Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITIRANJE MALIH PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER, PNC NALOŽBE, WWW.PNC.SI

KREDITIRANJE MALIH PODJETIJ IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER, PNC NALOŽBE, WWW.PNC.SI

14.06.2016

Novi programi SID banke za mala in srednje velika podjetja

6. septembra 2013 je dala Vlada RS soglasje h ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij pri SID – Slovenski izvozni in razvojni banki.

SID banka bo v okviru Ukrepa finančnega inženiringa za spodbujanje razvoja malih in srednje velikih podjetij (MSP) oblikovala posojilni sklad v vrednosti 500 milijonov evrov. Od tega bo SID banka 380 milijonov evrov zagotovila s povratnimi sredstvi, ki jih je pridobila z zadolžitvijo na mednarodnem kapitalskem trgu in pri Evropski investicijski banki, 120 milijonov evrov pa z zadolžitvijo pri Republiki Sloveniji (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo), ki je ta sredstva zagotovila v rebalansu iz bilance B državnega proračuna za leto 2013.

MSP-ji bodo kredite iz posojilnega sklada SID banke lahko pridobili za financiranje obratnega kapitala in novih naložb (investicij) ter z njimi povezanega zaposlovanja. Prednost kreditov iz posojilnega sklada poleg ročnosti in dostopnosti bodo obrestne mere, ki bodo nižje od tržnih, zato bodo imeli ti krediti status državne pomoči oziroma pomoči de minimis.

SID banka bo v okviru posojilnega sklada pripravila naslednje programe:

1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014
• Vrednost programa: 41,67 milijona evrov.
• Način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke.
• Izvajanje:  kot državna pomoč de minimis.
• Znesek posameznega kredita: 30.000-100.000 evrov.
• Ročnost kredita: 1-3 leta.
• Enostavnejši in hitrejši administrativni postopki za pridobitev kredita.

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014
• Vrednost programa: 333,33 milijona evrov.
• Način financiranja: samostojno neposredno financiranje SID banke.
• Izvajanje:  kot državna pomoč de minimis.
• Znesek posameznega kredita: 100.000-1.000.000 evrov.
• Ročnost kredita: 1-3 leta.

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja MSP 2013-2014
• Vrednost programa: 83,33 milijona evrov.
• Način financiranja: posredno financiranje SID banke – prek zainteresiranih komercialnih bank.
• Izvajanje:  kot državna pomoč za MSP za naložbe in zaposlovanje skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah.
• Znesek posameznega kredita: 100.000-5.000.000 evrov.
• Ročnost kredita: 2-7 let, 2-letni moratorij na vračilo glavnice.
• Naložbeni projekt mora biti nov, tj. se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za kredit.

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP 2013-2014
• Vrednost programa: 41,67 milijona evrov.
• Način financiranja: posredno financiranje SID banke – prek zainteresiranih komercialnih bank.
• Izvajanje:  skladno z Uredbo o splošnih skupinskih izjemah.
• Znesek posameznega kredita: 100.000-10.000.000 evrov.
• Ročnost kredita: 2-10 let, 2-letni moratorij na vračilo glavnice.
• Naložbeni projekt mora biti nov, tj. se ne sme začeti izvajati pred oddajo popolne vloge za kredit.

Do pridobitve kreditov iz posojilnega sklada bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v RS, ki bodo izpolnjevala naslednje pogoje:
• niso »družba v težavah«;
• imajo zaposlene najmanj 3 osebe;
• poslujejo najmanj dve leti;
• imajo razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA največ 5,0;
• drugi finančni in nefinančni kriteriji.

Tak način financiranja, kjer se s finančnim inženiringom kombinira bančna in proračunska sredstva, se je kot učinkovit in uspešen izkazal že pri programu SID banke Financiranje tehnološko-razvojnih projektov 2011 – 2013. V okviru slednjega je SID banka v poldrugem letu z ugodno obrestno mero financirala razvojne projekte slovenskih podjetij v skupni vrednosti prek 100 milijonov evrov kreditov.

Programi bodo predvidoma aktivirani oktobra 2013.

 

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice