Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Takojšnji Odkup terjatev – Iščete podjetje za odkup terjatev :: krediti, posoja denarja, financiranje poslovanje, kreditiranje malih podjetij in samostojnih podjetnikov. PNC Naložbe

Takojšnji Odkup terjatev – Iščete podjetje za odkup terjatev :: krediti, posoja denarja, financiranje poslovanje, kreditiranje malih podjetij in samostojnih podjetnikov. PNC Naložbe

28.09.2016

ZAVAROVANJE CELOTNE PRODAJE

Vir: http://www.sid-pkz.si/sl/storitev/zavarovanje-celotne-prodaje?gclid=Cj0KEQjw1K2_BRC0s6jtgJzB-aMBEiQA-WzDMX0N8HGxDe-X3OKGnynI952URWQKEFjCD642lj_t–EaApCO8P8HAQ

Predmet zavarovanja terjatev so terjatve z naslova prodaje blaga in storitev na domačem in / ali tujem trgu. Ker gre za zavarovanje kratkoročnih terjatev, lahko zavarujete terjatve s plačilnim rokom do 180 dni.

Praviloma zavarujemo celotno prodajo na odprt račun. S tem zagotovimo večjo razpršenost rizika in posledično nižjo stopnjo tveganja, ki vpliva na ceno zavarovanja. Glede na posebnosti vašega poslovanja se lahko dogovorimo o zavarovanju terjatev samo za določen del prodaje (npr. samo izvoz ali samo domačo prodajo).

Vaše podjetje lahko zavaruje tudi preddobavne rizike, kadar v času proizvodnje nastopi nesolventnost kupca namensko izdelanega blaga, ki ga ni mogoče prodati drugemu kupcu.

Poleg komercialnih rizikov (prekomerna zamuda plačil, stečaj, prisilna poravnava ipd.) lahko zavarujete tudi politične rizike, kot so vojne, nemiri, prepoved transferja itd.

Zavarovalno premijo obračunavamo mesečno v promilih od dejanskega obsega realizirane prodaje zavarovanim kupcem.

Za mala podjetja (do 2 mio EUR letnega prometa) smo pripravili hiter in enostaven postopek sklenitve pogodbe za zavarovanje terjatev. Preko spletne aplikacije PKZ-Net lahko zelo enostavno vnesete svoje podatke v vprašalnik in jih posredujete v nadaljnjo obdelavo. Na podlagi prejetih podatkov vam v najkrajšem možnem času pošljemo našo ponudbo ter vam po vaši potrditvi pripravimo pogodbo za zavarovanje terjatev.

OCENITEV BONITETE KUPCEV

Prva kreditna ima za oceno bonitete kupca dostop do vseh pomembnih svetovnih in drugih virov bonitetnih informacij in s tem možnost optimalne izbire. Pridobivamo bonitetne informacije, ki so aktualne, hitro dostopne, cenovno ustrezne, predvsem pa verodostojne.

Zavarovalnica ima možnost pridobiti tudi druga mnenja iz različnih lokalnih bonitetnih virov.

Pri ocenitvi bonitete kupcev bomo upoštevali tudi druge informacije pridobljene s strani zavarovancev, bank, medijev in gospodarskih predstavništev. Splošna analiza kupca vključuje tudi analize sektorjev in države, kjer kupec posluje.

ODLOČITEV O LIMITU ZAVAROVALNEGA KRITJA

Zahtevek za limit

Višina zahtevanega limita kritja je običajno enaka pričakovani maksimalni izpostavljenosti, ki se izračuna  po spodnji formuli:

Po oceni rizika limit odobrimo (delno ali v celoti) ali argumentirano zavrnemo. Naš interes je odobriti čim več limitov ob še sprejemljivi rizičnosti. V mejnih primerih lahko predlagamo uporabo dodatnih instrumentov zavarovanja, kot so npr. poroštva povezanih družb, pridržek lastninske pravice, zadolžnice.

Za poenostavitev poslovanja vam je na voljo spletna aplikacija PKZ-Net, ki omogoča hiter dostop do informacij, kratek odzivni čas ter možnost sprotnega vpogleda v poslovanje z nami.

Preko aplikacije PKZ-Net lahko opravite analizo svojega portfelja kupcev, komunicirate z nami in, kar je najpomembnejše, vlagate lahko zahtevke za limit. Za nižje zahtevane limite kritja lahko prejmete odgovor nemudoma, za ostale pa v najkrajšem času.

Aplikacija PKZ-Net omogoča:

  • vpogled v portfelj vaših kupcev in izpis pripadajočih limitov,
  • pregled dostopnih dokumentov in sporočil,
  • pošiljanje zahtevkov za limit z možnostjo avtomatske odobritve,
  • vpogled v portfelj zavarovalnih (škodnih) primerov,
  • vlaganje odškodninskih zahtevkov.

UPRAVLJAMO Z VAŠIMI TERJATVAMI

Terjatve so premoženje, zato jih je smiselno zavarovati. Prava in ažurna informacija, podprta z zavarovalnim kritjem, nudi varnost tudi v negotovih okoliščinah.

Redno izvajamo monitoring  vaših kupcev. Pridobivamo ažurne finančne podatke, spremljamo objave o pričetku insolvenčnih postopkov, spremembah lastništva in vodstva, naslova, nazivov in medijske objave. Zamudam pri plačilih sledimo s pomočjo obvestil zavarovancev, izterjevalnih agencij in drugih zavarovalnic ter pozavarovalnic.

Višino limita kritja, kolikor to dopušča boniteta kupca, sproti prilagajamo trendu vaše prodaje.

V primeru poslabšanja bonitete z namenom preprečitve oziroma zmanjšanja škode, upoštevaje resnost situacije, limit bodisi znižamo bodisi predlagamo uporabo dodatnih varščin. V skrajnem primeru limit ukinemo.

Nudimo vam strokovno asistenco, ki vključuje informacije o posebnostih poslovanja različnih sektorjev na različnih trgih, pravne nasvete, pomoč pri reševanju težav s plačili, kot tudi podporo pri pripravi reprograma ter pri izbiri optimalnega načina izterjave in izvajalca.

VAŠA VLOGA PRI SKUPNEM UPRAVLJANJU S TERJATVAMI

Vaše podjetje mesečno prijavlja promet (e-prijava prometa) do vseh kupcev, za katere jamčimo z odobrenim limitom. V primeru zamude s plačili kot dober gospodarstvenik  zamudnike v dogovorjenih rokih najprej sami opominjate in v primeru neuspešnega opomina ustavite nadaljnje dobave. O prekomernih zamudah plačil dolžnikov nas mesečno obveščate.

Kadar vaši ukrepi za izterjavo dolga niso uspešni, vam svetujemo pri izbiri nadaljnjih ukrepov izterjave preko izterjevalne agencije oziroma v primeru pričakovanega spora glede obstoja ali višine terjatve preko odvetniške pisarne.

Ob nastanku zavarovalnega primera (stečaj, prisilna poravnava, podaljšana zamuda plačila) pravočasno vložite odškodninski zahtevek.

IZPLAČAMO ZAVAROVALNINO IN STROŠKE IZTERJAVE

Pri nesolventnosti zavarovalni primer nastopi takoj, pri podaljšani zamudi plačil pa v šestih mesecih od zapadlosti prve neplačane fakture. Praviloma plačamo 85 % škode in stroškov izterjave ter sodnih stroškov.

Zavarovalnino plačamo najpozneje v roku 30 dni po prejemu potrebne dokumentacije, vendar je ta rok v praksi praviloma krajši. Vsa plačila, ki jih boste prejeli po plačilu zavarovalnine, si bomo razdelili v enakem razmerju, kot smo bili udeleženi v škodi (praviloma 85:15).

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice