJA:
Stro
š
ki kapitala podjetja (WACC)
Uvod
n
Ena temeljnih odlo
č
itev v podjetju je odlo
č
itev o
sprejetju ali zavrnitvi novih potencialnih projektov.
n
Č
e
ž
elimo podati oceno o sprejemljivosti projekta,
potrebujemo na eni strani oceniti, koliko kapitala
bomo potrebovali za investicijo in kak
š
ni bodo s tem
povezani stro
š
ki in le te primerjati z donosi same
investicije podjetja.
n
V kolikor je donos investicije vi
š
ji od stro
š
kov kapitala,
ki ga potrebujem za investicijo, projekt sprejmemo,
druga
č
e ne.
n
Poglejmo, kako ocenjujemo stro
š
ke kapitala podjetja.

2/24/12
14
Predpostavke pri ocenjevanju stro
š
kov
kapitala podjetja
n
Č
e
ž
elimo izra
č
unati stro
š
ke investicije (oziroma
kapitala, ki ga potrebujemo), potrebujemo vedeti
razmerje med posameznimi viri kapitala, katere
bomo uporabili pri investiciji podjetja.
n
Pri tem ponavadi izhajamo iz predpostavke, da
podjetje pri pridobivanju kapitala sledi obstoje
č
i
strukturi kapitala.
n
Npr.:
č
e ima podjetje 50% lastni
š
kega, 50%
dol
ž
ni
š
kega kapitala, bo temu razmerju sledilo tudi
pri financiranju novega projekta-investicije.
n
Ponavadi tudi velja, da se podjetje odlo
č
a za take
investicije, ki so podobno tvegane kot obstoje
č
e
poslovanje podjetja.
Vrste kapitala podjetja
n
Poznamo ve
č
vrst kapitala, ki se razlikujejo
po stro
š
kih oziroma donosnosti.
n
Najcenej
š
i je ponavadi dol
ž
ni
š
ki kapital
(kredit na banki, izdaja obveznic podjetja).
n
Cenej
š
e kot lastni
š
ki kapital so prednostne
delnice (s pravnega vidika spadajo te v
lastni
š
ki kapital, po obliki participacije v
dobi
č
ku pa so bolj podobne obveznicam).
n
Najdra
ž
ji pa je lastni
š
ki kapital. Zakaj?
Ocenjevanje stro
š
kov kapitala podjetja
n
Ko ocenjujemo donos investicije in stro
š
ke kapitala,
ocenjujemo obe postavki bodisi pred ali po davkih.
Klasi
č
en pristop je ocenjevanje
po davkih
.
n
Pri tem pa nastane problem, saj so stro
š
ki dolga
(
obresti
v banki) odbitna postavka od dav
č
ne
osnove in zato stro
š
ek po davkih ni enak kot pa pred
davki (torej obrestim, ki jih pla
č
ujemo).
n
Po drugi strani pa je dobi
č
ek lastnikov po davkih
zaradi
č
esar je tudi
stro
š
ek delnic
(zahtevana
donosnost lastnikov) naveden po davkih.
n
Kako postaviti obe postavki na enako osnovno,
oziroma kako izra
č
unati stro
š
ek dolga po davkih.
Stro
š
ek dolga po davkih
n
Vzemimo, da ima kredit na banki 6% obrestno mero
in da je davek od dobi
č
ka 25%. Kako dolo
č
imo
stro
š
ek dolga po davkih?
n
Primer: Vzemimo, da je dobi
č
ek 100 enot, kreditna
anuiteta (na kredit = 1.000) pa 60 enot.
n
Koliko smo torej efektivno pla
č
ali stro
š
ek kredita po
davkih?
n
1.
Č
e bi ne imeli kredita, bi imeli na koncu dobi
č
ka
75 enot.
n
2. S kreditom imamo dobi
č
ka pred davki 40 in po
davkih 30.
n
3. Stro
š
ek kredita po davkih je 75-30= 45 in ne 60
n
Stro
š
ek kred. po davkih je torej r
d
*(1-T); T davki

