Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Bančna garancija – kako in kaj za podjetja

Bančna garancija – kako in kaj za podjetja

20.07.2020

Bančne garancije so zanesljivo sredstvo zavarovanja pred neplačilom obveznosti za razne opravljene storitve. V primeru da podjetje opravi dejavnost obstaja namreč možnost, da plačilno nediscipliniran naročnik te storitve ne bo želel plačati. Ponudnik storitve bo moral plačilo uveljavljati pred sodišči, kar pomeni dolgotrajno in zapleteno pot, še posebej, ko prihajajo poslovni partnerji iz različnih držav. Bančne garancije so se tako v začetku pojavljale predvsem v mednarodni poslovni praksi, kjer so tveganja neplačil in neizpolnitve obveznosti še večja kot v domačem prometu. Dandanes gre za splošno uporabljen institut zavarovanja, ki je za upravičenca garancije, torej za upnika neprimerljivo preprost in varen. Tako je predložitev bančne garancije dandanes predpogoj za uspešno poslovanje, predvsem s tujimi poslovnimi partnerji, in predvsem za pridobitve poslov. Tako se število bančnih garancij, ki so letno izdane iz leta v leto le še povečuje.

Pravna ureditev bančne garancije

Bančne garancije so, kot je bilo omenjeno institut, ki se je razvil v mednarodni poslovni praksi, zato niso enotno kodificirane v zakonodajah držav po svetu. V ta namen je mednarodna trgovinska zbornica (ICC Paris) objavila enotna pravila in običaje za bančne garancije (EPO), v okviru katerih je objavila tudi Enotna pravila za pogodbene garancije (Uniform Rules for Contract Guarantees ICC). Nadalje je ICC izdala tudi Enotna pravila za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees Publication).

Definicija pojma bančne garancije

Bančna garancija pomeni obliko jamstva za določeno tveganje, v primeru, da glavni dolžnik ne izpolni svojih obveznosti. Gre za obliko zavarovanja in ne način plačila. Vendar pa se obveznost iz garancije vedno izpolni v denarju, čeprav predmet garancije ni vedno denar – je na primer storitev.

Praktično pomeni izjavo oziroma zavezo banke, da bo v primeru neplačila enega poslovnega partnerja poravnala njegove obveznosti njegovemu poslovnemu partnerju, potem pa bo ta znesek terjala od prvega poslovnega partnerja, ki plačila ni zagotovil. Gre za samostojno obvezo banke, ki je ločena od osnovnega posla.

Stranke garancije

Vsako garancijsko razmerje vsebuje naslednje stranke, oziroma osebe:

 • Nalogodajalca, ki zahteva izdajo garancije in se upravičencu – svojemu poslovnemu partnerju za pridobitev garancije s pogodbo zaveže
 • Upravičenca iz garancije, kateremu bo garancijski znesek izplačan, saj predstavlja upnika, če bo le-to zahteval od garanta
 • Garanta, ki izda garancijsko izjavo in se s tem zaveže, da bo upravičencu izplačal znesek garancije, v primeru neizpolnitve s strani nalogodajalca

Garancijo da banka nalogodajalcu, v korist upravičenca. Vendar pa podpisi upravičenca in nalogodajalca niso potrebni, banka izjavo za garancijo podpiše sama, vsebuje pa le podatke o upravičencu in nalogodajalcu. Shema odnosov med strankami udeleženkami garancije izgleda tako:

 1. KUPEC ßpogodba o prodaji blagaàPRODAJALEC ß izplačilo v primeru neplačila
  blaga ßBANKA GARANCIJAàpogodba o bančni garanciji à KUPEC

Oziroma tako:

 1. NAROČNIK ß pogodba o izvedbi storitve à IZVAJALEC STORITVE ßizplačilo v primeru neplačila storitve ß BANKA GARANCIJA à pogodba o bančni garanciji à NAROČNIK

Najbolj splošen in preprost primer uporabe bančne garancije je, ko podjetji skleneta pogodbo za opravo storitev in podjetje ki ponuja storitev od naročnika zahteva, da se v pogodbo zapiše, da mora naročnik zagotoviti bančno garancijo, kjer se bo banka zavezala, da bo v primeru neplačila opravljene storitve obveznost poravnala ona. Ko podjetje opravi storitev, bo naročniku izdalo za le-to račun. V primeru, da naročnik ne plača, bo podjetje, ki je storitev opravilo zbralo potrebno dokumentacijo v zvezi z bančno garancijo, ki dokazuje, da je bila storitev res opravljena, ni pa bila plačana, banki le-to predalo, in zahtevalo od nje plačilo. Tako se bo izognilo tveganju neplačila.

