Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA, FINANCIRANJE TER KREDITIRANJE ZA PODJETJA II PNC NALOŽBE, POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI

KREDITI IN POSOJILA, FINANCIRANJE TER KREDITIRANJE ZA PODJETJA II PNC NALOŽBE, POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI

16.06.2016

KREDITI IN POSOJILA, FINANCIRANJE TER KREDITIRANJE ZA PODJETJA II PNC NALOŽBE, POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI

Kako se pripraviti, preden se odpravimo po kredit?

V življenjskem ciklu večine rastočih podjetij pride čas, ko za uresničevanje svojih načrtov potrebujejo bančno financiranje. Čeprav so nekateri podjetniki tako ekstremno previdni, da nočejo niti slišati, da bi komur koli kaj dolgovali (ter se ne zavedajo, da je dolžniško financiranje običajno cenejše od financiranja z lastniškim kapitalom), je pogostokrat tako, da se podjetje preprosto mora razvijati vsaj tako hitro kot konkurenti, kajti če zaostane, ga morda jutri ne bo več.


Kreditiranje podjetij je ena od temeljnih bančnih funkcij in ustrezno pripravljene projekte banke vedno rade podprejo. Osnovni kriteriji, ki banko vodijo pri odobravanju financiranja projektov svojih strank, praviloma veljajo tako za mikro in mala kot tudi za srednja in velika podjetja. V grobem lahko dejavnike pri presoji razdelimo na kvantitativne (finančne, t.i. “trde”) in  kvalitativne (manj oprijemljive “mehke” informacije o stanju podjetja in kredibilnosti projekta). Začnimo s primerom.

Neotisk d. o. o. (spremenjeno ime) je tipično mikro podjetje s tremi zaposlenimi. Ukvarja se s kombinacijo storitev in proizvodnje: grafičnim oblikovanjem, pripravo za tisk ter digitalnim tiskom na papir in druge materiale. V kriznem obdobju je dobro krmarilo. Medtem ko je nekatere njegove konkurente kriza močno prizadela, ima Neotisk toliko naročil, da jih z obstoječo opremo ne dohaja več. V podjetju bi radi kupili nov tiskarski stroj za digitalni tisk, ki stane 38.000 evrov, a za to potrebujejo bančni kredit. Ko se bo direktor Neotiska s to idejo oglasil pri poslovnem skrbniku v svoji banki, bo moral predložiti podatke, s katerimi bo prepričal banko, da je projekt primeren za kreditiranje. V podjetju so pripravili pregleden poslovni načrt investicije, v katerem so opredelili pomen stroja za prihodnje poslovanje podjetja. Dotaknili so se tudi trenutnega stanja panoge ter konkurentov in predvidevanj za prihodnost ter vseh ostalih pomembnih elementov poslovnega načrta, po predlogi, ki jo je Slovenski podjetniški sklad pripravil za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.

Poglejmo si najprej finančno/kvantitativne dejavnike.

