Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Ponudba podjetniških kreditov pri slovenskih bankah za mala podjetja

Ponudba podjetniških kreditov pri slovenskih bankah za mala podjetja

08.07.2020

V Sloveniji obstaja mnogo bank in hranilnic, ki ponujajo kredit za podjetja. Največja banka v Sloveniji, torej banka z največjim tržnim deležem na slovenskem trgu je Nova Ljubljanska banka, ki zaseda na trgu kar eno četrtino. Prej je bila njena prevlada absolutna, vendar pa se je to spremenilo leta 2019. Takrat je NKBM, ki je na slovenskem trgu zasedala polovico manj kot Nova Ljubljanska Banka kupila Abanko, ki je bila tretja največja banka na slovenskem trgu. Za banko NKBM stoji sklad Apollo, iz ZDA ki je kupil NKBM, in nato še Abanko. Skupni delež NKBM in Abanke je tudi ena četrtina slovenskega trga, tako NLB nima več absolutne večine. Ti dve banki z največjim deležem na slovenskem trgu imata na trgu sedaj polovični delež.

Po deležu jima nato z devetimi odstotki sledi SKB, z osmimi odstotki Unicredit banka in z sedmimi Intesa Sanpaolo, ki je bila prej Banka Koper. Gorenjska in Sberbank na trgu zasedata vsaka po pet odstotkov, Addiko bank ima malo manj kot pet odstotkov. Tem bankam sledijo Delavska hranilnica in Sparkasse s štirimi odstotki, DBS s tremi in nato Hranilnica Lon z manj kot enim procentom in nato Primorska hranilnica Vipava na zadnjem mestu.

BankaDelež na slovenskem trgu
NLB25%
NKBM in Abanka*25%
SKB9%
Unicredit banka8%
Intesa Sanpaolo7%
Gorenjska banka5%
Sberbank5%
Addiko bank4,6%
Delavska hranilnicaMalo manj kot 4%
SparkasseMalo manj kot 4%
DBS2.9%
Hranilnica LonOkoli 0,9%
Primorska hranilnica VipavaManj kot 0,5%

*NKBM je leta 2019 kupila Abanko, zato se njun delež na slovenskem trgu šteje skupaj.

Primerjava ponudb

Primerljivost različnih stroškov kreditov je težka, saj banke objavijo le okvirne cene za določene kredite, potem pa bo dejanski izračun stroškov narejen na podlagi specifik odobrenega kredita. To pomeni na primer, da bodo banke napisale za obrestno mero za kredit do enega leta, v primeru fiksne obrestne mere, da le-ta znaša od nekega procenta do nekega procenta. Tako lahko podjetje točno obrestno mero izve šele na posvetovanju, po tem, ko je dalo banki v vednost za koliko časa želi kredit vzeti in v kolikšni višini. Nadalje bo izračun obresti in ostalih stroškov odvisen tudi od bonitetne ocene podjetja. Višja kot bo bonitetna ocena, manjše tveganje bo podjetje za banko predstavljalo in nižjo obrestno mero bo banka pripravljena ponuditi.

Dosti bank – na primer SKB ali Gorenjska banka – obrestnih mer in ostalih stroškov sploh nimata napisanih, niti okvirno, ampak piše, da bodo le-te odvisne od bonitetne ocene podjetja in od predhodnega poslovanja podjetja z zadevnimi bankami.

Faktorji cene kredita

Štirje faktorji, ki igrajo vlogo pri višini obrestne mere in stroških odobritve kredita so:

 1. Sodelovanje podjetja z zadevno banko – bolj kot je pozitivno sodelovanja, dlje časa kot traja, bolj bodo ugodni pogoji za podjetje za pridobitev kredita
 2. Ročnost kredita
 3. Kakovost zavarovanja – bolj ko bo zavarovanje kakovostno, cenejši kredit bo banka pripravljena ponuditi, saj bo njeno tveganje manjše. Zastavna pravica na nepremičnini ali vredni premičnini ali pa zavarovanje kredita pri zavarovalnici bo za banko predstavljalo majhno tveganje neplačila, zato bodo pogoji ugodnejši.
 4. Bonitetna ocena podjetja – to je skupek podatkov o podjetju, ki kažejo kako uspešno in trajnostno oziroma stabilno je njegovo poslovanje. Takšna ocena nam kaže tudi predvidevanja, kako bo podjetje poslovalo v prihodnosti, torej kakšne so možnosti, da podjetje propade.

Višina obresti bo poleg tega odvisna od tega, ali se je podjetje odločilo za fiksno ali za spremenljivo obrestno mero. Pri spremenljivi obrestni meri je višina le-te vezana na EURIBOR, ki ga izda Evropska Centralna Banka, le-temu pa se doda pribitek, ki ga določi banka vnaprej s stranko.

