Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | SID banka – predstavitev in aktualni ukrepi v času SARS-CoV2 krize – podjetniški krediti za mala podjetja

SID banka – predstavitev in aktualni ukrepi v času SARS-CoV2 krize – podjetniški krediti za mala podjetja

09.06.2020

SID banka je Slovenska izvozna in razvojna banka, ki je popolnoma v lasti države. Ustanovljena je bila leta 1992 kot Slovenska izvozna družba, in je bila tako namenjena primarno financiranju in ponujanju zavarovanja za izvoz podjetij iz Slovenije. Dandanes gre za skupino družb z imenom SID banka, ki nudi veliko različnih storitev za podjetja, z namenom podpiranja slovenskih podjetij na mednarodnem prizorišču. Po besedah predsednika uprave SID banke je naloga le-te, da »razvija in izvaja finančnemu trgu dopolnilne dolgoročne finančne storitve in spodbuja konkurenčnost gospodarstva, odpiranje delovnih mest ter trajnostni razvoj Slovenije.«

To kot nacionalna banka za spodbujanje razvoja dela tako, da ponuja dolgoročne vire, ki dopolnjujejo storitve, ki jih ponujajo komercialne banke. Storitve dopolnjujejo predvsem na področjih, kjer se na trgu pojavljajo »pomanjkljivosti« pri finančnih in zavarovalnih storitvah in predvsem ponudbi le-teh, na primer pri financiranju malih in srednje velikih podjetjih (ki pogosto težko pridejo do virov financiranja zaradi visokih tveganj), razvoju tehnologije, raziskavah, okoljevarstvenih projektih, regionalnem razvoju, inovativnem podjetništvu, in tako dalje. V zvezi s tem SID banka ponuja finančne storitve v Sloveniji in zavarovanja za izvozne posle in investicije v tujini, poleg tega pa ponuja tudi financiranje tujih kupcev. To dela tako, da za račun Slovenije zavaruje izvozne kredite in investicije. S tem pomaga slovenskim podjetjem, da zmanjšajo tveganja izvoza in tako prodrejo na tuje trge ter spodbujajo izvozno moč Slovenije.

SID banka lahko zagotavlja bolj ugodno financiranje kot komercialni ponudniki, saj lahko ponuja cene, ki so nižje od tržnih cen, oziroma referenčnih obrestnih mer Evropske komisije. Možnost plačila nižje obrestne mere, kot jih zahtevajo ostale nedržavne banke, so »dovoljene državne pomoči« glede na zakonodajo Evropske unije. Vire financiranja SID banka pridobiva z prevzemanjem dolgov v svojem imenu in na svoj račun na tujih finančnih trgih. To predstavlja finančne vire, ki na mednarodnem nivoju lahko konkurirajo z drugimi, in tako pomagajo k predoru slovenskih podjetij v tujino.

Krediti in zavarovanja SID banke pomagajo podjetjem v različnih razvojnih fazah hitreje in varneje vstopati v mednarodno trgovino in tako spodbujajo izvoz slovenskih podjetij. Z dolgoročnimi posojili in drugimi finančnimi instrumenti je naloga SID banke tudi omogočati podjetjem njihov razvoj. S svojimi dejavnostmi SIS banka tako predstavlja pomemben faktor za razvoj slovenskega gospodarstva. V letu 2018 je na primer zavarovala kar 2.200 podjetij, ustvarila skoraj 500 milijonov evrov novih kreditov, 10 milijard evrov nove prodaje, več kot 4 milijarde evrov dodatnega bruto domačega proizvoda in pa skoraj 5 milijard evrov dodatnega izvoza slovenskih podjetij. Če to pogledamo v razmerju na celoten izvoz slovenskih podjetij vidimo, da je SID banka s svojimi storitvami v istem letu ustvarila 20-odstotno pokritost izvoza, ter da za vsakim 5-im evrom slovenskega izvoza stoji prav Skupina SID banke. 

V okviru svojih storitev SID banka malim in srednjim podjetjem trenutno ponuja naslednji skupek storitev:

