Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikro krediti in posojila za podjetja, pravne osebe in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila za podjetja

Mikro krediti in posojila za podjetja, pravne osebe in samostojne podjetnike. PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila za podjetja

20.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

Sekundarni podjetniški finančni viri

 

Posojila, krediti, denar, finančni viri za slovenska mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila – podjetniški finančni viri za financiranje obratnih sredstev

 

 

 

 

 

 

Ali ne dobite na banki kredita?

 

Želite nemoteno poslovati?

 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala?

 

PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER – PNC Naložbe

Sekundarni podjetniški finančni viri za mikro in mala slovenska podjetja

 

 

PODJETJA IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI... POSOJILA, POSOJA DENARJA, KREDITI, FINANČNI VIRI, LIKVIDNOSTNE TEŽAVE, PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila, kredite za podjetja, ki ne dobijo denarja oz. kredita na banki

PODJETJA IN SAMOSTOJNI PODJETNIKI… POSOJILA, POSOJA DENARJA, KREDITI, FINANČNI VIRI, LIKVIDNOSTNE TEŽAVE, PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila, kredite za podjetja, ki ne dobijo denarja oz. kredita na banki

KREDITI ZA PRAVNE OSEBE

Podjetja delujejo v vedno bolj konkurenčnem okolju in preživijo le tista, ki nenehno vlagajo v razvoj. Podjetja se lahko razvijajo z manjšimi ali večjimi investicijami.

Podjetja, ki lahko financirajo investicijo z lastnimi sredstvi, so zelo redka. V večini primerov je nujno financiranje z limitom, kreditom, lizingom, garancijami itd. Odločitve o financiranju pa močno vplivajo na poslovanje in rast podjetja v prihodnje. Na tržišču so prisotni različni krediti za financiranje podjetij.


Pregled ponudbe

 • Kredit za financiranje obratnih sredstev
  Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. za nabavo blaga, financiranja zalog za krajše ali daljše časovno obdobje. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav ter hkrati omogoča uresničevanje vaših tržnih zamisli.
 • Kredit za financiranje osnovnih sredstev
  Kredit je namenjen financiranju dolgoročnih investicij v osnovna sredstva (v poslovne prostore, opremo), različnim projektom, širjenju obsega poslovanja, novim poslovnim procesom. Ročnost kredita je pogojena z ekonomsko dobo projekta oz. amortizacijo sredstev, ki so predmet financiranja.
 • Kredit za sončne elektrarne
  Kredit za sončne elektrarne je namenjen postavitvi ali gradnji naprav, ki proizvajajo električno energijo iz sončne energije (fotovoltaika), za katero je možno pridobiti državno podporo v obliki zagotovljenega odkupa ali obratovalne podpore.
 • Limit na TRR
  Limit na transakcijskem računu omogoča hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita brez predhodne najave črpanj.
 • Kratkoročni kredit
  Kratkoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav ter načrtovanju in uravnavanju denarnega toka.
 • Okvirni (revolving) kredit
  Revolving kredit je vrsta kratkoročnega kredita, pri katerem se lahko ob predhodni najavi večkrat črpa in vrača sredstva do višine, ki je določena s kreditno pogodbo.
 • Dolgoročni kredit
  Dolgoročni investicijski krediti z ročnostjo, daljšo od enega leta, so namenjeni predvsem financiranju širjenja obsega poslovanja, financiranju novih poslovnih idej, razvoju podjetja ter povečevanju njegove konkurenčne prednosti na trgu.
 • Sindicirana posojila
  Sindicirana posojila so namenjena predvsem večjim in mednarodnim podjetjem, ki potrebujejo višje zneske financiranja.
 • Lombardni kredit
  Lombardni kredit je posojilo zavarovano z zastavo nematerializiranih vrednostnih papirjev, z zastavo depozita ali polico življenjskega zavarovanja, ki ima določeno vrednost.
 • Investicijski kredit
  Potrebujte sredstva za nakup zemljišča, gradnjo novih ali obnovo obstoječih poslovnih prostorov? Želite posodobiti svoje stroje in opremo ali posodobiti informacijsko tehnologijo? Investicijski kredit je namenjen naložbam v osnovna ali trajno gibljiva sredstva.
 • Kredit za obratna sredstva
  Kredit za obratna sredstva vam zagotavlja nemoteno poslovanje vašega podjetja. Zanesljiva dobava materialov in ustrezna količina zalog sta ključni za varnost vašega poslovanja.
 • Revolving kredit
  Danes izplačujete plače, čez teden dni pa boste plačali račun dobavitelju? Revolving kredit je namenjen večkratnemu financiranju potreb po likvidnostnih sredstvih.
 • Limit na transakcijskem računu
  Omogoča hitro in fleksibilno črpanje sredstev do višine dogovorjenega limita…
 • Financiranje obratnih sredstev
  Z našim strokovnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomagamo pri izbiri najustreznejše oblike financiranja…
 • Okvirni kredit
  Kreditna linija, znotraj katere vam omogočamo poljubno porabo sredstev z dogovorjeno predhodno najavo črpanj in vračanj…
 • Kreditna linija v obliki fiksnih tranš
  Svoje poslovne potrebe financirate s črpanjem kratkoročnih tranš…
 • Cross border plus
  Zajema tako kredite kot garancije in se odobri s strani UniCredit skupine…
 • Investicijsko financiranje
  Je namenjeno financiranju osnovnih sredstev in novih poslovnih idej…
 • Kratkoročno financiranje obratnega kapitala
  Ponujajo vse vrste kreditov z ročnostjo do enega leta za financiranje tekočega poslovanja in upravljanje likvidnostnih tokov.
 • Srednje in dolgoročno financiranje
  Ponujajo dolgoročne kredite za financiranje novih poslovnih procesov, posodobitev in razširitev obstoječega poslovanja oziroma za vlaganje v trajna obratna sredstva.
 • Premostitveni kredit
  Ponujajo vam možnost pridobitve premostitvenega kredita na podlagi zastave depozita pri banki pod posebno ugodnimi pogoji.
 • Investicijsko financiranje
  Namenjeno je vsem pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, ki želijo financirati nabavo ali posodobitev osnovnih sredstev.
 • Projektno in nepremičninsko financiranje
  Projektno financiranje je posebna oblika dolgoročnega financiranja večjih novih projektov ali obsežnejših razširitev obstoječih zmogljivosti s področja prometne in komunalne infrastrukture, telekomunikacij, energetike, ekologije, turizma, ipd.
 • Kratkoročni kredit za tekoče poslovanje
  Kredit je prilagojen konkretnim potrebam in željam stranke. Odobreni znesek kredita se lahko črpa v enkratnem ali večkratnih zneskih v pogodbeno dogovorjenem časovnem obdobju.
 • Okvirni kredit za tekoče poslovanje
  Okvirni kredit je namenjen financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih v nižjih zneskih, kot so na primer plačila dobaviteljem, plačila davkov in prispevkov, izplačila plač zaposlenim, mesečna plačila najemnin, ipd.
 • Okvirni kredit za kritje akreditivov
  Okvirni kredit je namenjen zagotavljanju kritja za akreditive, ki nimajo kritja v obliki prvovrstnih vrednostnih papirjev ali depozitov.

