Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANCIRANJE, FINANČNI VIRI IN KREDITIRANJE MIKRO TER MALIH PODJETIJ S STRANI PODJETNIŠKEGA NALOŽBENEGA CENTRA, PNC NALOŽBE, V VIŠINI OD 1.000 DO 30.000 EUR

FINANCIRANJE, FINANČNI VIRI IN KREDITIRANJE MIKRO TER MALIH PODJETIJ S STRANI PODJETNIŠKEGA NALOŽBENEGA CENTRA, PNC NALOŽBE, V VIŠINI OD 1.000 DO 30.000 EUR

06.06.2016

Razpisnik: SID banka

Oblika pomoči: krediti

Upravičenec: pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP1;

(b) ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, če so uporabljeni Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij oz. ni podjetje v težavah, če so uporabljeni Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Višina spodbude: Najnižji znesek kredita znaša 30.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 10.000.000 EUR.

Rok za oddajo: do porabe sredstev programa oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani. Skrajni rok za odobritev kredita po programu SID banke je 31.12.2015. Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016.

Obrestna mera in ročnost kredita: Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ sedem let, v nobenem primeru pa ne dlje od 14.10.2025.

Banke zavrnejo vsako drugo prošnjo za posojilo

Povpraševanje podjetij po posojilih je v prvi polovici letošnjega leta strmoglavilo za nadaljnjih 17 odstotkov. Kljub temu so banke zavrnile kar 41 odstotkov prošenj podjetij za posojilo.

Izsledki ankete o povpraševanju nefinančnih družb po posojilih, ki jo je med bankami opravila Banka Slovenije, so skrb zbujajoči, saj kažejo na nadaljevanje močnega usihanja tako posojilne dejavnosti kot tudi povpraševanja po posojilih.

V prvem polletju je bilo na novo odobrenih posojil podjetjem le še za 3,1 milijarde evrov, kar je skoraj tretjino manj kot v enakem obdobju lani. Posledice je iskati v zadržanosti tako bank kot tudi podjetij. V Hypo banki so prepričani, da se podjetja zaradi nestabilnega gospodarskega okolja, krčenja potrošnje in napovedi nadaljnjega krčenja BDP ne odločajo več za nova vlaganja in s tem povezano najemanje posojil. Na drugi strani pa so postale banke pri odobravanju posojil mnogo bolj previdne in zahtevajo za posojeni denar visoko boniteto podjetja in tudi stvarna zavarovanja. Zato niti ne preseneča, da se je obseg povpraševanja podjetij po posojilih v prvem letošnjem polletju znižal kar za 17 odstotkov in da se je kljub temu presežno povpraševanje na letni ravni povzpelo s 30,2 na kar 41,2 odstotka. Pri tem velja poudariti, da so banke v tuji lasti zavrnile kar 50,7 odstotka vseh prošenj za posojila podjetij. Le malenkost zaostajajo male domače banke, ki so še v prvi polovici leta 2012 podjetjem odobrile za 417 milijonov evrov posojil ter jih zavrnile le za 73 milijonov evrov, letos pa so zavrnile kar 45,3 odstotka oziroma prošnje za odobritev 262 milijonov evrov posojil.

Več kot očitno je torej, da banke ne morejo ali ne želijo podpreti slovenskih podjetij. Tista, ki imajo to možnost, pa se raje zadolžujejo v tujini. Podjetje iz avtomobilske industrije Hella Saturnus Slovenija, ki je lani ustvarilo 244 milijonov evrov prihodkov, pripada nemški skupini Hella. Kljub temu da sodi po oceni Bonitetne hiše i med tri odstotke podjetij z najboljšo bonitetno oceno, se ne zadolžuje v Sloveniji, temveč črpa sredstva iz kreditne linije skupine. Podobno velja tudi za največjega spletnega trgovca Mimovrste, ki se zadolžuje s pomočjo lastnika Netretail Holding.

»Če ti gre tako dobro, da sredstev ne potrebuješ, potem ti jih bomo ponudili, če ne, pa ne,« je karikiral obnašanje bank Aleksander Valentin, direktor Hotela Mons, ki opaža, da imajo še največ razumevanja za hotelirsko panogo banke z italijanskimi lastniki. »Pri zadnjih pogovorih z bankami se je izkazalo, da so banke v avstrijski lasti popolnoma nezainteresirane podpreti hotel, slovenskih bank pa se že vnaprej izogibamo,« je dejal in pojasnil, da je dostop do denarja za projekte, ki bi omogočili povečanje konkurenčnosti, izredno težak tako v hotelirstvu kot tudi drugih panogah. Banke so v letošnjem prvem polletju zavrnile kar 58,3 odstotka prošenj za posojila za vlaganja in 30,6 odstotka prošenj za posojila za tekoče poslovanje. Precej bolj pripravljene so za pogovore o prestrukturiranju dolga, saj je bilo pri teh neuspešnih le 7,4 odstotka podjetij.

Že zdaj je jasno, da kreditnega krča ne bosta rešili ne dokapitalizacija bank ne Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). V Unicredit banki opozarjajo, da je sanacija bančnega sistema pomembna za ustrezno podpiranje gospodarstva, vendar opozarjajo, da je to samo potreben pogoj, ki sam po sebi ne zadošča za krepitev posojilne dejavnosti. »Povečanje števila podjetij s slabšo boniteto, njihova prezadolženost, pomanjkanje gospodarske rasti in s tem povezano pomanjkanje ustreznih investicij, ki bi izpolnjevale običajne bančne kriterije, so še vedno glavni razlogi, da se tudi v prihodnje pričakuje nadaljevanje upadanja obsega posojil podjetjem,« so poudarili. Za bistveno spremembo se mora končati obdobje gospodarske negotovosti, pritrjujejo v NLB, kjer so prepričani, da morajo podjetniki ponovno postati vizionarji in gonilo ekonomskega razvoja. »Dober poslovni projekt z zdravimi finančnimi parametri bo v NLB vedno dobrodošel in ga bomo z veseljem finančno podprli, pred ali po prenosu slabih terjatev na DUTB.« A očitno je vse manj podjetij, ki bi s takšnimi projekti trkali na vrata NLB ali večine drugih bank.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.