Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Bančni kredit kot dodatni zunanji vir financiranja podjetja. Posoja denarja, posojila za mala podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe, Podjetniški Naložbeni Center

Bančni kredit kot dodatni zunanji vir financiranja podjetja. Posoja denarja, posojila za mala podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe, Podjetniški Naložbeni Center

20.09.2016

Krediti in garancije v okviru regijske garancijske sheme v Podravski regiji

Vir: http://www.anaplus.eu/krediti-in-garancije/

Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje

 

Razpisnik: Mariborska razvojna agencija p.o.

Datum objave: 12.06.2015

Predmet: Predmet javnega razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z naslednjimi bankami:

 • Banka Celje d.d.
 • Banka Sparkasse d.d.
 • BKS Bank AG bančna podružnica
 • Delavska hranilnica d.d.
 • Hranilnica Lon d.d.
 • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
 • Nova Kreditna banka Maribor d.d.
 • Nova Ljubljanska banka d.d.

Upravičenci: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki in zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev sedež podjetja ali registrirano poslovno enoto v upravičenem območju: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Mestna občina Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Mestna občina Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale.

Upravičeni stroški so:

 • materialne investicije: nakup nove tehnološke opreme, nakup zemljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta;
 • nematerialne investicije: nakup patentne pravice, licence, blagovne znamke ali prenos nepatentiranega tehničnega znanja.
 • obratna sredstva: do 20% odobrenega kredita.

Finančni pogoji kredita

 •  najnižji znesek kredita je 8.000 eur, najvišji 150.000 eur,
 • obrestna mera je odvisna od banke in znaša 6 mesečni eueribor + 1,95% do 2,85%,
 • doba vračanja je do 8 let,
 • moratorij je možen do 12 mesecev,
 • prijavitelj zavaruje prejet kredit z garancijo MRA in drugimi oblikami zavarovanja (menice, hipoteka,…),
 • rok črpanja je tri mesece od sklenitve kreditne pogodbe,
 • prijavitelj naprej zaprosi za kredit banko iz seznama sodelujočih bank, po prejemu pozitivnega sklepa o odobritivi kredita pa vloži vlogo za izdajo garancije,
 • vlaganje v obratna sredstva lahko znaša največ 20% odobrenega kredita.

 

Dodatni pogoji:

Sklep banke o odobritvi kredita na podlagi garancije MRA ne more biti predmet dopolnitve vloge. Podjetja se morajo včlaniti v izvajanje garancijske sheme, ki se plača kot enkratna pristojbina v višini 100,00 eur za mikro in mala podjetja ter 150,00 eur za srednje velika podjetja.

 

Roki za oddajo: Rok za prijavo je odprt od 19.06.2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.

Manjša podjetja in krediti

19.06.2014 ob 12:08

Banke rade podprejo dobre projekte mikro, malih in srednje velikih podjetij, vendar so pri tem zelo previdne. Manjša podjetja imajo namreč malo kapitala in so pogosto tudi brez poslovnega načrta. Brez jasnih poslovnih ciljev nato banka težko ugotovi, ali bo podjetje zmožno vračati kredit ali ne.

Nekateri razlogi za zavrnitev kreditov so skupni vsem bankam. Ponujamo vam šest razlogov, zakaj banke zavrnejo odobritev kredita podjetju.

Izguba

Banke ne financirajo izgube, saj se ta pokrije v breme kapitala.

Davki

Podjetje mora vedno poslovati v skladu z zakonodajo. Banka ne financira plačila davkov.

Obresti

Minimalni pogoj pri vseh kreditih je, da podjetje poravna vsaj obresti.

Odplačilo glavnice

Kredit bo zavrnjen, kadar stranka potrebuje prestrukturiranje kreditnih obveznosti.

Nadomestitvene naložbe

Podjetje mora biti sposobno pokrivati vsaj višino nadomestitvenih investicij.

Dividende

Z izplačilom kapitala so podjetniki lastniki nagrajeni po poravnavi obveznosti do banke.

Ti razlogi za zavrnitev kredita so izhodiščni in kasneje sledi še individualna obravnava. Torej če mislite zaprositi za kredit za vaše podjetje, to niso absolutna pravila. So le nasveti, ki jih pred zaprositvijo kredita vsekakor preverite.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.