V sklopu posredovanja pri sklepanju bančnih produktov vam naši svetovalci pomagajo:

Znižati stroške bančnih storitev.

Potrošniki se za menjavo banke odločajo le redko, a se pogoji med bankami lahko tudi precej razlikujejo. Raziskave Zveze potrošnikov Slovenije kaže, da stranka z menjavo banke lahko prihrani tudi več kot 50 EUR letno samo pri stroških vodenja in plačilnem prometu.

Skleniti najugodnejši depozit ali varčevalni račun.

Razlike so tudi pri depozitih, saj se naprimer pri večini bank depozita pred potekom ročnosti ne da razvezat, kar pomeni, da če stranka nujno potrebuje denar a ima le tega na vezanih vlogah, ji večina bank ponudi t.i. premostitveni kredit in jo s tem dodatno stroškovno obremeni, obresti za kredit pa presegajo obresti za depozit.

Poiskati najugodnejši kredit.

Banke odobravajo kredite po večih kriterijih, ki se med bankami razlikujejo. Razlike so v višini stroškov odobritve, maksimalni višini financiranja, obrestni meri ipd. Zato je smotrno, da stranka pred sklepanjem kredita pridobi ponudbe večih različnih bank in se z njimi tudi pogaja, saj sploh pri večjih zneskih in daljših ročnostih lahko prihranijo več tisoč EUR, razlike pa so tudi pri kratkoročnih in manjših kreditih.

Navedena dejstva in želja po nudenju celovite storitve osebnega finančnega svetovanja so botrovale naši odločitvi, da ponudbi vzajemnih skladov, naložbenih certifikatov, naložbenih in življenjskih zavarovanj dodamo tudi ponudbo bančnih produktov.

Finančni svetovalci družbe Vzajemci za vas:

 • pridobijo informacije o najugodnejši banki, ki bo zadovoljila vse vaše potrebe,
 • zberejo ponudbe o kreditu večih različnih bank in za vas dosežejo najugodnejše pogoje,
 • pridobijo informacije, ponudbe in posredujejo pri odprtju depozita ali dolgoročnega varčevanj

Banka KoperPravne osebe – Kredit za financiranje obratnih sredstev

Kredit za financiranje obratnih sredstev

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. za nabavo blaga, financiranja zalog za krajše ali daljše časovno obdobje. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav ter hkrati omogoča uresničevanje vaših tržnih zamisli.

GLAVNE PREDNOSTI:

 • s kreditom lahko prosto razpolagate, nakažemo ga na vaš transakcijski račun,
 • kredit lahko koristite v celoti v enkratnem znesku ali več zneskih v določenem časovnem obdobju.

OSNOVNE LASTNOSTI:

 • odplačilna doba kredita je do 3 leta,
 • obrestna mera je odvisna od vaše bonitete, poslovnega sodelovanja z banko, tveganosti posla ter od ponujene oblike zavarovanja,
 • nenamenska poraba kredita,
 • mesečno odplačilo obresti,
 • vračilo kredita je možno v enkratnem znesku (ob zapadlosti), več zneskih do datuma zapadlosti ali v obrokih.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.