Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Odporna bilanca stanja se v negotovih časih izplača

Odporna bilanca stanja se v negotovih časih izplača

12.03.2024

V besedilu poudarjamo ključno vlogo odpornih bilanc stanja v dinamičnem in negotovem poslovnem okolju. Podjetja so pozvana k oblikovanju robustnih finančnih struktur, ki jim omogočajo ne le preživetje, temveč tudi uspešno obvladovanje različnih poslovnih izzivov. V besedilu so izpostavljene konkretni strategije, ki vključujejo optimizacijo upravljanja obratnega kapitala, prilagajanje likvidnosti ter ustrezno oblikovanje strukture kapitala. Poudarek je na prednostih, ki jih prinaša oblikovanje odpornih bilanc stanja, med katerimi izstopajo transparentnost glede finančnega položaja podjetja in povečana kapitalska produktivnost. Podjetja so spodbujena k premišljenemu pristopu, ki vključuje aktivno obvladovanje tehničnih vidikov, kot so obratni kapital, likvidnost in struktura kapitala. Nagovarjamo potrebo po nenehnem prilagajanju poslovnih strategij ter izgradnji finančne odpornosti, ki omogoča učinkovito odzivanje na prihajajoče izzive. Skupaj z izpostavljenimi strategijami je poudarjena vloga aktivnega pristopa podjetij pri ustvarjanju in ohranjanju trdnih finančnih temeljev v spreminjajočem se okolju.

Odporna bilanca stanja se v negotovih časih izplača

Podjetja v vseh sektorjih morajo oblikovati odporne bilance stanja, da bodo lažje preživela hude pretrese, ki še vedno obstajajo v današnjem poslovnem okolju. Odporna bilanca stanja izboljšuje finančne kazalnike, kar podjetjem daje več manevrskega prostora za poslovanje v stresnih razmerah in vzdrži nadzor delničarjev, upnikov in regulatorjev. Zagotavlja tudi trdne temelje za izkoriščanje tržnih priložnosti, kot so združitve in prevzemi delnic.

Vendar utrjevanje bilance stanja ni enostavno. Podjetja morajo sprejeti različne pobude, ki vodijo lestvico, od izboljšanja upravljanja obratnega kapitala in gotovine do opredelitve novih strategij za upravljanje premoženja, strukturo kapitala, financiranje in tveganje. Zajemanje vrednosti zahteva operativni model, ki finančni funkciji finančnega oddelka omogoča integracijo usmerjanja in optimizacije finančnih virov podjetja.

Pridobivanje večje vrednosti iz bilance stanja je del širšega razvoja finančnega direktorja, ki služi kot skrbnik uspešnosti podjetja. Z močnim mandatom in najsodobnejšimi digitalnimi zmogljivostmi ima lahko finančna/zakladniška funkcija tudi ključno vlogo pri krepitvi obvladovanja tveganj in skladnosti poslovanja na ravni podjetij.

Današnje okolje zahteva trdnejšo bilanco stanja

Nedavni izzivi so direktorje in finančne direktorje opozorili na trajnost bilance stanja. Obrestne mere so na najvišji ravni v več kot desetletju, inflacija še naprej narašča in volatilnost trga ostaja.

Čeprav se ti makroekonomski trendi razlikujejo glede na regijo, morajo vsa podjetja agresivno ukrepati, da okrepijo svojo bilanco stanja. V ZDA je bil inflacijski skok v veliki meri posledica neravnovesij med povpraševanjem in ponudbo, na primer v zvezi s trajnim blagom. Da bi se odzvali, veliki trgovci na drobno optimizirajo zaloge (na primer s popusti) in izboljšujejo sposobnosti napovedovanja gotovine. Po drugi strani pa se Evropa sooča z višjimi cenami energije (za več kot 50 % v zadnjih nekaj mesecih) in blaga dnevne porabe (vključno s hrano). Zaradi tega so podjetja izboljšala svojo dobavno verigo in strukturo financiranja ter upravljanje blagovnih tveganj.

Pandemija COVID-19 in geopolitične krize so vplivale na likvidnost v vseh panogah. Na primer, velika letalska družba je potrebovala državno reševanje, potem ko je med zaustavitvijo pandemije doživela likvidnostni pritisk, vodilno energetsko podjetje pa je od vlade prejelo veliko kreditno linijo, ko je utrpela poslabšanje likvidnosti zaradi vojne v Ukrajini

S krepitvijo bilance stanja podjetje pridobi različne prednosti, ki mu pomagajo utrditi takšne izzive.

