Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO DENARJA NA BANKI

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO DENARJA NA BANKI

17.06.2016

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO DENARJA NA BANKI

Kratkoročni kredit omogoča nenamensko porabo kredita. Znesek kredita Abanka nakaže na vaš račun, tako da z njim prosto razpolagate. Kredit praviloma v celoti vrnete ob njegovi zapadlosti, lahko pa se dogovorimo za mesečno odplačevanje. Obresti plačujete mesečno.

Prednosti

 • prosto razpolagate s sredstvi, ki jih nakažemo na vaš transakcijski račun
 • ponudba je prilagojena vašim željam in potrebam

Značilnosti

 • nenamenska poraba kredita
 • vračilo celotnega kratkoročnega kredita ob zapadlosti
 • črpanje v enkratnih ali večkratnih zneskih
 • odplačevanje obresti mesečno
 • ročnost do enega leta
 • obrestno mero kratkoročnega kredita določimo na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od vaše bonitete, kvalitete zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko

Vzajemni skladi so skupno premoženje večjega števila vlagateljev, ki pod strokovnim in nadzorovanim upravljanjem predstavljajo varno in donosno naložbo.

Spletni Pregled poslovnega sodelovanja vam kadar koli omogoča celovit in enostaven pregled poslovnega sodelovanja vašega podjetja z Abanko.

Dokumenti in obrazci

Veseli nas, da razmišljate o naši storitvi! Vabimo vas, da s potrebnimi dokumenti in obrazci poiščete svojega poslovnega skrbnika ali nas obiščete v najbližji poslovalnici.

Dokumenti

Podjetja:

 • pisni zahtevek z opisom posla, višino kredita, rokom vračila in načinom zavarovanja
 • zaključni račun (revidiran) za preteklo poslovno leto: izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička, statistični podatki
 • potrdilo o plačilni sposobnosti (ni potrebno za komitente Abanke)
 • izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev
 • obvestilo AJPES o dejavnosti in matični številki
 • davčna številka
 • dodatni podatki o poslovanju podjetja (obrazec  Abanke)
 • tekoči podatki o poslovanju podjetja (obrazec Abanke)

Samostojni podjetniki:

 • potrdilo o vpisu dejavnosti v ustrezen register pri pristojnem organu, ki ne sme biti starejše od 30 dni
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti v skladu z zakoni (obrtno dovoljenje, koncesija)
 • obrazec Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida
 • fotokopijo potrdila o plačanih davčnih obveznostih, ki ob sklenitvi pogodbe ne sme biti starejše od 30 dni
 • izpis prometa po mesecih na transakcijskem računu za zadnjih 12 mesecev (ni potrebno za komitente Abanke)
 • tekoče podatke  o poslovanju podjetja (obrazec Abanke)
 • dodatne podatke o poslovanju (obrazec Abanke)

Obrazci

Dolgoročni kredit je namenjen financiranju novih investicij in širjenja obsega poslovanja. Glede na namen je določena tudi ročnost kredita.

Prednosti

 • pridobite dolgoročna sredstva za vaše investicije

Značilnosti

 • namenska poraba kredita
 • obsežnejša presoja kreditne sposobnosti, priloži se poslovni načrt
 • obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od vaše bonitete, kvalitete zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko

V Abanki uredimo vse potrebno pri izdaji vrednostnih papirjev, tako v primeru nejavne kot v primeru javne ponudbe.

Nudimo tudi ostale svetovalne storitve: ocenjevanje investicijskih projektov, vrednotenje podjetij, svetovanje pri optimiranju kapitalske strukture podjetja, pri pridobivanju finančnih virov, pri uvrstitvi v borzno kotacijo in druge oblike svetovanja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.