Ostale situacije, ko uporaba bančnih garancij pride v poštev

Seveda je zgoraj opisani primer le eden izmed primerov, kdaj se garancija uporabi. Obstaja mnogo različnih situacij, kjer je uporaba bančne garancije možna in razširjena.

Nadaljnje situacije, ko bančna garancija predstavlja učinkovito sredstvo zavarovanja so tudi:

 1. V primeru, ko podjetje pridobi kredit od banke, se neka druga banka zaveže za redno plačilo posameznih obrokov v skladu s pogodbo, vključno z glavnico, obrestmi in stroški kredita. V Sloveniji to na primer prakticira SID banka – slovenska razvojna in investicijska banka, postopek pridobitve in dajanja garancij za bančne kredite s strani te banke pa bo opisan spodaj.
 1. V primeru, da podjetje oddaja nepremičnine, lahko zahteva bančno garancijo za plačilo najemnin od najemojemalca. Večinoma bo znesek garancije oziroma garancijska vsota določena za nekaj najemnin, največkrat tri ali štiri.
 1. V primeru, da podjetje sklepa pogodbo o izvedbi storitev, vendar ga skrbi, da le-te ne bodo pravočasno ali strokovno izvedene lahko podjetje zahteva garancijo od podjetja, ki naj bi storitev izvedlo. Tako si podjetje zagotovi, da bo naročilo izvedeno v dogovorjenih rokih, z uporabo dogovorjenih materialov, na dogovorjen način, ali pa bo dobilo od banke plačilo. Garancijski znesek bo dogovorjen v procentih od zneska pogodbe, po navadi deset do dvajset procentov.
 1. V primeru, da podjetje uvaža ali izvaža blago v tujino ali iz tujine, in mora plačati carinski dolg, ter želi zagotoviti, da bo drugo podjetje to resnično krilo.
 1. V primeru, da, ko podjetje naroča blago, drugo podjetje, od katerega se blago naroča, zahteva plačilo vnaprej, podjetje pa si želi zagotoviti, da bo v primeru ne-dostave ali neopravljene storitve, oziroma delno opravljene storitve, predplačilo dobilo nazaj.
 1. V primeru, da podjetje, ki kupi od drugega podjetja blago, skrbi, da se bodo po opravljeni izročitvi blaga na blagu pokazale skrite napake. Od dobavitelja lahko naročnik zahteva bančno garancijo za odpravo skritih napak v garancijskem roku, ko bo banka znesek odprave skritih napak izplačala, v primeru, da do napak pride in da jih dobavitelj ne želi odpraviti, ali blaga nadomestiti.

SID garancije – garancije Slovenske investicijske in razvojne banke

SID je Slovenska razvojna in investicijska banka, v lasti države, ki se ukvarja s financiranjem podjetij na področju kratkoročnih in kratkoročnih kreditov, in s tem spodbuja krepitev malih in srednjih podjetij, posledično pa tudi spodbuja rast gospodarstva. Slovenska investicijska in razvojna banka se ukvarja tudi s pomočjo podjetjem, ki želijo uvažati in izvažati produkte. Na tem področju, in pa v sodelovanju s poslovnimi bankami Slovenije ponuja brezplačne bančne garancije za podjetja.

Najprej Slovenska investicijska in razvojna banka ponuja bančne garancije za uvozne in izvozne posle, kjer jih slovenska podjetja potrebujejo in s tem podpira širitev uvoza in izvoza slovenskih podjetij.

Nadalje pa Slovenska investicijska in razvojna banka sodeluje tudi z poslovnimi bankami, in sicer na področju kreditov za podjetja. Poslovne banke v primeru odobritve kredita za podjetja zahtevajo določeno zavarovanj, da jim bo kredit poplačan. Tukaj vstopi Slovenska investicijska in razvojna banka, ki podjetjem nudi brezplačne garancije za takšne poslovne kredite, ko jih morajo predložiti poslovni banki, V takšnem primeru SID banka financiranja torej ne prevzame nase in ponudi denarja podjetjem, ampak poskrbi, da bo podjetje denar lahko dobilo od poslovne banke.

Nadalje SID izdaja garancije za izvoz odpadkov, licitacije, carinske garancije, garancije za dobro izvedbo posla, za vračilo avansa, za odpravo napak in pa garancije za zadržani znesek.