Prednosti vključujejo:

 • Optimiziran obratni kapital in likvidnost po regijah in poslovnih področjih
 • Preglednost skupnega gotovinskega položaja, da se omogoči natančno napovedovanje
  sposobnost upravljanja ciljne ocene dolga in finančnih ključnih kazalnikov uspešnosti z minimalnimi finančnimi sredstvi
 • Povečana kapitalska produktivnost in uspešnost
 • Celovit pogled na kompromise med finančnim tveganjem in donosom na deviznem trgu, blagu, obrestnih merah in kreditih
 • Hiter pogled na likvidnostni status za celotno podjetje kot podlaga za strateške razprave

Za okrepitev bilance stanja morajo podjetja uvesti izboljšave v šestih kategorijah.

 • Obratni kapital. Podjetja sprostijo gotovino z izboljšanjem načina upravljanja terjatev in terjatev, obveznosti do dobaviteljev ter zalog in dela v teku. Na primer, globalno jeklarsko podjetje se je poskušalo utrditi pred naraščajočimi cenami surovin in nestanovitnostjo z optimizacijo cikla obratnega kapitala. Njeni ukrepi so vključevali standardizacijo plačilnih pogojev strank. Da bi zmanjšala zamude pri plačilih, je poslala zgodnje opomnike in uporabila orodje umetne inteligence za napovedovanje računov, za katere je verjetno, da bodo zapadli.
 • Gotovina in likvidnost. Izboljšanje upravljanja denarnih sredstev, izvajanje kratkoročnih likvidnostnih ukrepov in načrtovanje dolgoročnejše likvidnosti pomagajo pri pridobivanju vrednosti iz denarnih sredstev v bilanci stanja. Evropsko avtomobilsko podjetje je na primer sprostilo denar za naložbe, tako da je izboljšalo svoje sposobnosti napovedovanja gotovine in stresnega testiranja.
 • Osnovna sredstva. Podjetja lahko izkoristijo strukturiran pristop k načrtovanju in prednostnemu razvrščanju novih kapitalskih izdatkov ter prodaje in odprodaje premoženja. Uporabljajo lahko tudi inovativne strategije za zmanjšanje sredstev. Evropski proizvajalec jekla je na primer opredelil sredstva, ki so bila dobra kandidata za posle prodaje in povratnega najema, kar je ustvarilo priložnosti za izboljšanje finančnega vzvoda in bonitetne ocene podjetja.
 • Struktura kapitala. Podjetja lahko izboljšajo svojo kapitalsko strukturo z optimizacijo finančnega vzvoda, poenostavitvijo strukture lastniškega kapitala in oblikovanjem boljših programov delnic in dividend. Evropsko energetsko podjetje je na primer vzpostavilo metodologijo za izračun tehtanih povprečnih stroškov kapitala (WACC) in pripravilo orodja za spremljanje za njihovo upravljanje. Njegovo izboljšano razumevanje WACC omogoča podjetju, da izboljša poročanje o uspešnosti znotraj podjetja in določi vrednost sredstev v M&A transakcijah.
 • Financiranje. Podjetja lahko izboljšajo svojo bonitetno oceno ter splošno upravljanje finančnih sredstev in stroškov, tako da zagotovijo pravo kombinacijo financiranja v zvezi z instrumenti, pogoji in trajanjem. Na primer, globalno živilsko podjetje je zgradilo orodje za upravljanje bonitetnih ocen, da bi ocenilo, kako bi nekatere odločitve o financiranju, kot je povečanje kratkoročnega dolga ali zmanjšanje števila posojil revolving, vplivale na njegovo bonitetno oceno.
 • Upravljanje s tveganji. Upravljanje tveganj, povezanih z obrestnimi merami, deviznimi transakcijami, pretvorbo tujih valut in blagom je lahko vir vrednosti. Na primer, svetovni energetski akter se je soočal z zmanjševanjem dobička iz poslovanja in večjimi likvidnostnimi potrebami zaradi naraščajočih stroškov zemeljskega plina. Njeni odzivi so vključevali izboljšanje zmogljivosti za analizo scenarijev, izpeljavo najboljšega položaja varovanja pred tveganji za tujo valuto in blago ter zmanjšanje likvidnostnih rezerv.

Oblikovanje odporne bilance stanja je ključna sestavina vse večjega mandata finančne/zakladniške funkcije za ustvarjanje vrednosti na ravni podjetja. Z močnim operativnim modelom, ki podpira njegova prizadevanja, bo funkcija imela zmogljivosti, orodja, podatke in tehnologijo, ki jih potrebuje za pomoč podjetju pri preprečevanju nestanovitnosti. Čeprav celovita izvedba zahteva skrbno načrtovano preobrazbo, ki se izvaja v obdobju enega do dveh let, lahko podjetja uporabijo posebne vzvode za ustvarjanje ekonomske vrednosti v treh do šestih mesecih. Z današnjim začetkom preobrazbe se lahko podjetja utrdijo pred neizogibnimi motnjami, ki so pred nami.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.