Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANČNI VIRI, BANČNI, KREDITNI ZA MIKRO TER MALA PODJETJA. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA

FINANČNI VIRI, BANČNI, KREDITNI ZA MIKRO TER MALA PODJETJA. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA

22.06.2016

Kako z akreditivom zagotovimo financiranje in zavarovanje obveznosti?

Kako lahko banka podpira podjetja pri mednarodnem trgovinskem poslovanju in med katerimi možnostmi lahko izbira podjetje, ki posluje s tujino, je pojasnila Helena Belingar, direktorica sektorja za trgovinsko bančništvo.


Kar 80 odstotkov mednarodnih plačil je nezavarovanih. Torej bi lahko rekli, da podjetja niso dovolj seznanjena z bančnimi produkti na področju mednarodnega poslovanja in možnostmi, ki jih ti produkti prinašajo?

Res je. Prav zato usmerjamo svoje aktivnosti predvsem v tovrstno znanje in informacije. Ne samo mala in srednja podjetja, tudi velike družbe vse prevečkrat poslujejo brez ustreznih zavarovanj predvsem zaradi pomanjkanja informacij o storitvah, ki so na voljo. Avansnih plačil ali drugih oblik plačil na odprto je v praksi še vedno preveč. V teh primerih je ena stranka v poslu, torej plačnik v primeru avansa ali dobavitelj v primeru odloženega plačila, popolnoma nezavarovana. Obstajajo pa seveda še druge možnosti, kjer sta zavarovani obe strani, kupec in prodajalec, in prav uravnoteženost je pomemben element poslovnega odnosa.

Katere so te možnosti?

Najbolj razširjeni so akreditivi in bančne garancije. Na voljo pa so še dokumentarni inkaso in Bančna plačilna obveza – BPO, ki je nov produkt, ki v smislu bančnega jamstva povzema glavne prednosti dokumentarnega akreditiva v smislu enostavnosti procesiranja ter hitrosti pa prostega plačila. Namenjena je komitentom, ki bodisi poslujejo brez zavarovanj pred plačilnimi tveganji ali pa so jim do zdaj uveljavljeni instrumenti predragi in prezahtevni za uporabo ali pa želijo s tem produktom uravnavati svojo likvidnost.

Ali lahko te produkte uporabljajo tudi fizične osebe?

Nedavno smo imeli zanimiv primer, ko je fizična oseba kupovala italijansko kuhinjo pri slovenskem posredniku in bi jo morala plačati vnaprej. Namesto avansa smo lahko naredili nekakšno izpeljanko akreditiva kot zavezo plačila, pogojeno z dokumentom, ki dokazuje odpremo naročenega blaga. Trgovcu posredniku smo dali bančno zavezo, da mu bomo plačali kuhinjo, ko bo prišel transportni dokument in ga bomo pregledali. Kupca je to stalo 40 evrov. Za fizične osebe je akreditiv je zelo uporaben pri vseh poslih nakupa, gradnje in obnove nepremičnin, saj z avansnimi plačili izvajalcem kot kupci ostajamo povsem nezavarovani. S prejemom akreditiva ima izvajalec bančno zavezo, da bo prejel denar po izstavljeni situaciji, fizična oseba pa hkrati ve, da banka pred prejemom dokumentarnega dokazila o izvedbi, denarja ne bo izplačala.

Kaj pa, če podjetje na primer izvaža blago za 30.000 evrov kupcu, ki ga še ne pozna, kupec pa lahko plača šele čez 90 dni. Kako se lahko izvoznik zavaruje, da bo res dobil plačilo?

Odločitev v tem primeru je lahka. Kupčeva banka izda akreditiv v korist prodajalca, izvoznika, ki raje plača banki 140 evrov za stroške akreditiva, kot da ga tri mesece skrbi, ali bo plačilo sploh prejel. Poleg jamstva banke za plačilo, kar je osnovna vloga akreditiva, pa prejeti akreditiv izvozniku lahko olajša pridobitev predizvoznega financiranja ali pa plačilo takoj po opravljenem izvozu, ne glede na to, da bo kupec plačal šele 90 dni po odpremi blaga.

Zakaj in kako so nekateri produkti tudi alternativa klasičnemu financiranju, torej kreditu, in kateri produkti so to?

Odobritev kredita za odprtje uvoznega akreditiva je vsekakor najprimernejša in cenejša alternativa kot kredit, saj gre pri tem za financiranje in zavarovanje hkrati; tudi stroškov za nečrpani del kredita tukaj ni, medtem ko so pri vseh drugih kreditih ti stroški relativno visoki. Če uvoznik vzame navaden kredit in z njim plača avans, torej nima zavarovanja, z akreditivom pa se zavaruje, da bo blago plačano šele, ko bo odprema blaga izkazana s pravimi dokumenti, da bo dobil takšno blago, kot ga je naročil, in da ga bo dobil v določenem roku. Če prodajalec želi takojšnje plačilo, bo tak kredit črpan takoj po odpremi blaga, uvozniku pa omogočimo, da kredit vrne določen čas po opravljenem plačilu (maks. 180 dni), ko vračilo že lahko realizira iz sredstev, prejetih od prodaje kupljenega blaga.

Pri izvoznikih velja podobno

Tudi izvozniku lahko na osnovi prejetega izvoznega akreditiva ponudimo sredstva za pripravo blaga za izvoz. S tem se izvoznik izogne plačilnemu tveganju, saj ima bančno jamstvo, da bo dobil denar po dobavi, kupcu pa omogoča odlog plačila na čas, ko je dobava opravljena. Ta instrument pa je tudi za banko manj tvegan kot “klasični” kredit, saj si v primeru zavarovanja z akreditivom kredit lahko poplača s prejetim prilivom po akreditivu. Tu velja omeniti še plačila poddobaviteljem, od katerih končni izvoznik kupuje blago za končni proizvod. Ti navadno nimajo bančnega jamstva, zato želijo avans, kar je za izvoznika dodatno breme. Z akreditivom, prejetim v korist izvoznika, pa lahko rešimo tudi to, saj se s tako imenovano asignacijsko izjavo zavežemo, da bomo del sredstev, prejetih po akreditivu, plačali poddobavitelju.

V katerem primeru se torej podjetju akreditiv bolj izplača kot klasičen kredit in zakaj je tako?

Ko uvoznik želi kredit, da bi uvozil blago široke potrošnje, in mu banka kredit odobri, stroški kredita in obresti nastanejo takoj s črpanjem, plačilo pa ostane nezavarovano. Zato je za uvoznika boljša možnost, da mu odobrimo kredit za odprtje akreditiva z odloženim rokom plačila, na primer 180 dni. Tako prodajalec od nas dobi denar takoj, uvozniku pa dovolimo, da nam to plača čez 180 dni. To omogoči uvozniku nakup in že tudi prodajo uvoženega blaga, s kupnino od prodaje tega blaga pa po 180 dneh poravna svoje obveznosti po akreditivu. Druga možnost pa je neke vrste “obljuba kredita”, kjer pride do črpanja le v primeru, če uvoznik ob zapadlosti ne zagotovi sredstev za plačilo po akreditivu. Pri obeh možnostih ne pozabimo, da izvoznik seveda lahko tudi pri taki strukturi dobi plačilo takoj po odpremi blaga in predložitvi pravih dokumentov, kar kupcu daje lahko tudi močnejša pogajalska izhodišča.

Kdaj se običajno stranke oglasijo pri vas, pred začetkom posla ali po tem, ko že imajo problem?

Žal prepozno. To tudi vedno poudarjamo, da je že pred sklepanjem pogodbe za posel najboljši čas, da se skupaj s skrbnikom v banki izbere pravi instrument in pravo strukturo, da preverimo ustreznost tujih bank Če šele po podpisu pogodbe ugotovimo, da struktura ni prava, za stranko to lahko pomeni velike finančne izgube, posel lahko tudi pade v vodo. Pomembno je tudi, da so vsi potrebni izvozni dokumenti pravilno pripravljeni in tudi pri tem seveda lahko pomagamo mi.

Kje so še druge prednosti vaše banke?

Zagotovo je to strokovnost tima, kjer so tudi specialisti z mednarodnimi certifikati MTZ, Pariz … Naša prednost je v tem, da imamo na primer vsako leto več kot tisoč akreditivov. To je toliko različnih struktur in različnih poslovnih zgodb, da se iz tega lahko veliko naučimo. Imamo tudi zelo razvejano mrežo partnerskih bank po svetu. Brez njih je seveda uporaba zgornjih struktur z instrumenti trgovinskega bančništva zelo omejena. S pomočjo naše mreže partnerskih bank poiščemo seveda najugodnejšo rešitev in lahko pripravimo ponudbo, ki je za naše stranke najbolj optimalna.

