Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE: POSOJILA, KREDITI IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI. OD 1.000 DO 30.000 EUR

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE: POSOJILA, KREDITI IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI. OD 1.000 DO 30.000 EUR

02.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

• Nameravate razvijati ali širiti posel? • Ali so ekonomske spremembe vplivale na vaš posel? • Želite uresničiti dobro poslovno idejo? • Začenjate na svoje? • Vas zanima sodelovanje s tujino? • Potrebujete obratni kapital? • Želite začeti ali dokončati investicijo? Financiranje malih in srednje velikih podjetij – krediti za podjetniško aktivne • mala in srednje velika podjetja • podjetniki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe • zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik, in kot poklic opravlja določeno dejavnost) Namen linije SID banke Linija SID banke je namenjena financiranju naložb in izdatkov v vseh fazah razvoja malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: končni upravičenci). Končni upravičenci Za kredit iz linije SID banke lahko pri poslovni banki zaprosijo: • mala in srednje velika podjetja1 s sedežem v republiki Sloveniji; • podjetniki v smislu zakona, ki ureja gospodarske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji; • zasebniki (zdravnik, notar, odvetnik, kmet ali druga fizična oseba, ki ni podjetnik in kot poklic opravlja določeno dejavnost) s sedežem v Republiki Sloveniji. Izključeni sektorji Iz sredstev linije SID banke ni možno financirati primarne kmetijske dejavnosti, rudarstva, dejavnosti iger na srečo in drugih povezanih dejavnosti, dejavnosti povezanih z orožjem, dejavnosti, ki vključujejo uporabo živih živali v poskusne ali znanstvene namene, posredovanje pri poslih z nepremičninami, dejavnosti na področju zavarovalniškega posredovanja, dejavnosti na področju finančnega posredovanja. 1 Kategorijo malih in srednje velikih podjetij sestavljajo podjetja, ki so kot taka opredeljena v vodniku Evropske komisije »Nova opredelitev MSP«, objavljanega na spletni strani: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definiti on/sme_user_guide_sl.pdf Upravičeni stroški Iz sredstev linije SID banke se lahko financira naslednje stroške: • naložbe v opredmetena sredstva; • naložbe v neopredmetena sredstva; • neposredne investicije v proizvodne obrate končnega upravičenca v tujini (npr. gradnja ali obnova proizvodnega obrata, nakup večinskega deleža v proizvodnem obratu, ipd.), vendar ne investicije v vzpostavitev ali delovanje distribucijske mreže; POSLOVNE BANKE KONČNI UPRAVIČENEC KONČNI UPRAVIČENEC KONČNI UPRAVIČENEC KONČNI UPRAVIČENEC KONČNI UPRAVIČENEC KONČNI UPRAVIČENEC Okvirni krediti poslovnim bankam Podkrediti končnim upravičencem • sodelovanje na sejmih, raziskave ali svetovalne storitve, potrebne za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda na nov trg; • obratna sredstva, potrebna za širitev poslovne dejavnosti ipd. Pogoji podkreditov Poslovna banka lahko skladno z običajno bančno prakso kredit sofinancira tudi iz drugih virov, ki so na voljo banki. Sredstva linije SID banke lahko poslovna banka nameni le za novo odobrene kreditne posle, kreditne posle, ki so že bili odobreni s strani poslovne banke, a še niso bili nakazani/črpani, ali obnovo kreditnih poslov (banka je omejena pri obsegu obnovljenih kreditnih poslov). Obrestno mero določi poslovna banka, ki mora pri tem upoštevati omejitev, da obrestna mera banke do končnega upravičenca ne sme biti višja od 1,50% p.a. »all in« nad ceno vira SID banke. Le-ta je lahko različna od banke do banke. Obrestna mera vključuje vse običajne stroške (provizije, nadomestila), vezane na odobritev posojila. Znesek podkredita ni omejen. Določi ga poslovna banka v dogovoru s kreditojemalcem, pri čemer se s sredstvi SID banke lahko financira največ 80% upravičenih stroškov. Ročnost podkredita je najmanj 24 mesecev. V dogovoru s poslovno banko je ročnost kredita možna tudi do 5 ali več let. Dinamika odplačevanja podkredita vključuje vsaj 6- mesečni moratorij na odplačilo glavnice. Zavarovanje podkredita določi poslovna banka skladno z običajno bančno prakso. Razpoložljivost sredstev Sredstva bodo pri poslovnih bankah na razpolago v daljšem časovnem obdobju (do 2015) oz. do porabe. Dokumentacijo, ki jo mora predložiti končni upravičenec, določi poslovna banka skladno z običajno bančno prakso. Banke so pri odločanju glede financiranja samostojne in neodvisne, pri čemer so dolžne upoštevati upravičene namene, stroške in ciljne skupine končnih upravičencev ter druge pogoje, skladno z namenskim okvirnim kreditom SID banke. Sredstva iz linij SID banke so primerna tudi za kombiniranje s sredstvi, ki so na voljo na osnovi razpisov ministrstev in drugih javnih spodbujevalnih inštitucij, v smislu premostitvenega ali spodbujevalnega financiranja v primeru subvencij in drugih oblik podpore (npr. jamstvena shema RS za podjetja, regionalne in druge garancijske sheme). SID banka skrbi, da je na trgu vedno dostopnih več različnih linij SID banke. Raznolikost se odraža predvsem v upravičenih namenih, ceni in ročnosti. Zato SID banka priporoča, da se pred dokončno odločitvijo pozanimate pri poslovni banki ali SID banki tudi o drugih linijah SID banke, ki so na voljo pri poslovnih bankah. V primeru, da ugotovite, da je vaš projekt možno financirati tudi v okviru drugih razpoložljivih linij SID banke, predlagamo, da se skupaj z banko odločite za tisto linijo, ki je z vidika ekonomsko-finančnih kazalnikov najprimernejša za financiranje vašega projekta. Za dodatne informacije in glede konkretnih možnostih financiranja se lahko obrnete na (vaše) poslovne skrbnike pri poslovnih bankah, ki so se odzvale na ponudbo SID banke: • Abanka d.d. • Banka Celje d.d. • Factor banka d.d. • Gorenjska banka d.d. • Nova Kreditna banka Maribor d.d. • Nova Ljubljanska banka d.d. • Poštna banka Slovenije d.d. • Probanka d.d. Za informacije v zvezi z vsemi linijami SID banke pri poslovnih bankah smo vam na voljo tudi v SID banki: Telefon: 01 2007 530 e-naslov: info@sid.si splet: www.sid.si

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.