Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | ODKUP TERJATEV KOT MOŽNOST FINANCIRANJA TEKOČEGA POSLOVANJA. ALI KREDITI IN POSOJILA? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

ODKUP TERJATEV KOT MOŽNOST FINANCIRANJA TEKOČEGA POSLOVANJA. ALI KREDITI IN POSOJILA? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

19.07.2016

TAKOJŠNJE izplačilo vaših zapadlih in še nezapadlih terjatev – Aleja finance!

(Vir: http://www.aleja-finance.si/kaj-je-odkup-terjatev)

 • Potrebujete hitro ali takojšnje izplačilo vaših še nezapadlih in tudi zapadlih terjatev?
 • Imate težave z likvidnostjo, ker čakate plačilo tako nezapadlih kot zapadlih terjatev?
 • Kaj bi za vas pomenilo takojšnje poplačilo terjatevz odloženim rokom plačila?
 • Iščete zanesljivega partnerja za odkup terjatev?
Kaj je odkup terjatev

Ste na pravem mestu – v podjetju Aleja finance vam nudimo zanesljive in strokovne rešitve s področja odkupa terjatev. Pohvalimo se lahko z izjemno hitrostjo in prilagodljivostjo specifičnim potrebam naših strank.

Kaj pomeni »Odkup terjatev«?

Proces kroženja denarja je zaključen šele, ko za prodano blago ali opravljeno storitev prejmemo plačilo. Podjetja lahko svoje nezapadle in tudi zapadle terjatve do kupcev v zameno za takojšnje izplačilo ponudite v odkup finančni družbi ALEJA finance d.o.o. in tako skrajšate čas kroženja denarja.

Podjetja z odprodajo terjatev svoje nezapadle in tudi zapadle terjatve do kupcev hitro pretvorite v likvidna denarna sredstva. Na ta način zagotovimo večjo hitrost obračanja obratnih sredstev, premostimo trenutno nelikvidnost in zagotovimo predvidljiv denarni tok.

Do izplačila vaših terjatev v štirih preprostih korakih!

Prejem vašega izpolnjenega in potrjenega vprašalnika o kupcu

Obravnava primera in izdelava indikativne ponudbe

Priprava in potrjevanje dokumentacije

Financiranje

 

PREDNOSTI UPORABE FAKTORING FINANCIRANJA

Faktoring financiranje je namensko financiranje za izboljšavo denarnega toka.  Gre za financiranje v skladu z vašo prodajo, saj vam lahko zagotavlja vsa potrebna obratna sredstva za nemoteno poslovanje. V nadaljevanju vam predstavljam nekaj prednosti uporabe takšnega načina kratkoročnega financiranja.