 • Lastna udeležba
  Direktor Neotiska je v dobrem izhodiščnem položaju, saj kredit potrebuje za nakup osnovnega sredstva, ki bo takoj vključeno v proizvodni proces, poleg tega pa ima Neotisk že zagotovljeno lastno udeležbo v finančni konstrukciji investicije. 10.000 evrov ima že pripravljenih za ta namen. Ta denar že čaka in je naložen v NLB Depozit na odpovedni rok. Podjetje zdaj potrebuje še 28.000 evrov  kredita banke.NASVET: Lastna udeležba investitorja v projektu je nujna, saj predstavlja blažilec pri zaščiti finančne konstrukcije projekta pred nepredvidenimi zunanjimi vplivi. Odvisno od vrste dejavnosti in od narave projekta naj lastna udeležba znaša med 10 in 30 ali več odstotkov.
 • Projekcija denarnega toka
  Kako bo potekalo odplačevanje? Neotisk bi rad kredit najel za tri leta, pričakuje pa, da bo stroj uporaben dlje, in to vsaj pet let. Da bo lahko podjetje glavnico in obresti kredita nemoteno odplačevalo, je treba realistično oceniti prihodnji denarni tok. Daljše ko je obdobje, manj zanesljiv je in tega se morata zavedati tako kreditodajalec kot kreditojemalec. Prilivi denarja, predvsem tisti iz rednega poslovanja, morajo v zadostni meri presegati redne odlive, hkrati pa je treba upoštevati morebitna nihanja zaradi internih ali eksternih vplivov. Na podlagi denarnega toka bo banka skupaj s komitentom ocenila, kakšna ročnost in višina obroka sta za podjetje še vzdržni.NASVET: Ustrezen denarni tok je poglaviten (primarni) vir poplačila kredita. Bodimo realni ali še bolje rahlo konservativni pri oceni, kolikšne obroke bomo lahko odplačevali, tako da bomo imeli še nekaj rezerve za nepredvidene dogodke.
 • Zavarovanje kredita
  Seveda bo bančnika zanimalo tudi to, s čim bo Neotisk ta kredit zavaroval. Zavarovanje namreč za banko pomeni sekundarni vir poplačila, če bi se kaj zalomilo, česar se žal nikoli ne da izključiti. Previdnostno načelo in drugi predpisi (zakonodajni in regulativni) bankam narekujejo razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanj. Ta razmerja se gibljejo v razmerju od 1 : 2  (v posebnih primerih ob izpolnjenih dodatnih pogojih banke je lahko razmerje tudi nižje). Neotisk deluje v najetih prostorih, ker lastnih še nima. Zato bo v zavarovanje ponudil zastavo dveh premičnin: tiskarskega stroja in novega službenega vozila – kombija, v skupni ocenjeni vrednosti 80.000 EUR.NASVET: Preden podamo povpraševanje za kredit sami pravočasno opredelimo, kaj bomo kot kreditojemalec lahko ponudili v zavarovanje. Možnosti je veliko: hipoteka na nepremičnino, zastava premičnin  (oprema, vozila, mehanizacija, izjemoma zaloge ), nezapadlih terjatev ali prvovrstnih vrednostnih papirjev ter solidarno poroštvo primerne fizične osebe ali tretje pravne osebe. Zasebnik in s.p. lahko kot dodatno zavarovanje ponudi vinkulacijo police življenjskega zavarovanja ali drugo lastno premoženje, ki ga je moč ovrednotiti in zanje obstaja realno tržno povpraševanje . Možnosti je veliko, od banke je odvisno, če zavarovanje sprejme kot primerno obliko sekundarnega vira odplačila.
 • Kapitalska ustreznost kreditojemalca
  Delež kapitala v financiranju (količnik med kapitalom in vsemi obveznostmi do virov sredstev) kaže stopnjo lastniškega financiranja. Višji delež kapitala za komitenta (in banko) pomeni večjo varnost za prihodnjo stabilnost poslovanja. Vendar se je hkrati potrebno zavedati, da  je lastni kapital tudi najdražji način financiranja, zato je treba najti smiselno ravnotežje.NASVET: Dobro je, da je kapitala v bilančni vsoti najmanj 10 % (kar je odvisno tudi od tega, kako kapitalsko intenzivna je panoga), zelo priporočljivo je, če je ta odstotek še precej višji. Za verodostojnost podjetja in njegovo stabilnost ni dobro, če si lastniki sproti izplačujejo ves dobiček in vsaj dela kapitala ne akumulirajo v podjetju.
 • Dobičkonosnost
  Banka si bo ogledala tudi “rezultat pod črto”. Seveda je nujno, de je podjetje v preteklih letih poslovalo vsaj z minimalnim dobičkom. Če pa je imelo izgubo, je pomembno podrobno predstaviti razloge za tako stanje in ukrepe za pozitivno poslovanje (prihodkovna in/ali stroškovna plat poslovanja).NASVET: Več zaporednih let z izgubo, predvsem kadar izguba nastaja iz rednega poslovanja, je signal banki, da podjetje ni dovolj hitro ukrepalo za reševanje težav. Odlašanje s sanacijskimi ukrepi se ne obrestuje, četudi so ti na kratek rok lahko boleči.
 • Trend prihodkov in odhodkov
  Ali bo podjetje sposobno odplačevati kredit, je odvisno od njegovega položaja na trgu. Če je celoten relevantni trg v preteklih letih stagniral, našemu podjetju pa so prihodki rasli, to pomeni, da se podjetje krepi, še posebej, če rast stroškov zaostaja za rastjo prihodkov. Velja pa seveda tudi obratno.NASVET: Dinamičen pogled na poslovanje podjetja bo banki povedal, kako se podjetje spopada s konkurenco na trgu in drugimi okoliščinami poslovanja.
 • Terjatve in obveznosti
  Obveznosti do dobaviteljev nam povejo, kako podjetje ravna pri plačevanju. Če te obveznosti nekontrolirano naraščajo, bi lahko sklepali, da utegnejo biti tudi pri odplačevanju kredita težave. Podobno velja za terjatve, ki se v normalnih razmerah gibajo v okvirih povprečnega prometa v mesecu ali dveh, če pa so terjatve visoke za nekaj mesečnih ali celoletno realizacijo, pomenijo slab znak za stabilnost denarnega toka podjetja.NASVET: Skrbimo, da imamo do vseh svojih poslovnih partnerjev korekten odnos, in hkrati skrbno spremljamo plačila naših kupcev ter v primeru zamud pri plačilih pravočasno ustrezno ukrepamo.

Na uravnoteženost  bilančne slike podjetja je treba misliti že prej, ne šele takrat, ko bomo povpraševali za kredit.
Zdaj pa nadaljujmo še s tako imenovanimi nefinančnimi/kvalitativnimi dejavniki, ki jih je težje preliti v suhoparne številke.

 • Vodstvena struktura
  Če je kadrovska struktura ključnih ljudi v podjetju stabilna, izkušena, s kakovostnimi in realnimi načrti za prihodnost, je to dober znak.NASVET: Izkušen vodilni kader, ki je že uspešno previharil kakšno poslovno težavo, je za banko dober znak.
 • Trajanje in kakovost odnosa z banko
  Zaupanje med banko in njenimi komitenti se gradi skozi čas. Če sta imela banka in podjetje v preteklosti dobre medsebojne izkušnje, je to lahko dober obet tudi za prihodnost.NASVET: S korektnim sodelovanjem z banko, ko so bili časi ugodni, bo podjetje pripravilo dober temelj za čas, ko bodo razmere slabše in bo pomoč banke dobrodošla.
 • Kakovostna diverzifikacija dejavnosti, kupcev in dobaviteljev
  Tveganost kreditojemalca za banko je večja, če prevelik del njegovih prihodkov izvira iz enega samega izdelka/storitve ali če je odvisen od naročil enega samega velikega kupca ali enega dobavitelja.
  NASVET: Najbolj nazoren nasvet poda znan rek “Ne nosi vseh jajc v eni košari.”, kar dejansko pomeni, da je bolj diverzificirano podjetje manj tvegano za kreditodajalca.
 • Druga bilančna pojasnila
  Številke iz računovodskih izkazov same po sebi ne dajo celotne slike podjetja. Včasih so številke nenavadne, a se dajo ustrezno pojasniti. Primeri takšnih vprašanj:

  • Ali se zaloge povečujejo, ker vam izdelkov ne uspeva prodati, ker so vaše cene previsoke?
  • Ali podjetje premalo uspešno izterjuje dolg, ker se povečujejo odprte terjatve do kupcev?
  • Ali nizek delež amortizacije v odhodkih pomeni, da v preteklosti niste dovolj investirali in je vaša oprema izrabljena?

  NASVET: Vedno bo pri dogovarjanju z banko dobrodošlo, da kreditojemalec vsebinsko pojasni ozadje oziroma odgovori na vprašanja, ki se bodo banki zastavila.

Če smo se kot podjetje v preteklosti do banke vedli korektno, lahko utemeljeno pričakujemo, da nam banka ne bo obrnila hrbta, ko jo bomo potrebovali. Podjetnik, ki je ambiciozen, a dovolj realističen, ki trdno verjame v svoj projekt in zna to tudi pokazati, bo banko lahko prepričal, da je projekt kakovosten in ustvarja dodano vrednost. Na podlagi izkušenj mu že pred tem lahko pomagajo tudi poslovni  skrbniki v NLB, zato je zelo koristno, da se podjetje že v začetni fazi pripravljanja investicije za nasvet obrne na svojega poslovnega skrbnika.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.