Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti za mala in srednje velika podjetja II PNC Naložbe II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PODJETJA Z ZAVAROVANJEM OD 1.000 DO 30.000 EUR

Krediti za mala in srednje velika podjetja II PNC Naložbe II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II KREDITI IN POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN PODJETJA Z ZAVAROVANJEM OD 1.000 DO 30.000 EUR

20.05.2016

Krediti za mala in srednje velika podjetja

 

SID banka je objavila programa financiranja malih in srednje velikih podjetij iz Posojilnega sklada za MSP, ki sta dostopna na povezavi: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp

Vloge podjetij se sprejemajo na spletni strani: https://vloge.sid.si

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;

(b) ni podjetje v težavah;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

• razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5,0,

• razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,

• razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Podrobneje so pogoji razloženi v Posebnih pogojih financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij (PPfpMSP)

 

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014

Za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR.

Upravičenci

Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah. Po velikosti mora gospodarska družba sodit v kategorijo MSP.

Namen kredita

S kreditom lahko krije upravičenec samo:

 

 • izdatke za nakup materiala,
 • izdatke za nakup trgovskega blaga,
 • izdatke za opravljene storitve ter izdatke za plače.

 

Pogoji kredita

 

 • Najnižji znesek kredita znaša 30.000,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 100.000,00 EUR.
 • Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka v višini 2,00%.
 • Ročnost kredita je najmanj eno leto in največ tri leta, pri čemer se ročnost kredita šteje od dneva sklenitve kreditne pogodbe do dneva končne zapadlosti.
 • Črpanje kredita je enkratno. Skrajni rok za črpanje kredita je 45 dni od dneva sklenitve kreditne pogodbe.
 • Najnižja vrednost zavarovanja je od 50 % do 100 % kredita, odvisno od kreditne kvalitete upravičenca.
 • Zavarovanje – nepremičnine, oprema, stroji, zaloge, terjatve, vrednostni papirji.

 

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014

Za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR.

Pogoji kredita

 

 • Oblika spodbude je kredit.
 • Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.
 • Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka v višini med 0,91-3% glede na oceno kreditne sposobnosti.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.