Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. Sekundarni podjetniški finančni viri za rast in razvoj slovenskih podjetij. Krediti in posojila, posoja denarja

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. Sekundarni podjetniški finančni viri za rast in razvoj slovenskih podjetij. Krediti in posojila, posoja denarja

03.01.2016

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER
PNC NALOŽBE

Sekundarni podjetniški finančni viri za rast in razvoj slovenskih podjetij

Sekundarni podjetniški finančni viri

Podjetniški finančni viri za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila.

Podjetniški finančni viri za financiranje obratnih sredstev …

Potrebujete posojilo?

Ali ne dobite na banki kredita?

Želite nemoteno poslovati?

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala?

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER – PNC Naložbe
Sekundarni podjetniški finančni viri za mikro in mala slovenska podjetja

Iščete možnost dobre investicije?
Imate presežek denarja?
Iščete varno naložbo?
Želite transparenten vpogled v vašo investicijo?

Investirajte v varne in donosne naložbe

Investirajte presežek denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v skladu s štirimi ključnimi prednostni pred ostalimi ponudniki finančnih produktov:

1. Transparentno investiranje zgolj v slovenska podjetja – spremljanje investicije možno v vsakem trenutku.
2. Neposredno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).
3. Varen in zajamčen letni donos ter glavnica.
4. Možna mesečna izplačila donosa in glavnice.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
Sekundarni podjetniški finančni viri za rast in razvoj slovenskih podjetij

Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki
Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) je nastal predvsem iz potreb mikro in malih slovenskih podjetij, katerim ponuja t. i. sekundarne podjetniške finančne vire. Podjetje PNC Naložbe na eni strani zagotavlja varen in konstanten donos investitorjem, na drugi strani pa omogoča oziroma ponuja podjetjem finančne vire za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

Zakaj ime »sekundarni podjetniški finančni viri«?
»Primarni« finančni viri na trgu so bančni viri. Banka je tista institucija, ki bi naj dolgoročno stimulirala in ugodno financirala gospodarstvo ter tako posredno ali neposredno vplivala na rast in razvoj podjetij. Podjetje PNC Naložbe pa ponuja podjetjem t. i. »sekundarne podjetniške finančne vire«. Namenjeni so predvsem podjetjem, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila, vendar nujno potrebujejo finančne vire za nemoteno poslovanje, obratna sredstva, nakup materiala, poplačilo dolgov, marketing, širitev itd.

Cena sekundarnih podjetniških finančnih virov?
Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost oz. cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje PNC Naložbe ne predstavlja »primarnih« finančnih virov oz. banke (bančnih virov oz. bančnih kreditov). Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita je pristojna banka.

Kaj je namen investicijskega procesa v podjetju PNC Naložbe?
Podjetje PNC Naložbe s t. i. sekundarnimi podjetniškimi finančnimi viri na trgu skrbi za »refinanciranje« gospodarstva kot takega oz. podjetij, ker na eni strani ponuja varen in konstanten donos investitorjem (privablja in akumulira presežek finančnih virov posameznikov), na drugi strani pa pridobljene finančne vire vlaga nazaj v slovenska podjetja.

Zakaj investirati v podjetje PNC Naložbe presežek svojega denarja – prednosti?
Podjetje PNC Naložbe ponuja možnost investiranja presežka finančnih virov tako pravnim osebam kot tudi fizičnim, varno in po zajamčenem letnem donosu. Podjetje na trgu predstavlja » finančni steber«, ki na eni strani akumulira presežek finančnih virov posameznikov, na drugi strani pa v skladu s skrbnimi postavkami investicijskega procesa, premišljeno reinvestira te finančne vire nazaj v slovenska mikro in mala podjetja. Tako so investicije v podjetje PNC Naložbe donosnejše in varnejše od številnih drugih ponudnikov finančnih produktov na trgu (delnice, skladi, tvegane naložbe, depoziti itd.). Podjetje PNC Naložbe tako ponuja štiri ključne prednosti pred ostalimi ponudniki finančnih produktov:
1. Transparentno investiranje izključno v slovenska podjetja – spremljanje investicije možno v vsakem trenutku.
2. Neposredno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).
3. Varen in zajamčen letni donos ter glavnica.
4. Možna mesečna izplačila donosa in glavnice.

Zakaj podjetje PNC Naložbe deluje v obliki komanditne družbe?
Podjetje PNC Naložbe deluje v pravni obliki komanditne družbe iz preprostega razloga, saj želi ponuditi svojim investitorjem možnost vstopa v podjetje kot družbenik oz. komanditist in tako še bolj transparentno prikazati poslovanje, odločitve ter investicije svojim investitorjem, ki lahko s soodločanjem na skupščini, pripomorejo k bolj transparentnemu in ciljnemu poslovanju družbe.

Kako vstopiti kot investitor v podjetje PNC Naložbe?
Posamezni investitor lahko vstopi v družbo kot komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega števila. Podjetje PNC Naložbe nudi svojim družbenikom/komanditistom 4 različne možnosti sodelovanja, in sicer:
1. Investitor je lahko zgolj komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR in tako participira v višini 5 % glede na svoj vložek v letnem presežku podjetja.
2. Investitor je lahko komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in lahko hkrati sklene s podjetjem tudi t. i. »pogodbo o depozitnem varčevanju«, za katerega prejema 4 % zajamčenega letnega donosa. Pogodba se sklene za obdobje najmanj enega leta in se podaljšuje za enako obdobje.
3. Investitor je lahko komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in hkrati podpiše »pismo o nameri za investiranje v bodoče projekte« v želeni višini denarnega vložka. Potencialni investitor je nato pozvan s strani podjetja PNC Naložbe, ko podjetje prejme povpraševanje oz. projekt.
4. Investitor je lahko hkrati tako komanditist kot tudi neposredni investitor v posamezno finančno naložbo preko posojilne pogodbe že takoj ob vstopu v družbo kot komanditist.

Kako lahko podjetja pridobijo finančne vire oz. posojila?
Podjetje PNC Naložbe nudi posojila oz. sekundarne podjetniške finančne vire podjetjem v skladu s šestimi postavkami investicijskega procesa.
1. Ročnost: pogodba se sklene za obdobje minimalno enega leta. Cena se izoblikuje za obdobje enega leta in se ne spreminja, če podjetje odplača posojilo v krajšem roku od enega leta (cena posojenih finančnih virov ostane vedno enaka).
2. Posojila/zneski: zneski od 1.000,00 do 30.000,00 EUR. Višji zneski so ekonomsko neracionalni in neupravičeni, ker pride do nepotrebnega izčrpavanja podjetja.
3. Sposobnost izkazovanja zmožnosti vračanja posojila glede na tekoče poslovanje.
4. Predlog ekvivalentnega zavarovanja: v obliki premičnine (to so stroji podjetja, vozila, druge premičnine), ali pa nepremičnine, ki morajo biti locirana v Sloveniji.
5. Način odplačevanja: podjetje lahko mesečno odplačuje zgolj donos (glavnica zapade na koncu), ali mesečno donos in del glavnice, ali pa mesečno donos in celotno glavnico.
6. Cena posojila: oblikuje se glede na tekoče povpraševanje in je odvisna od tipa projekta, tipa zavarovanja, »bonitete« podjetja, tveganja itd.

Podjetje PNC Naložbe za vsako podjetje kot potencialnega odjemalca oblikuje individualno »projektno mapo oz. dokumentacijo«, v kateri se zberejo vsi relevantni podatki o podjetju, oblikuje se časovnica vračanja in pripravi osnutek posojilne pogodbe. V pogodbi so zapisani vsi pogoji o sodelovanju, načinu vračanja posojila, pomembni roki, datumi in zneski vračanja. Glede na posojen znesek se z vsakim podjetjem individualno oblikuje časovnico vračanja, ki je lahko oblikovana iz mesečnega donosa in glavnice skupaj, ali mesečnega donosa in dela glavnice, ali pa zgolj mesečnega donosa in z glavnico na koncu. Za zneske od 1.000,00 do 5.000,00 EUR je zaželeno, da se donos in glavnica odplačujejo hkrati. Za podjetja, ki imajo redno in dobro poslovanje, lahko pridobijo zneske do 5.000,00 EUR tudi brez zavarovanja, vendar se odplačuje donos in glavnica hkrati.
Sekundarni podjetniški finančni viri – posojila
Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne podjetniške finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo redno/dobro poslovanje ter ustrezno zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financiranje je namenjeno za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet. Sekundarni podjetniški finančni viri so namenjeni predvsem za:

• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s šestimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se pokazale za uspešne, predvsem iz vidika, da podjetje preide iz »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da ponovno postane kreditno sposobno. Investicijske postavke podjetja PNC Naložbe za pridobitev posojila:

1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja oz. poroka).
5. Način odplačevanja: a) donos mesečno in glavnica na koncu, b) donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu, c) donos in celotna glavnica mesečno.
6. Donosnost/cena posojila: odvisna od panoge in »bonitete« podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, ročnosti, namena itd.

.
Investitorji – investirajte presežek svojega denarja varno in donosno

Investirajte presežek svojega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v skladu s štirimi ključnimi prednostni pred ostalimi ponudniki finančnih produktov. Ključne prednosti za investitorje v podjetje PNC Naložbe:

1. Transparentno investiranje finančnih virov zgolj v slovenska podjetja – možnost sprotnega spremljanja investicije.
2. Neposredno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).
3. Varen in zajamčen letni donos ter glavnica.
4. Možna mesečna izplačila donosa in glavnice.

V podjetje PNC Naložbe lahko investirajo tako pravne kot tudi fizične osebe, ki s svojim finančnim vložkom pod okriljem PNC Naložbe direktno sodelujejo pri realizaciji oziroma financiranju, izključno, slovenskih mikro in malih podjetij. Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled v lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej v morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki prevzetega finančnega projekta, tudi sproti prilagoditi ter optimizirati. Pogoji za pristop novih investitorjev v podjetje PNC Naložbe:

• Investicije možne od 1.000,00 EUR naprej.
• Prednost – investitor lahko postane tudi družbenik/komanditist podjetja PNC Naložbe in tako na skupščini soodloča o strategiji razvoja podjetja, viziji, investicijah itd.
• Investitor je lahko tako pravna oseba kot tudi fizična, ne glede na rezidentstvo.
• Družbenik/komanditist ima 4 možnosti sodelovanja:
o postane zgolj komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR,
o postane komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in lahko tudi hkrati sklene s podjetjem t. i. »pogodbo o depozitnem varčevanju«,
o postane komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in sklene s podjetjem »pismo o nameri za bodoče investiranje« v projekte,
o hkrati postane komanditist in tudi neposredni investitor.
• Dodatne prednosti za investitorja/komanditista:
o Investitor si lahko v naravi ogleda vsako ponujeno zavarovanje ponujeno s strani podjetja, ki želi pridobiti posojilo oz. finančne vire.
o Prav tako si lahko investitor v naravi ogleda in pridobi vse relevantne podatke o podjetju, ki želi pridobiti posojilo oz. finančne vire.

Sekundarni podjetniški finančni viri za rast in razvoj slovenskih podjetij
Podjetniški finančni viri za slovenska mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena posojenih finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko

 

Posojila, krediti, posoja denarja za podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri, posojila in krediti

Posojila, krediti, posoja denarja za podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri, posojila in krediti

 

Ugodni krediti za podjetja – Razvojni skladKrediti

Ugodni krediti za investicije in razvoj podjetij (D.Z. 2/2012 in O.P.D. 209/2012): koristniki teh kreditov so srednja in mala podjetja, katera imajo operativni sedež na ozemlju dežele in so vpisana v register podjetij. Zahtevek lahko predložijo tudi fizične osebe, ki se obvežejo, da bodo odprle in registrirale semensko ali start-up podjetje v roku 6 mesecev od trenutka predložitve kreditnega zahtevka.

Pobude, ki se lahko financirajo, vključujejo investicije, kapitalska posojila namenjena dokapitalizaciji kapitalskih družb in kapitalska posojila namenjena kapitalizaciji podjetij.