2/24/12
15
Stro
š
ek prednostnih delnic (p.d.)
n
Prednostnih delnic je ve
č
vrst, ponavadi pa imajo lastniki vnaprej
dolo
č
eno fiksno dividendo D
ps.
n
S prednostnimi delnicami se trguje tako kot z navadnimi delnicami
in njihova cena se vzpostavi na trgu.
n
Č
e je tr
ž
na cena p.d. P in dividenda D
ps
je stro
š
ek oziroma donos
na prednostne delnice enak
r
ps
=DIV/P.
n
V primeru, ko moramo za pridobitev novega kapitala izdati nove
prednostne delnice, moramo pri stro
š
ku kapitala upo
š
tevati tudi
stro
š
ke izdaje fl. V tem primeru je stro
š
ek p.d. enak r
ps
=DIV/(P-fl).
Stro
š
ek lastni
š
kega kapitala (l.k.)
n
Ponavadi je stro
š
ek lastni
š
kega kapitala
managementu podjetja dobro poznan.
n
V kolikor pa ga
ž
elimo oceniti, imamo zato na
voljo ve
č
metod:
q
dividendna metoda
q
metoda premije za tveganje
q
CAPM
n
Pri tem pa moramo paziti ali podjetje pridobi
kapital iz zadr
ž
anih dobi
č
kov ali z izdajo
novih delnic.
Stro
š
ek zadr
ž
anih dobi
č
kov
n
Dividenda metoda:
– r
s
=(Div*(1+g))/P+g
n
Metoda premije za tveganje:
– r
s
=r
f
+rp; premija za tveganje v %
n
CAPM model,
č
e poznamo
β
:
– r
s
=r
f
+
β
(r
m
-r
f
)
n
Pri novo-izdanih delnicah upo
š
tevamo
š
e
stro
š
ke izdaje fl.
WACC – celoten stro
š
ek kapitala podjetja
n
Sedaj, ko poznamo stro
š
ek posameznega vira
kapitala lahko dolo
č
imo tudi tehtan stro
š
ek kapitala
– WACC.
n
Ta nam pove, kak
š
no donosnost glede na stro
š
ek
virov kapitala zahtevamo za celotno investicijo.
n
WACC=w
d
*r
d
*(1-T)+w
s
*r
s
+w
ps
*r
ps
; tu predstavljajo
w
d
,w
s
,w
ps
dele
ž
dolga, delnic in prednostnih delnic v
kapitalu investicije.

2/24/12
16
Primer
n
Podjetje za investicijo potrebuje 100 mio EUR
kapitala. Podjetje
ž
eli investicijo financirati z 30%
dolga (r
d
=6%), 40% zadr
ž
anih dobi
č
kov in 30% z
izdajo novih prednostnih delnic, katerih stro
š
ek
izdaje je 2 EUR, dividenda na pred. delnico je 10
EUR, trenutno pa pred. delnica kotira pri ceni 102
EUR. Zahtevan donos lastnikov podjetja je 12%.
n
WACC=0,3*6%*(1-0,25)+0,4*12%+0,3*10/(102-2)=
= 0,3*4,50% + 0,4*12% + 0,3*10% =
9,15%
Mejni stro
š
ki kapitala
n
Pri pridobivanju kapitala, stro
š
ek za posamezne
vire kapitala ni vseskozi konstanten. Tako npr.
obrestna mera na 10 mio EUR kredita ni enaka
kot pa na 100 mio EUR kredita, prav tako so
zadr
ž
ani dobi
č
ki cenej
š
i od izdaje novih delnic.
n
Mejni stro
š
ek kapitala nam pove, kak
š
na je cena
zadnjega pridobljenega evra kapitala.
Primer: krivulja investicijskih mo
ž
nosti
0
5
10
15
20
25
30
35
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
kapital
donos
WACC
IOS
Primerja krivulje mejnih stro
š
kov in pa krivulje investicijskih mo
ž
nosti
Optimalna struktura
kapitala podjetja

