Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PRAVNE OSEBE TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PRAVNE OSEBE TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

26.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet.

NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PRAVNE OSEBE TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

Financiranje v podporo MSP in MID-Cap iz vira EIB

SID banka na podlagi dolgoročnih virov Evropske investicijske banke (EIB) zagotavlja sredstva za financiranje projektov malih in srednje velikih podjetij (MSP) ter podjetij MID-Cap, v primeru MSP tudi financiranje tekočega poslovanja.

Sredstva  programa se lahko namenijo financiranju vseh štirih skupin namenov, ki jih sicer podpirajo programi SID banke preko bank (nameni: MSP, internacionalizacija, RRI, izobraževanje, zaposlovanje, okoljevarstvo, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, okolju prijazna proizvodnja ali proizvod, infrastruktura, zlasti tista, ki prispeva k regionalnemu razvoju). Program ni namenjen stanovanjski gradnji ali prenovi.

 

NAMEN PRODUKTA Financiranje iz vira EIB v podporo v podporo MSP in MID-Cap. V okviru programa je možno financiranje projektov, ki ne zadevajo izključenih dejavnosti podjetja/projekta in po svojih pričakovanih učinkih sodijo v eno izmed naslednjih skupin in podskupin namenov:

 • Razvoj družbe znanja in inovativno podjetništvo (RRI, izobraževanje)
 • Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje (okoljevarstvo, učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije, okolju prijazna proizvodnja ali proizvod)
 • Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacije (MSP, internacionalizacija)
 • Regionalni in družbeni razvoj (telekomunikacijska, transportna prometna, športna, kulturna, zdravstvena, turistična ter druga infrastruktura, zlasti tista, ki prispeva k regionalnemu razvoju, razen stanovanjske gradnje oziroma prenove)

V okviru programa je možno financiranje tekočega poslovanja MSP (obratni kapital, namen MSP), pri čemer se pogoji programa uporabljajo smiselno.

PREDNOSTI PRODUKTA
 • širok nabor namenov (vse štiri skupine namenov)
 • ugodnejša obrestna mera v primerjavi z bančnim sistemom
 • produkt ne vsebuje elementov državne pomoči
 • ročnosti do 11 let
 • financiranje strojev in opreme (ter ostalih stroškov v okviru pogojev programa) tako za MSP kot za MID Cap v kolikor projekt ustreza enemu izmed namenov v okviru pogojev programa, razen financiranja obratnega kapitala MSP
 • financiranje obratnega kapitala, če gre za MSP v okviru tekočega poslovanja v primeru MSP
KONČNI UPRAVIČENCI Končni upravičenec je skladno s pogoji programa lahko vsakdo, ki:

a) se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo (podjetje), ne glede na njegovo organizacijsko obliko;

b) ima sedež v RS ali v drugi državi članici EU, pri čemer mora biti v slednjem primeru v večinski lasti podjetja s sedežem v RS ali nastopati kot kupec slovenskega blaga ali storitev;

c) ima po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije na dan oddaje vloge za podkredit poravnane vse obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

d) na dan odobritve podkredita ne velja za podjetje v težavah in

e) ima manj kot 250 zaposlenih (MSP) ali več kot 249 in manj kot 3000 zaposlenih (MID- Cap).

Za potrebe ugotavljanja velikosti podjetja se število zaposlenih izračuna skladno s členi 3, 4, 5 in 6Priloge 1 priporočila Komisije 2003/361/EC.

IZKLJUČENI SEKTORJI  Skladno s pogoji programa končni upravičenci ne morejo biti finančni holdingi, katerih edina ekonomska aktivnost je lastništvo in upravljanje kapitalskih deležev v drugih podjetjih ter podjetja, katerih glavna dejavnost sodi v eno izmed naslednjih področij:

a) proizvodnja orožja, streliva, vojaške ali policijske oz. opreme, katere posledica je omejevanje ali kršenje človekovih pravic in svoboščin;

b) proizvodnja ali omogočanje uporabe opreme za dejavnosti iger na srečo;

c) proizvodnja, predelava ali distribucija tobaka ter aktivnosti, ki omogočajo ali lajšajo uporabo tobačnih izdelkov;

d) dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s “Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene”;

e) dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti;

f) dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oziroma so prepovedane z nacionalno zakonodajo;

g) nepremičninska dejavnost*;

h) čiste finančne transakcije, kot npr. trgovanje z vrednostnimi papirji;

i) kateri koli drug sektor, opredeljen v listi NACE kode.

*Gre za financiranje nakupa, izgradnje ali prenove nepremičnin z namenom njihove prodaje ali oddaje subjektom, ki niso del iste skupine družb.

Za projekte z vrednostjo nad 25.000.000 EUR ni pomembno, če glavna dejavnost podjetja sodi v katero izmed dejavnosti, naštetih v točkah od a) do i), temveč projekti ne smejo biti iz navedenih dejavnosti.

ZNESEK KREDITA S sredstvi se lahko financira do 100% vrednosti projekta v primeru projektov do 12,5 mio EUR, nad tem zneskom se % znižuje do 50% pri 25 mio EUR. Financiranje do 50% vrednosti projektov nad 25 mio EUR do 50 mio EUR, ki jih lahko realizirajo le MID Cap.

Za projekte nad 25 mio EUR do 50 mio EUR se posreduje banki prošnjo za preliminarno mnenje EIB o primernosti projekta.

OBRESTNA MERA IN STROŠKI
ODOBRITVE
Odvisno od bonitete podjetja, kakovosti zavarovanja in politiko banke.

Obrestno mero financiranja opredeli banka, ki pri tem upošteva zahteve SID banke glede prenosa finančne prednosti.

ROČNOST PODKREDITA Od 2 do 11 let (odvisno od politike banke lahko tudi več).

 

MORATORIJ Možnost moratorija.

 

UPRAVIČENI STROŠKI Skladno s pogoji programa med stroške, ki se lahko krijejo iz sredstev podkredita, štejejo:

 • nakup, obnova ali povečanje opredmetenih sredstev, če ne gre za zemljišča* ;
 • naložbe v neopredmetena sredstva, kot so:
  • razvoj, planiranje in stroški financiranja tekom faze izgradnje opredmetenega sredstva;
  • stroški raziskav in razvoja;
  • izgradnja distribucijskih omrežij na domačem tržišču ali na tujih tržiščih znotraj EU (nakup sredstev in/ali blagovne znamke, operativni stroški in stroški dela);
  • nakup patentov, licenc in drugih pravic, če je to tehnično neizogibno potrebno za izvedbo projekta**;
 • obratni kapital, če gre za financiranje MSP.

* Financiranje nakupa zemljišč je dopustno le, če je to tehnično neizogibno za izvedbo projekta. Financiranje nakupa kmetijskih zemljišč v nobenem primeru ni dopustno.

** V nobenem primeru nakup takih neopredmetenih sredstev ne sme privesti do močnega tržnega položaja končnega upravičenca (več kot 20% relevantnega trga) ali takšen položaj še okrepiti.

TRAJANJE PROJEKTA do 3 leta (v obdobju pred ali po podpisu pogodbe), pri čemer je projekt lahko že zaključen (projekti do 25 mio EUR)
ZAVAROVANJE V skladu s poslovno politiko banke.

 

SODELUJOČE BANKE
 • Abanka
 • Gorenjska banka
 • Sberbank
 • UniCredit Banka Slovenija

Politike EIB:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.