Investicije lahko razvrstimo v tri kategorije:

 1. realizacija novega poslovnega objekta, širitev obstoječega objekta, diverzifikacija proizvodnje v proizvodnem objektu z uvedbo novih, dodatnih produktov ali korenito preoblikovanje proizvodnega procesa v že obstoječem proizvodnem objektu;
 2. prevzem sredstev propadlih produktivnih objektov oziroma objektov, kateri bi brez prevzema propadli;
 3. realizacija investicijskih posegov, različnih od tistih določenih s točkami 1 in 2, katerih namen je konsolidiranje podjetja.

Za nova podjetja so poleg tega predvideni specialni ugodni krediti za naslednje namembnosti:

 • semensko financiranje, evalvacija in razvoj podjetniške ideje;
 • start-up pobude v zvezi z razvojem in začetnim trženjem proizvodov s strani podjetij, ki še niso prodala svojih proizvodov ali storitev na trgu in še ne ustvarjajo dobička;
 • nakup podjetja ali poslovne enote z namenom ohranitve na trgu gospodarske dejavnosti pridobljenega poslovnega kompleksa.

Za več informacij nam lahko pišete tu spodaj ali brskate po tej povezavi: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

 

Hipotekarni krediti in posojilaKrediti

Kreditni produkti ZKB odgovarjajo kratko- in dolgoročnim potrebam podjetij po likvidnosti in sredstvih za širitev in razvoj poslovanja.

Izberite z nami najbolj primerno tipologijo kredita za vaše podjetje. Z našimi izkušnjami in s prilagodljivimi rešitvami lahko ugodimo vašim kreditnim potrebam!

Naši komercialni krediti in instrumenti financiranja obratnega kapitala, kot so na primerdokumentarni akreditivi, vam bodo omogočili, da pokrijete začasne likvidnostne potrebe.

Hipotekarni krediti ZKB predstavljajo najprimernejšo rešitev za podjetja, ki želijo financiratiinfrastrukturne investicije v nepremičnine, naprave, mehanizacijo, itd. Hipotekarni krediti ZKB so idealna rešitev, če potrebujete visoke zneske za daljše odplačilno obdobje. Krediti so zavarovani z zastavo nepremičnine.

Naša razvejana struktura vam nudi kvalificirano podporo pri iskanju najboljše rešitve v sklopu naše široke ponudbe. Zahtevek za kredit lahko predložijo sedanji – ali bodoči – imetniki transakcijskega računa ZKB.

Za več informacij nam pišite tu spodaj ali se zglasite v naših poslovalnicah!

Hipotekarni kreditHipotekarni kredit
je stanovanjski kredit, zavarovan z zastavo nepremičnine. Namenjen je vsem, ki kupujete, gradite ali prenavljate nepremičnino oziroma vsem, ki potrebujete sredstva za reševanje stanovanjskega vprašanja.

Način odplačila:

 • Hipotekarni kredit je treba odplačati najkasneje v 20 letih.
 • Komitentom Gorenjske banke, ki so mlajši od 40 let, pa omogočimo tudi 30-letno odplačilno dobo.

Višina kredita:

 • Maksimalna višina je izračunana tako, da mesečna anuiteta ob odobritvi kredita ne preseže 60 % vaše plače ali pokojnine;
 • Ob upoštevanju vseh odtegljajev, vključno z odtegljajem za novoodobrenihipotekarni kredit, vam mora ostati najmanj znesek v višini minimalne neto plače (po Zakonu o izvršbi in zavarovanju).

Zavarovanje kredita:

 • Hipotekarni kredit je možno zavarovati z vknjižbo zastavne pravice na lastnih ali drugih nepremičninah.
 • Nepremičnina mora biti zavarovana, zavarovalna polica pa vinkulirana v korist banke.

Potrebna dokumentacija:
Hipotekarni kredit
vam odobrimo na osnovi Vloge za kredit, ki ji je priložena naslednja dokumentacija:

 • dokazilo o višini plače ali pokojnine;
 • podpisana upravno-izplačilna prepoved v dveh izvodih;
 • gradbeno dovoljenje ali lokacijska informacija (pri prenovi) ali overjena kupoprodajna pogodba (pri nakupu);
 • predračun;
 • zemljiškoknjižni izpisek ali dokument o lastništvu ali pravici uporabe;
 • vinkulacijska izjava zavarovalnice, pri kateri je trenutno zavarovana zastavljena nepremičnina.
Podporne vsebine:

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.