Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kredit za financiranje obratnih sredstev. Posoja denarja za mikro, mala podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe

Kredit za financiranje obratnih sredstev. Posoja denarja za mikro, mala podjetja in samostojne podjetnike. PNC Naložbe

11.09.2016

Kredit za financiranje obratnih sredstev

Vir: http://www.banka-koper.si/Pravne_osebe/Financiranje_poslovanja/Krediti/Kredit_za_financiranje_obratnih_sredstev

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. za nabavo blaga, financiranja zalog za krajše ali daljše časovno obdobje. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav ter hkrati omogoča uresničevanje vaših tržnih zamisli.

Banka Koper - Kredit za financiranje obratnih sredstev

Kredit za financiranje obratnih sredstev

Informativno naročilo

Koristne informacije

GLAVNE PREDNOSTI:

 • s kreditom lahko prosto razpolagate, nakažemo ga na vaš transakcijski račun,
 • kredit lahko koristite v celoti v enkratnem znesku ali več zneskih v določenem časovnem obdobju.       

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • odplačilna doba kredita je do 3 leta,
 • obrestna mera je odvisna od vaše bonitete, poslovnega sodelovanja z banko, tveganosti posla ter od ponujene oblikezavarovanja,
 • nenamenska poraba kredita,
 • mesečno odplačilo obresti,
 • vračilo kredita je možno v enkratnem znesku(ob zapadlosti), več zneskih do datuma zapadlosti ali v obrokih.

Vse kar morate vedeti o kreditih za financiranje obratnih sredstev

Krediti za financiranje obratnih sredstev so nenamenski, zato dodatne dokumentacije ne potrebujete.

Redna dokumentacija je sledeča:

Pravne osebe:

 • vloga.pdf za odobritev financiranja s predstavitvijo podjetja oz. dejavnosti,
 • veljavni osebni dokument in izpisek z osebno davčno številko zakonitega zastopnika in ostalih pooblaščenih oseb,
 • računovodski izkazi za zadnja tri leta (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, razporeditev dobička) s poslovnim poročilom ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • pojasnila k računovodskim izkazom,
 • sklepne ugotovitve zadnjega revizijskega pregleda pri dolžniku, če je revizija opravljena (za podjetja, ki so zavezana reviziji),
 • dokumenti povezani z ureditvijo zavarovanja.

Zasebniki:

 • vloga.pdf  za odobritev financiranja,
 • dovoljenje za opravljanje dejavnosti oz. odločbo o vpisu v ustrezen register, ki ga vodi pristojna organizacija (zdravniki, notarji, zobozdravniki, kmetje,…),
 • obrazec “Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti” skupaj z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida za zadnja tri leta ter morebitnimi podatki o poslovanju v tekočem letu (medletni izkazi),
 • potrdilo o plačanih davčnih obveznostih,
 • veljavni osebni dokument nosilca dejavnosti in pooblaščenih oseb ter izpisek z osebno davčno številko pooblaščenih oseb,
 • dokumenti, povezani z ureditvijo zavarovanja.

Oblika zavarovanja je odvisna od vaše bonitete pri Banki Koper, od zneska in ročnosti kredita.

Osnovna in hkrati obvezna oblika zavarovanja so menice. Poleg menic so možne naslednje oblike zavarovanj:

 • bančna vloga ali denarju podoben instrument,
 • zastava vrednostnih papirjev,
 • zastava enot premoženja investicijskih skladov,
 • zastava nepremičnin ali premičnin,
 • odstop oz. zastava denarnih terjatev v zavarovanje,
 • zavarovanje pri zavarovalnici,
 • poroštvo,
 • garancije,
 • ostale oblike, ki pomenijo ustrezno kritje za kreditno tveganje.

Krediti za financiranje obratnih sredstev se lahko obrestuje z:

 • referenčno obrestno mero (EURIBOR+pribitek)

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke iz evro območja medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.

Višina obrestne mere je odvisna od:

 • bonitete podjetja oz. zasebnika,
 • poslovnega sodelovanja z Banko Koper d.d.,
 • ročnosti kredita,
 • ponujene oblike zavarovanja.

Objavljene obrestne mere so izhodiščne. Končna obrestna mera je odvisna od zgoraj navedenih kriterijev.

V banki se želimo prilagoditi vašim potrebam in željam, zato vam nudimo tudi možnost kombinacije večkratnega koriščenja in večkratnega vračila kredita. Večkratno koriščenje kredita vam omogoča koriščenje kredita kadarkoli v celotnem obdobju trajanja kredita, skladno z vašimi potrebami po likvidnih sredstvih. Znesek kredita, ki ga želite koristiti je potrebno najaviti banki. Banka vam sredstva nakaže na vaš transakcijski račun.
Večkratno vračilo kredita pomeni, da so vplačila običajno večkratna in časovno različna. Vračilo kredita se lahko izvede kadar koli v celotnem obdobju trajanja kredita.  Vrnjeni znesek kredita lahko v času njegove veljavnosti ponovno koristite in vračate. To so tako imenovani revolving krediti oz. krediti z možnostjo večkratnega koriščenja in vračila.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.