 • Izboljšanje likvidnosti: Z uporabo faktoring financiranja si kot naročnik lahko zagotovite denarna sredstva takoj, že ob izstavitvi računa. Izboljša se vam vaša plačilna sposobnost in kratkoročna likvidnost, saj ob prejemu denarnih sredstev lahko financirate nove projekte, poplačate dobavitelje in vaše zaposlene. Ob pravočasnem oziroma še predčasnem poplačilu svojih dobaviteljev si lahko zagotovite boljše nabavne pogoje pri dobaviteljih ali celo popuste, ki vam jih dobavitelji ponujajo.
 • Usklajen in predvidljiv denarni tok: Načrtovanje denarnega toka je večna problematika v podjetju. Ob uporabi faktoring financiranja je denarni tok praviloma usklajen s prodajo, kar ugodno vpliva na celotno podjetje. Več kot vaše podjetje proda, več terjatev lahko unovčite in poplačate dobavitelja za namenski material. Svoje terjatve lahko prodate takoj za nova, sveža denarna sredstva in tako znova zaženete nov proizvodni cikel. Faktoring vam omogoča hitrejše obračanje obratnih sredstev in vam zagotavlja nemoten ter predvidljiv denarni tok.
 • Fleksibilnost: Z uporabo faktoringa si zagotovite redno namensko fleksibilno financiranje, ki sledi vašim potrebam. Faktoring financiranje je zelo dinamičen instrument, ki vam omogoča veliko fleksibilnosti pri upravljanju s terjatvami in samemu financiranju. S Faktor družbo se lahko dogovorite za prodajo le določenih terjatev do izbranih kupcev, torej ne vseh. Ni vam potrebno prodajati vseh terjatev  v celotni višini, lahko se izberejo določeni kupci v izbrani višini in po vaši izbiri. Lahko se dogovorite za diskontiranje faktur ( »Invoice discounting« ) ali enkratni odkupi terjatev, oziroma lahko sklenete krovno pogodbo o financiranju vseh terjatev. Možnosti je veliko.
 • Hitrost: Gre za instrument pri katerem lahko hitro, zlahka in zanesljivo dostopate do denarnih sredstev.  Sam postopek unovčevanja terjatev je zelo hiter, saj lahko sredstva pridobite že skoraj takoj ob izstavitvi računa. Potrebno je le soglasje in obvestilo dolžnika, ki ga je možno pridobiti že znotraj enega dne.
 • Dodatno zadolževanje ni potrebno: Faktoring financiranje vam lahko zagotavlja vsa potrebna denarna sredstva brez dodatnega zadolževanja in nepotrebnega povečanja poslovnih in finančnih obveznosti pri bankah. Financiranje je usmerjeno in usklajeno z vašo prodajo, zato dodatno zadolževanje ni potrebno. Pri bankah se vam z takšnim načinom financiranja sprostijo določeni limiti, ki jih lahko uporabite za druge namene.
 • Izboljšanje kreditnega potenciala: Faktoring financiranje dodatno ne obremenjuje vaše kreditne sposobnosti. Iz računovodskega vidika gre za unovčenje terjatev, kjer se terjatve pretvorijo v denarna sredstva. Ob unovčenju terjatev, ne povečate finančnih in poslovnih obveznosti, povečate le denarna sredstva kar pomeni, da se vam vaš kreditni potencial z uporabo faktoringa celo poveča. Zadolževanje se vam zmanjša, sredstva in kazalniki plačilne sposobnosti pa povečajo.
 • Izboljšanje konkurenčnosti na trgu: Ob uporabi faktoringa se vam nabavni pogoji pri dobaviteljih optimizirajo saj z dodatnimi sredstvi lahko poravnavate dobavitelju še predčasno in s tem pridobite boljše pogajalsko izhodišče. Konkurenčnost na trgu se vam ob tem poveča, saj ob predčasnem plačilu pridobite boljše nabavne pogoje in cene pri dobaviteljih. S kupci pa se lahko dogovorite tudi za optimalne plačilne roke, ki bi ustrezali tako vam kot prodajalcu terjatev,  kot tudi vašemu kupcu kot dolžniku.
 • Ugodni gospodarski vplivi: Poleg navedenih prednostih, ki jih prinaša faktoring financiranje za samo podjetje, ne gre zanemariti tudi ugodne vplive na makroekonomski ravni. Z uporabo krajših valutnih rokov ter predčasnih in pravočasnih plačil, torej zmanjšanja neplačil s strani dolžnikov se obratna sredstva v podjetju obračajo hitreje kot sicer. Hitrejše obračanje obratnih sredstev pa pomeni boljši poslovni uspeh, povečanje prodaje in izboljšanje likvidnosti podjetij. Navedeno posledično vodi k ugodnim gospodarskim vplivom.
 • Zmanjšanje tveganja neplačil: Tveganje neplačil vaših dolžnikov si z uporabo faktoringa lahko zmanjšate oziroma ga prenesete na faktorja. Terjatve so praviloma zavarovane, kar pomeni, da je pred financiranjem potrebno pridobiti limit na zavarovalnici. Z odobritvijo limita lahko posredno preverite boniteto kupcev in pridobite informacijo, ali je smotrno poslovati z določenim kupcem. Če limit ni odobren, potem s to stranko ni varno poslovati.  Torej, na učinkovit način se lahko izognete neplačnikom. Brezregresni  faktoring pa vam celo omogoča ničelno tveganje s strani neplačnikov.
 • Zmanjšanje stroškov: Gre predvsem za zmanjšanje administrativnih stroškov in sicer pri ugotavljanju bonitetnih informacij, pri upravljanju terjatev in sami izterjavi. Vse te podporne dejavnosti vam lahko zagotovi faktor. Zmanjšajo se lahko tudi nepredvidene izgube zaradi neplačil s strani insolventnih dolžnikov, stroškov opominov in izterjav le-teh. Pri tem odpadejo obresti bančnih kreditov, ki jih ni potrebno več najemati, kot tudi dodatni stroški najema novih kreditov ter premije za zavarovanje kreditov. Zmanjšate celo premije za zavarovanje terjatev, saj vam to v celoti omogoča faktor.

