Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE DOBITE KREDITA NA BANKI? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI KREDITE IN POSOJILA ZA PODJETJA

NE DOBITE KREDITA NA BANKI? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI KREDITE IN POSOJILA ZA PODJETJA

29.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

NE DOBITE KREDITA NA BANKI? POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI KREDITE IN POSOJILA ZA PODJETJA

Krediti SID Banke za mikro, mala in srednje velika podjetja

07.10.2013

Krediti SID Banke za mikro, mala in srednje velika podjetja za nakup materiala, trgovskega blaga, za plačilo storitev in za izdatke za plače. Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah. Po velikosti mora gospodarska družba sodit v kategorijo MSP.

S kreditom lahko krije upravičenec samo:

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter
 • izdatke za plače.

Kredit v višini od 30.000 € do 100.000 € – več o razpisu lahko izveste tukaj.

Kredit v višini od 100.001 € do 1.000.000 € – več o razpisu lahko izveste tukaj.

P7 2016 Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Rok za predložitev vloge: 19.2.2016 in 25.5.2016

Institucija: Slovenski podjetniški sklad

PDF datoteka: P72016 RD
Slovenski podjetniški sklad je dne 29.1.2016 objavil javni razpis P7 2016 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja. Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000 Eur.
Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v RS, za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Pogoji

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kot 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Podjetje, ki kandidira za mikrokredit mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci),
 • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti,
 • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati oceno vsaj SB7,
 • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo,
 • v vlogi imeti predvideno poslovanje z dobičkom v prihodnjih 3 letih,
 • zagotoviti zavarovanje kredita v razmerju 1 : 1,25.

Kreditni pogoji:

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.

Pogodbena fiksna letna obrestna mera je 2,5 % p.a.
Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja in osebno poroštvo z neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1 : 1,25.

 

Upravičeni stroški projekta:

 • izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),
 • izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,
 • izdatki za opravljene storitve in
 • izdatki za plače.

Kredit se črpa namensko za upravičene stroške nastale od 1.1.2016 do vključno 25.9.2016.

Vsebina vloge:

 1. Prijavni list za mikrokredit s prilogo (v tiskani in elektronski obliki)
 2. Predstavitveni načrt, finančna priloga, bilanca stanja in izkaz poslovnega izida
 3. Bonitetno dokazilo (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge)

Nepovratna sredstva in ugodni krediti za podjetja na območju Podravja in Koroške

6. februar 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je napovedalo za prvo četrtletje leta 2014 odprtje večjega števila javnih razpisov, namenjenih podjetjem, ki imajo sedež ali obrat že vsaj 6 mesecev na območju naslednjih občin: Kungota, Hoče – Slivnica, MO Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi. Na teh javnih razpisih bo mogoče pridobiti nepovratna sredstva in/ali kredit s subvencionirano obrestno mero za naložbe v:

 • nakup zemljišč,
 • gradnjo ali nakup poslovnih prostorov,
 • nakup strojev in opreme,
 • ustvarjanje novih delovnih mest ter
 • raziskave in razvoj.

Podjetja lahko pridobijo nepovratna sredstva v višini od 30% do 80 % upravičenih stroškov glede na velikost podjetja in vrsto naložbe.

Vse interesente vabimo, da se udeležijo javne predstavitve napovedanih razpisov za podjetnike iz območja Maribora s širšo okolico, ki bo v Mariboru 13. februarja 2014, ob 10. uri.

Vsebina predstavitve:

 1. Uvod v razpise in prijave na razpise.
 2. Kaj je predpogoj za uspešno prijavo na razpis?
 3. Predstavitev posameznih ukrepov namenjenih podjetjem na območju Podravja in Koroške, s poudarkom na pogojih in merilih:
  • Nepovratna sredstva za manjše začetne naložbe (do 50.000 EUR);
  • Nepovratna sredstva za večje naložbe v začetna vlaganja in/ali v vlaganja v raziskave in razvoj (do 500.000 EUR);
  • Mikrokrediti Slovenskega podjetniškega sklada v višini od 5.000 do 25.000 EUR za mikro in mala podjetja;
  • Do 50 % subvencije obrestne mere za obstoječe in/ali nove komercialne kredite;
  • Nepovratna sredstva za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast v višini od 5.000 do 50.000 EUR. Spodbujano bo povezovanje podjetij in socialno podjetništvo.
 4. Kratka predstavitev drugih aktualnih razpisov.
 5. Individualno svetovanje o posameznem razpisu in preverjanje kakovosti projekta.

Prijave sprejemamo po elektronski pošti: pisarna@anaplus.eu ali na telefonskih številkah: 03 898 00 24, 040 200 358.

Kotizacija za udeležbo znaša 20 EUR na podjetje in vam jo po udeležbi na predstavitvi povrnemo!

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.