Pogoji za pridobitev kredita

Nadalje je tudi pogoje za pridobitev podjetniških kreditov težko primerjati. Banke imajo namreč napisane na svojih spletnih straneh glavne značilnosti posameznih kreditov, ki jih ponujajo in pa ponekod določene podatke o možnih zavarovanjih, ki jih mora podjetje predložiti za pridobitev kredita, vendar pa točnih pogojev zopet ni naštetih, ker bo banka presojala ustreznost podjetja za odobritev kredita iz primera v primer, tudi na podlagi bonitetne ocene.

Ponudba pri slovenskih bankah

Spodaj se nahaja opis ponudbe kreditov v treh največjih bankah v Sloveniji, ki imajo skupaj 50-odstotni delež na slovenskem trgu. Kot že rečeno, primerjava točnih pogojev za kredit in stroškov je otežena zaradi tega, ker podatki ponekod niso objavljeni. Objavljen je kratek opis kredita, brez cen in postopka kako do njega, ozirom zahtev za pridobitev.

NLB ponudba kreditov

Kratkoročni kredit:

Kratkoročni kredit je kredit, ki se ga pri NLB odplačuje od 31 dni do enega leta, v obrokih po dogovoru. Obrestna mera je določena po dogovoru, izrecno pa piše, da so tako obrestna mera, kot tudi stroški odobritve, odvisni od bonitete podjetja, časa kredita, zavarovanja in predhodnega sodelovanja z NLB.

Podjetje mora kredit zavarovati, bodisi z menicami, meničnimi izjavami, zastavo, zavarovanjem pri zavarovalnici, raznimi poroštvi, itd. Kratkoročni kredit se lahko sklene tudi kot hitri kredit preko mobilne banke za stranke NLB. V tem primeru se kredit lahko sklene celo brez dokumentacije in brez zavarovanja, traja pa le nekaj trenutkov, da se preko spletne banke sklene kreditna pogodba. Najvišja vsota je 30.000 EUR, doba odplačila pa do enega leta.

NLB ima glede obrestnih mer objavljen cenik, vendar so obrestne mere določene le okvirno:

 • Za likvidnostni kredit do 30 dni je obrestna mera določena fiksno na 2,45%, če gre za nespremenljivo obrestno mero
 • Za klasični kratkoročni kredit od 1 do 12 mesecev je obrestna mera  v primeru nespremenljive obrestne mere od 2,65% naprej, torej je določena le minimalna obrestna mera. V primeru spremenljive obrestne mere je obrestna mera EURIBOR s fiksnim pribitkom od 2,65% naprej

Dolgoročni kredit

Odplačilna doba kredita je od enega do deset let, stroški odobritve in pa obrestna mera pa so spet odvisni od ročnosti, zavarovanj, sodelovanja z banko v preteklosti in pa seveda od bonitetne ocene podjetja. Osnova za pridobitev pa je tudi, da ima podjetje nek načrt, kako bo denar porabilo, oziroma zakaj ga potrebuje, torej investicijski program ali poslovni načrt. Zavarovanje se lahko poda v enakih oblikah kot pri kratkoročnem kreditu.

Lahko se sklene tudi kot hitri kredit, do 36 mesecev odplačilne dobe. Najvišja vsota takšnega kredita je 30.000 EUR in se lahko, kot hitri kratkoročni kredit, sklene preko portala Klikpro, brez dodatne dokumentacije in zavarovanj, le z oceno tveganja.

Obrestne mere so tudi tu določene okvirno, in sicer:

 • Pri dolgoročnem kreditu z nespremenljivo obrestno mero je obrestna mera od 3,25 procenta naprej
 • Pri dolgoročnem kreditu z spremenljivo obrestno mero je le-ta EURIBOR s pribitkom od 3,15% naprej

Postopek

Postopek za hitri kredit je tak, da podjetje v mobilni banki Klikpro izbere funkcijo naročila novega hitrega kredita, in sredstva so na računu podjetja takoj.

Za klasični kratkoročni kredit in klasični dolgoročni kredit mora podjetje izpolniti na spletni strani banke objavljeno Naročilo za odobritev kredita. Nato je potrebno dobiti termin za sestanek v poslovalnici NLB, kamor mora podjetje prinesti dokumente o podjetju in dejavnosti, o poslovanju, o pravnem statusu in dokumentacijo glede naložbe, za katero se kredit potrebuje, če gre za namenska sredstva, ter dokumentacijo o zavarovanju kredita.

Ostali stroški kredita

Nadomestilo za obdelavo bo za posamezne kredite okvirno znašalo: do 1 leta 0,15%, od 1 do 3 od 20%, in nad 3 leta od 0,35% zneska kredita. Pri hitrih kreditih je ta strošek veliko večji, in sicer 1-2% zneska kredita. Stroški niso točno določeni saj so tudi te odvisni od faktorjev kot je ročnost kredita in bonitetna ocena podjetja.