 

PRIMERJAVA FAKTORING STORITEV IN KOMPENZACIJ

Dva finančna instrumenta, ki se v Sloveniji pogosto uporabljata pri reševanju likvidnostnih težav ter financiranju tekočega poslovanja. V splošnem gre v obeh primerih za financiranje na podlagi terjatev, ki jih imate odprto do vaših kupcev.
Danes je težko sprejemati poslovne odločitve pri upravljanju s terjatvami brez pravih informacij, zato sem vam pripravil nekaj kratkega o faktoring storitvah in finančnih kompenzacijah. Gre za dva finančna instrumenta, ki se v Sloveniji pogosto uporabljata pri financiranju tekočega poslovanja. Faktoring lahko razumemo kot neposredni odstop terjatev, kjer gre praviloma za nezapadle terjatve, s katerim lahko financiramo terjatve, ki jih imamo doma in v tujini. Vključeni so le trije udeleženci. Kot kompenzacija pa v bistvu razumemo vse finančne kompenzacije, kjer gre tudi za odstop terjatev, predvsem zapadle narave ter izključno na domačem trgu. Odstop terjatev poteka tako, da izvedemo odkup preko drugih terjatev, ki jih ima dolžnik do naročnika, ter od dolžnikovih terjatev dalje in tako naprej. Vključenih je lahko več udeležencev, zato je lahko postopek financiranja malenkost daljši.
Pri verižnih kompenzacijah gre torej v večji meri za odkupe zapadlih terjatev, kjer poskušamo zapreti terjatve preko terjatev, ki jih ima dolžnik. Potrebno je pripraviti verižno kompenzacijo, preko vseh udeležencev, ki sodelujejo v verižni kompenzaciji. S potrditvijo udeleženci sporazumno soglašajo z izvedbo. Financiranje terjatev oziroma samo nakazilo sredstev se izvrši takoj, ko prejmemo vse potrditve udeležencev v verigi. Običajno traja nekaj dni, da udeleženci pošljejo potrditve kompenzacije, saj je udeležencev več.  Zneski, ki se odkupujejo na takšen način so seveda manjše vrednosti, v primerjavi z višino zneskov v  faktoringu. Stroški pa so zaradi poizvedbe in iskanja kompenzacijskih verig, ki imajo lahko veliko povezav, praviloma višji od faktoring storitev. Prednost kompenzacij je, da lahko s kompenzacijami zapiramo zneske, ki so že dalj časa zapadli in tudi težko izterljivi.
Faktoring lahko razumemo, kot neposredni odstop terjatev do dolžnika v obliki predčasnega financiranja. Zato gre v večji meri za odkupe nezapadle narave, kjer so vključeni le trije udeleženci. Izvedba je enostavna in sicer, z odstopnikom terjatev sklenemo medsebojni dogovor o prodaji terjatev ter obvestimo dolžnika o dogovoru in prenosu terjatev. Dolžnik pošlje potrdilo, da je s samim prenosom obveznosti seznanjen ter da bo nakazal dogovorjeni znesek izključno novemu upniku na dogovorjeni rok. Zaradi enostavnega postopka je financiranje v nekaterih primerih lahko tudi znotraj enega dneva. Kar velikokrat pride prav, ko nujno potrebujeta sredstva za poplačilo tekočih obveznosti iz poslovanja. Dobro je vedeti tudi, da gre pri faktoringu praviloma za regresno pravico do prodajalca terjatev, ki nastopi ob morebitnem neplačilu s strani dolžnika. Pri verižnih kompenzacijah pa te pravice ni.
Faktoring kot dinamičen finančni instrument se lahko zaradi uporabe same in želje strankam popolnoma prilagodi stranki, ki potrebuje financiranje. V sami osnovi gre torej za odkup terjatev do dolžnika, stranka pa si lahko izbere načine financiranja glede na želje in potrebe seveda. Kot stranka lahko izberete odkup terjatev enkratnega namena ali način stalnega financiranja z enoletno pogodbo torej stalni faktoring.  Lahko se odločite za prodajo, kjer dolžnika obvestimo o prodaji terjatev ali prodajo terjatev brez obveščanja dolžnika. Lahko izberete način prodaje terjatev z regresno pravico ali brez regresne pravice. Omogočimo vam lahko tudi prevzem izpolnitve obveznosti in financiramo vašega dobavitelja po vašem izboru (dobaviteljski faktoring).
Ravno zaradi raznolikosti uporabe in možnosti izbire, faktoring financiranje vedno več podjetij uporablja pri financiranju svojega tekočega poslovanja. Kot omenjeno so stroški financiranja z uporabo faktoring storitev nižji in se nanašajo predvsem na dobo financiranja ter boniteto kupca.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.