Postopek izdaje bančne garancije

Podjetje bo najlažje garancijo dobilo od banke s katero že tako sodeluje, to pomeni tam redno jemlje kredite oziroma ima tam odprt poslovni račun. Lahko pa tudi izbere drugo banko, vendar bo tam moralo predložiti množico dokumentov, ki bodo dokazovale njegovo plačilno sposobnost in zanesljivost. Banki bo potrebno predložiti nadaljnje podatke in listine:

 1. Osnovne podatke o podjetju – iz AJPES-a
 2. Poslovanje in podatke o položaju na trgu
 3. Seznam kupcev
 4. Bilanco
 5. Seznam dolgov
 6. Dokazila, da bo lahko izpolnilo obveznosti iz pogodbe, za katero se garancija izdaje
 7. Dokazila o plačevanju prispevkov in plačevanju plač zaposlenim
 8. Vlogo za izdajo garancije
 9. Osnovno pogodbo, za katero se garancija izdaja, ter vse podatke o osnovnem poslu, za katerega se garancija izdaja

Banka bo nato listine preučila, predvsem pa se bo pozanimala o osnovnem poslu, za katerega se garancija izdaja.

Vzorec pogodbe o bančni garanciji

Spodaj je sestavljen vzorec pogodbe o bančni garanciji, ki sledi vzorcu večine pogodb, ki se v praksi uporabljajo.

________________________________________________________________________________

Bančna garancija

                                                                                       Kraj: _____________

                                                                                       Datum: _____________

Vrsta Garancije: Na primer »Garancija za plačilo v roku«

Številka garancije: __________________

Podatki o Garantu: Naziv, davčna številka in matična številka, ter sedež garanta

Nalogodajalec: Naziv, davčna in matična številka, ter sedež nalogodajalca

Upravičenec garancije: Naziv, davčna številka in matična številka, ter sedež upravičenca

Osnovni posel (Podatki o osnovnem poslu, zaradi katerega se bančna garancija sploh potrebuje)

Npr.: Upravičenec in nalogodajalec sta dne _______ sklenila pogodbo o opravi storitev, ki naj bi jih upravičenec opravil za nalogodajalca, številka ________. V skladu s tem bo nalogodajalec upravičencu dolžan poravnati znesek opravljene storitve, kot določeno v tej pogodbi št. ___________. Nalogodajalec je po tej pogodbi št. ___________, v namen zagotovitve plačila opravljene storitve in pa morebitnih obresti, dolžan predložiti bančno garancijo v višini ___________ v korist upravičenca.

Na zahtevo in po naročilu nalogodajalca garant izdaja zadevno plačilno garancijo.

Znesek garancije: ___________(z valuto)

Seznam listin, ki se poleg te izjave morajo predložiti da upravičenec pridobi plačilo

 • Listina X (npr. izstavljen račun nalogodajalcu)
 • Listina Y (npr. dokazilo o opravljeni storitvi)

Oblika predložitve: (npr. pisna)

Kraj predložitve: __________

Rok veljavnosti: __________

I.

Izjava garanta:

Garant se s to garancijo nepreklicno zavezuje, da bo upravičencu izplačal katerikoli znesek do višine garancijskega zneska, ki ga je nalogodajalec upravičencu dolžan, pa ga upravičenec od nalogodajalca ni prejel. Upravičenec mora za to izplačilo predložiti izjavo, da je bila storitev v skladu s pogodbo izvedena, vendar nalogodajalec ob zapadlosti zneska ni plačal. Garant bo upravičencu znesek izplačal na prvi poziv/na drugi, po pridobljenih ugovorih upravičenca, v _______ dneh po tem, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo, skupaj z drugimi zahtevanimi listinami.

II.

Zahtevo za izplačilo mora upravičenec podati na datum izteka te garancije ali pred njim, na kraju predložitve, kot je v tej izjavi določen.

III.

Garancija je neprenosljiva.

IV. Znesek garancije se bo znižal za vse vsote, ki so pod to garancijo plačane. Prav tako se niža z nakazili nalogodajalca upravičencu, za opravljeno storitev, če je dokazano, da so se nakazila izvršila

prav za to opravljeno storitev, kot je določena v pogodbi št. __________, za katero se garancija izdaja.

V.

Za reševanje sporov iz te garancije je pristojna __________ (npr. stvarno pristojno sodišče v Sloveniji).

Podpis pooblaščene osebe garanta:

______________________________

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.