 1. Programe neposrednega financiranja:
  1. Financiranje naložb v opredmetena in neopredmetena sredstva v okviru podjetniških projektov, raziskav, zaposlovanja težje zaposljivih oseb, varovanja okolja, regionalnega razvoja, stanovanjskem področju določenim kategorijam prebivalstva, ter na področju gospodarske in javne infrastrukture, občinskega in pokrajinskega razvoja, in sicer za vsa podjetja, samostojne podjetnike in zadruge.
  2. Financiranje naložb za širitev ali diverzifikacijo proizvodnje oziroma poslovanja
  3. Financiranje naložb in obratnega kapitala v namen trajnostne rasti turizma, v okviru katerega ponuja likvidnostna sredstva ter financiranje naložb v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo znamenitosti, infrastrukture ali namestitvenih zmogljivosti.
  4. Financiranje naložb v gozdno in lesno industrijo, kjer zagotavlja sredstva za razvoj in izgradnjo novih obratov za predelavo lesa, ter za tehnološke posodobitve že obstoječih obratov.
  5. Financiranje naložb za zaposlovanje, ki je neposredno povezano z dotično naložbo
  6. Financiranje materiala, storitev, inventarja – drobnega, stroškov dela ter trgovskega blaga
  7. Financiranje kupcev slovenskih podjetij v tujini, z namenom izboljšanja konkurenčnosti ponudbe in večji obseg izvoza izdelkov ali storitev na trge zunaj EU.
  8. Financiranje ekoloških projektov z izdajanjem svojih zelenih obveznic.
  9. Programe neposrednega financiranja preko poslovnih bank
  10. Lastniško financiranje (kjer je bil zadnji rok za predložitev interesa junij lani)
  11. Zavarovanje izvoznih poslov in investicij v tujino, z namenom, da se zmanjša poslovno tveganje izvoznikov, investitorjev in drugih udeležencev mednarodne trgovine

Poleg tega je SID banka pripravila tudi sveženj ukrepov za omilitev posledic s SARS-CoV2 povezane krize v gospodarstvu in finančnih posledic, ki jih je le-ta s sabo prinesla. Pomoč je osredotočena na podjetja, ki imajo zaradi širjenja korona-virusa in z njim povezanih ukrepov ustavitve gospodarstva težave z likvidnostjo, in z zagotavljanjem svojih storitev in izdelkov. Poleg tega želi SID banka spodbujati tudi podjetja, ki so usmerjena v proizvodnjo izdelkov ali v storitve, ki so potrebni za zdravljenje in preprečevanje širitve korona-virusa, ter potrebujejo sredstva za nakup potrebnih surovin.

Ukrepi so namenjeni samo podjetjem, katerih težave so neposredna posledica s SARS-CoV2 povezanim stanjem, in ne podjetjem, katera so že prej imela enake težave. Za to so določili jasna merila, ki bodo taka podjetja izločila. 

Ukrepi za omilitev posledic korona-virusa so naslednji:

 1. S tako imenovanim »Korona financiranjem« ponuja SID banka program neposrednega financiranja, ki malim in srednjim podjetjem ponuja kratkoročne kredite, prilagojene za namen reševanja likvidnostnih težav, ki so posledica korona-virusa.
 2. Tako imenovano »Korona zavarovanje« je novi program zavarovanj s strani SID banke, prilagojen sedanjim razmeram.
 3. Tudi za turizem so razširili že obstoječi program financiranja z naložbami v turizem. Razširili so možnosti, v katere namene se lahko financira, in sicer so k standardnim namenom kot so na primer, namestitve, žičnice, športna infrastruktura, pristanišča (marine), dodatno omogočili tudi financiranje naložbe in obratnega kapitala podjetij.
 4. SID banka omogoča financiranje zdravstvenih ustanov in zavodov, ki potrebujejo pomoč pri nakupu materiala in zaščitne opreme zaradi SARS-CoV2 epidemije, ter za to daje garancije. 
 5. V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in razvoj bodo dodatno razširili že obstoječ program, namenjen financiranju neopredmetenih in opredmetenih sredstev, ter poslovanja. Takšne kredite lahko izkoristijo podjetja iz vseh sektorjev, pod zelo ugodnimi obrestnimi merami. S tem želijo podjetjem pomagati financirati sprotno poslovanje, v primeru izpadov dohodka zaradi korona-virus krize.

Pri posrednem financiranju so se sprostile nekatere omejitve financirana v želji lažjega dostopa do pomoči v teh turbulentnih časih. Posredno financiranje pomeni financiranje preko drugih bank in hranilnic, s katerimi SID banka sodeluje. Pri le-tem so se sprostile določene zavore, in sicer se lahko posojilo sedaj stoodstotno uporabi za refinanciranje, omogočeno pa je tudi na primer stoodstotno

 1. financiranje projekta in poslovanja malih in srednjih podjetij. Pri tem financiranju so lahko upravičenci tudi samozaposleni ali samostojni podjetniki.
 2. V okviru s strani SID banke vodenega Sklada skladov so vpeljali garancije na osnovi »portfolijev«, ki bodo primarno zagotovile kritje tveganj izgube v povezavi s temi posojili. To bodo lahko pri financiranju naložb in poslovanja malih in srednjih podjetij uporabile banke in hranilnice, ki s SID banko sodelujejo. S tem bo podjetjem omogočena lažja in bolj ugodna pot do financiranja.

V skladu s temi ukrepi je od začetka pandemije v mesecu marcu slovenskim podjetjem zagotovila že 200 milijonov evrov likvidnostnih posojil in 150 milijonov evrov zavarovalnih poslov pod ugodnejšimi pogoji.

Vsi razpisi za pomoč malim in srednjim podjetjem in pogoji za le-te se nahajajo na spletni strani SID banke pod zavihkom »Mala in srednja podjetja«, kjer se nahajajo tudi bližnjice do vlog za posamezni razpis.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.