2/24/12
17
Uvod
n
Zakaj naj bi struktura kapitala sploh imela vpliv
na vrednost podjetja?
n
Č
e
ž
elimo odgovoriti na gornje vpra
š
anje, se
moramo vpra
š
ati, kateri so tisti dejavniki, ki
sploh vplivajo na vrednost podjetja oziroma jih
upo
š
tevajo investitorji pri svojih odlo
č
itvah?
n
Kot smo omenili na zahtevan donos vpliva
tveganje.
n
Ali ima struktura kapitala kak
š
en vpliv na
tveganje podjetja?
Tveganja katerim je izpostavljeno podjetje
n
Poslovno tveganje
, je tveganje, ki je neodvisno od
strukture kapitala podjetja. Sem
š
tejemo negotovost
glede nadaljnjega povpra
š
evanja, stro
š
kov
poslovanja, kot npr. cen energentov itn.
n
Finan
č
no tveganje
. Poleg tveganja na katerega
podjetje ali management nima vpliva, imamo tudi
finan
č
no tveganje, ki je
odvisno od strukture
kapitala
. Tako je podjetje z ve
č
jim dele
ž
em dolga
bolj tvegano tako za kreditorje kot lastnike.
n
Vendar zakaj bi si kdo sploh
ž
elel imeti
č
im ve
č
dolga?
Vpliv strukture kapitala podjetja
n
Ker je dolg cenej
š
i, podjetje z ve
č
jim dele
ž
em dolga
(glede na lastni
š
ki kapital) zni
ž
a stro
š
ke financiranja
in s tem povi
š
a donos za lastnike.
n
Na prvi pogled se sicer zdi, da je za podjetje
optimalno, da ima samo dolg in 1 delnico, vendar
temu ni tako. Zakaj?
n
Z vi
š
anjem dolga
se pove
č
ujeta tako zahtevan
donos lastnikov lastni
š
kega kapitala, kot obrestna
mera kreditorjev. V obeh primerih seveda na ra
č
un
ve
č
jega tveganja propada podjetja. Ve
č
dolga
pomeni namre
č
vi
š
je obresti, ni
ž
je ali negativne
dobi
č
ke in ste
č
aj.
Optimalna struktura kapitala podjetja
n
O
č
itno je, da ima pove
č
evanje dolga tako pozitivne
kot negativne u
č
inke. Ve
č
dolga namesto lastni
š
kega
kapitala pove
č
a donos na kapital, vendar se s
pove
č
evanjem dolga pove
č
uje tudi zahtevan donos na
lastni
š
ki kapital in pa vi
š
ina obresti.
n
Prvo, pove
č
evanje dolga dviguje ceno delnice (ve
č
dobi
č
ka na delnico), drugo (ve
č
ji zahtevan donos na
lastni
š
ki kapital zaradi ve
č
jega tveganja pa jo
zmanj
š
uje) pa zmanj
š
uje. Ali obstaja optimum
(najvi
š
ja cena delnice) in kako ga dolo
č
imo?

2/24/12
18
Optimalna struktura kapitala podjetja
n
Enostavno je mo
č
pokazati, da je optimalna
struktura kapitala v to
č
ki (pri tistem dele
ž
u
dolga v celotnem kapitalu),
kjer je WACC
minimalen
.
n
Tam je cena delnice maksimalna in
premo
ž
enje lastnikov podjetja je pri danem
razmerju dolga in kapitala maksimalno.
Optimalna struktura kapitala – primer
n
Vzemimo podjetje, ki ima 4 mio EUR dobi
č
ka pred
obdav
č
itvijo in izpla
č
ilom obresti. Na trgu kotira
20.000 delnic.
n
Trenutno podjetje nima dolga, analitiki pa so ocenili,
da lahko kredit dobijo po
obrestnih merah
iz tabele
(vi
š
ina obresti se zvi
š
uje s tveganjem oz. dele
ž
em
dolga, ki ga ima podjetje v bilanci).
n
Prav tako so ocenili, da se bo z dvigom dolga
zahtevan donos lastnikov
dvigoval, in sicer po
stopnjah iz tabele.
Optimalna struktura kapitala podjetja
n
Pri izra
č
unu uporabimo podatke EBIT=4 mio EUR,
T=0,25,
š
t. delnic 20.000
Optimalna struktura kapitala – kvalitativni
argumenti
n
Poleg kvantitativnih argumentov na odlo
č
itev o
optimalni vi
š
ini dolga vplivajo:
– vi
š
ina in stabilnost dobi
č
ka iz poslovanja (manj
verjetno je, da podjetje vzame dolg,
č
e EBIT ni
stabilen);
– likvidnost nalo
ž
b (bolj kot so nalo
ž
be likvidne ve
č
ji
dele
ž
dolga si lahko privo
šč
i podjetje);
– izguba nadzora (bolj kot se obstoje
č
i delni
č
arji bojijo
izgube nadzora manj verjetno je, da bo podjetje
nove projekte financiralo z enako strukturo kapitala).