NKBM

Kratkoročni kredit

NKBM ponuja različne vrste kratkoročnega financiranja, glede na potrebo: za zaloge, terjatve, obratna sredstva, akreditive in »buyers kredite«. Odplačilna doba je lahko do 30, 180 ali 360 dni, poraba pa je lahko tako namenska kot nenamenska. Podjetje mora kot osnovni element zavarovanja podpisati bianco menice in menično izjavo. Medtem ko pri ostalih lahko podjetja poda katerokoli primerno zavarovanje, so stali predmeti zavarovanja tu le dopolnilni.

Obresti niso določene, saj so pri NKBM odvisne od poslovnega sodelovanja, bonitete, ročnosti kredita in pa od tega, kakšno zavarovanje je podjetje ponudilo.

Dolgoročni kredit

Gre za kredit do 10 let, za poslovne prostore, nakup zemljišč, opreme, trajna obratna sredstva in za financiranje projektov, kjer se vlaga v naložbe, zato je potreben plan naložbe oziroma poslovni načrt investicije.

Enako kot zgoraj so stroški in obrestna mera odvisni od 4 dejavnikov, naštetih zgoraj. Tudi tu je za zavarovanje potreben podpis bianco menice in menične izjave, lahko pa se predlaga dopolnilna zavarovanja.

Postopek

Za več informacij o postopku pridobitve je treba poklicati klicni center, oziroma poslati podrobnejše povpraševanje.

Ostali stroški

Za pripravo in odobritev kredita pod 5000 EUR bodo stroški obdelave le v višini fiksnega zneska, in sicer 130 EUR. Za obdelavo kredita in odobritev za kratkoročni kredit nad 5000EUR bodo stroški znašali 0,1 do 0,4 procenta zneska kredita. Za dolgoročni kredit nad 5000 EUR bodo stroški odobritve znašali med 0,10 in 1% zneska kredita.

Abanka

Kratkoročni kredit

Pogoji glede zavarovanja in opis kredita sta skoraj enaki kot pri NLB, obrestne mere pa so sledeče:

 • Do 30 dni znaša nominalna obrestna mera od 1,6%, do 90 dni nato od 1,8%, do 180 dni 2,0% in do enega leta od 2,2%.
 • Pri spremenljivi obrestni meri znaša le-ta EURIBOR plus do 30 dni 1,3 odstotne točke, pri do 90 dni 1,5 odstotnih točk, pri kreditu do 180 dni 1,7 in pri kreditu do enega leta 1,9 odstotne točke

Dolgoročni kredit

Pri Abanki je doba odplačevanja dolgoročnega kredita določena od enega do 15 let, za razliko od NLB, kjer je doba predvidena praviloma do 10 let. Sredstva so namenska in podjetje mora tudi tu za pridobitev predstaviti načrt investicije – torej zakaj želi vzeti kredit. Zavarovanje mora podjetje podati bodisi v obliki zastavne pravice na premičnini ali nepremičnini, zastavi bančne vloge, zavarovanjem pri zavarovalnici, garancijo in tako dalje. Najvišja višini ni določena, in piše, da je odvisna od kreditne sposobnosti.

Obrestne mere so vedno spremenljive in določene na podlagi izhodiščne obrestne mere EURIBOR in pa pribitka. Pribitki so lahko so:

 • Od enega do treh let ročnosti kredita znaša od 2,3%
 • Od treh do petih ročnosti let znaša 2,7%
 • Nad pet let ročnosti znaša 3,1%
 • Od 10 do 15 let ročnosti pa znaša nad 3,5%
 •  

Postopek:

Za pridobitev kredita na Abanki mora podjetje najprej pripraviti dokumente, ki so za odobritev potrebni, in sicer:

 • vloga za kredit z opisom posla, višino kredita, rokom vračila in načinom zavarovanja
 • podatki o poslovanju glede na obrazec Abanke iz spleta
 • dodatni podatki o poslovanju, izpolniti mora obrazec Abanke
 • izpolnjen vprašalnik o povezanih pravnih in fizičnih osebah
 • dokumente, povezane z zavarovanjem
 •  

Nato mora podjetje izpolniti obrazce za pridobitev kredita ter se nato dogovoriti za termin za obisk poslovalnice, kjer se bodo pregledali dokumenti in se ocenilo, ali je podjetje primerno za pridobitev kredita.

Ostali stroški:

Točne številke so tudi pri teh stroških odvisne od bonitetne ocene in od ročnosti kredita ter zavarovanj in sodelovanja z banko v preteklosti, pa tudi od kompleksnosti celotnega postopka odobritve kredita.

Za dolgoročni kredit znaša izdaja pisma o nameri odobritve od 110 EUR do 1100 EUR, odobritev kredita pa od 0,25% do 1,5% višine kredita. Če je kredit manjši od 10000 EUR, potem se plača fiksen enkratni znesek v višini 150 EUR.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.