Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP. PNC Naložbe, posoja denarja, financiranje, kreditiranje podjetij, obrtnikov in samostojnih podjetnikov

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP. PNC Naložbe, posoja denarja, financiranje, kreditiranje podjetij, obrtnikov in samostojnih podjetnikov

07.10.2016

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP

Razpis odprt do:
sreda, 31. oktober 2018
Vir: http://rcms.si/sl/razpis/razvojno-spodbujevalni-program-sid-banke-za-financiranje-poslovanja-kapitalskega-utrjevanja

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP (z oznako »MSP 7 – Tekoče poslovanje s kapitalsko utrditvijo«)

Namen programa: Namen programa SID banke je spodbujanje poslovanja in kapitalskega utrjevanja mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP).

Ciljna skupina oz. potencialni upravičenci: Vlogo za financiranje lahko oddajo kapitalske družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena posebnih pogojev (v nadaljevanju: pravna oseba).

Namenskost financiranja
Kredit se sme uporabiti le za kritje primernih izdatkov, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.

Razpisnik: Slovenska izvozna in razvojna banka d.d. Ljubljana (SID banka)

Razpisana sredstva: Obseg sredstev programa SID banke znaša 100.000.000,00 EUR. Od tega 25.500.000,00 EUR zagotavlja MGRT in 74.500.000,00 EUR SID banka.
Oblika financiranja je kredit.

Najnižji znesek kredita znaša 100.000,00 EUR, najvišji znesek kredita na projekt pa 5.000.000,00 EUR.

Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj osem (8) let in največ dvanajst (12) let.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne sposobnosti kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka.1 Pogoji za znižanje obrestne mere so določeni v točkah 4.15, 4.16 in 4.17 posebnih pogojev.
Ostali dopustni pogoji financiranja so opredeljeni s posebnimi pogoji in vzorcem kreditne pogodbe.

Rok: Program SID banke velja od dneva objave na spletni strani SID banke do porabe sredstev programa SID banke oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani.

Skrajni rok za odobritev kredita je 31. 12. 2018. Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31. 10. 2018.

Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31. 12. 2018.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice