Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Potrebna dokumentacija za pridobitev kredita na banki za podjetja ali podjetniški krediti

Potrebna dokumentacija za pridobitev kredita na banki za podjetja ali podjetniški krediti

29.08.2020

Vsako podjetje bo slej kot prej stalo pred bančnim uslužbencem, v upanju na odobritev kredita. Za inovacije, širitve podjetja, ali pa le zaradi golih začasnih likvidnostnih težav, potrebujejo podjetja stalno razne podjetniške kredite, da zagotovijo uspešno poslovanje. Prošnja za kredit pa še ne pomeni avtomatske odobritve, čeprav na primer podjetje nima dolgov in posluje normalno. Bankam odobritve kreditov za podjetja predstavljajo velika tveganja, še posebej pri mladih podjetjih – povprečno kar 80 % novih podjetij v Evropi bo v prvem letu propadlo. Če je banka kateremu odobrila kredit, to pomeni možnost preproste izgube denarja s strani banke. Seveda banke zahtevajo za kredite zavarovanja, vendar pa le-ta ne pomenijo vedno stoodstotnega zavarovanja tveganja.

Postopek pridobitve kredita s strani podjetja na banki tako ni vedno preprost, in po navadi ne sestoji le iz prošnje podjetja za kredit in avtomatične odobritve banke. Vmes je vpletene zelo veliko razne dokumentacije, ki jo mora podjetje banki predložiti za uspešno pridobitev kredita.

Namen

Namen dokumentacije je je, da ima banka vpogled v poslovanje in predvsem stanje podjetja. Gola beseda podjetnika, da bo kredit odplačeval seveda ni dovolj. Banka se želi izogniti tveganjem v zvezi z odplačevanjem kredita – tako kredit odobri le podjetjem, katerih dokumentacija kaže na uspešno in stabilno poslovanje in tako posledično na zmožnost podjetja, da bo kredit uspešno odplačalo. Ta namen je dobro imeti v mislih pri pisanju dokumentacije.

Po pošiljanju povpraševanja, bo banka stopila v stik s podjetjem, oziroma bo podjetje zaprosilo za sestanek na banki. Podjetje bo tam sicer pridobilo natančnejše informacije o dokumentaciji, ki jo potrebuje za kredit, vendar pa je priporočljivo, da podjetje določeno dokumentacijo pripravi že vnaprej, saj jo zahtevajo vse bančne institucije.

To bo podjetju prihranilo dragoceni čas v primeru, da mu je v interesu, da dobi kredit hitro odobren. Poleg tega bo skrbna in temeljita priprava dokumentacije izboljšala možnosti za samo odobritev kredita. Banke bodo prej pripravljene dati kredit resnim in strokovnim podjetnikom, ki  jasno pokažejo, da se spoznajo na posel in s tem tudi na poteke odobritev bančnih kreditov – vsako podjetje se bo slej ko prej namreč srečalo s potrebo po kreditu – poznavanje postopka pridobitve le-tega torej sodi v področje dela vsakega podjetnika.

V zgornje namene bo spodaj predstavljena dokumentacija, ki jo bo podjetje potrebovalo za pridobitev podjetniškega kredita. Seveda postopek pridobitve od banke do banke malo variira, vendar pa je potrebna dokumentacija, ki jo banke zahtevajo, povsod enaka oziroma vsaj izjemno podobna.

Treba je omeniti, da so podatki o potrebni dokumentaciji za pridobitev podjetja na sami spletni strani bank zelo skopi. Nadaljnja navodila bo podjetje dobilo po oddaji »Naročila« oziroma »Povpraševanja« po kreditu. Za primer, na NLB Banki so pod rubriko »Potrebni dokumenti« pri vseh podjetniških kreditih navedeni le naslednji – splošno opisani – dokumenti:

 1. Predstavitev podjetja oziroma dejavnosti
 2. Dokumenti o pravnem statusu
 3. Dokumenti o poslovanju
 4. Dokumentacija glede na vrsto naložbe/zavarovanja

DOKUMENTACIJA

V skladu z zgoraj napisanim so v spodnjih opisih omenjeni dokumenti, ki jih banka zahteva že ob oddaji prošnje za kredit in so objavljeni na spletnih straneh bank, kot tudi dokumentacija, ki jo bo banka predvidoma zahtevala za končno pridobitev kredita:

 1. Izpolnitev lastnega obrazca banke – podatki o podjetju in namenu črpanja kredita

Podjetje bo moralo banki najprej predložiti osnovne podatke o podjetju. To bo podjetje storilo bodisi na obrazcu povpraševanja, ali pa na posebnih obrazcih, ki jih imajo banke pripravljene za izpolnitev v primeru želje po kreditu. Seveda se obrazci od banke do banke razlikujejo, vendar pa se da po primerjavi nekaterih obrazcev največjih slovenskih bank ugotoviti, da je vsebina podatkov pri bankah praktično enaka.

Izpolnitev te obrazcev sicer ne pomeni samostojne priprave dokumentov za odobritev kredita s strani podjetja, vendar pa tudi tu priprava ni odveč, glede na vsebino podatkov, ki jih mora podjetje podati.

V teh obrazcih bo vsebina izpolnitve povzeto po naročilnih obrazcih večjih slovenskih bank naslednja:

Najprej bo banka zahtevala osnovne podatke podjetja:

 • Polno ime
 • Podatke o zakonitih predstavnikih
 • Sedež
 • Kontaktne podatke
 • Davčno številko
 • Natančen opis poslovne dejavnosti – s čim natančno se podjetje ukvarja
 • Število zaposlenih
 • Natančni podatki o prometu podjetja – kolikšen je bil v zadnjem letu promet in dobiček

Nadalje bo podjetje moralo podati natančne podatke o želenem kreditu, za katerega na banki zaproša:

 • Podatki o višini kredita
 • Podatki o ročnosti – za koliko časa
 • Podatki o želeni višini oziroma zmožnosti odplačevanja mesečnih obrokov
 • Natančen opis namena črpanja kredita – zakaj podjetje potrebuje kredit, kaj bo z denarjem natančno naredilo in kakšna so pričakovanja glede izboljšanja pozicije podjetja na trgu s pomočjo kreditiranja
 • Natančna razdelava finančnih tokov podjetja, iz katere se razloži, kako podjetje kredit – mesečne obroke – namerava odplačevati

Pomembni so tudi podatki o zavarovanju kredita, kar se bo na obrazcu le opisalo, potem pa bodo zahtevani še podrobnejši dokumenti o predmetu zavarovanja.

 • Predstavitev podjetja in dejavnosti

Kljub grobem opisu že v obrazcu banke, bo to potrebno opisati tudi v podrobnejšem dokumentu, kjer bo opis bolj razdelan.

 • Bilanca podjetja

Bilanca podjetja je dokument katerega podjetje še tako pripravi za druge potrebe poslovanja. Je temeljni računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku. Lahko se pripravijo iz več razlogov: lahko je redna, izredna bilanca, bilanco je pa treba pripraviti tudi ob ustanovitvi, likvidaciji, stečaju, prisilni poravnavi, ob nakupu gospodarske družbe, ali ob izstopu družbenika.

Za banko bo treba predložiti bilanco prejšnjega poslovnega leta. V bilanci morajo biti zajeta vsa sredstva in vse obveznosti podjetja. Pomembno je, da prikažemo resnično stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev. Pozitivno za pridobitev kredita bo tudi, da je bilanca dobro narejena, kar pomeni ne samo to, da so podatki resnični in popolno vključeni in bilančne postavke pravilno postavljene, ampak tudi, da je bilanca spisana razumljivo in nedvoumno.

 1. Denarni tokovi podjetja

V primeru, da podjetje kredit zahteva na banki, ki ni lastna banka in torej banka do teh podatkov ne bo imela vpogleda, bo moralo podjetje predložiti tudi izpisek odlivov in prilivov denarja na bančni račun, obdobje, ki ga bo banka zahtevala je odvisno od banke, pri kateri se zaproša za kredit.

 • Dokumenti, ki prikazujejo položaj podjetja na trgu

Za banko je pomembno, da podjetje uspešno posluje na trgu, s tem se ji namreč zmanjša tveganje neplačila. Zato bodo banko podrobno zanimali podatki o poslovanju podjetja. Pod to spada razna dokumentacija o izvedenih naročilih in drugih izvedenih poslih, o poslovnih partnerjih, o položaju na trgu v primerjavi z drugimi akterji na trgu in tako dalje.

 • Dokumenti o osnovnih sredstvih podjetja

Tukaj je treba opisati vsa osnovna sredstva, ki jih podjetje poseduje: tako oprijemljiva (stroji, nepremičnine, oprema), kot tudi neoprijemljive (intelektualna lastnina: znamke, patenti, know-how, modeli, …). S tem bo banka lažje ocenila vrednost podjetja.

 • Poslovni načrt podjetja – investicijski načrt

Tu se zopet opiše, vendar pa bolj razdelano, za kaj podjetje namerava porabiti kredit ter s čim se namerava ukvarjati v prihodnosti in kakšna so predvidevanja za nadaljnje poslovanje glede na razmere na trgu.

Bolj kot je poslovni načrt oprt na dejstva, razdelan in bolj kot je v njem na podlagi dejstev predvideno nadaljnje poslovanje podjetja, boljše bodo možnosti za odobritev kredita.

 • Dokazila o namenu porabe – fakture/predpogodbe/pogodbe

V zvezi s tem je potrebno predložiti tudi razna dokazila, za kaj bo podjetje kredit porabilo, če gre za namenska sredstva. Da bo banka zmanjšala tveganje, bo po navadi zahtevala razne fakture, predpogodbe, že sklenjene pogodbe v zvezi z porabo kredita in tako dalje. V povezavi s tem se lahko kot dokazilo predloži tudi (če gre za takšne vrste posel) dokazilo o odobritvi proračunskih sredstev, ali pa razna dokazila komitenta, da je pridobil določen posel, za izvedbo katerega potrebuje financiranje.

 • Dokumentacija v povezavi s sredstvom zavarovanja

Banka bo pri vsakem večjem kreditu od podjetja poleg zagotovil v obliki poročil o uspešnem poslovanju zahtevala tudi zavarovanje. To je lahko podano v obliki poroka, zavarovanja na zavarovalnici, in pa – najpogosteje – v obliki premoženja podjetja, bodisi v obliki nepremičnine ali pa v obliki premičnine, ki je veliko vredna, na primer stroja. Potrebna dokumentacija v zvezi s tem je odvisna od vrsta zavarovanje. Za primer vzemimo najpogostejšo obliko – hipoteko. V tem primeru bo moralo podjetje predložiti dokumente o lastništvu nepremičnine (na primer izpisek iz zemljiške knjige) in o njenih lastnostih ter končno tudi o vrednosti. Pri nepremičninah bo po navadi banka angažirala tudi cenilca – v končnih fazah sklepanja kreditne pogodbe – kljub temu pa je potrebno predložiti določene dokumente o vrednosti že prej, da ima banka predstavo, ali gre za primerno zavarovanje.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.