Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Potrebno zavarovanje pri pridobivanju kredita ali posojila za podjetja in samostojne podjetnike

Potrebno zavarovanje pri pridobivanju kredita ali posojila za podjetja in samostojne podjetnike

07.10.2020

Tako samostojni podjetniki kot tudi podjetja, organizirana v družbi z omejeno odgovornostjo se lahko znajdejo v različnih težavah, ki bodisi otežijo ali pa onemogočijo poslovanje. Gre za primere na primer poškodb stroja, kraje stvari v podjetju, poškodovanja zgradb podjetja, požarov, ali pa same poškodbe podjetnika. V takšnih primerih lahko pride do zastoja poslovanja podjetja, ali pa do nezmožnosti opravljanja dela s strani samostojnega podjetnika. To lahko pripelje podjetje v težave, saj pomeni tudi izpad dohodka. Za take primere zato strokovnjaki priporočajo zavarovanja raznih škodnih dogodkov v podjetju.

Zavarovalnice ponujajo mnogo različnih zavarovanj za zavarovanje različnih škodnih dogodkov:

Požarno zavarovanje ali zavarovanje v primeru naravnih katastrof: to zavarovanje krije uničenje ali poškodovanje stvari zaradi požara, strel, toče, poplave, potresov in podobno, odvisno od specifičnega zavarovanja, ki ga bo podjetje sklenilo. V primeru škode zavarovalnica podjetju krije stroške popravil oziroma nabave novih stvari. To pomeni, da podjetje ne bo moralo plačati iz svojega žepa, kar bi lahko pomenilo za podjetje velike finančne težave pri velikih vsotah.

Strojelomno zavarovanje: s tem zavarovanjem se podjetje zavaruje za primer poškodbe ali uničenja strojev, ki jih uporablja za proizvodnjo. V kolikor podjetje uporablja drage in visoko tehnološke stroje za proizvodno dejavnost kor glavni vir poslovanja, je zavarovanje dobra ideja, saj bo v primeru poškodbe ali uničenja stroja brez zavarovanja podjetje ne le moralo zaustaviti proizvodnjo, ampak tudi plačati popravilo ali nakup novega stroja, kar lahko podjetje pahne v finančne težave.

Zavarovanje za primer kraje: to zavarovanje krije vrednost ukradenih stvari. Priročno je tudi za podjetja, ki poslujejo z gotovino in je ne odnesejo vsak dan iz prostorov podjetja. V takem primeru bodo v primeru kraje gotovine tudi to dobili nazaj. Poleg tega lahko zavarovanja za primer kraje krijejo tudi škodo, ki je nastala pri sami kraji, na primer škodo vloma – poškodovane ključavnice, razbita stekla in podobno.

Zavarovanje elektronike: to zavarovanje je primerno predvsem za podjetja, ki pri poslovanju uporabljajo veliko in drago elektronsko opremo – za online podjetja, moderne start-upe, visoko tehnološka podjetja in podobno. Zavarovanja bodo krila vse od poškodovanja do kraje elektronske opreme.

Vsa omenjena zavarovanja pa bodo krila le škodo uničenih stvari, strojev, opreme in zgradb. To pa ne bo edina škoda, ki bo podjetju nastala. Poškodbe ključnih nepremičnin ali strojev vodijo v izpade poslovanja. Podjetje ne bo moglo naprej normalno poslovati in izvajati svojo poslovno dejavnost, kar bo posledično pomenilo izpad dobička.

V takih primerih je pomembno, da podjetje razpolaga z zavarovanjem v primeru zastoja obratovanja. Takšno zavarovanje krije izpade dobička, ki ga povzroči materialna škoda na lastnini podjetja. Zavarovanje bo služilo temu, da se podjetje postavi v podoben finančni položaj kot pred škodnim dogodkom. To bo pomenilo, da bo podjetje lahko še naprej odplačevalo razne dolgove, posojila ali kredite, in pa tudi, kar je zelo pomembno, lahko naprej izplačevalo plače zaposlenih.

Podjetja pa so pri svojem delovanju in poslovanju za le-to tudi odgovorna. Podjetja namreč pri svojem delovanju in poslovanju lahko povzročijo drugim škodo. Lahko gre za škodo, ki jo povzročijo izdelki podjetja, ali pa za škodo, ki jo povzroči podjetje zaradi napačnega poslovanja. V takih primerih lahko podjetje zavaruje svojo odgovornost za takšno škodo. To zavarovanje bo krilo zahtevke tretjih oseb za povzročeno škodo podjetja.

Podjetja, ki opravljajo nekatere določene dejavnosti, morajo svojo odgovornost za škodo zavarovati že po samem zakonu. V zakonu so določeni tudi zneski, za katere se mora podjetje zavarovati. Dimnikarji na primer predstavljajo takšen primer, ko zakon zavarovanje obvezno določa. Nadalje so pogoste dejavnosti, ki se zavarujejo tudi odvetniške storitve, računovodske, pa tudi zdravstvene.

Za različne dejavnosti zavarovalnice po navadi ponujajo različna zavarovanja. Za dejavnosti kot so odvetniška dejavnost ali notarska dejavnost, bodo zavarovalnice ponujale na primer zavarovanja poklicne odgovornosti, ki krijejo zneske škode, ki je nastala zaradi strokovnih napak pri opravljanju poklica.

Podjetja, ki proizvajajo izdelke, ki jih dajejo v prodajo, se lahko zavarujejo kot proizvajalci. Takšna zavarovanja bodo krila škodo, ki jo povzroči nepopoln izdelek, ki ga je podjetje dalo na trg.

Nadalje obstajajo tudi zavarovanja glede zaposlenih. Takšnih zavarovanj se podjetja ne poslužujejo tako pogosto kot zavarovanj za primer odgovornosti podjetja ali poškodbe lastnine podjetja, oziroma izpada poslovanja.

Obstajajo zavarovanja, ki zavarujejo zaposlene, če imajo nezgodo pri delu. Gre za nezgodna ali življenjska zavarovanja, ki bodo zaposlenemu krila izpad dohodka. Nadalje lahko podjetje zaposlenim ponudi razna pokojninska zavarovanja, vključitev v katere je prostovoljno – pojavi se vprašanje, zakaj bi imel delodajalec v interesu takšen izdatek. Poleg boljšega vzdušja v podjetju in večje motiviranosti delavcev dobi podjetje tudi razne olajšave od davkov.

V primeru, da ima podjetje zaposlenega, katerega delo je ključno za obstoj in normalno delovanje podjetja in katerega nenadna poškodba ali smrt bi lahko ogrozila poslovanje podjetja. V takšnem primeru podjetje lahko sklene zavarovanje za primer smrti delavca. V primeru smrti zavarovanega zaposlenega bo podjetje prejelo izplačilo, ki bo olajšalo prehodno obdobje, dokler podjetje ne najde drugega delavca, ki ga lahko nadomesti.

Zavarovanje pri samostojnih podjetnikih

Naslednji sklop zavarovanj so zavarovanja, ki so priporočljiva za samostojne podjetnike. Gre za posebno obliko podjetja in s tem za drugačna priporočena zavarovanja, saj ej obstoj podjetja odvisen od ene osebe, poleg tega pa premoženje ni ločeno od osebnega premoženja samostojnega podjetnika, kar pomeni, da bo podjetnik lahko odgovarjal z celotnim premoženjem. Ker delo večinoma leži na eni osebi, bo poškodba osebe pomenila velike težave za s.p. Predstavljajmo si scenarij samostojnega podjetnika, ki opravlja delo, pri katerem se lahko

poškoduje. Na mesec ustvari par tisoč evrov prihodka, ki je edini vir prihodka za družino – žena pomaga v  s.p.-ju. Takšen podjetnik se pri delo poškoduje in nekaj časa ne more opravljati dela, kar pomeni velik izpad dohodka za celotno družino. Brez zavarovanja ne bo mogel nadomestiti dohodka iz drugih virov, zato se lahko celotna družina znajde v finančni stiski. Zakon predvideva, da mora na začetku 30 dni bolniškega dopusta prispevke samostojni podjetnik plačevati sam. temu je tako tudi, če ne ustvarja prihodkov v tem času.

Zato je priporočljivo, da se osebno zavarujejo za primer delovne nezmožnosti. Priporočljiva so tri različna zavarovanja, in sicer zavarovanje za primer smrti, invalidnosti in pa za dnevno odškodnino v primeru odsotnosti od dela zaradi poškodbe ali bolezni. Zavarovalnice ponujajo različne premije in zavarovalne vsote, ki jih samostojni podjetnik lahko izbere sam.

Smernica, ki pomagajo pri odločitvi o vsoti pri življenjskem zavarovanju je predvsem odgovor na vprašanje, s kolikšnim zneskom bi družina po smrti samostojnega podjetnika normalno preživela. Pri tem mora samostojni podjetnik upoštevati morebitne dolgove, ki jih ima bodisi družina, bodisi njegov s.p. Smernica za zavarovanje za primer invalidnosti je odgovor na vprašanje, s kolikšnim mesečnim doživljenjskim zneskom bi lahko samostojni podjetnik preživel, če ima družino pa tudi s kolikšnim zneskom bi lahko v določeni meri tudi pomagal družini.

V primeru, da ne gre za smrt ali invalidnost, ampak le začasno poškodbo ali bolezensko stanje, ki pa prav tako pomeni, da samostojni podjetnik ne more opravljati dela. V takem primeru to pomeni velik izpad dohodka, zato se je za tak primer zelo priporočljivo zavarovati. Ena možnost je dnevno nadomestilo v primeru bolezni ali poškodbe – odsotnosti z dela. Vendar pa primerjava ponudb slovenskih zavarovalni pokaže, da je dnevna odškodnina zelo draga. Vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da so poškodbe v določenih dejavnostih zelo pogoste, kar zviša ceno premij – vendar pa tudi kaže na to, da je tako zavarovanje pametno. Alternativna ali pa dopolnilna možnost – saj so izplačila dnevno zelo nizka in ne bodo krila celotnega izpada dohodka, z izplačilom 20 do 30 EUR na dan si s.p. namreč ne more veliko pomagati – je zavarovanje za primer zastoja obratovanja podjetja.

Takšno zavarovanje krije fiksne stroške s.p.-ja v primeru, da pride do prenehanja obratovanja.

Finančni strokovnjaki pa poleg vseh omenjenih zavarovanj samostojnim podjetnikom svetujejo tudi – če je seveda možno in s.p. dobro posluje – ustanovitev denarnih rezerv za zgoraj naštete primere. Varčevanje denarja je v primeru s.p. zelo pomembno, saj je tako veliko odvisno od ene same osebe.

Seveda se tudi v primeru samostojnega podjetnika priporočajo zgoraj omenjena zavarovanja za primer višje sile, ropa in podobno. Izbira zavarovanja tako za podjetje kot tudi za s.p. pa bo seveda odvisna od vrste dejavnosti, ki jo podjetje opravlja – izbira vseh naštetih zavarovanj bi namreč seveda pomenila preveliko finančno breme za podjetje, v nekaterih panogah pa so določena zavarovanja tudi nesmiselna.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice