Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

16.12.2015

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Državne spodbude za zagon

Republika Slovenija nudi vašemu podjetju  za zagon ali širitev poslovanja različne oblike finančnih in nefinančnih oziroma posrednih pomoči.

Finančne oblike pomoči so vašemu podjetju na voljo v okviru različnih ukrepov  ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in drugih institucij v oblikah:

 • povratnih pomoči (posojila, garancije oziroma poroštva in sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala so na voljo zlasti za širitev in internacionalizacijo podjetij)
 • nepovratnih pomoči (subvencije so na voljo zlasti za zagon novih inovativnih podjetij in spodbude samozaposlenim.

Za zagon podjetja je pomembno tudi ustrezno podporno okolje, ki nudi ciljne informacije, usposabljanje in mentorstvo Posredna (nefinančna) državna pomoč

Ugodni finančni viri

Mnogo podjetij si za svoje delovanje in razvoj želi pridobiti ugodne finančne vire, ki jih za podporo podjetništvu oblikuje in razdeljuje država ali Evropska unija. Obstajajo različne oblike denarne pomoči, ki so preko javnih razpisov namenjene predvsem malim in srednjim podjetjem. Pomoč je na voljo preko različnih institucij in v različnih oblikah, na primer kot nepovratna sredstva (subvencije), posojila (krediti) ali v nekaterih primerih kot jamstvo (poroštvo)

“Program MLADI” /podjetja mlajša od 5 let/

Program »MLADI« vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega. Še posebej so ugodne spodbude namenjene podjetjem z visokim deležem lastnega znanja, inovativnosti in potencialom ustvarjanja produktov ali storitev z visoko dodano vrednostjo.

“Program MSP5+” /podjetja starejša od 5 let/

Program »MSP5+« vključuje finančno podporo že ustaljenim podjetjem starejšim od 5 let, ki rastejo po ustaljeni in povprečni dinamiki ter donosno poslujejo znotraj izbrane tržne niše, nimajo potenciala hitre rasti. Večina podjetij se razvije v klasična podjetja, ki zapolnijo določeno tržno nišo, in zagotavljajo stalno in enakomerno rast, nimajo pa potenciala izjemne rasti na globalnem trgu. Ta podjetja so nujno potrebna za delovanje celotnega ekonomskega sistema in širšega razvoja podjetniškega sektorja, saj na eni strani ohranjajo obstoječa delovna mesta, ter ustvarjajo nova delovna mesta, na drugi strani pa z razvojem ustvarjajo tudi višjo dodano vrednost na zaposlenega.
Neposredni krediti za mikro in mala podjetja (P7)

Neposredni krediti Sklada (mikrokrediti za mikro in mala podjetja) predstavlajo neposredne kredite Sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri. Mikrokredite lahko koristijo mlada podjetja  oz. specifične ciljne skupine podjetij, ki v Sloveniji predstavljajo določeno tržno vrzel (npr. pdojetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata oz. opravljajo dejavnost na določenem problemskem območju; podjetja opredeljena po sektorjih oz. dejavnostih, fazi razvoja,…).

S tovrstno obliko financiranja je podjetjem omogočen lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. Cilj je omogočiti dostop do virov fiannciranja po ugodnih pogojih financiranja, ki se kažejo v:

 • nižjih obrestni meri,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita ter
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita.
Neposredni krediti Sklada oz. mikrokrediti so namenjeni mladim podjetjem za finaciranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja.

 1. Oznaka produkta
  P7/Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:

  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri.

  Produkt se potencialno lahko kombinira tudi z ostalimi oblikami spodbud (npr. spodbude za posebne ciljne skupine mladih podjetij ali ostalimi produkti).

 3. Namen produkta
  Namen produkta je omogočiti podjetjem ali specifičnim ciljnim skupinam podjetij mlajšim od 5 let, ki v Sloveniji predstavljajo določeno tržno vrzel, dostop do ugodnih virov financiranja (podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata oz. opravljajo dejavnost na določenem problemskem območju; podjetja opredeljena po sektorjih oz. dejavnostih, fazi razvoja,….).

  Produkt je namenjen podjetjem ali specifičnim ciljnim skupinam podjetij za:

  • lažji dostop do ugodnih virov financiranja,
  • financiranje zagona podjetij,
  • financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja oz. specifične ciljne skupine podjetij, ki bodo opredeljene v posameznem javnem razpisu in so mlajše od 5 let.
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

  • nižje obrestne mere,
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita in
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov…
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški financiranja obratnih sredstev.

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice