Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA I PNC NALOŽBE I PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA I PNC NALOŽBE I PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

14.05.2016

Neposredni krediti za podjetja s statusom socialnega podjetja (P7 sop)

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad
Datum objave: 11.3.2016
Rok za oddajo: 10.9.2016
Predvidena višina sredstev: 4.000.000 EUR
Višina sofinanciranja: 25.000,00

Namen razpisa

Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti. Namen produkta je socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma družbe.

Upravičenci

Mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu.

Osnovni pogoji prijaviteljev

  • imeti zagotovljen trg (dokazovanje iz tekočega/mesečnega poslovanja (bilanc in drugih izkazov) oz. s predložitvijo pogodb s kupci);
  • zagotoviti porabo kreditnih sredstev za krepitev podjetniške aktivnosti;
  • bonitetna ocena podjetja po bonitetnem modelu S.BON AJPES mora dosegati vsaj SB8 (upoštevana bonitetne ocene od SB1 do SB8, pri čemer SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno); za podjetja ustanovljena v letu 2016, ki še ne morejo pridobiti S.BON obrazca oz. podjetja, za katera AJPES ne izdeluje S.BON obrazca, se ta pogoj ne upošteva;
  • v vlogi izkazati zaprto finančno konstrukcijo;
  • realno načrtovati pozitivni denarni tok za naslednja 3 leta.

Kreditni pogoji

Najnižji znesek kredita znaša 1.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000 EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ do 25.000 EUR.

Obrestna mera, zavarovanje in ročnost kredita:

Pogodbena fiksna obrestna mera: Minimalno zavarovanje kredita: Ročnost kredita
2,00 % p.a. – 5 menic podjetja in

– osebno poroštvo z   neobremenjenim nepremičnim premoženjem vsaj enega lastnika podjetja (po lastniški strukturi do fizične osebe), v razmerju 1:1.

 

do 5 let
3,00 % p.a. – 5 menic podjetja in

– zastava terjatev iz projektnih pogodb v ustrezni ročnosti in višini glede na kredit

 

do 5 let
5,00 % p.a. – 5 menic podjetja do 5 let

Upravičeni stroški so:

  • stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu)
  • stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt
  • stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov)
  • stroški amortizacije

Kredit se črpa za upravičene stroške nastale od 01.01.2016 do vključno 15.10.2016

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.