Produkti trgovinskega bančništva

Dokumentarni akreditiv – Banka se po naročilu kupca pisno zaveže, da bo v določenem roku plačala prodajalcu (upravičencu) vrednost dokumentov, če/ko upravičenec predloži dokumente, skladne s pogoji in roki akreditiva. Tveganje plačila je tako s kupca preneseno na kupčevo banko. Uporablja se na primer, ko se prodajalec želi zavarovati pred neplačilom dobavljenega blaga ali storitve, ko kupec želi naročilo dogovorjenega blaga, določenih lastnosti, količine, cene, načina prevoza, ko se naročnik ali ponudnik storitve želi zavarovati pred plačilnim ali izvedbenim tveganjem pri gradnji, adaptaciji, investicijskih delih V praksi pa se vse bolj uveljavlja tudi kot osnova za financiranje kupca, prodajalca, poddobaviteljev ali posrednikov.

Bančna garancija – Garant se z izdajo s tako zaveže upravičencu, da bo plačal vsak znesek do višine zneska garancije, če naročnik garancije krši osnovno pogodbeno obveznost in so izpolnjen pogoji za unovčenje, navedeni v sami garanciji. Ta instrument tako lahko zavaruje finančne in nefinančne obveznosti z namenom zmanjševanja tveganja udeležencev v poslu v primeru neplačila ali neizpolnjevanja drugih pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih. Priporoča se takrat, ko poslovnega partnerja ne poznamo, ko obstaja tveganje, da partner ne bo izpolnil svojih obveznosti, ko gre za vprašanje plačilne sposobnosti, ko se želi zavarovati plačilo večkratnih dobav na osnovi letnih pogodb in ko se zahteva zavarovanje v sistemu javnih naročil.

Dokumentarni inkaso – Prodajalec svoji banki naloži, naj pošlje dokumente z ustreznimi navodili za unovčenje kupčevi banki, ki jih proti akceptu menice ali proti plačilu izroči kupcu. V poštev pride, ko med partnerjema že obstaja zaupanje glede dobave ustreznega blaga, vendar želita z uporabo tega instrumenta zavarovati tveganje same izdobave blaga (kupec) in plačilno tveganje (prodajalec).

Bančna plačilna obveza (BPO) – Banka kupca se zaveže banki prodajalca izplačati določen znesek na osnovi uspešnega elektronskega ujemanja podatkov, ki sta jih stranki predhodno dogovorili. Tako se zagotovi visoka stopnja varnosti, postopek izdaje, unovčenja in plačila je hiter in enostaven. Instrument je primeren, ko se želi plačilno tveganje prenesti na banko oziroma si zagotoviti, da se plačilo opravi šele po izpolnitvi določenega pogoja, namenjen pa je predvsem in tudi financiranju v dobavnih verigah.

Odkup terjatev – Banka podjetjem ponuja storitev odkupa nezapadlih terjatev do kupcev. Banka lahko terjatev odkupi z regresom ali brez regresa na prodajalca. Glavne prednosti za prodajalca terjatev so takojšnja pridobitev likvidnih sredstev, prodajalec terjatev lahko kupcu ponudi ugodnejše plačilne pogoje, ugodnejši vir financiranja in izboljšanje stanja terjatev v bilanci stanja. Glavne prednosti za kupca pa so izboljšanje odnosov do dobaviteljev, možnost podaljšanja plačilnih rokov do dobaviteljev in nobenih dodatnih stroškov za kupca.

Odkup terjatev po akreditivu – Odkup terjatve po akreditivu pomeni prodajo terjatev iz naslova dokumentarnega akreditiva z odloženim plačilom. Ko prodajalec izpolni pogoje dokumentarnega akreditiva, se prodajalcu izplača diskontirana vrednost terjatve, zmanjšana za stroške odkupa. Odkup terjatve po akreditivu je vedno brez regresne pravice. Podjetje s prodajo terjatev financira rast obsega poslovanja ter odpravlja tveganje neplačil s strani kupcev.

Izvozno financiranje – Pri izvozu opreme višje vrednosti in večjih projektih v tujini kjer slovensko podjetje nastopa kot izvajalec, banka omogoča tujemu kupcu financiranje slovenskega izvoza po ugodnejših pogojih kot bi jih kupec dobil pri banki v svoji državi. Predvsem je primerno za vzhodne trge kjer so obrestne mere bistveno višje, kot za izvozni kredit, ki bi ga prejel iz Slovenije. Poleg tega izvozno financiranje ponuja slovenskim izvoznikom konkurenčno prednost saj lahko svojemu kupcu ponudi poleg dobave opreme ali izvedbo projekta, tudi financiranje.

Kako do nove opreme še preprosteje?

Klasični oz. operativni leasing je oblika financiranja nakupa, kjer leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo. Pri klasičnem leasingu lahko leasingojemalec postane lastnik predmeta po plačilu odkupne vrednosti po koncu leasing obdobja, oziroma se mu daje možnost za odkup med celotnim trajanjem leasinga.

Klasični leasing podjetjem omogoča več možnosti zaradi neposrednega učinka na hitrejše prilagajanje podjetij potrebam trga, ter zelo hitro povečanje konkurenčnosti in produktivnosti.

Takšna oblika financiranja je namenjena: vsem oblikam pravnih oseb, ki z investiranjem v osnovna sredstva skrbijo za svojo konkurenčnost, bančne kredite pa uporabljajo kratkoročno za obratna sredstva.

Značilnosti financiranja GRENKE:

 • Za nakupe od 500€ neto naprej
 • Brez pologa in plačila DDV vnaprej
 • Od 15 do 60 mesecev (obrokov)
 • Brez stroškov odobritve 75 EUR ( neto ) do vrednosti 5000€ ( neto ), nad 5000€ ( neto ) stroški odobritve 75€ ( neto )
 • Odobritev v 2 urah za zneske do 50.000 EUR
 • Mesečna anuiteta se ne spreminja in je vedno enaka
 • Možnost mesečne in kvartalne oblike plačila, ki je cenejše za 1,5 %
 • Zavarovanje predmeta obvezno
 • Takojšnja uporaba predmeta leasinga

Pri klasičnem leasingu se leasingojemalcu dajejo naslednje možnosti pred oziroma po sklenitvi pogodbe:

 •  vrnitev predmeta po koncu obdobja leasinga
 • odkup po koncu leasing obdobja po takratni odkupni vrednosti
 • zamenjava za novejši predmet pod istimi pogoji po preteku leasing obdobja oz. med trajanjem leasinga, kar vpliva na konkurenčnost podjetja in prilagajanje zelo dinamičnim tržnim razmeram

Zakaj operativni leasing?

Slaba stran finančnega leasinga:
Leasingojemalec knjiži predmet leasinga v osnovna sredstva, istočasno se knjiži celotna vrednost predmeta leasinga kot obveznost.

Knjiženje v sredstva in obveznosti negativno vpliva na kapitalno strukturo v bilanci podjetja. Odnos med kapitalom in obveznostmi slabi tudi finančno sposobnost podjetja (kreditna sposobnost, slabšanje bonitetne ocene….). Leasingojemalec pri finančnem leasingu knjiži amortizacijo in stroške leasinga, kar negativno vpliva na poslovni izid in na bonitetno oceno, kreditno sposobnost, itn.

Pri operativnem leasingu razen mesečnih stroškov leasinga (mesečne anuitete) ni nobenih drugih stroškov, kar kapitalsko strukturo v bilanci ne slabi, ampak jo ohranja. Po drugi strani pa krepi konkurenčni položaj podjetja na trgu, saj leasingojemalec predmet leasinga uporablja in tako ustvarja dodano vrednost.

DDV se pri klasičnem leasingu ne financira vnaprej, temveč se plačuje mesečno ob anuitetah. Vhodni DDV se obračunava na mesečni ravni.

Ob sklenitvi so potrebni naslednji podatki:

 •     ime in priimek odgovorne osebe oz. direktorja, kateri se mora identificirat s predložitvijo osebnega dokumenta
 •     ID za DDV pravne osebe
 •     številko faksa in stacionarnega telefona – kontaktne osebe
 •     e-maill naslov – kontaktne osebe, spletni naslov podjetja
 •     številko TRR in pri kateri banki je odprt račun s katerega bodo plačila

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.