2/24/12
19
Politika dividend in financiranje
podjetja z lastni
š
kim kapitalom
Politika dividend
n
Vi
š
ina dividend ima pomen z vidika delni
č
arjev,
saj ima management bolj
š
e informacije od
lastnikov.
n
Vi
š
ina dividende zato predstavlja signal
managementa lastnikom o stanju v podjetju.
Vpliv dividend na ceno delnice podjetja
n
Z vidika teorije naj bi dividende imele:
q
pozitiven vpliv
(ve
č
je dividende signal o dobrih
razmerah in prihodnjem poslovanju podjetja);
q
negativen vpliv
(kapitalski dobi
č
ki ni
ž
je obdav
č
eni kot
dividende);
q
nevtralen vpliv
(vlagatelji lahko izbirajo delnice tistih
podjetij, ki imajo za njih ustrezno dividendno politiko.
Ko je trg kapitala v ravnote
ž
ju, spreminjanje dividendne
politike ne vpliva na ceno delnice).
Dividendne politike podjetja v praksi
1.
Politika preostalega dobi
č
ka:
razdeli se del dobi
č
ka,
za katerega ni mo
č
zagotoviti donosa, ki ga zahtevajo
lastniki.
2.
Model enakomerno rasto
č
ih dividend
: g=b*ROE; b
dele
ž
zadr
ž
anega
č
istega dobi
č
ka, g stopnja rasti
dividend.
3.
Politika enakega dele
ž
a izpla
č
anega
č
istega dobi
č
ka:
(npr. 20% dobi
č
ka) – ni v skladu s splo
š
no prakso.
4.
Model enakih rednih dividend z dodatnimi
dividendami:
nizka dividenda- normalno poslovanje,
dodatna dividenda kot znak enkratnega dobrega
poslovnega izida.

2/24/12
20
Financiranje podjetja z
lastni
š
kim kapitalom
n
Pravice navadnih delni
č
arjev:
q
glasovalna pravica (nadzor, proxy);
q
pravica do prednostnega nakupa novih izdaj
(onemogo
č
ena
‘’
razvodenitev
’’
);
q
pravica do preostale vrednosti podjetja ob
prenehanju;
q
pravica prenosa lastni
š
tva.
Sestavine navadnega lastni
š
kega kapitala
n
Osnovni kapital (nominalna vrednost
zbranega lastni
š
kega kapitala).
n
Vpla
č
ani prese
ž
ek kapitala (razlika ko
podjetje za delnico dobi ve
č
kot zna
š
a
nominalna vrednost).
n
Rezerve (za primer slabih gospodarskih
razmer – kritje izgube).
n
Preneseni
č
isti dobi
č
ek (gre v pove
č
anje
kapitala).
Kapitalski trgi in transakcije
n
Za investitorje zelo pomemben dejavnik
likvidnost vrednostnih papirjev (lastni
š
tva).
n
Zato so se ustanovili trgi, ki omogo
č
ajo
prenos lastni
š
tva.
n
Podjetja (d.d.), kotirajo na borzi (primarni trg)
z namenom trgovanja z vrednostnimi papirji
podjetja.
n
Dokaj stroge zahteve za kotacijo na borzi
(zagotavljanje stabilnosti institucije).
Primarni in sekundarni trg
n
Poleg prenosa lastni
š
tva na primarnem trgu,
lahko prenos poteka tudi preko okenc
(sekundarni trg). Tu se transakcija izvr
š
i
preko borznih trgovcev, ki kupujejo in
prodajajo vrednostne papirje na zalogo.
n
Pomembna funkcija primarnega trga je tudi
primarna izdaja (novih delnic ali obveznic) in
ne le prenos lastni
š
tva obstoje
č
ih vrednostnih
papirjev.

2/24/12
21
Izdaja delnic – primer
n
Podjetje namerava izdati 5.000 novih delnic.
Delnice kotirajo po 100 EUR, investicijski
bankir pa meni, da bodo lahko delnice prodali
za 90 EUR.
n
Kaj se zgodi v bilanci stanja podjetja?
Izdaja delnic – primer
n
Na ra
č
un izdaje novih delnic se na desni
strani bilance pove
č
a osnovni kapital (nove
delnice po nominalni ceni).
n
In pa vpla
č
ani prese
ž
ek VP (razlika med
prodajno ceno in nominalno vrednostjo v
osnovnem kapitalu):

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.