Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom. Krediti, posojila, posoja denarja in financiranje malih podjetij s strani Podjetniški Naložbeni Center

Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, namenjene tehnološko inovativnim projektom. Krediti, posojila, posoja denarja in financiranje malih podjetij s strani Podjetniški Naložbeni Center

19.09.2016
kos

Vir: http://kam-data.eu/blog/2015/03/17/garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere-namenjene-tehnolosko-inovativnim-projektom-p1-tip-2015/

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja, širitev dejavnosti ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju.

Še posebej je produkt namenjen podjetjem, ki intenzivno sodelujejo z institucijami znanja in so že sodelovala na domačih ali mednarodnih razpisih s področja razvojno raziskovalnih projektov.

Roki za predložitev vlog so: 15.04., 15.05., 15.06., 15.07., 15.09. in 15.10.2015. Javni razpis bo odprt do 15.10.2015 oz. do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15.10.2015, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Upravičeni prijavitelji:  Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

 

Splošni pogoji kredita

 • Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
 • Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno,
 • Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko,
 • Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Kreditni in garancijski pogoji

Višina upravičenih stroškov projekta ni omejena. Za investicijska vlaganja se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Kredit lahko krije do največ 80% vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva.

Kreditno – garancijska linija je odprta za MLADE MSP-je in MSP-je 5+, in sicer kot:

 • A.1. Razvojne garancije
 • A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja
 • A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči:

A.1. Razvojne garancije

 • Namen: spodbujanje podjetij v investicije, ki so potrebne za komercializacijo razvojno raziskovalnih projektov,
 • Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR
 • Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 7 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita.

A.2. Mikrogarancije za razvojno tehnološka podjetja

 • Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za izvedbo komercializacije razvojno raziskovalnih projektov
 • Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva
 • Maksimalna višina kredita: 200.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
 • Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

A.3. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja

 • Namen: spodbujanje investicij, namenjenih nakupu zdravega jedra podjetja, ki bo s tem omogočilo krepitev njihove razvojne in/ali inovacijske dejavnosti, kar se bo posledično odražalo v uspešnejši uporabi novih rešitev v gospodarstvu.
 • Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, tudi nakup stare opreme stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z vsemi investicijskimi stroški in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti investicijskih stroškov oziroma maksimalno 200.000 EUR
 • Maksimalna višina kredita: 937.500 EUR (za cestno tovorni promet 468.750 EUR)
 • Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 0%
 • Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti
 • Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita

Upravičeni stroški:

 • INVESTICIJSKA VLAGANJA: materialne investicije, nakup stare opreme, nematerialne investicije.
 • OBRATNA SREDSTVA: nakup materiala, blaga, promocije, plač, davčnih obveznosti…

Obdobje upravičenosti stroškov: 01.01.2015 do 31.12.2015.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.